tanulmanyitajekoztatohasznosinformaciok
 
IGAZSÁGÜGYI ÜGYINTÉZŐ SZAK (PÉCS)| MINTATANTERV

 

(IGUGY) MINTATANTERV

Igazságügyi Ügyintéző Szak (Pécs)

 

A PTE-ÁJK Igazságügyi Ügyintézői Szakán oktatott tantárgyak (tanegységek) kreditallokációja

I.

A teljes képzési időre vonatkozó óraszámok, és az összes kreditek megállapítása.

tantárgyak

óraszám

kredit

%

Kötelező tantárgyak


460 óra


135 kr

75,00 %

Kötelezően választható tantárgyak

Szakdolgozat


50 óra

20 kr

15 kr


11,11 %

8,33 %


Szabadon választható tantárgyak

40 óra

10 kr

5,56 %

Összesen

550 óra

180 kr

100,00 %

A kötelező és választható tantárgyak kredit értéke közötti arány: 75:25 %

II.

A tanulmányi területek (modulok) kreditértékeinek megállapítása a képesítési követelményekben meghatározott tanulmányi területek között.

Tanulmányi terület

óraszám

kredit

%

(A) Általános társadalomtudományi ismeretek, szakmai nyelvismeret
kötelező

70 óra

18 kr

10,00%

(B) Jogtudományi alapozó ismeretek
kötelező

160 óra

27 kr

15,00%

(C) Szakmai törzsanyag
kötelező

170 óra

54 kr

30,00%

Kötelezően választható

50 óra

20 kr

11,11 %

(D) Kiegészítő szakismeretek
kötelező

60 óra

36 kr

20,00%

Szakdolgozat


15 kr

8,33%

Szabadon választható tantárgyak

40 óra

10 kr

5,56 %

Összesen

550 óra

180 kr

100,00 %

III.

Az egyes tanulmányi területek (modulok) felosztása és kreditértékeinek megállapítása:


(A) Általános társadalomtudományi ismeretek

Kötelező tantárgyak

órakeret

Óra/képzési idő

kredit

Szociológia

1

15

3 kr

Magyar nyelvtan

1

15

3 kr

Pszichológia

1

10

3 kr

Kommunikáció

1

10

3 kr

Közgazdaságtan

2

20

6 kr

Összesen


70 óra

18 kr

Az e modulhoz tartozó szabadon választott tantárgyak kreditértéke: 2 kr

(B) Jogtudományi alapozó ismeretek

Kötelező tantárgyak

órakeret

Óra/képzési idő

kredit

Alkotmányjog

1

15

3 kr

Közigazgatási jog

2

30

5 kr

Polgári jog

2

30

5 kr

Büntető jog

2

30

5 kr

Jogi alaptan

2

30

5 kr

Családjog

1

15

2 kr

Munkajog

1

10

2 kr

összesen


160 óra

27 kr

Az e modulhoz tartozó szabadon választott tantárgyak kreditértéke: 2 kr

(C) Szakmai törzsanyag

Kötelező tantárgyak

órakeret

Óra/képzési idő

kredit

A modern magyar igazságszolgáltatás-és közigazgatás történeti alapjai

1

15

5 kr

Statisztika

1

15

5 kr

Jogi informatika

1

15

5 kr

Bírósági szervezet és igazgatás

1

10

4 kr

Európajog

1

15

5 kr

Polgári eljárásjog

2

35

10 kr

Büntető eljárásjog

2

35

10 kr

Pénzügyi jog

2

20

6 kr

Cégjog

1

10

4 kr

összesen


170

54 kr

Kötelezően választható tantárgyak:

órakeret

Óra/képzési idő

kredit

Bírósági végrehajtás

1

10

4 kr

Büntetés-végrehajtási jog

1

10

4 kr

Ingatlan-nyilvántartás

1

10

4 kr

Ügyvédi, közjegyzői jog

1

10

4 kr

Csődjog

1

10

4 kr

összesen


50

20 kr

összesen74 kr

Az e modulhoz tartozó szabadon választott tantárgyak kreditértéke: 2 kr


(D) Kiegészítő szakismeretek (gyakorlati foglalkozások)

Kötelező tantárgyak

órakeret

Óra/képzési idő

kredit

Számítástechnika gyakorlat

1

10

6 kr

Statisztika gyakorlat

1

10

6 kr

Igazságügyi ügyvitel I. gyakorlat

1

10

6 kr

Határozatszerkesztés gyakorlat

1

10

6 kr

Igazságügyi ügyvitel II. gyakorlat

1

10

6 kr

Cégszerkesztés gyakorlat

1

10

6 kr

összesen


60 óra

36 kr

Záróvizsga

A kar a jogász képzésben tanévenként két záróvizsga időszakot szervez:
        a.) Az I. (első) záróvizsga időszak a tárgyév január közepén kezdődik és május végéig tart. A vizsganapok száma tantárgyanként legfeljebb 15 nap. Az egyes záróvizsgák közötti idő 5-5 hét. A doktorrá avatás időpontja június közepe.
        b.) A II. (második) záróvizsga időszak a tárgyév szeptember elején kezdődik és december végéig tart. A vizsganapok száma tantárgyanként legfeljebb 6 nap, az egyes vizsgák közötti idő 5-5 hét. A doktorrá avatás időpontja január közepe.
        c.) A záróvizsga időszakok naptár szerinti beosztását minden tanévben a tanévkezdéskor megjelenő tanulmányi tájékoztatóban (kari honlapon) a tanulmányi osztály teszi közzé.
        d.) Az abszolutóriummal rendelkező hallgató záróvizsgáira a kari honlapon jelentkezik be (regisztráció). Az I. (első) záróvizsga időszak első vizsgájára legkésőbb a meghirdetett vizsgaidőszak első napját megelőző 10. napon 16.00-óráig kell bejelentkezni. A záróvizsga időszak(ok) további záróvizsgáira legkésőbb a meghirdetett időszakok első napját megelőző 20. napon 16.00-óráig kell bejelentkezni. A bejelentkezést követően a hallgató nem jelentkezhet le a záróvizsgáról.
        e.) A záróvizsgákat a tanulmányi osztály készíti elő. A záróvizsgákra bejelentkezett hallgatókat a tanulmányi osztály névsor szerint osztja be és írja ki az adott vizsganapokra, majd kifüggesztéssel és a kari honlapon haladéktalanul közzéteszi a vizsgázók EHA kódját.
        f.) A vizsgabeosztáson módosítás akkor kezdeményezhető, ha
- a hallgató Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), vagy egyéb országos szakmai verseny résztvevője,
- külföldi tanulmányokat folytat,
- a hallgató közeli hozzátartozójának halála esetén,
- a hallgató egészségügyi állapotában a záróvizsga napján való megjelenést akadályozó rendkívüli körülmény merül fel.
A fenti esetekben a módosításra vonatkozó kérelmet az illetékes tanulmányi előadónak kell benyújtani, a kérelemről a TB határoz.
        g.) A tanulmányi osztály vizsgabizottságonként legfeljebb 25 vizsgázót oszthat be 1-1 vizsga napra. Az előre összeállított bizottságokhoz a hallgatói vizsgacsoportokat a vizsgák megkezdése előtt nyilvánosan, a tanulmányi osztály előadójának közreműködésével sorsolni kell.
        h.) A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkező jelölt a záróvizsgákra – e bekezdés d. pontjában foglaltak szerint – jelentkezhet be a záróvizsgára (regisztráció).
Amennyiben a jelölt nem rendelkezik EHA kóddal, ezt a tanulmányi osztályon személyesen vagy telefonon kérheti.

Oklevél (diploma)

Az oklevél (diploma) minősítését az alapvizsga eredmény és a záróvizsga eredmény egyszerű számtani átlaga adja. Az alapvizsga eredmény az alapvizsgán elért érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, a záróvizsga eredmény a záróvizsgán elért eredmények, valamint a szakdolgozat érdemjegyének egyszerű számtani átlaga.

A szóbeli vizsga szabálya

A szóbeli vizsgák reggel nyolc órakor kezdődnek. A szóbeli vizsga megkezdésének a tétel kihúzása, vagy a kérdés feltevése számít. A felelet megkezdése előtt a vizsgázó számára felkészülési időt kell biztosítani. A vizsga szóbeli és írásbeli részből együttesen is állhat. A vizsga írásbeli része megelőzi a szóbeli részt. A szóbeli részre akkor kerülhet sor, ha az írásbeli rész eredménye elégtelennél jobb.

 

Az Igazságügyi Ügyintézői Szak kreditrendszerű mintatanterve