Tanulmányi Tájékoztató                             TVSZ                                 Általános információk
2009 / 2010 -es tanév I. félév (őszi szemeszter)
 

ÁLTALÁNOS TANULMÁNYI INFORMÁCIÓK

A 2009/2010-es tanév 1. (őszi) félév időbeosztása

Regisztrációs időszak:
               2009. 07. 15-től 2009. 09. 22-ig.
Bejelentkezés (a hallgatói jogviszony aktiválása az ETR-ben):
               2009. 07. 15-tól 2009. 09. 22-ig
Beiratkozás új felvetteknek (a hallgatói jogviszony aktiválása az ETR/MODULO-ban):
               2009. 08. 18. – 2009. 09. 10-ig
Évnyitó ünnepség:
               2009. 09. 07. 11,00 óra
                Helyszín: Molnár Kálmán ea. (földszint Aula)
A tanévnyitó ünnepség programját a kari weblapon tesszük közzé (www.law.pte.hu).

A tanévnyitó ünnepség miatt az új belépő, nappali munkarendes hallgatóknak az évnyitó napjára a dékán oktatási szünetet engedélyez, így az első oktatási napjuk 2009.09.08-án lesz!

Tantárgyfelvétel

Jogász szak, nappali munkarend
(JOGANE01; JOGONE01; JOGONE07)
- Első kör (korlátozott számú tantárgy vehető fel):
               2009. 07. 16. 10,00 órától
- Második kör (tantárgyfelvételi korlátozás feloldva):
                2009. 08. 17. 10,00 órától

Jogász szak, levelező munkarend
(JOGALA07; JOGDLD07; JOGDLI07; JOGDLR07; JOGDLU07; JOGALE01; JOGALE02; JOGALE03; JOGALE04; JOGALE05; JOGALE06)
                2009. 08. 17. 10,00 órától

Jogi asszisztens szak, nappali munkarend
(JASFNF01; JASFNF08)
               2009. 08. 17. 10,00 órától

Jogi asszisztens szak, levelező munkarend
(JASFLF01; JASFLF08)
               2009. 08. 17. 10.00 órától

Igazságügyi Ügyintéző/Igazgatási alapszak levelező munkarend
(IGUALA01; IGUALA02; IGUALA03; IGUALA04; IGUALA08; IGUALJ08)
               2009. 08. 17. 10,00 órától

1. szemeszteres, új belépő, levelező munkarendre felvett, valamint jogi asszisztens (nappali és levelező) szakos hallgatók tantárgyfelvételét a megfelelő képzési programokra, az első félévben a hallgatók helyett a Tanulmányi Osztály végzi el.

A tantárgyfelvételi időszak vége:
               2009. 09. 22. 10,00 óra

Méltányossági vizsgák időpontjai:
                2009. 08. 31. – 2009. 09. 05.
(a vizsgabeosztás a kar weblapján és a Tanulmányi Osztályon megtekinthető)

Vizsgakurzus vizsgára jelentkezés az ETR-en: 2009. 09. 01. 10,00 órától.
A tanszékeknek a vizsgakurzus vizsgákat 2009. 09. 07. – 2009. 09.18. közötti időszakra kell meghirdetniük!

Képzési időszak (oktatás) kezdete:
Jogász szak nappali munkarend:  2009. 09. 07.
Jogász szak levelező munkarend: az egyes munkarendek órarendje szerint.

Jogi asszisztens felsőfokú szakképzés nappali és levelező munkarend: az egyes munkarendek órarendje szerint (elérhető: http://jogiasszisztens.ajk.pte.hu/hirleker.php weblapon).

Igazságügyi Ügyintéző/Igazságügyi Igazgatási alapszak levelező munkarend: az egyes munkarendek órarendje szerint.

Őszi szünet:                       2009. 10. 26-tól 2009. 10. 31-ig
A képzési időszak vége:   2009. 12. 12.
Vizsgaidőszak:                  2009. 12. 14-től 2010. 01. 26-ig

Vizsgaidőpontok tanszéki meghirdetése:
               2009. 11. 09-től 2009.11.14. 16,00 óráig*
Vizsgára jelentkezés kezdete:
                2009. 11. 16-án 7.00 órától.*

A doktori képzésről (felvételi, képzés, fokozatszerzési eljárás) a http://doktori-iskola.law.pte.hu/ weblapon tájékozódhatnak.

A hallgató írásbeli kérelmeinek leadási feltételei
Minden hallgatói kérelmet a Tanulmányi Osztályon kell benyújtani, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ) 1. számú melléklet 1/A. § (2) bekezdése alapján.A hallgató írásbeli kérelmét a Kari Tanulmányi Bizottsághoz (továbbiakban: TB) és a Kari Kreditátviteli Bizottsághoz (továbbiakban: KÁB) a tantárgyfelvételi időszak utolsó napjáig nyújthatja be. A hallgató a határidő elmulasztása esetén, az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 15 napon belül, igazolási kérelmet terjeszthet elő. Rendkívüli körülmény bekövetkezése esetén a kérelem az ok felmerülésétől számított 15 napon belül terjeszthető elő.

 

I.
Beiratkozás és bejelentkezés

I/A
Beiratkozás a 2009-2010-es tanév 1. (őszi) félévére
Első szemeszteres hallgatóknak: amit a beiratkozásról tudni kell

1. A beiratkozás a hallgatói jogviszony létesítésére szolgáló hivatalos eljárás, amelynek előfeltétele az egyetemre történő felvétel (átvétel). A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, a beiratkozás napjától gyakorolhatóak a hallgatói jogviszonyból eredő jogok. Ezért minden új felvett, illetőleg tanulmányait a 2009-2010. tanévben megkezdő hallgatónak be kell iratkoznia. A hallgatói jogviszony fennállása alatt azonban újabb beiratkozásra nem lesz szükség, a már beiratkozott hallgatóknak a továbbiakban csak nyilatkozniuk kell (on-line) tanulmányaik folytatásáról (bejelentkezés).

Fontos figyelmeztetés! Felhívjuk a 2009. évi felvételi eljárásban felvett hallgatóink figyelmét arra, hogy beiratkozni kizárólag a felvételi eljárást követő első regisztrációs időszakban lehet (2009. szeptember 10-ig)! Ha a felvett beiratkozási kötelezettségének nem tesz eleget, elveszíti az egyetemre történő beiratkozási jogát (TVSZ 15. § (1), (2) és (5) bekezdései)!

2. A beiratkozás elektronikus úton, on-line módon történik.
A beiratkozással kapcsolatos további tudnivalók elérhetők az egyetem Oktatási Igazgatóságnak weblapján (http://oig.pte.hu/).

Kérjük, hogy az on-line beiratkozásnál valamennyi adatát pontosan és hiánytalanul töltse fel! Különösen figyeljen a TAJ-szám, az adószám és a bankszámlaszám megadására, mert ezek hiányában a hallgatói pénzügyi juttatások nem számfejthetők, igazolások nem adhatók ki.

Kivételes esetben a hallgató a TB-től kérelmezheti utólagos beiratkozás és bejelentkezés engedélyezését, legkésőbb a félév harmadik hetének végéig (TVSZ 38. § (3) bek.).
A hallgató kivételes esetben az aktív bejelentkezési nyilatkozatának visszavonását (hallgatói jogviszonyának passziválását) kérelmezheti a Tanulmányi Osztály vezetőjétől a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül (TVSZ 38. § (4) bek.).

3. Fontos figyelmeztetés! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 8. munkanapon bejelenteni! A hallgatóról nyilvántartott, általa módosítható adatok helyességéért és teljességéért minden esetben a hallgató felel!

4. Tájékoztatjuk új felvett, első szemeszteres hallgatóinkat arról, hogy a tanszékek egyes tantárgyakból a 2008-2009-es tanévtől kezdődően új "szolgáltatásként", felkészítő szemináriumokat ajánlanak a hallgatóknak, amellyel segíteni szeretnék az adott tantárgyból az egyetemi tananyag jobb elsajátítását és a majdani eredményes vizsgát. A felkészítő szemináriumokra az azokat meghirdető tanszékeken kell jelentkezni! Ez a szeminárium nem tantervben előírt foglalkozás (ezeken a hallgatói részvétel önkéntes), ezért a teljesítéséhez sem kredit, sem pedig érdemjegy nem kapcsolódik.

 

I/B
Bejelentkezés a 2009-2010-es tanév 1. (őszi) félévére

1. A hallgatóknak a bejelentkezésre meghatározott időszakban kell bejelentkezniük a félévekre, míg a további tudnivalókat az Oktatási Igazgatóság weblapján érhetik el (http://oig.pte.hu/).

Fontos figyelmeztetés! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 8. napon belül bejelenteni! A hallgatóról nyilvántartott, általa módosítható adatok helyességéért és teljességéért minden esetben a hallgató felel!

2. Kivételes esetben a hallgató a TB-től kérelmezheti utólagos beiratkozás és bejelentkezés engedélyezését, legkésőbb a félév harmadik hetének végéig (TVSZ 38. § (3) bek.).
A hallgató kivételes esetben az aktív bejelentkezési nyilatkozatának visszavonását kérelmezheti a Tanulmányi Osztály vezetőjétől a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül (TVSZ 38. § (4) bek.).

3. Automatikusan szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgató
a) bejelentkezéskor úgy nyilatkozik, hogy adott félévben hallgatói jogviszonyát szüneteltetni kívánja, illetve
b) az adott félévre a tanulmányai folytatásához szükséges bejelentkezést nem végzi el.

Amennyiben a hallgató a félévre bejelentkezett és a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül nem kéri tanulmányainak szünetelését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelményének sem.
A hallgató több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével, de a hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév.
Amennyiben a hallgató tanulmányait szünetelteti, az adott féléve passzív félévnek minősül. A hallgató a félév során nem jogosult kurzusfelvételre, vizsgán való részvételre, diákigazolványra, továbbá a térítési és juttatási szabályzatban foglaltak szerinti juttatásokra sem.

4. Fontos figyelmeztetés! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy megszűnik a hallgatói jogviszony abban az esetben, ha a hallgató […] egymást követő két alkalommal nem jelentkezik be a következő tanulmányi félévre, vagy a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait […] (TVSZ 23. § (2) bek.)!

5. Az alábbiakban tájékoztatjuk költségtérítéses hallgatóinkat a költségtérítések összegéről.

Nappali munkarend, jogász szak:
Tanulmányaikat 2007-2008. tanév előtt megkezdett hallgatók részére:
                115.000 Ft/félév,
Tanulmányaikat 2007-2008. tanévben megkezdett hallgatók részére:
                130.000 Ft/félév,
Tanulmányaikat 2008-2009. tanévtől megkezdett hallgatók részére:
                135.000 Ft/félév.

Levelező munkarend, jogász szak:
Tanulmányaikat 2007-2008. tanév előtt megkezdett hallgatók részére:
                115.000 Ft/félév,
Tanulmányaikat 2007-2008. tanévben megkezdett hallgatók részére:
                130.000 Ft/félév,
Tanulmányaikat 2008-2009. tanévtől megkezdett hallgatók részére:
                135.000 Ft/félév.

Levelező munkarend, igazságügyi ügyintéző/igazgatási alapszak:
Egységesen 105.000 Ft/félév.

Nappali és levelező munkarend, jogi asszisztens szak:
Egységesen 95.000 Ft/félév.

A hallgatói pénzügyeket az egyetem Oktatási Igazgatóságának Hallgatói Pénzügyi Irodája intézi. A költségtérítés befizetésével kapcsolatos tudnivalókat és határidőket tartalmazó tájékoztató anyagot a Hallgatói Pénzügyi Iroda postai úton küldi ki az érintett hallgatóknak. Kérdéseikkel, problémáikkal a pénzügyi iroda munkatársaihoz forduljanak az alábbi elérhetőségeken:
e-mail: hallgatoipenzugyek@pte.hu,
telefon: (72) 501-500/2232 mellék.

Fontos figyelmeztetés! Felhívjuk a figyelmet arra, aki a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló időarányos fizetési kötelezettségének nem tett eleget, a Tanulmányi Osztály korlátozza ETR-használati jogosultságát.

7/2008. (11. 20.) számú dékáni utasítás
a költségtérítési kedvezményekről és a költségtérítés megfizetésének rendjéről

1. § A PTE térítési és juttatási szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 48. § (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján a Kar dékánja a Kar hallgatóit tanulmányi eredményük vagy szociális rászorultságuk alapján a költségtérítés megfizetése körében kedvezményben részesíti (a továbbiakban: költségtérítési kedvezmény).
2. § (1) Tanulmányi eredményére tekintettel költségtérítési kedvezményben részesül az a hallgató, aki a megelőző tanulmányi félévben, valamennyi általa felvett tantárgy teljesítésével legalább 30 kreditet szerzett, és korrigált kreditindexe alapján a legjobb tanulmányi eredményt elért hallgatók 1%-ába tartozik.

(2) Nem részesíthető az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményben a hallgató, ha féléveinek száma meghaladja a szak képzési és kimeneti követelményeiben szereplő képzési időt.
(3) A hallgatónak az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményt nem kell igényelnie, arra külön nyilatkozat nélkül jogosult.
(4) A Tanulmányi Osztály a vizsgaidőszak lezárása után haladéktalanul elkészíti a hallgatók rangsorát és a költségtérítési kedvezményre jogosultságról a hallgatót értesíti.
(5) Az (1) bekezdésben említett költségtérítési kedvezmény alapján a hallgató egy tanulmányi félévre mentesül a költségtérítés összege 80%-ának megfizetése alól.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott 1%-os arányt az egyes szakok (jogász osztatlan alapképzés, igazságügyi igazgatási BA képzés, jogi asszisztens felsőfokú szakképzés) költségtérítés fizetésére kötelezett hallgatóinak létszámához képest kell megállapítani.
3. § Az a hallgató, aki OTDK-n I., II. vagy III. helyezést ért el, a következő két tanulmányi félévben – a 2. §-ban meghatározott hallgatói létszámon felül - jogosult a 2. § (4) bekezdésében meghatározott költségtérítési kedvezményre a 2. § (2) bekezdésében meghatározott módon.
4. § (1) A dékán a költségtérítésből az adott tanulmányi félévben származó bevételek 1%-ának erejéig szociális vagy egyéb különös méltánylást érdemlő körülmények alapján a hallgató kérelmére költségtérítési kedvezményt biztosíthat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségtérítési kedvezményben az a hallgató részesülhet, aki igazolja, hogy életkörülményeiben tanulmányainak megkezdését követően álltak be a költségtérítési kedvezményt megalapozó rendkívüli körülmények.
(3) A dékán a költségtérítési kedvezmény megadásáról és mértékéről mérlegelési jogkörében dönt. A kedvezmény nem haladhatja meg a költségtérítés összegének 80%-át.
(4) A kedvezmény időtartama egy tanulmányi félév.
(5) A hallgató a költségtérítési kedvezmény iránti kérelmet több félévben is benyújthatja.
5. § A Szabályzat 48. § (4) bekezdésében adott felhatalmazás alapján kérelmére az a hallgató részesülhet az 50%-os költségtérítési kedvezményben, akinek mindkét alapszakja jogi vagy igazgatási szak.
6. § (1) A Szabályzat 52. § (6) bekezdése alapján a költségtérítést a hallgató kérelmére, a dékán engedélye alapján két részletben jogosult megfizetni.
(2) A költségtérítés első részlete a beiratkozáskor, illetve a regisztráláskor, a második részlete október 31., illetve március 31. napján esedékes
7. § (1) Az utasításban meghatározott kedvezmények biztosítására irányuló kérelmet a tanulmányi félév megkezdésétől számított 15 napon belül a dékánnak címezve kell benyújtani
a Tanulmányi Osztályra.
8. § (1) Jelen utasítás 2009. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a költségtérítési kedvezményekről és a költségtérítés megfizetésének rendjéről szóló 2/2007. (09.05.) és az 5/2008. (04.01.) számú dékáni utasítás hatályát veszti.
(2) Az utasítást a kar weblapján, valamint a hallgatók számára nyitva álló helyiségekben írásban haladéktalanul közzé kell tenni.

Pécsett, 2008. november 20. napján
Berke Gyula
dékán

 

II.
A Tantárgyfelvétel rendje

A tantárgyfelvétel zökkenőmentesebb lebonyolítása érdekében az egyes karok tantárgyfelvételét az egyetem ütemezi. A tantárgyfelvétel az ETR-ben történik.

A jogász szak nappali munkarend hallgatóinak tantárgyfelvétele két körben zajlik.
A tantárgyfelvétel első körében a hallgatók 4 db választható és korlátlan számú kötelező tantárgyat vehetnek fel.
A második körben a tantárgyfelvétel korlátozások nélkül folytatódik.
A Tanulmányi Osztály a leckekönyveket a felvett tantárgyak leckekönyvi bevezetésére a hallgatóknak nem adja ki, hanem a tantárgyfelvételi részt az ETR-ből nyomtatja és azt a hallgató leckekönyvébe beragasztja.
A TVSZ 43.§ (6) bekezdés alapján a kurzusfelvételi időszak lezárását követően a hallgató köteles az ETR-ben nyilvántartott kurzusainak listáját leellenőrizni és a rögzített állapotot tudomásul venni. Amennyiben a hallgató igazolni tudja, hogy a nyilvántartott adatok nem felelnek meg a valóságnak (valamely kurzus nem szerepel, illetve olyan kurzus is szerepel a listán, amelyet a hallgató nem vett fel), a hallgató a kurzusfelvétel lezárását követő 8 napon belül panasszal élhet a Tanulmányi Osztályon. A határidő elmulasztása jogvesztő.
Ezen időpontot követően, a tantárgyfelvétel lezárása után a felvett tárgyak listája az ETR-ből kinyomtatható: Jelentkezések/ Kurzusfelvétel/ Kurzusfelvételi lap.

Fontos figyelmeztetés! Felhívjuk hallgatóink figyelmét arra, hogy tanulmányi okból történő elbocsátással szűnik meg a hallgatói jogviszony akkor, ha a hallgató valamely tantárgyat háromszor vett fel és azt nem teljesítette (TVSZ 23. § (3) bek. c) pont).

 

III.
A vizsgára jelentkezés részletes szabályai

A hallgatók az ETR-en keresztül jelentkeznek be a féléveket lezáró szóbeli és írásbeli vizsgáikra is. A tanszékek a vizsgaidőszak kezdete előtt legalább 1 hónappal meghirdetik az ETR-ben a vizsgaidőpontjaikat. A hallgató maga állítja össze vizsgarendjét. Vizsgára legkésőbb a kitűzött vizsganapot megelőzően 24 órával kell bejelentkezni. A vizsgáról lejelentkezni legkésőbb a vizsganapot megelőző 48 órával lehet.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ugyanabból a tantárgyból újabb vizsgaidőpontra csak abban az esetben lehet ismét bejelentkezni, ha a tanszék az előző vizsga eredményét rögzítette (a szóbeli vizsgák esetében a vizsgát követő munkanapon 12,00 óráig, írásbeli vizsgák esetében a vizsga napját követő 3. munkanapon 15,00 óráig. TVSZ 51. §.).
A hallgató az ETR-ből Kurzusfelvételi értesítő és eredménylapot nyomtathat. A kurzusfelvételi értesítő és eredménylap egyszerre kurzusfelvételi értesítés és teljesítmény-értesítési lap is, amelyet a hallgató jogosult a szóbeli vizsgára magával vinni és azt a teljesítés igazolására használni, oly módon, hogy a vizsgáztatóval aláíratja a megszerzett érdemjegyet.

 

IV.
Záróvizsgák

IV/A
Záróvizsga beosztás és záróvizsgára jelentkezés
Jogász szak

I. félévi (őszi) záróvizsga időszak:

Tantárgy Záróvizsga időszak Jelentkezési időszak Tanulmányi ügyintéző

EURÓPAJOG

2009.08.31-
2009.09.11.

2009.08.01-
2009.08.21. 16 óra*

Nepel Andrea*

POLGÁRI JOG

2009.10.05-
2009.10.16.

2009.08.27-
2009.09.15. 16 óra*

Illés Ildikó*

ALKOTMÁNYJOG-
KÖZIGAZGATÁSI JOG

2009.11.09-
2009.11.20.

2009.09.19-
2009.10.20. 16 óra*

Nádi Judith*

BÜNTETŐJOG

2009.12.14-
2009.12.23.

2009.10.24-
2009.11.24. 16 óra*

Nemes Ildikó*

PÓTNAP

2010.01.06*

Jelentkezés a Tanulmányi Osztályon

Nádi Judith*

 

II. félévi (tavaszi) záróvizsga időszak:

Tantárgy

Záróvizsga időszak

Jelentkezési időszak

Tanulmányi ügyintéző

EURÓPAJOG

2010.01.25-
2010.02.12.

2009.12.01-
2010.01.15. 16 óra*

Nepel Andrea*

POLGÁRI JOG

2010.03.01-
2010.03.19.

2010.01.21-
2010.02.09. 16 óra*

Illés Ildikó*

ALKOTMÁNYJOG-
KÖZIGAZGATÁSI JOG

2010.04.06-
2010.04.26.

2010.02.15-
2010.03.17. 16 óra*

Nádi Judith*

BÜNTETŐJOG

2010.05.11-
2010.05.31.

2010.03.23-
2010.04.21. 16 óra*

Nemes Ildikó*

PÓTNAP

2010.06.08*

Jelentkezés a Tanulmányi Osztályon

Illés Ildikó*

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy a jelentkezési létszám függvényében tárgyanként módosulhat a vizsganapok száma!
Vizsgabizottságok száma:                    2 bizottság/nap*
Vizsgázók száma:                              25 fő/bizottság/nap
Vizsgatárgyak közötti idő:                   5-5 hét

Diplomaátadó ünnepség tervezett ideje: 2010. január

Az oklevéllel kapcsolatos adminisztrációs feladatok miatt kérjük, hogy az utolsó záróvizsga napján feltétlenül jelentkezzenek a Tanulmányi Osztályon!
A diploma átadó ünnepségen való részvétel nem kötelező, ezért arra külön kell jelentkezni a Tanulmányi Osztályon és ebben az esetben annak költségeit is viselni kell. A latin nyelvű díszoklevél átadásáért a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. sz. mellékletében írtak szerint 9.000.- Ft összegű, még az avatási ünnepség egyéb költségeire 3.500.- Ft költségtérítést állapít meg a kar.
A fenti összegeket a kar pénztárában, vagy az erre szolgáló készpénz átutalási megbízáson lehet befizetni.

Tájékoztatjuk a záróvizsgázókat arról, hogy a záróvizsgákra a kari weblapon, EHA kódjukkal tudnak bejelentkezni (www.law.pte.hu / Oktatás / Záróvizsga jelentkezés menüpont alatt). Minden esetben csak a soron következő záróvizsgát hirdetjük meg. A következő záróvizsgára az előző záróvizsgára jelentkezés lezárását követő 3. munkanaptól lehet ismét feljelentkezni. A rendszer a jelentkezéseket az első záróvizsga esetében az első vizsganapot megelőző 10. napon 16,00-kor, a további záróvizsgák esetében az első vizsganapot megelőző 20. napon 16,00-kor zárja le.

A záróvizsgára csak abszolutóriummal rendelkező hallgató jelentkezhet! Az abszolutórium kiállítása folyamatos, így az abszolutóriummal rendelkező hallgató „bekapcsolódhat” a soron következő záróvizsgákba. Az abszolutórium kiállítását a hallgatónak kérnie kell a Tanulmányi Osztálytól az erre szolgáló és a kari weblapról - aktuális Tanulmányi Tájékoztató Általános információk menüből - letölthető nyomtatványon.
A záróvizsgára jelentkező hallgatók (névsor szerinti) vizsgabeosztását a Tanulmányi Osztály határozza meg és azt a weblapon a hallgatók EHA-kódja alapján teszi közzé a jelentkezés lezárását követő 3 munkanapon belül (www.law.pte.hu / Oktatás / Záróvizsga beosztás menüpont alatt).
A vizsgabeosztás módosítása kizárólag akkor kezdeményezhető, ha a hallgató
- Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) vagy egyéb országos szakmai verseny résztvevője,
- külföldi tanulmányokat folytat,
- közeli hozzátartozójának halála esetén,
- egészségügyi állapotában a záróvizsga napján való megjelenést akadályozó rendkívüli körülmény merül fel.

A fenti esetekben a módosításra vonatkozó kérelmet az illetékes tanulmányi előadónak kell benyújtani. A kérelemről a TB határoz (TVSZ 1.sz. melléklet 10.§ (5) bek.).

Egy sikertelen záróvizsga kijavítására ugyanabban a záróvizsga időszakban abban az esetben van lehetőség, ha a hallgató a záróvizsgáit az abszolutórium megszerzését követő első záróvizsga időszakban kezdte meg, a kar által az adott záróvizsga időszakban szervezett mind a négy záróvizsgán megjelent és oklevele (diplomája) megszerzéséhez ez az egy záróvizsga szükséges. A javító záróvizsgát a dékán által kijelölt pótnapon és bizottság előtt kell teljesíteni.

A hallgató egy sikeresen teljesített záróvizsga tantárgyból érdemjegyének javítása céljából értékemelő záróvizsgát tehet, feltéve, hogy az abszolutórium megszerzését követő első záróvizsga-időszak valamennyi vizsgáján megjelent és sikertelen záróvizsgája nem volt. Az értékemelő záróvizsgát ugyanabban a záróvizsga időszakban a pótnapon lehet teljesíteni. Az értékemelő vizsgán a már megszerzett érdemjegyen rontani is lehet.

Az oklevél (diploma) minősítését az alapvizsga eredmény és a záróvizsga eredmény egyszerű számtani átlaga adja. Az alapvizsga eredmény: az adott szakon teljesített alapvizsgán elért érdemjegyek egyszerű számtani átlaga. A záróvizsga eredmény: a záróvizsgán elért eredmények valamint a szakdolgozat érdemjegyének egyszerű számtani átlaga.

Az ismételt záróvizsgáért fizetendő vizsgadíjat a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.

 

IV/B.
Záróvizsga beosztás és záróvizsgára jelentkezés
Igazságügyi ügyintéző/igazgatási alapszak

I. félévi (őszi) záróvizsga pótnap:

Tantárgy

Záróvizsga időszak

Jelentkezési időszak

TO ügyintéző

ALKOTMÁNYJOG
BÜNTETŐJOG
POLGÁRI JOG

2009. 09. 28*.

2009. 08. 01 -
2009. 09. 08. 16 óra*

Csépleőné Ács Zsuzsanna,
Katona Győr Irén*

 

II. félévi (tavaszi) záróvizsga időszak:

Tantárgy

Záróvizsga időszak

Jelentkezési időszak

TO ügyintéző

ALKOTMÁNYJOG
BÜNTETŐJOG
POLGÁRI JOG

2010. 06. 19 -
2010. 06. 23.

2010. 05. 01 -
2010. 06. 05. 16 óra*

Csépleőné Ács Zsuzsanna,
Katona Győr Irén*

Felhívjuk a hallgatók figyelmét ara, hogy a jelentkezési létszám függvényében módosulhat a vizsganapok száma!

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy komplex záróvizsgát kell tenniük. A komplex záróvizsga három részből áll:

  • alkotmányjog

  • büntetőjog

  • polgári jog

A záróvizsgázó mindhárom részből egyidejűleg vizsgát tesz a bizottság előtt.

Vizsgabizottságok száma:               2 bizottság/nap*

Diplomaátadó ünnepség tervezett ideje: 2010. július

Az oklevéllel kapcsolatos adminisztrációs feladatok miatt kérjük, hogy a záróvizsga napján feltétlenül jelentkezzenek a Tanulmányi Osztályon!
Az oklevél átadó ünnepségen való részvétel nem kötelező, ezért arra külön kell jelentkezni a Tanulmányi Osztályon. A Térítési és Juttatási Szabályzat
1. sz. mellékletében írtak szerint az avatási ünnepség egyéb költségeire 3.500.- Ft költségtérítést állapít meg a kar.
A fenti összeget a kar pénztárában, vagy az erre szolgáló készpénz átutalási megbízáson lehet befizetni.

Tájékoztatjuk a záróvizsgázókat arról, hogy a záróvizsgákra a kari weblapon, EHA kódjukkal tudnak bejelentkezni (www.law.pte.hu / Oktatás / Záróvizsga jelentkezés menüpont alatt). A rendszer a jelentkezéseket a záróvizsga esetében az első vizsganapot megelőző 20. napon 16:00-kor zárja le.
A záróvizsgára csak abszolutóriummal rendelkező hallgató jelentkezhet! Az abszolutórium kiállítását a hallgatónak kérnie kell a Tanulmányi Osztálytól az erre szolgáló és a kari weblapról - aktuális Tanulmányi Tájékoztató Általános információk menüből - letölthető nyomtatványon.

A záróvizsgára jelentkező hallgatók (névsor szerinti) vizsgabeosztását a Tanulmányi Osztály határozza meg és azt a weblapon a hallgatók EHA-kódja alapján teszi közzé a jelentkezés lezárását követő 3 munkanapon belül (www.law.pte.hu / Oktatás / Záróvizsga beosztás menüpont alatt).
A vizsgabeosztás módosítása kizárólag akkor kezdeményezhető, ha a hallgató
- Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), vagy egyéb országos szakmai verseny résztvevője,
- külföldi tanulmányokat folytat,
- közeli hozzátartozójának halála esetén,
- egészségügyi állapotában a záróvizsga napján való megjelenést akadályozó rendkívüli körülmény merül fel.

A fenti esetekben a módosításra vonatkozó kérelmet az illetékes tanulmányi előadónak kell benyújtani, a kérelemről a TB határoz (az egyetemi TVSZ 1.sz. melléklete 10.§ (5) bek.).

Az oklevél (diploma) minősítését az alapvizsga eredmény és a záróvizsga eredmény egyszerű számtani átlaga adja. Az alapvizsga eredmény: az alapvizsgán elért érdemjegyek egyszerű számtani átlaga. A záróvizsga eredmény: a záróvizsgán elért eredmények valamint a szakdolgozat érdemjegyének egyszerű számtani átlaga.

Az ismételt záróvizsgáért fizetendő vizsgadíjat a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.

 

V.
Szakdolgozattal szembeni követelmények

1. A szakdolgozatot minimálisan 2 ív (80.000 betűhely, kb. 40 oldal) terjedelemben, számítógépes szövegszerkesztéssel kell elkészíteni, megfelelően tagolni kell, tartalomjegyzékkel, irodalomjegyzékkel és jegyzetapparátussal kell ellátni. A szakdolgozatot egy példányban, összefűzött, vagy más maradandó és áttekinthető formában kell a Tanulmányi Osztályon leadni, valamint elektronikus úton – pdf formátumban – fel kell tölteni a kar weblapjára (www.law.pte.hu / oktatás / szakdolgozat feltöltés menüpont alatt).
A Tanulmányi Osztály a dolgozatokat nyilvántartásba veszi, és a tanulmányi előadók juttatják el a szakdolgozatokat a megfelelő tanszékekre.

2. A szakdolgozat külső borítójára felírandó a szakdolgozat szó, a dolgozat írójának neve, a benyújtás évszáma. A szakdolgozat első lapján szerepeltetni kell a dolgozat címét, készítőjének nevét, konzulens nevét és beosztását, valamint a szakot és a munkarendet.
A szakdolgozathoz mellékelni kell a konzultációs lapot (16. sz. nyomtatvány), amelyen fel kell tüntetni a konzulens nevét és a tanszék megnevezését.
A szakdolgozatot a végén alá kell írni.

3. Az eredményes védés után a hallgató – az értékeléssel együtt – az illetékes Tanszéken 15 napon belül szakdolgozatát visszakapja.
A tanszékek a konzultációs lap nyomtatványon feltüntetik a szakdolgozat érdemjegyét és ezt a nyomtatványt 3 napon belül visszaküldik a Tanulmányi Osztálynak, amely az ETR-ben és a leckekönyvben rögzíti az eredményeket.

4. A Tanulmányi Osztály a szakdolgozatokat munkarendenkénti, szakonkénti regisztrálás után elektronikus úton továbbítja az ÁJK-KTK Könyvtárához (PTE Levéltárához). A Könyvtár (Levéltár) a beérkezett dolgozatokat évjáratonként összesíti, és elektronikus formában gondoskodik megőrzésükről. A dolgozatokat elektronikus adathordozón – a könyvtári számítógép-hálózat kiszolgáló gépének merevlemezén – kell tárolni. A Könyvtár a hosszú távú biztonságos megőrzés érdekében gondoskodik arról, hogy a dolgozatok évenként összegyűjtve optikai adathordozóra is mentésre kerüljenek.

5. Az elektronikus formában tárolt dolgozatokhoz a Könyvtár (Levéltár) kizárólag az ÁJK és a KTK oktatói számára biztosít hozzáférést pdf formátumban.

6. A szakdolgozatok leadásának határideje:

Az I. félévi (őszi) záróvizsga időszakban résztvevő hallgatók szakdolgozatukat 2009. október 1-től november 28-ig adhatják le egy példányban a Tanulmányi Osztályon és ugyanebben az időszakban tölthetik fel a kari weblapra a szakdolgozatok feltöltésére kijelölt helyen pdf formátumban.

A szakdolgozatok védésének határideje: 2009. december 19.
A szakdolgozat megvédése az oklevél kiadásának feltétele. A fenti határidők túllépése esetében az oklevél nem állítható ki.

 

VI.
Szabályzatok és kredit tanácsadók

Felhívjuk hallgatóink figyelmét arra, hogy tanulmányi ügyekben a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú mellékleteként elfogadott Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) tartalmaz rendelkezéseket.
Felhívjuk hallgatóink figyelmét arra, hogy a hallgatói juttatásokat, térítéseket, díjakat valamint a költségtérítéseket a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú mellékleteként elfogadott Térítési és Juttatási Szabályzat rendezi.

A PTE szabályzatainak megismerését feltétlenül ajánljuk a hallgatóknak!

A szabályzatok megtekinthetők a PTE weblapján (www.pte.hu) a „Hallgatók/ Szabályzatok/nyomtatványok” menüpont alatt.

Tájékoztatjuk hallgatóinkat arról, hogy a tantervvel, tanulmányi előrehaladással kapcsolatos ügyekben fogadóóráikban a kredit tanácsadókat kereshetik:
Dr. Hornyák Szabolcs egyetemi adjunktus: hornyak@ajk.pte.hu, 72/501-599/3484.
Dr. Jusztinger János egyetemi tanársegéd: juszti@ajk.pte.hu, 72/501-599/3219.

 

VII.
Szakmai gyakorlat

I. Jogász szak nappali munkarend

1. A hallgató a tanulmányai során köteles szakmai gyakorlatot teljesíteni és arról beszámolót készíteni. A szakmai gyakorlati naplót a záróvizsgák megkezdését megelőző félévben, legkésőbb június 15. illetve október 15. napjáig kell a hallgatónak e-mailen eljuttatnia az e feladattal megbízott oktatóhoz.
A hallgató szakmai tevékenységéről készített szakmai gyakorlati naplónak a gyakorlatvezető szakmai értékelését tartalmazó záró lapját a hallgató írásban nyújtja be.

2. A szakmai gyakorlat időtartama 30 munkanap.

3. A szakmai gyakorlati napló egy e célra rendszeresített, a Kar weblapjáról (www.law.pte.hu) letölthető nyomtatvány, amely a következő adatokat tartalmazza:
a) naponkénti bontásban:
                - az intézmény és a szakterület megnevezése,
                - a gyakorlatvezető neve és beosztása,
                - a munkaterületen megismert és elvégzett feladatok hallgató által történő leírása.
b) a gyakorlat lezárásakor
                - a hallgató szakmai gyakorlatának a gyakorlatvezető által történt rövid, szöveges értékelése, amely írásban nyújtandó be.

4. A szakmai gyakorlati napló a 8. félév teljesítése előtt nem nyújtható be. A szakmai gyakorlati koordinátor a naplóval szemben meghatározott feltételek teljesítését ellenőrzi, a nem megfelelő naplót visszaküldi, illetve visszaadja, és a hallgatót felszólítja a hiányosságok pótlására.

Tájékoztatjuk hallgatóinkat arról, hogy a szakmai gyakorlattal kapcsolatos ügyekben a szakmai gyakorlati koordinátort kereshetik, fogadóóráiban:
Dr. Herger Csabáné egyetemi docens: herger@ajk.pte.hu, 72/501-599/3243.

 

II. Jogi asszisztens felsőfokú szakképzés

Az első éves hallgatóknak 2010. január hónapban megkezdődik a külső szakmai gyakorlati oktatás a Polgármesteri Hivatalban.
A szakmai gyakorlat ideje 20 óra. Minden csoport az általunk megadott időpontban, szerda reggel 8 órakor kezd. Szerda és csütörtök 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig tart a gyakorlat. A megjelenés kötelező, még akkor is, ha volt olyan vizsgájuk amelyet nem tudtak teljesíteni!! Záróvizsgára csak az a hallgató bocsátható aki a szakmai gyakorlati kötelezettségének is eleget tett. Az intézményektől konkrét időpontokat kapunk, a gyakorlat máskor és máshol nem teljesíthető. Szakmai gyakorlati napló használata kötelező, ha még nincs a jegyzetboltban beszerezhető. Kérem, hogy a gyakorlaton pontosan, a hivatali munkához illő öltözetben jelenjenek meg. A gyakorlaton minden nap – ha kell többször is – név szerint ellenőrzik a jelenlétet.

 

VIII.
Jogász szak képzési szerkezete

A Karon a kor igényeihez igazodó, folyamatosan megújuló tanterv és tantárgyi szerkezet szerint zajlik a rugalmasabb tanulmányi előmenetelt kínáló ún. kreditrendszerű oktatás, mely mintatanterv alapján működik.
A mintatanterv kötelező, differenciált szakmai ismeretek körébe tartozó és szabadon választható tantárgyakból épül fel.

Kötelező tantárgy az a tantárgy melynek teljesítése mindenki számára elő van írva. A jogászképzés gerincét a kötelező tantárgyak alkotják, és ezeket minden joghallgatónak fel kell venni és különböző szintű vizsgákon (záróvizsga, szigorlat vagy kollokvium) kell számot adni tudásáról.

A differenciált szakmai ismeretek körébe tartozik minden olyan speciális ismeret, amely egy-egy jogterület eredményes műveléséhez és fejlesztéséhez szükséges. A hallgatónak a differenciált szakmai ismeretek körébe tartozó anyagból tanulmányai során összesen 42 kreditet kell teljesíteni.
E tárgyakat a Kar a 2007. szeptember 1-vel bevezetett új tantervében négy modulba rendezte: bűnügyi, közjogi, magánjogi, és elméleti-történeti. Minden egyes modul 14-14-14-14 tantárgyat tartalmaz, e tárgyak kreditértéke tantárgyanként 3 kr.

A Kar, ERASMUS kapcsolatainak ápolása, és saját hallgatóink idegen szaknyelvi ismereteinek elmélyítése érdekében a differenciált szakmai ismeretek keretébe ágyazva, jogász szak nappali munkarendben – egy új, ötödik – ún.: idegen nyelvű tantárgyi blokkot alakított ki a nappali munkarendes hallgatók számára angol, német és francia nyelven.
A differenciált szakmai ismeretek idegen nyelvi modulja 21 tantárgyat foglal magában. A nappali munkarendes hallgatók által 2009. szeptember 1-től felvehető tantárgyakat a Tanulmányi Tájékoztató „Mintatantervek” fejezete tartalmazza. Az e körbe tartozó tárgyat felvevő hallgatók számára a kurzust kétszeres kreditértékkel kell figyelembe venni.

A szabadon választható tárgyak köréből a hallgatók egyéni érdeklődésüknek megfelelően választhatnak. E tantárgyak alkalmasak ismereteik elmélyítésére, a jogászi gondolkodás kialakítására. A szabadon választható tantárgyak moduljából a hallgatóknak 16 kreditet kell teljesíteni a tanulmányaik során.
E tárgyak kreditértéke tantárgyakként magyar nyelven 2 kredit, idegen nyelven 4 kredit.

 

IX.
Jogi szaknyelvi képzés, nyelvi követelmények

 

Nyelvi követelmények a képzés megkezdésének ciklusa szerint

Nyelvi követelmények

Szak megkezdésének ciklusa

2005-2006-1 (ősz) és előtte

2006-2007-1 (ősz)

2007-2008-1 (ősz) -től

Szak

Jogász, levelező

-

KC

KC+SzV

Jogász, nappali

KC

KC

KC+SzV

Igazságügyi Ügyintéző
/ Igazságügyi Igazgatási alapszak

KA v. KB

KA v. KB

KC

KC- középfokú „C” típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű
KA- középfokú „A” típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű
KB- középfokú „B” típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű
SzV- jogi szaknyelvi vizsga

 

Jogász szak, nappali munkarend

2006-2007-es tanév őszi szemeszterétől a jogász osztatlan mesterképzési szak általános idegennyelv-ismeret követelményei legalább egy, államilag elismert, középfokú „C” típusú nyelvvizsga letételét, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél meglétét írják elő élő idegen nyelvből.
A 2007-2008-as tanév őszi szemeszterétől a jogászképzés szaknyelvi kimeneti követelményei a következők:
A szaknyelvi képzés kimeneti követelményeit a 2007-2008-as tanév őszi szemeszterétől hatályba lépő új mintatanterv úgy határozza meg, hogy a hallgató köteles a képzési idő alatt jogi szaknyelvi vizsgát tenni angol, német, francia vagy orosz nyelvből. Ez a szaknyelvi képzés végén letett szigorlattal teljesíthető, illetve kiváltható Magyarországon akkreditált vagy nemzetközileg elismert jogi szaknyelvi vizsgával (kizárólag magyarországi vizsgahellyel rendelkező vizsgarendszer esetén). Amennyiben a hallgató a szaknyelvi szigorlat jogi szaknyelvi nyelvvizsgával történő kiváltását kezdeményezi, a következők szerint kell eljárnia: az elfogadtatás félévében fel kell vennie az ETR-en a kiválasztott szaknyelvi kurzust (alapvizsga), majd a 18. számú nyomtatványt kitöltve (www.law.pte.hu / Oktatás / Tanulmányi tájékoztató / aktuális ciklus / Általános információk / Nyomtatványok menüpont alatt) le kell adnia a Tanulmányi Osztályon.

Ezt követően a Tanulmányi Osztály ellenőrzi a nyelvvizsga hitelességét és továbbítja a kérelmet az Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely vezetőjének, aki, amennyiben elfogadja a nyelvvizsgát, felrögzíti a tárgy teljesítésének tényét az ETR-be.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a meghirdetésre kerülő alapvizsgával záruló szaknyelvi kurzusok közül csak egy nyelv vehető fel!

A jogi szaknyelvi képzés a 2007-2008-as tanévben felvett hallgatók részére 4 félévre terjed ki. A jogi szaknyelvi kurzusok felvétele első alkalommal a 3. szemeszterben történik. Amennyiben a hallgató a szaknyelvi szigorlatot kiváltó Profex jogi és közigazgatási szaknyelvi vizsgát, vagy az ILEC nemzetközi jogi szaknyelvi vizsgát a szaknyelvi tanulmányok lezárása előtt sikeresen teljesíti, az adott félévben, illetve az azt követő félév(ek)ben mentesül a szaknyelvi órák látogatása alól.

Jogász szak levelező munkarend
I. A 2007-2008-as tanévtől beiratkozott hallgatók részére:

2006-2007-es tanév őszi szemeszterétől a jogász osztatlan mesterképzési szak általános idegennyelv-ismeret követelményei legalább egy, államilag elismert, középfokú „C” típusú nyelvvizsga letételét, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél meglétét írják elő élő idegen nyelvből.
(További információk a TVSZ-ben olvashatóak.)

2007-2008-as tanév őszi szemeszterétől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő új mintatanterv a levelező munkarendben a jogi szaknyelvi képzést a következőképpen határozza meg:
A hallgató a képzési idő alatt kötelező szaknyelvi kurzusokon vesz részt, melyeknek felvétele a következő módon történik:
Az 1. és 2. szemeszterben kerül meghirdetésre a kötelezően oktatott latin jogi szaknyelv. A kurzus időtartama egy szemeszter, melyet a hallgató a jelzett szemeszterek valamelyikében abszolválhat.
A 3. szemesztertől vehetők fel az angol, német, francia és orosz nyelvből kötelezően meghirdetésre kerülő jogi szaknyelvi kurzusok, melyeknek időtartama szintén egy szemeszter.
A latin jogi szaknyelvi kurzust a hallgató kontakt órák keretében, valamint öntevékenyen, házi dolgozat megírásával abszolválhatja.
A házi dolgozatok leadásának végső határideje az aktuális szemeszter kezdetén kerül meghatározásra. Amennyiben a hallgató nem teljesíti az előírt kötelezettségeit, pótlásra, beszámolásra más, újabb időpontot nem kaphat.

A 2007-2008-as tanévtől az új tanterv alapján a jogászképzés szaknyelvi kimeneti követelményei a Karon akként módosultak, hogy a hallgatók kötelesek a képzési idő alatt nyelvvizsgát tenni vagy angol, vagy német, vagy francia, vagy orosz jogi szaknyelvből. Ez a szaknyelvi képzés végén letett szigorlattal teljesíthető, illetve kiváltható Magyarországon akkreditált vagy nemzetközileg elismert jogi szaknyelvi vizsgával (kizárólag magyarországi vizsgahellyel rendelkező vizsgarendszer esetén).

A PTE ÁJK-n letehető akkreditált, illetve nemzetközileg elismert jogi szaknyelvi nyelvvizsgák a következők: PROFEX jogi- és közigazgatási akkreditált szaknyelvi vizsga angol és német nyelvből, valamint a Cambridge ILEC nemzetközi angol jogi szaknyelvi vizsga, melyekhez felkészítő kurzusokat is szervez az Idegen Nyelvi Lektorátus (További információk a kar weblapján megtalálhatóak).

A szaknyelvi órafelvétel Az ETR-en keresztül történik a tantárgyfelvételi időszakban. Amennyiben a hallgató a szaknyelvi szigorlat jogi szaknyelvi nyelvvizsgával történő kiváltását kezdeményezi, a következők szerint kell eljárnia: az elfogadtatás félévében fel kell vennie az ETR-en a kiválasztott szaknyelvi kurzust (alapvizsga), majd a 18. számú nyomtatványt kitöltve (www.law.pte.hu / Oktatás / Tanulmányi tájékoztató / aktuális ciklus / Általános információk / Nyomtatványok menüpont alatt) le kell adnia a Tanulmányi Osztályon. Ezt követően a Tanulmányi Osztály leellenőrzi a nyelvvizsga hitelességét és továbbítja a kérelmet az Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely vezetőjének, aki, amennyiben elfogadja a nyelvvizsgát, felrögzíti a tárgy teljesítésének tényét az ETR-be.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a meghirdetésre kerülő alapvizsgával záruló szaknyelvi kurzusok közül csak egy nyelv vehető fel!

Kötelező irodalom:

Angol nyelvi jegyzetek, segédanyagok:
- Pókay-Ormai-Döme-Zelnik: English for Law Students-1. Pécs, 2008.

Német  nyelvi jegyzetek, segédanyagok:
- Dieszler László: Német szakmai társalgás. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000.

Francia nyelv:
- Bojcsevné Kovács Terézia: Le français aux étudiants en droit. Dialog Campus, 2002.

Orosz nyelv:
- Конституция Российской Федерации

Latin nyelv:
- Bánóczi-Rihmer: Latin nyelvkönyv joghallgatók számára. Nemzeti Tankönyvkiadó 2000. (2005. átdolgozott kiadás)
- A kar weblapján megtalálható oktatási segédanyagok

Ajánlott irodalom:

Német nyelv:
- Hajnáné Kelle Katalin - Herr Judit - Hőnig Klára: Aufgabensammlung. Deutsche juristische Fachsprache für Fernstudenten. Mittelstufe. PTE-ÁJK, 2004

 

Jogász szak, levelező munkarend
II. A 2007-2008-as tanév előtt beiratkozott hallgatók részére:

A 2000-2001-es tanévtől beiratkozott hallgatók számára a záróvizsgára bocsátás feltétele a jogtudományi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiben meghatározott - egy idegen nyelvből államilag elismert „C” típusú vagy azzal egyenértékű - nyelvvizsga letétele.
Az újabb oklevél megszerzésére irányuló képzésben az első oklevél nyelvi követelményeinek teljesítése a záróvizsgára bocsátás feltétele.
A nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik a beiratkozás évében legalább 40. életévüket betöltik.
A 2006-2007-es tanévtől a jogász egységes és osztatlan mesterképzési szak általános idegennyelv-ismeret követelményei legalább egy, államilag elismert, középfokú „C” típusú nyelvvizsga letételét vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél meglétét írják elő élő idegen nyelvből.
 (További információk a TVSZ-ben olvashatóak.)

A 2003-2004-es tanév őszi szemeszterétől meghirdetésre kerültek a levelező munkarendeken (DL, ÁF, RL) a kötelezően oktatott jogi szaknyelvi kurzusok angol, német, francia, orosz nyelvből, valamint szabadon választható módon latin nyelvből. A latin szaknyelv az 1. és 2. szemeszterben vehető fel, az összes többi szaknyelvi kurzus pedig az RL tagozaton a 2., a DL és ÁF tagozatokon a 3. szemesztertől indul. A szaknyelvi kurzusok időtartama egy szemeszter.
A jogi szaknyelvi kurzusokat a hallgató kontakt órák keretében, valamint öntevékenyen, házi dolgozat megírásával abszolválhatja.

A kontakt órák az órarendben meghirdetett időpontokban kerülnek megtartásra. A házi dolgozatok leadásának végső határideje az aktuális szemeszter kezdetén kerül meghatározásra. Amennyiben a hallgató nem teljesíti az előírt kötelezettségeit, pótlásra, beszámolásra más, újabb időpontot nem kaphat.
A szaknyelvi órafelvétel az ETR-en keresztül történik a tantárgyfelvételi időszakban.
A kötelezően oktatott szaknyelvi kurzusok teljesítésének időtartama egy szemeszter, melynek abszolválásával a hallgató 11 kreditpontot kap.
Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az azonos kód alatt meghirdetésre kerülő szaknyelvi kurzusok közül csak egy vehető fel!

Kötelező irodalom:

Angol nyelvi jegyzetek, segédanyagok:
- Pókay-Ormai-Döme-Zelnik: English for Law Students-1. Pécs, 2008.
- Zelnik Zsófia: Legal English Exercises for Correspondence Students Part 1 Elementary Level. Pécs, PTE ÁJK, 2004.
- Czirkóné Ormai Judit: Legal English Exercises for Correspondence Students Part 1 Intermediate Level. Pécs, PTE ÁJK, 2004.
- Pókay Marietta: Legal English Exercises for Correspondence Students Part 1 Advanced Level. Pécs, PTE ÁJK, 2004.
Német nyelvi jegyzetek, segédanyagok:
- Zelnik Istvánné: Aufgabensammling. Deutsche juristische Fachsprache für Fernstudenten, Teil 1., Grundstufe, PTE-ÁJK, 2004.
- Hajnáné Kelle Katalin - Herr Judit - Hőnig Klára: Aufgabensammlung. Deutsche juristische Fachsprache für Fernstudenten, Mittelstufe PTE-ÁJK, 2004.
- Herr J. – Hőnig K: Aufgabensammlung. Deutsche juristische Fachsprache für Fernstudenten, Oberstufe, PTE-ÁJK, 2004.

Francia nyelv:
- Bojcsevné Kovács Terézia: Le français aux étudiants en droit. Dialog Campus, 2002.

Orosz nyelv:
- Конституция Российской Федерации

Ajánlott irodalom:

Angol nyelv:
- Judit Ormai – Marietta Pókay: English for Law Students. PTE ÁJK, 2001.
- Döme Éva: English for European Studies. PTE ÁJK, 2000.

Német nyelv
- Dieszler László: Német szakmai társalgás. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000.

Oktatók és elérhetőségük:
Angol nyelv
Czirkóné Ormai Judit: ormai@ajk.pte.hu, 72/501-599/3280.
Dr. Románné Döme Éva: eva@ajk.pte.hu, 72/501-695/3195.
Szalayné Pókay Marietta: pokay@ajk.pte.hu, 72/501-599/3280.
Zelnik Zsófia: zsofi@ajk.pte.hu, 72/501-599/3280.

Német nyelv
Hőnig Klára: honig@ajk.pte.hu, 72/501-599/3193.
Hajnáné Kelle Katalin: kelle@ajk.pte.hu, 72/501-599/3193.
Herr Judit: 72/ 501-599/3193.
Zelnik Istvánné: 72/ 316-127

Latin nyelv
Ress Éva: resi@ajk.pte.hu, 72/501-599/3164,
70/ 279-2393.

Francia, orosz nyelv
Bojcsevné Kovács Terézia: bojcsev@ajk.pte.hu, 72/501-599/3164.

 

* a változtatás jogát a Tanulmányi Osztály fenntartja

 
2009 / 2010 -es tanév I. félév (őszi szemeszter)
Tanulmányi Tájékoztató                                                                    Általános információk