2015 / 2016-os tanév II. félév (tavaszi szemeszter)

Levelező kötelező tantárgyak

Levelező kötelező tantárgyak

AJKOLO0101
Általános szociológia
Dr. Maczonkai Mihály egyetemi docens
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

LevelezőAJKOLO0101
Tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit2
Félévi óraszám15
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A szociológiai gondolkodás, a szociológia rendszere
2. Szociológiai elméletek kialakulása, Comte, Spencer
3. A szimbolikus interakcionizmus, Mead elmélete az emberrről, mint társadalmi lényről
4. A fenomenológia (Schütz, Berger) a társadalmi intézményekről, a deviancia
5. A társadalmi cselekvés típusai Weber, Pareto
6. A társadalmi csoportok (Tönnies, Cooley, Mayo), a vonatkozási csoportok elmélete (Merton)
7. A szervezetek a bürokratikus igazgatás (Weber, Michels, Crozier)
8. Osztályok, rendek, rétegződés és elitelméletek mobilitás (Marx, Weber)
9. A társadalom funkcionális tagolódása (Parsons Luhmann)
10. A rendszervilág és életvilág konfliktusai (Marcuse, Riesman Habermas)
11. A magyar szociológia története
12. A magyar társadalom kettős szerkezete (Erdei)
13. A magyar társadalom szerkezet és társadalmi folyamatok a szocializmus időszakában
14. A magyar társadalom a rendszerváltás után
15. A modern, nyugati társadalmak változási trendjei a XXI. században

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege:
Az osztályzat kialakításának módja:
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tananyag: Fleck Zoltán: Szociológia jogászoknak, Napvilág Kiadó, Budapest, 2004 kijelölt részei, hozzáférhető a Neptunban
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO0201
Politikaelmélet

Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Cseresnyés Ferenc egyetemi docens
Dr. Szabó Gábor egyetemi docens
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

2016.02.25. (csütörtök) -- 17.00 – 18.20
                              / Molnár Kálmán előadóterem (2 óra)

2016.03.17. (csütörtök) -- 14.00 – 16.50
                              / Molnár Kálmán előadóterem (4 óra)

2016.03.18. (péntek) -- 14.00 – 17.40 / Molnár Kálmán előadóterem (5 óra)
2016.04.15. (péntek) -- 14.00 – 16.50 / Molnár Kálmán előadóterem (4 óra)

LevelezőAJKOLO0201
Tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit2
Félévi óraszám15
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A politika jelentése, értelmezései, a politikatudomány fejlődése
2. A politika dimenziói
3. Politika elkerülési stratégiák
4. A politikai rendszer és modelljei
5. A politikai érték és a politikai irányzatok, ideológiák
6. A politikai hatalom értelmezései, szerkezeti összetevői
7. A politikai uralom és hatalom-legitimációs elméletek
8. Érdek, érdekcsoportok és érdekartikuláció
9. A politikai pártok és pártrendszerek
10. Demokrácia-értelmezések, demokráciaelméletek
11. A demokratikus politikai rendszerek modelljei
12. A totalitárius diktatúrák jellemzői, történelmi változatai
13. A tekintélyelvű diktatúrák változatai
14. A politikai elit a társadalomban, a politika mint hivatás
15. A nemzetközi kapcsolatok elméletei
16. A politikai kultúra
17. A tömegmédia és a médiarendszer sajátos logikája

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga vagy írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatóság bevezetése a politika – mint az államélet sajátos területe – világába a politikai rendszer és politikai folyamat megismerését és megértését lehetővé tevő elméleti háttér bemutatásán keresztül. A leendő jogász-értelmiség felkészítése a közéleti-politikai feladatvállalásra.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező:
- Cseresnyés Ferenc: Politikai színterek. A politika fogalma, funkciói és lehetőségei a mediatizált világban. IDResearch/Publikon Kiadó Pécs, 2013.
- Varga Tamás: Politikaelmélet joghallgatók számára. Oktatási anyag. Kézirat. Pécs, 2006.
Ajánlott:
- Bayer József: A politikatudomány alapjai. Napvilág Kiadó, 1999.
- Gallai Sándor – Török Gábor (Szerk.): Politika és politikatudomány. Aula Kiadó, 2003.
- Haskó Katalin - Hülvely István: Bevezetés a politikatudományba. Osiris, Budapest, 2003.
- Domenico Fisichella: A politikatudomány alapvonalai. Osiris, Budapest, 2000.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO0301
Filozófia és jogi etika
Dr. Andrássy György egyetemi tanár
Dr. Szabó Gábor egyetemi docens
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

LevelezőAJKOLO0301
Tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit5
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A filozófia fogalma, természete és a filozófia ágai; bevezetés az ismeretelméletbe
2. Ismeretelmélet: az emberi tudás természete és forrásai: az idea-tan és az univerzália-vita
3. Ismeretelmélet: Az okság problémája és a kritikai ismeretelmélet; a filozófia nyelvi fordulata
4. Ismeretelmélet és tudományfilozófia; bepillantás a hermeneutikába
5. Metafizika: középkori és mai istenérvek; a külvilág-probléma
6. Etika: általános etikai alapvetés
7. Etika: ókori és modern személyiség-etikák
8. Politikafilozófia: a kényszerítő intézmények erkölcsi alapjai és az ideális állam problémája; ókori és középkori állambölcseletek
9. Politikafilozófia: természetjogi felfogások az ókortól napjainkig
10. Politikafilozófia: haszonelvű és történetfilozófiai elméletek
11. Politikafilozófia: konzervativizmus, kommunitarizmus és a politikai filozófia elhanyagolt kérdései
12. Jogászi etika: erkölcs és jog; a jogászi és a politikusi hivatás erkölcsi tartalmának lényege
13. Jogászi etika: az igazságosság és a hűség mint politikusi-jogalkotói és jogászi (bírói, ügyészi, ügyvédi, közigazgatási) erény
14. Jogászi etika: kihívások (az üzleti élet szelleme; korrupció, ajándékozás, szórakoztatás; a nemzetközi érintkezés visszásságai) és szaketikai intézmények

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók bevezetése a filozófia problémavilágába és elméleti hagyományába, műveltségük gyarapítása, elmélyítése, logikai és elméleti érvelési készségük fejlesztése, felkészítésük a további filozófiai és jogi stúdiumokra, valamint a jogászi hivatásra.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Jegyzet:
Andrássy György: Filozófia és jogászi etika (jegyzet). PTE Állam- és jogtudományi Kar, Pécs, 2008.

2. Kötelező irodalom:
1. Epiktétosz: Kézikönyvecske (részletek – In: Andrássy György: Filozófiatörténeti Szöveggyűjtemény, Materiae Juris, JPTE Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 1998. 54-58. o.)
2. Marcus Aurelius: Elmélkedések (részletek – In: Szöveggyűjtemény, 58-61. o.)
3. Hamvas Béla: Scientia Sacra (részlet – In: Szöveggyűjtemény, 327-335. o.)
4. Andrássy György: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró emberi jog. Jogtudományi Közlöny, 2009/11. 445-456. o.
5. Andrássy György: A politikai hivatás erkölcsi tartalmáról. In: Ádám Antal – Cseresnyés Ferenc – Kajtár István (szerk.): Tanulmányok az 1956. évi forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára. Pécs, 2006. 22-32. o.
(A felsorolt kötelező irodalmak elektronikusan is elérhetők a Meet Street-ben a tanszék színtere alatt.)

3. Ajánlott irodalom:
- Andrássy György: Filozófiatörténeti Szöveggyűjtemény. In: Materiae Juris, Janus Pannonius
Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 1998.
- Andrássy György: Nyelvek és nyelvi jogok az ezredfordulón. Jogtudományi Közlöny, 2001.
7-8. szám. 265-278.o.
- Arno Anzenbacher: Bevezetés a filozófiába. Herder Kiadó, Budapest 1993.
- A.C. Grayling (Szerk.): Filozófiai kalauz. Akadémiai Kiadó, Budapest 1997.
- D. W. Hamlyn: A nyugati filozófia története. Holnap Kiadó, Budapest, 1998.
- Pauler Ákos: Bevezetés a filozófiába. Áron Kiadó, Budapest, 2001.
- Robert Zimmer: Filozófusbejáró. Helikon kiadó, 2006.
- Steiger Kornél: Filozófiai kislexikon. Fiesta-Saxum, 1999.
- Hársing László: Az európai etikai gondolkodás. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2001.
- Turgonyi Zoltán: Etika. Kairosz kiadó, 2003.
- Fekete László (szerk.): Kortárs etika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.
- Zlinszky János: Keresztény erkölcs és jogászi etika. Szent István Társulat, Budapest, 1998.
- G. Hazard and A. Dondi: Legal Ethics. Stanford University Press, Stanford, 2004.
olvashatók.)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés:
1. Tananyag:

A tananyag az egyetemi hagyományoknak megfelelően két részből áll: az előadáson elhangzottakból és a fent megjelölt jegyzetből és kötelező irodalomból.

2. Vizsga
- A vizsga szóbeli, a hallgató két tételt húz, egyet filozófiából, egyet jogászi etikából.
- A tételsor november közepén lesz hozzáférhető.

 AJKOLO0401
Közgazdaságtan
Dr. Hausmann Péter egyetemi adjunktus
KTK - Gazdaságelmélet

2016.02.06. (szombat) -- 13.00 – 17.20
                              / Molnár Kálmán előadóterem (6 óra)

2016.02.25. (csütörtök) -- 18.30 – 19.50
                              / Molnár Kálmán előadóterem (2 óra)

2016.02.27. (szombat) -- 11.00 – 12.20
                              / Molnár Kálmán előadóterem (2 óra)

2016.02.27. (szombat) -- 13.00 – 15.50
                              / Molnár Kálmán előadóterem (4 óra)

2016.03.19. (szombat) -- 8.00 – 12.20
                              / Molnár Kálmán előadóterem (6 óra)

2016.05.05. (csütörtök) -- 17.00 – 19.50
                              / Molnár Kálmán előadóterem (4 óra)

2016.05.07. (szombat) -- 8.00 – 12.20
                              / Molnár Kálmán előadóterem (6 óra)

LevelezőAJKOLO0401
Tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit5
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A közgazdaságtudomány fogalma, célja, módszertana. A kgt kialakulása, területei.
2. Mikroökonómia és makroökonómia. Feladatok és vizsgálódási különbségek.
3. A társadalom alrendszerei. A közgazdaságtan és a jog érintkezési pontjai.
4. Gazdaság és társadalom. A gazdálkodás 3 alapkérdése. Koordinációs sémák, társadalmi rendszerek és a gazdaság.
5. A kgt alapfogalmai I: szükségletek, hasznosság, javak, a gazdasági cselekvés alapelvei
6. A kgt alapfogalmai II: a termelés fogalma és tényezői, a gazdaság szereplői és szektorai
7. A kgt alapfogalmai III: a piac fogalma, működése, a verseny és a piaci mechanizmus
8. Piaci és gazdasági szerkezetek 1.
9. Piaci és gazdasági szerkezetek 2. Az állam árbefolyásoló szerepe
10. Piaci egyensúly, piaci kudarcok.
11. Az állam gazdasági szerepe a piaci kudarcok kezelésében és a gazdasági folyamatok szervezésében..
12. A pénz kialakulása és szerepe a modern gazdaságokban
13. A pénzügyi közvetítőrendszer: pénzügyi piacok és intézmények.
14. Gazdaság- és társadalompolitika: célok, eszközök és intézmények.


Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: -
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tárgy célja, hogy megismertesse a közgazdaságtudomány vizsgálati célját, alapfogalmait, módszertanát, fejlődéstörténetét, fontosabb paradigmáit, a jog és a közgazdaságtudomány keresztezési pontjait. Kurzus kiemelt feladata, hogy felkészítse a hallgatókat azokra az alapfogalmakra és folyamatokra, amelyek a későbbi gazdasági jogi, kereskedelmi és pénzügyjogi elméleti és alkalmazott szakterületek befogadását alapozzák meg, illetve készítik elő.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Hausmann Péter – Madár Péter: Bevezetés a közgazdaságtanba. PTE- KTK, Egyetemi jegyzet. Pécs, 2007
Ajánlott irodalom:
1. Mach Péter: Bevezetés a mikroökonómiába. JPTE-ÁJK 1997.
2. Solt Katalin: Mikroökonómia. Tri-Mester kiadó, Tatabánya. 2001, 4. átdolgozott kiadás.
3. Varian, Hal, R.: Mikroökonómia középfokon: Egy modern megközelítés. Bp, Akadémiai kiadó. 2005.
4. F.A. von Hayek: A verseny, mint felfedező folyamat. In.: Piac és szabadság 302-311.o  (KJK 1995)
5. F.A. von Hayek: A tudás látszata. In.: Piac és szabadság 312-321.o. (KJK 1995)
6. Kornai János. Bürokratikus és piaci koordináció. In: Közgazdasági Szemle, (Vol 30) 1983/9, 1026-1038.
7. Polányi Károly: Társadalmak és gazdasági rendszerek. In: Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet. Gondolat, Budapest, 1976
8. M. Friedman: Az állam szerepe egy szabad társadalomban In: Kapitalizmus és szabadság, 25.-41.o. Akadémiai Kiadó és MET Publishing 1996
9. J. E. Stiglitz: A kormányzat gazdasági jelentősége In: A kormányzati szektor gazdaságtana. 78-108.o. KJK 2000
10. J.E. Buchanan: A választás tudománya-e a közgazdaságtan? In: Piac, állam, alkotmányosság 11-28.o. KJK 1992
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO0601
Jog- és állambölcselet
Dr. Visegrády Antal egyetemi tanár
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

LevelezőAJKOLO0601
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO1601
Jogi alaptan
Kredit12
Félévi óraszám45
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az állambölcselet története. 2. A politikai rendszer. 3. Az állam alkotóelemei. 4. Állam és egyén. 5. Legalitás és legitimitás. 6. Bürokrácia és bürokratizmus. 7. Államtípusok. 8. Államformák. 9. Jogbölcseleti irányzatok. 10. A jogi kultúra. 11. Társadalmi normák és a jog. 12. Jogforrások. 13. Jogcsaládok. 14. Jogszabálytan. 15. Jogérvényesülés. 16. A jog hatékonysága. 17. Jogi értéktan.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az állam és a jog lényegének összefüggésrendszerének gyakorlatorientált bemutatása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Visegrády Antal: Jog- és állambölcselet. Dialóg/Campus Bp/Pécs, 2003.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO0801
Magyar alkotmány- és jogtörténet
Dr. Béli Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina adjunktus
Jogtörténeti Tanszék

2016.02.04. (csütörtök) -- 8.00 – 12.20
                              / Molnár Kálmán előadóterem (6 óra)

2016.02.05. (péntek) -- 8.00 – 12.20 / Molnár Kálmán előadóterem (6 óra)
2016.03.17. (csütörtök) -- 8.00 – 12.20
                              / Molnár Kálmán előadóterem (6 óra)

2016.03.18. (péntek) -- 17.40 – 19.50 / Molnár Kálmán előadóterem (3 óra)
2016.04.14. (csütörtök) -- 8.00 – 12.20
                              / Molnár Kálmán előadóterem (6 óra)

2016.04.15. (péntek) -- 8.00 – 12.20 / Molnár Kálmán előadóterem (6 óra)
2016.05.05. (csütörtök) -- 8.00 – 12.20
                              / Molnár Kálmán előadóterem (6 óra)

2016.05.06. (péntek) -- 14.00 – 18.20 / Molnár Kálmán előadóterem (6 óra)

LevelezőAJKOLO0801
Tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit11
Félévi óraszám45
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
  A honfoglalás utáni viszonyok, az új hatalmi struktúra kiépítésének előzményei az utolsó fejedelmek alatt. A patrimóniális királyság: A vérségi alapon működő társadalom bomlása. A királyi família királyi udvar (curia regis). A királyi hatalom alapját képező birtokok megszervezése: az udvarok (curiae). A comitatus  mint várszervezet (castrum) és mint  az ispán igazgatása alá rendelt terület: megye (parochia).  
  A királyi família bomlása, a rendi szerveződés kezdetei: A király egyháza feletti hatalmának visszaszorulása, a kánoni választás és az egyház illetve klerikusok különös kiváltságainak (privilegium fori, privilegium immunitatis, privilegium canonis) érvényre jutása. A király jobbágyai (jobagiones), illetve a bárók (barones). Előkelők és királyi serviensek. Az előkelő és a serviens réteg összeolvadása. A rendi állam kiépülése, a hatalomgyakorlás rendi keretei. A rendi állam sajátosságai.
  A király a kormányzó és a nádor: A királyi jogkörei, a trónutódlás az Árpád-házi királyoktól a Pragmatica Sanctio-ig, és az abból következő közjogi viszonyok Magyarország és Ausztria között. A koronázás, a koronázási eskü és a hitlevél. A kiskorú király képviselete, a kormányzó és jogkörei. A nádor és jogkörei a XVI. századig (a nádori cikkek). A helytartó-nádor, a nádor kormányzati szerepe 1723 után.
  A királyi tanács és a rendi országgyűlés: A királyi (bárói) tanács szerepe és befolyásának növekedése és szerepe Mohácsig. A tanács I. Ferdinánd trónra lépése után. A fehérvári törvénynapok. Más országos gyűlések. A rendi országgyűlés megjelenése. A rendi országgyűlés szervezete és működése.        
  Központi kormányzati szervek, kormányszékek: Az első központi hivatali szerv, a kancellária felállítása és működése az Árpád-házi királyok alatt. A nagy illetve a titkos kancellária működése és egyesítése. A központi kormányzati szervek kiépítése Mohács után. A magyar kancellária, valamint a magyar kamara szervezete és működése. A helytartó és tanácsa. A helytartótanács felállítása 1723-ban, szervezete, személyzete, a hatáskörébe tartozó ügyek, az ügyintézés, a helytartótanács kapcsolatai a más kormányszékekkel, illetve a vármegyékkel és más testületekkel.
  Az ún. nemesi vármegye és a szabad városok. Mezővárosok és községek: A quatuor judices és működésük a XIII. század végéig. A megye hatósága és tisztjei a XVI. századig. A különféle típusú megyei-nemesi gyűlések. A megyei szervezet és működés a XVI. századtól: közgyűlés, részgyűlés, választott tisztek, egyéb alkalmazottak és közegek. A megyei szervek hatáskörébe tartozó ügyek és az ügyintézés. A szabad. Királyi városok szervezete, tisztségviselői, működése. A városi igazgatás sajátosságai.  A mezővárosok, községek szervezete és működése. Különkormányzatok: Erdélyi és Horvátország.
   A magyar államfejlődés 1848-tól: A alkotmányos monarchia működési elvei és alapvető intézményei. A államkormányzás sajátos módja, a neoabszolutizmus. A dualista alkotmányos monarchia működési elvei. A közös ügyek vitele és a magyar szervek hatása azokra az 1867. évi magyar és osztrák kiegyezési törvények alapján, valamint a részleges autonómiával rendelkező Horvátország integrálása a dualista államszervezetbe az 1868-as megegyezés szerint.
  Államfők és jogköreik a rendiség felszámolása után: A király, a király helyettesítése és jogkörei 1848-ban. Az uralkodói hatalom a neoabszolutizmus időszakába. A királyi hatalom és jogkörök alkotmányos keretei a dualista államban. Az Országos Honvédelmi Bizottmány, a kormányzóelnök és a diktátor. A modern kori kormányzó. A törvényhozó szerv a modern államban: A választójog 1848-tól. A választások szabályai és a választási bíráskodás. A kétkamarás modern országgyűlés szervezet és működése, reformjai 1918-ig. A nemzetgyűlés és az országgyűlés szervezet és működése az unitárius államban.
  Központi kormányzati szervek és a központi igazgatás. A hatalmi ágak szétválasztásának megvalósulása. Az állami ellenőrzés szervezete: A felelős minisztérium és az OHB. A kormány a dualista államban. A miniszteri felelősség kérdése. A kormány működése. A modern központi kormányzati szervek az unitárius államban. Az állami ellenőrzés szervezet. A központi igazgatás működési elvei.
  A törvényhatóságok és községek.
  A korona eszme megjelenése, tartalma. Az organikus államfelfogás. A szentkorona tan, a nemesi nemzet. A politikai nemzet. A kisebbségek jogi helyzete a vonatkozó törvényi és egyéb szabályok szerint.
  A személyi szabadság, gondolat- és vélemény nyilvánítási: szólás és sajtószabadság, gyülekezési és egyesülési jog. 
  Az állam és az egyház viszonya: a sajátegyház, a főkegyúri jog gyökerei, gyakorlása és levezetése (Werbőczy, Pázmány Kollár). A felekezeti egyenlőség és a vallás szabad gyakorlása: a vallási türelem fokai. Bevett és elismert felekezetek. A protestánsok vallásgyakorlása és egyházi szabadsága a reformáció után a rendiség felszámolásáig. A felekezeti egyenjogúság sajátos megvalósulása a XIX. század végén. Az állam szerepvállalása az egyházak működésében. Az egyházak és felekezetek működésének felügyelete.
  Jogforrások: A jogforrás fogalma. Decretum, privilegium, satatutum) Kodifikációs kísérletek a későrendi korszakban. Rendeletek: királyi rendelet, pátens, helytartótanácsi rendeletek. Az ország szokásjoga, partikuláris szokások, usus és  abusus. A Hármaskönyv keletkezése, a Hármaskönyv mint szokásjogi gyűjtemény és megújításának kísérletei. Egyéb szokásjogként számon tartott gyűjtemények, szokásjogi recepció - a Praxis Criminalis. A bírói ítélet mint jogforrás a kora rendi korszakban, döntvények és döntvényalkotás. A polgári korszak jogforrásai. Kodifikáció ás kodifikásiós kísérletek a polgári korszakban.
  A tradicionális magyar magánjog rendszere, elvei. Személyi és családjog: az ember mint jogalany, a jogképesség (különféle státuszú természetes személyek és a jogi személyek), a cselekvőképesség, önjogúság, a házasság ősi formái és a keresztény elveken alapuló házasság. Az atyai hatalom, az atyai hatalmat megszüntető osztozás, a gyámság és a gondnokság.
  Dologi jog: a dolog és vagyon a régi magyar jogban, a jószágok felosztása (eredet stb. szerint), a birtok fogalma, a birtok hatásai, az elévülés, elbirtoklás, a tulajdon és a tulajdon korlátozása, a családi osztatlanság és az osztály, a nemesi közbirtokosság, az adomány és fajai, a királyi adományrendszer, a zálogjog.
  A szerződési jog: a kötelemfakasztó tények, a szerződés létrejötte (reál  -és konszenzuálszerződések) a szerződés alakiságai, a szerződés érvénytelensége, tárgya megerősítése, teljesítése, az egyes szerződések. Különös lekötelezési viszonyok: familiárisi lekötelezés, az egyház örökös szolgálatára szóló lekötelezés, úrbéri lekötelezés.
   Öröklési jog: az öröklés fogalma, az öröklés (a vérközösségi hagyományokon nyugvó) elvei, a nemesek, a székelyek, a jászok-kunok, a városi polgárok, az erdélyi szászok, a jobbágyok törvényes öröklése, öröklés urafogyott vagyonban, a végrendeleti öröklés (köz,- magán és kiváltságos végrendeletek), öröklési szerződés, hitbizomány. A nők különös jogai: leánynegyed, hajadoni jog, hozomány, jegyajándék, özvegyi jog, az özvegy nő öröklése férje vagyonában és a közszerzemény.
  A régi büntetőjog rendszere, elvei és alapvető intézményei: köz - és magándeliktumok, a büntetőjogi felelősség, a büntethetőséget kizáró okok, a menedékjog, a bűnösség, a kísérlet és az előkészület, a bűnszerzők, a büntetés és célja, a büntetések felosztása, egyes büntetések, a büntetés kiszabása, a büntetés kiszabásánál rendszerint figyelembe vett enyhítő és súlyosító körülmények..
  A hűtlenség és esetei, egyéb közbűncselekmények (büntettek és vétségek) és ezek szokásos büntetései az egyes korszakokban. Magánbűncselekmények: a nagyobb hatalmaskodás és esetei, a kisebb hatalmaskodás és esetei, egyéb magándeliktumok.
  A bírósági szervet a rendiség felszámolásáig: A királyi kúria és bíróságai: a jelenléti bíróságok (praesentia regia, specialis praesentia regia, personalis praesentia regia). A királyi ítélőtábla létrejötte és szervezete, a hétszemélyes tábla és szervezete az 1723-as reform előtt és után. A király vidéki bíróságai. A nádor önálló bíráskodása, a bírói közgyűlések, a nemesi bíróságok: a vármegyei  törvényszék, az alispáni és a szolgabírói szék. A kerületi táblák. A polgárok és a városok bíróságai. A a jászok-kunok és hajdúk bíróságai. Az úriszék. Erdély és Horvátország bírósági szervezete. A szentszékek.
  A bíró és segédei, a perbeli személyek, a vádló és terhelt. A peres eljárás kezdeti sajátosságai, a rendes per és szakaszai. A bizonyítás: a formális vagy alaki bizonyítás illetve, az anyagi bizonyítás fogalma, a bizonyítási eljárások. A rendes magánjogi per és szakaszai, a rendes büntetőper és szakaszai. A bizonyítás sajátosságai a késő rendi korszakban, a bizonyítási eljárás a processus civilis ordinarius-ban és a  processus criminalis-ban.
  A modern magyar magánjog rendszere: A tradicionális jog alapintézményeinek lebontása. A modernizáció megindulása ITSZ rendelkezései alapján. A személyi és családjog modern elveken meginduló átalakulása. A dologi jog sajátos rendszere. A kötelmi jog fejlődést meghatározó hatások. Az öröklési jog sajátosságai.
  A modern magyar büntetőjog: A klasszikus büntetőjogi elvek érvényre jutása. A büntetőjogi kodifikáció. A büntetőtörvény rendszere. A büntetőtörvény módosításai. A kihágási büntetőtörvény. A katonai büntető törvény.
  A modern igazságszolgáltatási szervezet kiépülése. A bírósági szervezet: Magyar Királyi Kúria, az ítélőtáblák, a királyi törvényszékek és esküdtbíróságok, a királyi járásbíróságok. A királyi ügyészségek. A diktatórikus hatalomgyakorlási időszakainak igazságszolgáltatási szervezete.
  A modern polgári és büntetőeljárás: A perjogi modernizáció szakaszai, a kodifikáció, a modern eljárási elvek érvényesülése, a polgári eljárás (perrendtartás), illetve a bűnvádi perrendtartás sajátosságai, a polgári és a büntetőeljárás szakaszai és lényegi elemei.    

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A magyar alkotmánytörténet alapintézményeinek megismertetése a közjogi stúdiumok megalapozásához.
A tradicionális magyar jog meghatározó intézményei kialakulásának és változásainak  bemutatása. Az alapvető magán büntető és perjogi fogalmak és intézmények történeti megalapozású tisztázása. A modern magyar magán, -büntető és eljárásjogok polgári korszakbeli kifejlődésének áttekintése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező tankönyvek:
Béli Gábor: Magyar jogtörténet. A tradicionális jog. Budapest-Pécs, 1999, 2000 (további kiadásai) 
Magyar alkotmánytörténet (szerk.: Mezey Barna) Budapest, 2003 és további kiadások.
Ajánlott tankönyvek:
Csizmadia Andor - Kovács Kálmán - Asztalos László: Magyar állam - és jogtörténet. Budapest, 1985 (és további, illetve legújabb kiadásai)
Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány-és jogtörténet. Budapest, [1946] 2000
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO1001
Egyetemes állam- és jogtörténet
Dr. Herger Csabáné egyetemi docens
Dr. Kajtár István professor emeritus
Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina adjunktus
Jogtörténeti Tanszék

LevelezőAJKOLO1001
Tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit11
Félévi óraszám45
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az egyetemes (általános) állam- és jogtörténet, összehasonlító állam- és jogtörténet
2. Az ókori Kelet állam- és jogéletének hagyatéka
3. Hellász állam- és jogéletének hagyatéka
4. A Római Birodalom állam- és jogéletének hagyatéka
5. A középkor alapvető struktúrái
6. A patrimoniális, a rendi és az abszolutista állammodell
7. Jogforrások és jogterületek a középkorban
8. A városok és joguk
9. Az egyházak szervezete és joga
10. A modern államépítési elvek
11. A modern jogrend alapelvei
12. Az angol állam- és jogtörténet alapvonalai
13. Az angol térszerkezet és a gyarmatbirodalom
14. Az Amerikai Egyesült Államok állam- és jogtörténetének alapvonalai
15. A francia állam- és jogtörténet alapvonalai
16. Németalföld állam- és jogtörténetének alapvonalai
17. Svájc állam- és jogtörténetének alapvonalai
18. Az Ibériai-félsziget állam- és jogtörténetének alapvonalai
19. Itália állam- és jogtörténetének alapvonalai
20. A német állam- és jogfejlődés alapvonalai
21. A Habsburg Birodalom állam- és jogtörténetének alapvonalai
22. A skandináv-balti térség állam- és jogtörténetének alapvonalai
23. A cseh és a lengyel térség állam- és jogtörténetének alapvonalai
24. Az orosz állam- és jogtörténet alapvonalai
25. A Balkán állam- és jogtörténetének alapvonalai
26. Az iszlám államok és az iszlám jogi kultúra
27. A modernizáció és modelljei. A jog hatékonyságának történeti vizsgálata
28. A nemzetközi együttélés fejlődésének alapvonalai. A hatalom és jog kultúrtörténete

Félévközi ellenőrzés:
2 szorgalmi (írásbeli) dolgozat, melyekre 30-30, azaz összesen 60 pont szerezhető. (Időpontok: 2014. október 16. és november 13.)
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: írásbeli és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Ha a hallgató igényt tart rá, a szorgalmi dolgozatok és a szóbeli felelet alapján. Ha a hallgató a szorgalmi dolgozatokat nem írja meg, a szóbeli felelt alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az egyetemes állam-és jogfejlődés alapelveinek és intézményeinek, a jogi kultúra jelenségeinek bemutatása. A modern jogágak történeti gyökereinek bemutatása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tankönyv: Kajtár István-Herger Csabáné: Egyetemes állam- és jogtörténet Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2013. 4. kiadás
Ajánlott irodalom:
- Kajtár István: A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai. Európa - haladás - Magyarország. Bp.-Pécs, 2003. I-VII. fejezet.
- Kajtár István: Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe. Bp.-Pécs, 2004
– Herger Csabáné –Kajtár István: Jogtörténészportrék I. Werner Ogris. Bp.-Pécs, 2007.
- Herger Csabáné: A nővételtől az állami anyakönyvvezetőig. A magyar házassági köteléki jog és az európai modellek. Bp.-Pécs, 2006. III. fejezet
- Wenczel Gusztáv: Egyetemes Európai jogtörténet. Bp. 1873. - Általános jogtörténet. Szerk.: Horváth Pál, Bp., 1991.
- Ruszoly József: Európa jogtörténete. Bp. 1996.
- Gönczi-Horváth-Stipta-Zlinszky: Egyetemes jogtörténet. Bp. 1997.
- Kisteleki - Lővétei - Nagyné Szegvári K. - Rácz - Schweitzer - Tóth: Egyetemes állam- és jogtörténet. Ókor - feudális kor. Bp. 1998.
- Kisteleki - Lövétei - Nagyné Szegvári K. - Pomogyi - Rácz: Egyetemes állam- és jogtörténet. Polgári kor. Bp. 2002.
- Mezey B. – Szente Z.: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet. Bp. 2003.
- Földi A. (szerk.): Összehasonlító jogtörténet. Bp. 2012.
- Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba. (A feudális jog forrásai) (1.-2.) Bp. 1966.
- Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba. Bp. 1989.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO1201
Római jog
Dr. Pókecz Kovács Attila egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Csoknya Tünde Éva tanársegéd
Római Jogi Tanszék

LevelezőAJKOLO1201
Tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit12
Félévi óraszám45
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. konzultáció: Történeti rész, Perjog, Személyek joga.
2. konzultáció: Családjog. Birtoktan. Tulajdonjog.
3. konzultáció: Idegen dologbeli jogok. Kötelmek általában.
4. konzultáció: A római szerződések. Magándelictumok. Kezesség egyetemlegesség. Kötelmek megszűnése. Öröklési jog.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Szigorlati vizsga.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A magánjogi dogmatika alapfogalmainak történeti szemléletű elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Benedek Ferenc-Pókecz Kovács Attila: Római magánjog, Budapest-Pécs 2015, 3. átdolgozott kiadás
Tankönyv: Dologi és kötelmi jog, Pécs 1995.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO1601
Jogi alaptan
Dr. Monori Gábor adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

LevelezőAJKOLO1601
Tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit4
Félévi óraszám15
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A jogi alaptan tantárgy az elsõ évfolyam hallgatóit megismerteti a jogtudomány alapfogalmaival, valamint a jogászi gondolkodásmóddal és nyelvezettel.
A tananyag leírása:
A tudomány fogalma, rendszere, valamint az állam- és jogtudomány tárgya és rendszere
A jogi kultúra
A norma fogalma, jellemzõ vonásai, illetve fajtái
A jog és más társadalmi normák kapcsolata(jog és erkölcs, jog és vallás, jog és
méltányosság)
A jog funkciói
A jogforrás fogalma, fajai és a jogforrási hierarchia
A jogrendszer fogalma és tagozódása
A jogág
A római-germán jogcsalád
A common law jogcsalád
A szocialista jogcsalád
A vallási- és tradícionális jogcsalád
A jogszabály fogalma és szerkezeti elemei
A jogszabályok fajai
A jogszabályok érvényessége és hatályossága
A jogkövetés fogalma és típusai
A jogviszony fogalma és a jogviszony alanyai közül a természetes személy
A jogviszony alanyai (a természetes személy kivételével)
A jogviszony tárgya és tartalma
A jogi tények
A jogalkalmazás fogalma és szakaszai
A jogalkalmazás jogfejlesztõ szerepe
A jog hatékonysága (fogalma, a jog hatékonyságának oldalai,a jog hatékonyságának jogi
feltételei/
A politikai rendszer fogalma és elemei
A pártrendszerek típusai
A befolyásoló csoportok
Az állam kialakulásának stádiumai
Az állam fogalma és az államterület
Az állam népessége
Az állam szuverenitása
Az állam funkciói
Az abszolút állam
A liberális állam
A jóléti állam
A totális állam
A jogállam
Az államforma fogalma és felosztása
A kormányforma
Az állam szerkezete

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A beszámoló eredménye alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja a további jogi tanulmányokat elõkészítése a hallgatók számára.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Visegrády Antal:Jogi alaptan (PTE ÁJK 1996)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO1701
Jogszociológia
Dr. Maczonkai Mihály egyetemi docens
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

2016.02.26. (péntek) -- 18.30 – 19.50 / Molnár Kálmán előadóterem (2 óra)
2016.03.17. (csütörtök) -- 17.00 – 19.50
                              / Molnár Kálmán előadóterem (4 óra)

2016.03.18. (péntek) -- 8.00 – 12.20 / Molnár Kálmán előadóterem (6 óra)
2016.05.06. (péntek) -- 18.30 – 20.40 / Molnár Kálmán előadóterem (3 óra)

LevelezőAJKOLO1701
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO0101
Általános szociológia
Kredit5
Félévi óraszám15
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A jogszociológia klasszikus problémái I – a jog pluralitása, a tételes jog korlátai
2. A jogszociológia klasszikus problémái II – a jog kiszámíthatósága és a társadalmi mérnökösködés
3. A jogszociológia klasszikus problémái III – a jog és a társadalmi szolidaritás, az anómia és a jogi szabályozás kapcsolata
4. A jogszociológia klasszikus problémái IV – a jog alapvető intézményeinek és a társadalom közösségi szempontjainak kapcsolata, a jog racionalitásfok szerinti típusai
5. A jogszociológia klasszikus problémái V – A racionális jog kialakulásának társadalmi háttere, a kodifikáció jogszociológiai problémái 
6. A jogszociológia klasszikus problémái VI- a jog és a társadalmi változás kapcsolata
7. A jog társadalomban elfoglalt helye I – a jog helye a társadalom alrendszereiben
8. A jog társadalomban elfoglalt helye II – a modern jogfejlődés tendenciái, a materializálódása és annak következményei
9. A jog társadalomban elfoglalt helye III – a jog rövid és hosszútávú kiszámíthatósága, a modern jog tartalmi átalakulása
10. A jogszociológia, mint tudomány, létrejöttének feltételei
11. A jogszociológia létrejöttét elősegítő tényezők, a jogszociológia előfutárai
12. A francia és a német nyelvű jogrendszerek szociológiai jellegzetességei
13. Az angol és az amerikai jog szociológiai jellegzetességei

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: vizsgaeredmény alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tárgy letétele után a hallgató rendelkezzen ismeretekkel a jogszociológia alapjaival kapcsolatban és képes legyen egy-egy jogterület anyagának jogszociológiát érintő aspektusainak értelmezésére.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO1901
Alkotmányjog 1.
Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Cseporán Zsolt tanársegéd
Dr. Drinóczi Tímea egyetemi docens
Dr. Kocsis Miklós adjunktus
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Dr. Zeller Judit adjunktus
Alkotmányjogi Tanszék

LevelezőAJKOLO1901
Tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit4
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A) Alkotmánytani és alkotmányjogi alapfogalmak: 1. Az alkotmányjog mint jogág, tudományág és tantárgy, Az alkotmány fogalma, típusai; az alkotmányfejlődés, az alkotmány szerkezete, szabályozási jellege, az alkotmányosság garanciái; 2. A magyar alkotmányfejlődés, az Alaptörvény megalkotása, jellege; 3. Alkotmányos alapelvek (szuverenitás, képviselet, választás stb.) 4. Jogforrások, jogforrások Magyarországon.
B) Demokratikus intézményrendszer, participációs mechanizmusok:
5. Állampolgárság 6. Az országgyűlési képviselők választása; 7. Az országos népszavazás; 8. A helyi önkormányzati választások; 9. A politikai pártok; 10. Az érdekszervezetek.C) Magyarország államszervezete: 11. Az államszervezet fogalma, szabályozása, kialakításának elvei; 12. Az Országgyűlés, a köztársasági elnök; 13. a Kormány, az Alkotmánybíróság.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Szóbeli kollokvium alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Alapvető közjogtani, alkotmánytani és magyar alkotmányjogi ismeretek közvetítése, megvitatása, megértése, elsajátítása, az összefüggések feltárása. A hallgatók elméleti (alkotmánytani) ismeretekkel egybekötve megismerik és elsajátítják a magyar alkotmányjog főbb intézményeit, szabályait, a kurzus végére átfogó és alapvető ismeretekkel rendelkeznek Magyarország alkotmányos berendezkedéséről, a legfontosabb állami szervek létrejöttéről és működéséről, az Alaptörvényben biztosított alapvető jogokról és érvényesítésük garanciarendszeréről.  A két félévet felölelő tantárgysorozat fő részei: I. Alkotmány- és közjogelmélet, a jogállam alapintézményei, demokratikus intézményrendszer; II. Államszervezeti jog; III. Alapvető jogok és alapkötelességek.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga I. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2013
etrétei József: Magyarország alkotmányjoga I. Alapvetés, alkotmányos intézmények. 2., javított és aktualizált kiadás. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2016
Alaptörvény, a Meet Street-n megtalálható és az órákon meghatározott irodalmak, jogszabályok.
Az órán megadott felkészülési anyagok
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO2001
Alkotmányjog 2.
Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Cseporán Zsolt tanársegéd
Dr. Drinóczi Tímea egyetemi docens
Dr. Kocsis Miklós adjunktus
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Dr. Zeller Judit adjunktus

Alkotmányjogi Tanszék

2016.02.05. (péntek) -- 17.00 – 19.50 / Molnár Kálmán előadóterem (4 óra)
2016.02.06. (szombat) -- 8.00 – 12.20
                              / Molnár Kálmán előadóterem (6 óra)

2016.02.25. (csütörtök) -- 14.00 – 16.50
                              / Molnár Kálmán előadóterem (4 óra)

2016.02.26. (péntek) -- 8.00 – 12.20 / Molnár Kálmán előadóterem (6 óra)
2016.04.14. (csütörtök) -- 17.00 – 19.50
                              / Molnár Kálmán előadóterem (4 óra)

2016.05.06. (péntek) -- 8.00 – 12.20 / Molnár Kálmán előadóterem (6 óra)

LevelezőAJKOLO2001
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO1901
Alkotmányjog 1.
Kredit4
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Államszervezet: Az alapvető jogok biztosa. Közpénzügyek, Állami Számvevőszék, Magyar Nemzeti Bank, Költségvetési Tanács. Az igazságszolgáltatás fogalma, alapelvei. Bírósági szervezet, a bíróságok igazgatása. A bírák jogállása. Az ügyészség alkotmányos helyzete, szervezete. Az ügyészek jogállása.  Az ügyészség feladatai, tevékenysége. A Magyar Honvédség. A rendvédelmi szervek. Az önkormányzás fogalma, az önkormányzatok típusai. A helyi önkormányzatok alkotmányjogi szabályozása, a helyi önkormányzás meghatározása. Helyi választás, helyi népszavazás. A helyi önkormányzatok Alaptörvényben rögzített feladatai-és hatásköre. Az önkormányzati rendszer, az önkormányzat működése. Az önkormányzatok és a központi szervek.
Alapjogok: Az alapjogok elmélete. Alapjogok Magyarország Alaptörvényében. Az élethez és emberi méltósághoz való jog. A halálbüntetés, az abortusz és a művi meddővé tétel, eutanázia. Házasság, család. Gyermekek jogai. Információs önrendelkezés. Információszabadság. Magánszféra. Tisztességes eljáráshoz való jog. A diszkrimináció tilalma. Nemzetiségek jogai. Szabadsághoz és biztonsághoz való jog. Mozgásszabadság, menedékjog. Véleménynyilvánítás szabadsága. Sajtószabadság. Vallásszabadság, az egyházak, vallási közösségek jogi helyzete. Egyesülési jog. Gyülekezési jog. A gazdasági rend és gazdasági alapjogok. Tulajdonvédelem. Oktatáshoz való jog. A tudomány és a művészetek szabadsága. Szociális jogok. Alapkötelességek. Alapjogvédelem Magyarországon.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Szóbeli kollokvium alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék és elsajátítsák a magyar alkotmányjog körébe tartozó szabályokat, átfogó és mélyreható ismeretekkel rendelkezzenek Magyarország alkotmányos berendezkedéséről, a legfontosabb állami szervek létrejöttéről és működéséről, az Alaptörvényben biztosított alapvető jogokról és érvényesítésük garanciarendszeréről. A tantárgy oktatása során nem csupán a tételes joganyag ismertetése a cél, hanem az alkotmánybírósági döntések bemutatása és elemzése, kiegészítve a gyakorlatban is hasznosítható ismeretekkel, esettípusokkal, problémamegoldásokkal.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. Államszervezet. 2., javított és aktualizált kiadás. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2014
Alaptörvény, a Meet Street-n megtalálható és az órákon meghatározott irodalmak, jogszabályok.
Az órán megadott felkészülési anyagok
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO2301
Közigazgatási jog 1.
Dr. Fábián Adrián egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Csefkó Ferenc címzetes egyetemi docens
Dr. Ivancsics Imre ny. egyetemi docens
Dr. Kiss László egyetemi tanár
Dr. Kóbor Gyula címzetes egyetemi docens
Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens
Dr. Bencsik András adjunktus
Közigazgatási Jogi Tanszék

LevelezőAJKOLO2301
Tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit4
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Igazgatás, közigazgatás fogalma, közigazgatástudomány
2. Közigazgatás jogforrási rendszere, a közigazgatási jogi norma
3. A közigazgatás intézményrendszere
4. A közigazgatás szervezetrendszere
5. A központi szervek rendszere
6. A területi közigazgatási szervek
7. Önkormányzati alapjogok
8. A települések és területi egységek
9. Az önkormányzatok feladat és hatásköre
10. Az önkormányzatok működése
11. A helyi önkormányzatok és az állami szervek kapcsolatai
12. Az önkormányzatok gazdálkodása
13. A helyi önkormányzati rendszer továbbfejlesztése

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Szóbeli vizsga alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A közigazgatási jog alapvető ismereteinek elsajátítása, a tárgy további elsajátításának előkészítése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Fábián Adrián: Közigazgatás - elmélet. Dialóg Campus Kiadó Pécs 2011
Fábián Adrián (szerk):
Válogatott európai önkormányzati modellek. Dialóg Campus Kiadó Pécs 2012
Fábián Adrián: Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2009
Fábián Adrián: Kommentár az önkormányzati törvényhez. Complex kiadó, Budapest 2013
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO2401
Közigazgatási jog 2.
Dr. Fábián Adrián egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Csefkó Ferenc címzetes egyetemi docens
Dr. Ivancsics Imre ny. egyetemi docens
Dr. Kiss László egyetemi tanár
Dr. Kóbor Gyula címzetes egyetemi docens
Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens
Dr. Bencsik András adjunktus
Közigazgatási Jogi Tanszék

2016.02.04. (csütörtök) -- 17.00 – 19.50
                              / Molnár Kálmán előadóterem (4 óra)

2016.02.25. (csütörtök) -- 8.00 – 12.20
                              / Molnár Kálmán előadóterem (6 óra)

2016.02.26. (péntek) -- 14.00 – 18.20 / Molnár Kálmán előadóterem (6 óra)
2016.02.27. (szombat) -- 8.00 – 10.50
                              / Molnár Kálmán előadóterem (4 óra)

2016.04.15. (péntek) -- 17.00 – 19.50 / Molnár Kálmán előadóterem (4 óra)
2016.04.16. (szombat) -- 8.00 – 12.20
                              / Molnár Kálmán előadóterem (6 óra)

LevelezőAJKOLO2401
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO2301
Közigazgatási jog 1.
Kredit4
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Irányítás, felügyelet
2. Aktustan
3. A közigazgatás kodifikációja
4. A közigazgatási eljárás fogalma, rendszere
5. Joghatóság, hatáskör, illetékesség
6. Az elsőfokú eljárás. A bizonyítás
7. Jogorvoslatok
8. Végrehajtás
9. Szabálysértés
10. A közigazgatás személyzete
11. Szociális igazgatás, gyermekvédelem
12. Építési igazgatás. Területfejlesztés.
13. Rendészet - rendvédelem, anyakönyvi igazgatás, idegenrendészet

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Fábián Adriánn - Ivancsics Imre: Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban. Dialog Campus kiadó, Budapest-Pécs 2013
Bencsik András (Szerk.): Közigazgatási jog különös rész. Dialog Campus, Pécs 2012
Fábián Adrián: Vezetők és beosztottak a magyar közigazgatásban. Dialog Campus, Budapest - Pécs, 2011.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO2701
Pénzügyi jog 1.
Dr. Szilovics Csaba egyetemi docens, tanszékvezető
Pénzügyi Jogi Tanszék

LevelezőAJKOLO2701
Tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit5
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Elmélet I.
2. Elmélet II.
3. Elmélet III.
4. Áht. I.
5. Áht. II.
6. Áht. III.
7. Áht. IV.
8. Áht. V. és Eva.
9. Art. I.
10. Art. II.
11. Tao. I.
12. Tao. II.
13. Számvitel, a számviteli törvény és az adótörvények összefüggései

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:Írásbeli dolgozat alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A pénzügyi jog alapvető intézményeinek, az államháztartás rendszerének  megismerése. Bankrendszer szabályozása, bemutatása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Földes Gábor: Pénzügyjog I.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO2801
Pénzügyi jog 2.
Dr. Szilovics Csaba egyetemi docens, tanszékvezető
Pénzügyi Jogi Tanszék

2016.02.04. (csütörtök) -- 11.00 – 12.20
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (2 óra)

2016.02.05. (péntek) -- 11.00 – 12.20
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (2 óra)

2016.02.25. (csütörtök) -- 18.30 – 20.40
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (3 óra)

2016.03.17. (csütörtök) -- 11.00 – 12.20
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (2 óra)

2016.03.18. (péntek) -- 11.00 – 12.20
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (2 óra)

2016.04.14. (csütörtök) -- 11.00 – 12.20
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (2 óra)

2016.04.15. (péntek) -- 11.00 – 12.20
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (2 óra)

LevelezőAJKOLO2801
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO2701
Pénzügyi jog 1.
Kredit5
Félévi óraszám 15
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Szja I.
2. Szja II.
3. Közbeszerzés
4. Vám
5. Jövedék (2ó) + EU költségvetés (1ó)
6. Áfa I.
7. Áfa II.
8. Illeték
9. Bankrendszer I.
10. Bankrendszer II.
11. EMU
12. Nemzetközi adójog
13. Összefoglaló

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A fő adónemek megismerése, jogi szabályozásának elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Herich György (szerk.): Adótan 2007.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO2901
Büntetőjog 1.
Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens
Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens
Büntetőjogi Tanszék

LevelezőAJKOLO2901
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO1901
Alkotmányjog 1.
Kredit4
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A büntetőjog és a büntetőjog-tudomány fogalma. -A büntetőjog feladatai.
-A büntetőjog alapelvei. -Büntetőjogunk fejlődése a Csemegi kódextől napjainkig. -A büntetőjog-tudomány történeti fejlődése. -A büntető jogszabály szerkezete. -A büntetőjog forrásai. -A büntető jogszabály értelmezése.
-A büntetőtörvény hatálya. -Nemzetközi büntetőjogi együttműködés intézményei. -A bűncselekmény fogalmának meghatározása. -A törvényi tényállás fogalma és fajai. -A bűncselekmény tárgya. -A bűncselekmény tárgyi elemei. -A bűncselekmény alanya. -A bűncselekmény alanyi elemei.
-A büntethetőség akadályai általában. -A büntethetőséget kizáró okok.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A stúdiumok célja a büntetőjog hagyományos fogalomrendszerének megismertetése, az elméleti készség megteremtése mellett az önálló, probléma megoldó büntetőjogi gondolkodás kialakítása
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Balogh Ágnes - Tóth Mihály (szerk.): Magyar büntetőjog Általános rész (Bp., Osiris Kiadó, 2015)
Nagy Ferenc: A magyar büntetőjog általános része. Bp., 2001.
Békés Imre és társai: Büntetőjog Általános rész. Bp. 2005.
Finkey Ferenc: A magyar büntetőjog. Bp. 1922.
Földvári József: Az egység és a halmazat határesetei a büntetőjogban. Bp. 1962.,
Irk Albert: A büntetőjogi alapfogalmak. Pécs, 1926. 
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO3001
Büntetőjog 2.
Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens
Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens
Büntetőjogi Tanszék

2016.02.06. (szombat) -- 8.00 – 12.20 / Óriás Nándor előadóterem (6 óra)
2016.02.25. (csütörtök) -- 14.00 – 18.20
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (6 óra)

2016.02.26. (péntek) -- 14.00 – 18.20
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (6 óra)

2016.02.27. (szombat) -- 8.00 – 12.20
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (6 óra)

2016.03.19. (szombat) -- 8.00 – 12.20 / Óriás Nándor előadóterem (6 óra)

LevelezőAJKOLO3001
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO2901
Büntetőjog 1.
Kredit4
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
-A büntethetőséget megszüntető okok;
-A büntetőeljárás lefolytatását akadályozó okok;
-A bűncselekmény megvalósulási stádiumai;
-A bűncselekmény elkövetői;
-A bűncselekményegység és a halmazat;
-A jogkövetkezmények tanának helye és jelentősége a bűnügyi tudományok rendszerében;
-A büntetés mibenléte és fogalmának meghatározása;
-Hatályos büntetőjogunk szankciórendszere és a szankciók meghatározásának módjai;
-A büntetések és az intézkedések;
-A büntetés kiszabása;
-A halmazati és az összbüntetés;
-Büntetéskiszabás az ismételt és az üzletszerű bűnelkövetés eseteiben;
-A büntetés enyhítése;
-A büntetés végrehajtásának feltételes felfüggesztése;
-A büntetés végrehajtását kizáró okok;
-Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól;
-A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések;
-1978. évi IV. törvény a büntető törvénykönyvről. Általános rész

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Balogh Ágnes - Tóth Mihály (szerk.): Magyar büntetőjog Általános rész (Bp., Osiris Kiadó, 2015)
Nagy Ferenc: A magyar büntetőjog általános része. Bp., 2001.,
Békés Imre és társai: Büntetőjog  Általános rész. Bp. 2005.,
Finkey Ferenc: A magyar büntetőjog. Bp. 1922.,
Földvári József: Az egység és a halmazat határesetei. Bp. 1962.,
Irk Albert: A büntetőjogi alapfogalmak. Pécs, 1926.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO3101
Büntetőjog 3.
Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens
Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens
Büntetőjogi Tanszék

LevelezőAJKOLO3101
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO3001
Büntetőjog 2.
Kredit4
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
-A Btk. Különös részének jellemzői és rendszere – az általános és különös törvényi tényállás viszonya, jellemző bűncselekmény-csoportok; -Az állam elleni bűncselekmények rendszere. Alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása. Alkotmányos rend elleni szervezkedés; -Lázadás. Rombolás; -Hazaárulás. Hűtlenség; -Ellenség támogatása. Kémkedés.
Feljelentés elmulasztása; -Az emberiség elleni bűncselekmények jellemzői. Apartheid; -Emberölés; -Erős felindulásban elkövetett emberölés. Öngyilkosságban közreműködés. Magzatelhajtás; -Testi sértés; -Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés. Tartás elmulasztása. Gondozás elmulasztása;
-Az egészségügyi beavatkozás és az orvostudományi kutatás rendje elleni bűncselekmények rendszere és jellemzői; -Az egészségügyi önrendelkezési jog elleni bűncselekmények; -Kényszerítés. Személyi szabadság megsértése. Emberrablás; -Magánlaksértés, az adatvédelmi bűncselekmények jellemzői;
-Rágalmazás. Becsületsértés; -A közlekedési bűncselekmények rendszere. Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény; -Járművezetők veszélyeztetési bűncselekményeinek jellemzői; -Közúti baleset okozása. Cserbenhagyás;
-Járművezetés ittas vagy bódult állapotban. Járművezetés tiltott átengedése;
-Kettős házasság. Családi állás megváltoztatása; -Kiskorú veszélyeztetése. Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása. Tiltott pornográf felvétellel visszaélés; -Erőszakos közösülés. Szemérem elleni erőszak; -Megrontás, vérfertőzés; -A prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekmények;
-Embercsempészés. Emberkereskedelem; -A titoksértő bűncselekmények rendszere. Államtitoksértés. Szolgálati titoksértés; -Hivatali visszaélés. Jogosulatlan titkos információgyűjtés; -Bántalmazás hivatalos eljárásban. Kényszervallatás. Jogellenes fogvatartás; -Hivatalos személy elleni erőszak és a kapcsolódó bűncselekmények; -Hamis vád. Hatóság félrevezetése; -Hamis tanúzás. Hamis tanúzásra felhívás; -Bűnpártolás. Ügyvédi visszaélés. Mentő körülmény elhallgatása; -Fogolyszökés. Fogolyzendülés; -Zugírászat. Zártörés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja a büntetőjog hagyományos fogalomrendszerének megismertetése, az elméleti készség megteremtése mellett az önálló, problémamegoldó büntetőjogi gondolkodás kialakítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tóth Mihály - Nagy Zoltán (szerk.): Magyar Büntetőjog Különös Rész Osiris Kiadó Budapest, 2014.
Belovics-Molnár-Sinku: Büntetőjog Különös rész (Bp., 2002)
Horváth-Kereszty-Marázné-Nagy-Vida: A magyar büntetőjog különös része (Bp., 1999)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO3201
Büntetőjog 4.
Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens
Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens
Büntetőjogi Tanszék

2016.02.25. (csütörtök) -- 8.00 – 12.20 / Holub József előadóterem (6 óra)
2016.02.26. (péntek) -- 8.00 – 12.20 / Holub József előadóterem (6 óra)
2016.04.16. (szombat) -- 8.00 – 12.20
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (6 óra)

2016.05.06. (péntek) -- 8.00 – 12.20 / Faluhelyi Ferenc előadóterem (6 óra)
2016.05.07. (szombat) -- 8.00 – 12.20
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (6 óra)

LevelezőAJKOLO3201
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO3101
Büntetőjog 3.
Kredit4
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. A közélet tisztasága elleni bűncselekmények.
A közbiztonság elleni bűncselekmények. A köznyugalom elleni bűncselekmények. A közbizalom elleni bűncselekmények.
A közegészség elleni bűncselekmények. A gazdasági bűncselekmények.
A vagyon elleni bűncselekmények.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tóth Mihály - Nagy Zoltán (szerk.): Magyar Büntetőjog Különös Rész Osiris Kiadó Budapest, 2014.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO3501
Kriminológia
Dr. Kőhalmi László egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Korinek László egyetemi tanár
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

LevelezőAJKOLO3501
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO1901
Alkotmányjog 1.
Kredit3
Félévi óraszám10
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A kriminológia fogalma, feladatai, története, kutatási területei
2. A XX.századi kriminológia elméletei
3. A magyar kriminológiai gondolkodás fejlődése. A kriminológiai kutatási módszerek. A bűnözés mérésének módszerei
4. A bűnözés visszatükröződése. Latens bűnözés
5. A viktimolgóia.
6. A bűnözés társadalmi reprodukciója. A gyermek-és fiatalkori bűnözés. Nemek és bűnözés. A karrier-bűnözés. A  bűnözés és a kisebbségek
7. A vagyon elleni bűnözés. A közlekedési bűnözés
8. Az erőszakos bűnözés. Családon belüli erőszak
9. A fegérgalléros bűnözés, a gazdasági bűnözés. A szervezett bűnözés. A környezeti bűnözés
10. A terrorizmus.
11. Az alkoholizmus, a kábítószer-probléma és a bűnözés összefüggései.
12. A bűnüldözés működési modellje. A közösségben végrehajtott büntetések, a helyreállító igazságszolgáltatás. A büntető igazságszolgáltatási rendszer.
13. Kriminálpolitika és pönológia.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: A félévi vizsga alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja megalapozott ismeretet nyújtani a bűnözés mint individuális magatartás és mint társadalmi tömegjelenség tényleges megjelenéséről, formáiról, okairól fejlődéséről, összetételéről. A kollokvált joghallgató átfogó képet kap a bűnözésre adott társadalmi reakciókról, azok hatékonyságáról és a  kriminológiai gondolkodás nemzetközi tendenciájáról.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
kötelező szakirodalom:
Gönczöl Katalin-Kerezsi Klára-Korinek László-Lévay Miklós: Kriminológia-Szakkriminológia, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2006
ajánlott szakirodalom:
Kaiser, Günther: Kriminologie, C.F. Müller Juristischer Verlag,  Heidelberg, Karlsruhe, 1996.
Korinek László: Félelem a bűnözéstől, Közgazdasági és Jogi Könyvkiad , Budapest, 1995.
Korinek László: Rejtett bűnözés, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1988.
Korinek László: Bűnözési elméletek, BUNA Paolta és Kiadó, Budapest, 2006
Kőhalmi László: A környezet és a természet büntetőjogi védelmének néhány jogdogmatikai és jogpolitikai problémája, Belügyi Szemle 2004/7-8, 191-201.o.
Lévai Miklós: From welfare to modified justice model – devolopment of juvenile justice in Hungary
Schwind, Hans – Dieter: Kriminologie, Kriminalistik Verlag, Heidelberg, 11., neuarbeitete und erweiterte Auflage, 2001.
Vigh József: Kriminológiai alapismeretek, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO3701
Polgári jog 1.
Dr. Kecskés László egyetemi tanár, dékán
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Tamás Lajos ny. egyetemi docens, óraadó
Dr. Benke József adjunktus
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Dr. Garamvölgyi Róbert tanársegéd
Dr. Kovács Kolos tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék

2016.02.04. (csütörtök) -- 14.00 – 16.50
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (4 óra)

2016.02.05. (péntek) -- 14.00 – 16.50
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (4 óra)

2016.03.17. (csütörtök) -- 14.00 – 16.50
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (4 óra)

2016.03.18. (péntek) -- 14.00 – 16.50
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (4 óra)

2016.04.14. (csütörtök) -- 14.00 – 16.50
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (4 óra)

2016.04.15. (péntek) -- 14.00 – 16.50
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (4 óra)

2016.05.05. (csütörtök) -- 14.00 – 18.20
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (6 óra)

LevelezőAJKOLO3701
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO1201
Római jog
Kredit4
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A polgári jog fogalma.
A polgári jog tárgya
A polgári jog tárgykörére vonatkozó nézetek
A polgári jog kapcsolata más jogágakkal, különös tekintettel a közjog-magánjog viszony alakulására
A kereskedelmi jog és a gazdasági jog önállóságát állító nézetek
2. A polgári jog európai fejlődéstörténete.
A római jog továbbélése az európai jogrendszerekben
A kánonjog és az olasz polgári jog
3. A német polgári jog
Az osztrák polgári jog
A svájci polgári jog
4. A francia polgári jog
A BENELUX országok polgári joga
5.Az angol polgári jog
5. A magyar polgári jog tudománytörténete és kodifikáció története.
A polgári jog változásairól napjainkig.
6. A polgári jog alapelvei.
7. A polgári jog rendszere.
A polgári jog jogforrási rendszere.
A polgári jogi jogszabály és felépítése.
Jogalkalmazás a polgári jog területén.
8. A polgári jogi jogviszony fogalma, elemei és fajai.
A jogi tények fogalma és felosztásuk.
9. A jogképesség.
A jogképesség kezdete, a méhmagzat életjoga.
A jogképesség megszűnése, a holtnak nyilvánítás.
A cselekvőképesség fogalma.
A kiskorúság miatti korlátozott cselekvőképesség és a cselekvőképtelenség szabályai.
A korlátozottan cselekvőképes és a cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozatai
A nagykorú cselekvőképességének korlátozása, a cselekvőképességében részletesen korlátozott és a cselekvőképtelen nagykorú jognyilatkozatai
10. A jogi személyek története. A jogi személyekre vonatkozó elméletek.
Az állam jogalanyiságára vonatkozó elméletek. A fiskus.
Az állam polgári jogi jogalanyisága a magyar jogban.
11. A jogi személyek
A jogi személyek általános szabályai.
A jogi személy létesítése, szervezete és képviselete, törvényes működésének biztosítékai
A jogi személyek átalakulása, szétválása, egyesülése és jogutód nélküli megszűnése
A vállalatcsoport
Az egyesület
A gazdasági társaságok (általában)
A szövetkezet
Az egyesülés
Az alapítvány
12. A személyiségi jogok polgári jogi védelme.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: A vizsga eredménye alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A polgári jog alapfogalmainak, elveinek ismertetése, a polgári jog személyek joga című részének elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tananyag:
Lábady Tamás: A magánjog általános tana Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Kiadója, Budapest 2013
Kecskés László: A Polgári Jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben
HVG-ORAC, Budapest, 2009. 1-414. old.
Kecskés László: Polgári jogi fejlődés az angol és a skót jogban, HVG-ORAC, Budapest, 2012.
Kecskés László: Polgári Jog. A személyek joga. Átdolgozott és bővített harmadik kiadás, Dialóg-Campus Budapest, 2007. (kivéve: 300-tól 356-ig)
Kecskés László: A PTK újrakodifikálásnak hatása polgári jogunk alapelveire. In: Polgári jogi tanulmányok. JPTE ÁJK Pécs, 1995. 210-226. old.
Jogszabályok:
A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO3801
Polgári jog 2.
Dr. Kecskés László egyetemi tanár, dékán
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Tamás Lajos ny. egyetemi docens, óraadó
Dr. Benke József adjunktus
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Dr. Garamvölgyi Róbert tanársegéd
Dr. Kovács Kolos tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék

LevelezőAJKOLO3801
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO3701
Polgári jog 1.
Kredit4
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika: 
1. A kötelem fogalma és forrásai. A kötelmi jogviszony jellemzői, tartalma. A kötelem megszűnése.
2. A jognyilatkozat fogalma, hatályosulása, alakisága, értelmezése.
3. A képviselet általános szabályai
4. A képviselet egyes alakzatai
5. Az elévülés
6. A tartozáselismerés és az egyezség
7. Többalanyú kötelmek
8. A kötelem teljesítése
9. A szerződés kialakulásának története.
10. A szerződés fogalma. A szerződés általános szabályai
11. A szerződési jog alapelvei.
12. A szerződés megkötése, tartalma és értelmezése. Az elektronikus úton történő szerződéskötés szabályai.
13. A szerződéskötés kötelezettség, szerződéskötés versenyeztetési eljárás során, illetve általános szerződés feltételek alkalmazásával
14. A szerződés érvénytelensége. A szerződés érvénytelenségének okai és jogkövetkezményei.
15. A szerződés hatálya. A bírósági eljárásban nem érvényesíthető követelések.
16.  A szerződés teljesítése
17. A szerződésszegés általános szabályai.
18. A késedelem, hibás teljesítés és a szerződésszegés egyéb esetei.
19. A szerződés megerősítése és módosítása.
20. Engedményezés, jogátruházás, tartozásátvállalás és szerződés átruházás
21. A szerződés megszüntetése
22. A kártérítési jog rendszere.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: írásbeli beszámolót követően szóbeli beszámoló alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A polgári jog kötelmi általános részének elsajátítása
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tananyag:
Eörsi Gyula: Kötelmi jog Általános rész Budapest. 1970. és változatlan kiadásai
Kecskés László: A szerződéstől elálló fél restitutios és kártérítési kötelezettségének megítélése. In: Polgári jogi tanulmányok. JPTE-ÁJK Pécs, 1995. 3-16. oldal.
Kecskés László: Vázlatok a „státus”-ról. In: Polgári jogi tanulmányok. JPTE-ÁJK Pécs, 1995 17-36. old. 
Nochta Tibor: A kártérítési felelősség alaptanai a 2013 évi V. törvény alapján. Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2014 
Jogszabályok:
Az 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Ajánlott irodalom:
 [kommentár]

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO3901
Polgári jog 3.
Dr. Kecskés László egyetemi tanár, dékán
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Tamás Lajos ny. egyetemi docens, óraadó
Dr. Benke József adjunktus
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Dr. Garamvölgyi Róbert tanársegéd
Dr. Kovács Kolos tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék

2016.02.06. (szombat) -- 8.00 – 12.20
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (6 óra)

2016.02.25. (csütörtök) -- 14.00 – 18.20
                              / Holub József előadóterem (6 óra)

2016.02.26. (péntek) -- 14.00 – 18.20 / Holub József előadóterem (6 óra)
2016.02.27. (szombat) -- 8.00 – 12.20 / Holub József előadóterem (6 óra)
2016.03.19. (szombat) -- 8.00 – 12.20
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (6 óra)

LevelezőAJKOLO3901
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO3801
Polgári jog 2.
Kredit4
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika: 
1. A kártérítési felelősség rendszere. A kártérítés alapja és feltételei.
2. A kártérítés általános szabályai. A kártérítés mértéke és módja
3. Speciális kárfelelősségi alakzatok. Felelősség a fokozott veszéllyel járó tevékenységgel okozott károkért.
4. Felelősség az alkalmazott és a jogi személy tagja, a vezető tisztségviselő a megbízott, más szerződés kötelezettjének károkozásáért. Felelősség a vétőképtelen személy károkozásáért
5. Felelősség közhatalom gyakorlásával okozott kárért. Felelősség az épületkárokért. A termékfelelősség. Felelősség az állatok által okozott károkért
6. A szerződési típusok kialakulásának történeti alapjai, a szerződések rendszere
7. Tulajdonátruházó szerződések
8. Vállalkozási és megbízási típusú szerződések
9. Használati és letéti szerződések
10. Forgalmazási, jogbérleti szerződések; a hitel- és számlaszerződések
11. A biztosítási szerződések
12. A tartási és az életjáradéki szerződés, a polgári jogi társaság és az élettársi kapcsolat

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga
A vizsga eredményes teljesítéséhez az szükséges, hogy a hallgató a kártérítési jogi feladatok 50%-át eredményesen teljesítse, és ezt követően kerül kialakításra az érdemjegy a dolgozat összpontszáma alapján.
Az osztályzat kialakításának módja: Vizsgaeredmény alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A deliktuális felelősség elméleti és tételes jogi kérdéseinek, a kötelmi jog különös részének elsajátítása (egyes szerződés típusok)
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
Tananyag:
Nochta Tibor: A kártérítés felelősség alapelemei a 2013. évi V. törvény alapján. Menedzser Praxis Kft. Bp. 2014.
Jogszabályok:
A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Ajánlott irodalom:
Nochta Tibor – Kovács Bálint – Nemessányi Zoltán: Magyar Polgári Jog, Kötelmi Jog, Különös rész, Dialóg-Campus, Budapest-Pécs, 2008.
Szakértői javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez (szerk: Vékás Lajos). Complex Kiadó, Budapest, 2008.
A Polgári Törvénykönyv – magyarázatokkal. Szerkesztő: Vékás Lajos, Complex Kiadó. Bp. 2013.
Az új Ptk. magyarázata. Főszerkesztő: Petrik Ferenc. HVG-ORAC, Bp. 2013.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. OPTEN. Főszerkesztő: Osztovits András, Bp. 2014. (a tematika leadásakor még megjelenés alatt)

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO4001
Polgári jog 4.
Dr. Kecskés László egyetemi tanár, dékán
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Tamás Lajos ny. egyetemi docens, óraadó
Dr. Benke József adjunktus
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Dr. Garamvölgyi Róbert tanársegéd
Dr. Kovács Kolos tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék

LevelezőAJKOLO4001
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO3901
Polgári jog 3.
Kredit4
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika: 

Dologi jog
1. Dologi jog fogalma, jelentősége. A dologi jog alapelvei. A dolog fogalma és osztályozása.
2. A tulajdon fogalma és jelentősége. A tulajdonjogviszony, alanya és tárgya.
A tulajdonjogviszony tartalma. A tulajdonjog korlátozása.
3. A tulajdonjog megszerzése. A tulajdonjog megszűnése.
4. A közös tulajdon általános szabályai és sajátos alakzatai. A társasháztulajdon. A tulajdonjog védelme. A tulajdonjog védelmének polgári jogi eszközei.
5. A korlátolt dologi jogokról általában. A használati jogok. Az értékjogok. A birtok fogalma, fajai. A birtokvédelem. 
6. A zálogjog

Öröklési jog
1. Az öröklési rend. Öröklési jogi alapfogalmak. Az öröklés előfeltételei. Kiesés az öröklésből.
2. A végintézkedésen alapuló öröklés; a végrendelet fajtái, érvényességi feltételei, értelmezése
3. A végrendelet tartalma; a végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága
4 Az öröklési szerződés, a halál esetére szóló ajándékozás. Rendelkezés várt örökségről
5 A törvényes öröklés általános szabályai.
6. Az ági öröklés. Az örökbefogadással kapcsolatos öröklési jogi szabályok. Az állam öröklése
7. A kötelesrész jogi természete. Jogosultság a kötelesrészre. A kötelesrész kielégítése.
8. Az örökség megszerzése. Az örökös jogállása. A hagyatéki tartozások és kielégítésük.

Szellemi alkotások joga
1. A szerzői mű és a szerző. Speciális műfajok (szoftver, adatbázis, film, zene)
2. A szerző jogállása (vagyoni és személyhez fűződő jogok és ezek korlátai), a felhasználás módozatai. A szerzői jogsértések (jogbitorlások) és jogkövetkezményeik.
3. A szomszédos és kapcsolódó jogi oltalom (előadóművészek, hangfelvételt előállítók, rádió- és televíziószervezetek, filmproducerek és adatbázis-előállítók jogállása)
A szabadalom tárgya (a találmány), a szabadalmas jogállása. A találmány szabadalmazásának menete, a Magyar Szabadalmi Hivatal eljárása
4. Találmány- és szabadalombitorlás. A know-how és a mintaoltalmak
5. A védjegy és a földrajzi árujelzők jogi oltalma
Szerzői jogi felhasználási szerződések (kiadói szerződés, megfilmesítési szerződés, szoftver-szerződés stb.). A szabadalmi, know-how- és védjegy-licenciaszerződések

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Vizsgaeredmény alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A dologi jog, az öröklési jog és a szellemi alkotások joga elsajátítása
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tananyag:
Lenkovics Barnabás: Magyar Polgári Jog. Dologi jog. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2014
Vékás Lajos: Magyar Polgári Jog. Öröklési Jog. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2013.
Lontai Endre – Faludi Gábor – Gyertyánfy Péter – Vékás Gusztáv: Magyar Polgári Jog. Szellemi Alkotások Joga, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2006. (és változatlan kiadásai)
Jogszabályok:
A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
Az 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról
Az 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról.
Az 1991. évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról
A 2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról
Ajánlott irodalom:
Szakértői javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez (szerk: Vékás Lajos). Complex Kiadó, Budapest, 2008.
A Polgári Törvénykönyv – magyarázatokkal. Szerkesztő: Vékás Lajos, Complex Kiadó. Bp. 2013.
Az új Ptk. magyarázata. Főszerkesztő: Petrik Ferenc. HVG-ORAC, Bp. 2013.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. OPTEN. Főszerkesztő: Osztovits András, Bp. 2014. (a tematika leadásakor még megjelenés alatt)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO4401
Családjog
Dr. Somfai Balázs egyetemi docens
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport

LevelezőAJKOLO4401
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO3701
Polgári jog 1.
Kredit3
Félévi óraszám15
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A családjog forrásai.
2. A házastársi és az élettársi kapcsolat.
3. A házassági akadályok.
4. A házasság érvénytelenné nyilvánítása.
5. A házastársak személyes jogviszonyai.
6. A házasság megszűnése. A bontás.
7. A családjogi törvényt megelőző házassági jogunk bontási rendszere.
8. A házasság felbontása a Csjt. rendszerében.
9. A békítés és konfliktus feloldás kérdése a házasság felbontásakor.
10. Az egyező akaratnyilvánítással történő bontás.
11. A házastársi közös vagyon.
12. A házastársi különvagyon.
13. A házassági vagyonjogi szerződés.
14. A házastársi közös vagyon megosztása.
15. A gyermektartás megállapítása, mértéke és módja.
16. A továbbtanuló nagykorú gyermek tartása.
17. Kit kell hatályos jogunk értelmében valamely gyermek apjának tekinteni.
18. Mit tekintünk az apasági vélelmet megalapozó főszabálynak.
19. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat.
20. Az utólagos házasságkötés apasági vélelme.
21. Az apaság bírói megállapítása.
22. Az apaság vélelmének megdöntése.
23. A képzelt apaság megállapítása.
24. A nyílt és a titkos örökbefogadás.
25. Az örökbefogadási eljárás. Alkalmasság.
26. Az örökbefogadás joghatásai.
27. Az örökbefogadás felbontása.
28. Szülői felügyelet részjogosultságai.
29. A különélő szülő gyermekkel kapcsolatos jogai.
30. A gyermek elhelyezése és elhelyezésének megváltoztatása. Végrehajtás.
31. A szülő és gyermek közötti kapcsolattartási jog és kötelezettség. Alanyai.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A családjog tantárgy jelenlegi tematikája felöleli az olyan alapvetéseket, mint a jogrendszerben való elhelyezés kapcsolódását a magánjogi és közigazgatási területekhez, továbbá a családjogi jogviszony sajátosságait.
A hallgató legyen tisztában a családjogi szabályozás alapelveivel, történeti fejlődésével és elméleti kérdéseivel. Kapjon áttekintést az európai országok családjogi szabályozásáról. A családjognak a bírói és gyámhivatal gyakorlatban kialakult értelmezéséről. A családjog általános témái között oktatásra kerülnek a nemzetközi családjogi, magánjogi szabályok,  a nemzetközi joggyakorlat egyes esetei is. A nemzetközi családjog témakörben a tematika kitér az egyes nemzetközi egyezmények elemzése során az Európa Tanács családjogi tárgyú ajánlásaira és a Strassbourgi joggyakorlat bemutatására.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Csiky Ottó – Filó Erika: Magyar családjog, HVG-ORAC Budapest, 2003.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO4501
Munkajog 1.

Dr. Kiss György egyetemi tanár
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék

2016.02.25. (csütörtök) -- 8.00 – 12.20
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (6 óra)

2016.02.26. (péntek) -- 8.00 – 12.20 / Faluhelyi Ferenc előadóterem (6 óra)
2016.04.16. (szombat) -- 8.00 – 12.20 / Óriás Nándor előadóterem (6 óra)
2016.05.06. (péntek)-- 8.00 – 12.20 / Óriás Nándor előadóterem (6 óra)
2016.05.07. (szombat) -- 8.00 – 12.20 / Óriás Nándor előadóterem (6 óra)

LevelezőAJKOLO4501
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO1201
Római jog
Kredit5
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A munkajogviszony tana
2. A munkaszerződés és a munkajogviszony
3. A munkajogviszony alanya és tárgya
4. A munkajogviszony keletkezése
5. A munkajogviszony tartalma
6. A munkajogviszony teljesítése
7. A munkajogviszony módosulása
8. A munkajogviszony megszűnése
9. A munkajogviszony módosulása
10. A munkajogviszony megszűnése
11. A munkajogi kártérítési felelősség
12. Az egyéni munkajogi jogviták
13. Összegzés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: A vizsga eredménye alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgató sajátítsa el a magyar munkajog rendszerére és az egyes jogintézményekre vonatkozó részletes ismereteket, kapjon átfogó képet az európai országok munkajogi szabályairól, valamint az európai munkajogról és szociálpolitikáról.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Kiss György: Munkajog, Osiris, 2005
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO4601
Munkajog 2.
Dr. Kiss György egyetemi tanár
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék

LevelezőAJKOLO4601
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO4501
Munkajog 1.
Kredit4
Félévi óraszám15
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.A kollektív munkajog
2. A kollektív munkajog rendszere;
3. A koalíciók joga;
4.A kollektív szerződés tana;
5. Az üzemi alkotmányjog;
6. A munkaharc joga
7 A kollektív érdekkonfliktusok feloldásának módszerei;
8. Az állami munkaügyi politika;
9. Az érdekegyeztetés rendszere;
10. Az állami bérpolitika;
11. A foglalkoztatáspolitika;
12. A munkaügyi ellenőrzés.
13. Összegzés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: A vizsga eredménye alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgató sajátítsa el a magyar munkajog rendszerére és az egyes jogintézményekre vonatkozó részletes ismereteket, kapjon átfogó képet az európai országok munkajogi szabályairól, valamint az európai munkajogról és szociálpolitikáról
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Kiss György: Munkajog, Osiris, 2005
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO4701
Társadalombiztosítási jog és szociális jog

Dr. Berke Gyula egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Somfai Balázs egyetemi docens
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport

LevelezőAJKOLO4701
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO4501
Munkajog 1.
Kredit5
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

AJKOLO4701 Társadalombiztosítási jog és szociális jog
Tantárgyi tematika:
1. A társadalombiztosítás és a társadalombiztosítási jog fogalma.
2. A társadalombiztosítás történeti fejlődésének vázlata.
3. A társadalombiztosítási jogviszony elméleti alapkérdései
4. A kedvezményezettek köre I.
5. A kedvezményezettek köre II.; a foglalkoztató jogállása
6. A társadalombiztosítás igazgatása, a társadalombiztosítási szerv
7. Az ellátások elméleti alapkérdései
8. Az egészségbiztosítás ellátásai I.
9. Az egészségbiztosítás ellátásai II.
10. A nyugdíjbiztosítás ellátásai.
11. A járulékfizetés rendszere.
12. Igényérvényesítés, felelősségi szabályok.
13. A szociális biztonsági rendszerek koordinációja az Európai Unióban

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: A vizsga eredménye alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgató sajátítsa el a társadalombiztosítási jog alapvető intézményeit, szerezzen részletes ismereteket a kedvezményezettek körére, valamint a nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás ellátásaira vonatkozóan.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Czúcz Ottó (szerk.) Szociális jog I-II. Unió Kiadó, Budapest, é.n.
Bankó Z. – Berke Gy. – Kajtár E.: Bevezetés a társadalombiztosítási jogba. Justis Kiadó, Pécs, 2007
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

CIVA0801, CIVU0901, CIVD0901, CIVR0901
Szociális jog
Tantárgyi tematika:

A szociális jog, szociálpolitika fogalma, a szociális jogok általános kérdései.
A szociális jogok szociálpolitikai alapjai. A szociális jogok általános kérdései. Az állam szociális feladatai és azok biztosítása. Az ellátások igénybevétele.
A pénzbeli szociális ellátások. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások.
A családok támogatása. A gyermeki jogok. A gyermeki jogok Európában. Strasbourgi ítélkezési gyakorlat. A gyermekek szociális ellátásának és védelmének rendszere. Gyermekjóléti alapellátások. Gyermekvédelmi szakellátások. A gyermekvédelmi gondoskodás, a gyámság, a gyermekvédelmi gyámság. Egyes speciális gyermekvédelmi területek. Gyermekjogi képviselő. Magzatvédelem

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Év végi vizsga alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A szociálpolitika alapjai és a szociális jog alapvonásainak megismertetése, az állam szociális feladatai. Az EU Alkotmánya alapjogi kartájában foglalt jogok és a szűkebben értelmezett szociális jogok kapcsolatának bemutatása. Gyermeki jogok a New Yorki Egyezmény alapján. Gyermekjóléti alapellátások, szakellátások, gyermekvédelmi hatósági eljárás. Nemzetközi összehasonlítás hazai szabályozás és elmélet terén, a gyermekvédelmi gondoskodás és a családon belüli erőszak témából.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Molnár Margit (2008): Jóléti jogok. Egyetemi tankönyv. Pécs, B-D Stúdió.
Gyulavári-Könczei: Európai szociális jog (2000. OSIRIS Bp.)
Molnár Margit: Európai és magyar szociális jog, (Kézirat)
Czucz Ottó: Szociális Jog I. (Unio Bp. 2002.)
Molnár Margit: Szociálpolitikai és szociális jogi alapismeretek, (2003. PTE ÁJK Pécs,)
Filó-Katonáné: Gyermekvédelem gyámügy (HVG-ORAC Bp,. 2003.)
Filó Erika: Az örökbefogadás, A családjogi törvény magyarázata (KJK Kerszöv Bp. 2003.)
Katonáné Pehr Erika: A gyámság A családjogi törvény magyarázata (KJK Kerszöv Bp. 2003.)
Somfai Balázs: Családjog (Dialog Campus Bp. Pécs, 2003.)
1989. évi New York-i Egyezmény a gyermekek jogairól
1990. évi C. törvény. A Szociális Kartáról;
Az Európa Tanács közgyűlésének és Miniszterek Bizottságának határozatai és ajánlásai;
Grád András: Kézikönyv a Strasbourgi Emberi Jogi ítélkezésről (HVG-ORAC Bp. 2005.)
Somfai Balázs: Gondolatok az abortuszról (Magyar Jog Bp., 1999.)
A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése és kezelése…..
(Módszertani füzet, ESZCSM Bp. 2004.)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO4901
Kereskedelmi jog
Dr. Kecskés András egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Kovács Kolos tanársegéd
Dr. Ferencz Barnabás tanársegéd
Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék

LevelezőAJKOLO4901
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO3701
Polgári jog 1.
Kredit4
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A társasági jog fogalma, tárgya, jogági kapcsolatai
A társaságok története (antik, római jogi társaságok)
A társaságok története (középkor)
A társasági jog kodifikációja
A társasági jog fejlődésének jelenkori tendenciái (út az Európai Unió társasági joga felé)
Az Európai Unió társasági jogának gyökerei és közös alapjai
Az egyes európai jogrendszerek (angol, francia, német, skandináv) társasági joga
Az Európai Unió társasági jogának megteremtése (jogi alapok a Római Szerződésben)
Székhely-elv és a bejegyzési elv (jogesetek)
A társasági jog harmonizációjának jogi alapjai
Az Európai Részvénytársaság
Az európai gazdasági érdekegyesülés
Az Európai Unió társasági jogának forrásai (irányelvek, rendeletek)
Jogesetek az 1. számú társasági jogi irányelvvel összefüggésben
A magyar társasági jog története: a K. T. (1875. évi XXXVII. tc.) és az 1930. évi V. tc. alapján
Társasági jogunk átalakulása a II. világháború után (1989-ig)
A társasági törvény általános céljai
A társasági törvény pragmatikus céljai (a társaságok gyors és költségtakarékos piacra lépési lehetőségének biztosítása, a társaságok átlátható működési feltételeinek biztosítása)
A társasági törvény pragmatikus céljai (a társaságokra irányadó szabályok differenciáltsága és rugalmassága, a hitelező- és befektető védelem rendelkezései)
A társasági törvény pragmatikus céljai (törvényességi felügyelet és jogorvoslati lehetőségek, korszerű kommunikációs eszközök a társaságok működésében és nyilvántartásában)
A Gt. viszonya más gazdasági tárgyú törvényekhez (Polgári Törvénykönyv, Munka Törvénykönyve, Számviteli Törvény, Cégtörvény)
A társasági jog alapelvei (joggal való visszaélés tilalma, közérdek védelme)
A társasági jog alapelvei (hitelezők védelmének elve, tőkevédelem, kisebbség védelme)
A jóhiszeműség és tisztesség, mint társasági jogi irányeszme
A Gt. személyi és tárgyi hatálya, társasági jogvita
A gazdasági társaságok rendszere, formái, jogalanyisága. A non profit társaságok
A gazdasági társaságokban való részvétel és az alapítók köre
A társasági szerződés (dogmatikai sajátosságok, az alapítás feltételei és módjai, társaság alapítása szerződésmintával)
A társasági szerződés (kötelező minimális tartalma, érvénytelensége és annak jogkövetkezményei)
A tag vagyoni hozzájárulása
Az apport. Felelősség az apportért
Az előtársaság. A cégbírósági bejegyzés
A társasági szerződés módosítása
A gazdasági társaságok szervezete (a legfőbb szerv)
A gazdasági társaságok szervezete (az ügyvezetés)
A gazdasági társaságok szervezete (a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló)
A vezető tisztségviselők jogállása és kötelezettségei, összeférhetetlenségi szabályok
A vezető tisztségviselői megbízás létrejötte és megszűnése
A társaságok üzletvezetéséről jogdogmatikai és történeti megközelítésben
A vezető tisztségviselők (képviselet, cégjegyzés, polgári jogi felelősségük)
A vezető tisztségviselői jogviszony megszűnés. A cégvezető
A tag kizárása
A társasági határozatok bírósági felülvizsgálata
A kisebbségi jogok
A hitelezővédelem
A befolyásszerzés
Az elismert vállalatcsoport fogalma, jogi státusza. Az uralmi szerződés tartalma, közlemény az elismert vállalatcsoportról
A tényleges vállalatcsoport
A gazdasági társaságok megszűnése jogutód nélkül – a volt tagok felelőssége
A gazdasági társaságok megszűnés jogutódlással
Az átalakulás közös szabályai( az átalakulás korlátai, felelősségi hatásai)
Az átalakulás menete
A gazdasági társaságok egyesülése (összeolvadás, beolvadás)
A gazdasági társaságok szétválása (különválás, kiválás)
A közkereseti társaság (a társaság belső jogviszonyai)
A közkereseti társaság (a társaság külső jogviszonyai, az egyetemleges felelősség)
A közkereseti társaság (a tagsági jogviszony megszűnése, a társasági részesedés átruházása)
A betéti társaság (fogalma, jellege, a tagok felelőssége, a kültag üzletvezetői jogosultsága)
A betéti társaság (szervezete, megszűnése)
A korlátolt felelősségű társaság (története, jogi természete)
A korlátolt felelősségű társaság (a korlátolt felelősség, mint magánjogi felelősségi probléma)
A korlátolt felelősség funkcióiról a társasági jogban( történeti kitekintés)
A korlátozott tagi felelősség áttöréséről és annak kritériumairól
A korlátolt felelősségű társaság (fogalma, alapítása, társaság és a tagok közötti jogviszony)
A korlátolt felelősségű társaság (törzstőke, törzsbetét, mellékszolgáltatás, pótbefizetés)
A korlátolt felelősségű társaság (az üzletrész fogalma, átruházása, az elővásárlási jog)
A korlátolt felelősségű társaság (üzletrész átszállás, megváltás, felosztás, vagyonrendezési eljárás, saját üzletrész)
A kft. tagok részére történő kifizetések szabályai, a saját tőke védelme.
A korlátolt felelősségű társaság szervezete (a taggyűlés összehívása, kizárólagos hatásköre, határozathozatal a taggyűlésen.)
A korlátolt felelősségű társaság (szerződésmódosítás, törzstőke felemelés és leszállítás)
A kft. ügyvezetése
A részvénytársaság (általános jellemzői, fogalma, formái)
 A részvénytársaság (az alaptőke, az alaptőke védelme)
A részvénytársaság szervezete
A részvény fogalma, fajtái
A zártkörűen működő részvénytársaság (fogalma, jogi természete)
A zártkörűen működő részvénytársaság által kibocsátható részvények
A zártkörűen működő részvénytársaság (az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvény)
A zártkörűen működő részvénytársaság (a részvényutalvány és az ideiglenes részvény)
A zártkörűen működő részvénytársaság (a részvény előállítás, a részvény könyv)
A zártkörűen működő részvénytársaság (a részvényátruházás sajátos szabályai, a részvényátruházás korlátai)
A zártkörűen működő részvénytársaság alapításának szabályai
A zártkörűen működő részvénytársaság (a részvényes jogai és kötelezettségei)
A zártkörűen működő részvénytársaság (a saját részvény)
A zártkörűen működő részvénytársaság szervezete
A részvénytársaság alaptőkéjének felemelése és leszállítása
A részvénytársaság megszűnése. A részvénytársaság átalakulására vonatkozó különös szabályok
Az egyszemélyes részvénytársaság szervezete
A nyilvánosan működő részvénytársaság (fogalma, jogi természete)
A nyilvánosan működő részvénytársaság alapítása
A nyilvánosan működő részvénytársaság által kibocsátható és ki nem bocsátható részvények
A nyilvánosan működő részvénytársaság (a részvényes jogai és kötelezettségei)
A nyilvánosan működő részvénytársaság szervezete
A nyilvánosan működő részvénytársaság alaptőkéjének felemelése és leszállítása
Az egyesülés (fogalma, alapítása, működése, szervezete)
Egyéni vállalkozás; Egyéni cég
A cégnévvel szembeni követelmények, a névfoglalás
Képviselet, cégjegyzés
A cégekre vonatkozó közlemények közzététele
A cégjegyzék szerepe és tartalma
A cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás alapvető szabályai
Cégbejegyzés papír alapú és elektronikus formában
Cégbírósági feladatok a cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás során
Az egyszerűsített cégeljárás
Jogorvoslatok a cégeljárás során
Törvényességi felügyeleti eljárások
Különleges törvényességi felügyeleti eljárások
A végelszámolás menete, a vezető tisztségviselők kötelezettségei
A végelszámoló jogállása , felelőssége
Egyszerűsített végelszámolás- kényszer végelszámolás
Vagyonrendezési eljárás
Vállalatfelvásárlás – Lex Mol
A kereskedelmi jellegű magánjogi ügyletek sajátosságai
A szerződési jog kereskedelmi jogias karaktere
Az elektronikus kereskedelem fogalma
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások
Az elektronikus aláírás fajai
Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatás és felelősség
A koncessziós szerződés
A közbeszerzés
A fogyasztói szerződés fogalma, megkötése
A fogyasztói szerződés tartalma, módosítása, megszegése
A barter ügylet fogalma és fajai
A szerencsejáték-szerződés
Az utazási szerződés
Az árufuvarozás főbb szabályai
A fogyasztóvédelem általános szabályai
A tisztességtelen verseny általános tilalma
Speciális versenytilalmi szabályok
Önállóan szabályozott tilalmak a versenytörvényben
A kartelljog (általános tilalom)
A horizontális és a vertikális kartell
A reklám fogalma, általános reklámtilalmak körében
Speciális reklámtilalmak, felelősség a reklámjogban
A közraktározási szerződés fogalma, a közraktár
Felelősség a közraktározási szerződés körében, a közraktári jegy
A lízing szerződés fogalma, elhatárolása más kötelmektől. A lízing fajai
A lízingszerződés megszűnése
Veszélyviselés és szerződésszegés a lízingszerződés esetében
A faktoring fogalma. A faktoring és az ügyleti engedményezés viszonya
A faktoring, mint jogviszony. A faktoring fajai
A franchise-megállapodások fogalmi kritériumai
A franchise fajai, a franchise szerződések alanyait megillető jogok és őket terhelő kötelezettségek
A franchise versenyjogi összefüggéseiről
Az értékpapírjog történeti gyökerei, a hatályos magyar értékpapírjogi szabályozás rendszere
Az értékpapír fogalma, gazdasági és jogi funkciói
Az értékpapírok okirati válsága - út a teljes dematerializációig
Az értékpapírok osztályozása
A váltó
A csekk
A kötvény
A jelzáloglevél
A bankszámla szerződés
A timesharing-ügylet
A hitelszerződés és a folyószámla szerződés
A biztosítás mint kereskedelmi ügylettípus.
A biztosítási szerződés általános szabályai
Vagyonbiztosítás
Felelősségbiztosítás
Életbiztosítás
Európai kereskedelmi jog
Európai versenyjog

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Nochta Tibor: Társasági jog, Dialóg – Campus Kiadó 2011.
Nochta Tibor – Kovács Bálint – Nemessányi Zoltán: Magyar polgári jog. Kötelmi jog. Különös rész ; Dialóg Campus Kiadó 2008.
Nochta Tibor – Juhász László – Szécsényi László: A gazdaság jogi szabályozása I-II. Dialóg – Campus Kiadó 2008.
A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata, szerk: Zumbok Ferenc Közlönykiadó Budapest, 2006.
Dr. Kecskés András - Dr. Halász Vendel: Társaságok a tőzsdén (HVG-ORAC)
Dr. Kecskés András: Corporate Governance - Felelős társaságirányítás
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO5201
Büntető eljárásjog 1.

Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi docens
Dr. Hengl Melinda tanársegéd
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

LevelezőAJKOLO5201
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO3001
Büntetőjog 2.
Kredit5
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. 2015. szeptember 11. (péntek), 8.00-12.20, (6 óra), (Óriás előadóterem) ea: Dr. Fenyvesi Csaba habilitált egyetemi docens
A tantárgyi követelmények és a tanirodalom ismertetése.
A büntetőeljárás általános funkciói, szakaszai és formái. A Be. reformja, annak célkitűzése. A büntetőeljárás egységesítése és differenciálása. A külön- és a különleges eljárások fogalma, csoportosítása
A büntetőeljárás történeti rendszerei. A büntetőeljárás kodifikációjának története és alapvető jogforrásai
Az alapelvekről általában. Az ún. szuperelvek problémája
A védelem elve és fajai, a favor defensionis.
A védő jogállása
2. 2015. október 1. (csütörtök), 14.00-16.50. (4 óra), (Holub ) ea.: Dr Herke Csongor tanszékvezető, habilitált egyetemi docens
Az eljárási feladatok megosztásának (kontradiktórium) elve. A vád fogalma, fajai. A vádképviseleti rendszerek
A bírósági eljáráshoz való jog. Az önvádra kötelezés tilalma. A büntetőjogi felelősség önálló elbírálása
A hivatalbóliság elve (officialitás, legalitás, diszpozitivitás, opportunitás)
A jogorvoslati jogosultság elve. Kifogás a bírósági eljárás elhúzódása miatt
Az ártatlanság vélelme
A büntető bíróságok feladata, hatásköre és összetétele
A büntető bíróságok illetékessége
A hatáskör és illetékesség vizsgálata. Az eljáró bíróság kijelölése
3. 2015. október 2. (péntek) 14.00-16.50, (4 óra), (Irk) ea: Dr. Fenyvesi Csaba habilitált egyetemi docens
Az ügyészség szervezete és az ügyész jogállása
A nyomozó hatóságok feladata és hatásköre
Az eljáró hatóságok tagjainak kizárása
A terhelt jogállása. A terhelt vallomása, mint bizonyíték
A sértett jogállása. A magánindítvány és a magánvád viszonya. A sértett és az egyéb érdekeltek képviselete
A magánfél. A polgári jogi igény érvényesítése a büntetőeljárásban. A magánvádló és a magánfél jogállása
Az eljárási cselekmények fogalma, csoportosítása. A fogyatékos eljárási cselekmények. Felvilágosítás-adás és a nyilvánosság tájékoztatása a büntetőeljárás során
Pertechnikai kérdések a büntetőeljárásban (idézés, értesítés, igazolás, az eljárási cselekmények rögzítése, másolatok készítése, bűnügyi költség)
4. 2015. október 15. (csütörtök), 14.00-16.50. (4 óra) (Holub) ea: Dr. Tremmel Flórián professor emeritus
A bizonyítás fogalma és a bizonyítási rendszerek
A bizonyíték fogalma, osztályozása
A közvetett bizonyítékokkal történő bizonyítás főbb jellemzői
A bizonyítékok szabad mérlegelésének elve. A bizonyítékok törvényessége. A jogellenes bizonyítékok kérdései
A szakértő igénybevétele és jogállása. A szakértői vizsgálat és közreműködési kötelezettség a szakértő eljárása során.
A szakvélemény mint bizonyíték. A szakvélemény szerkezete, kellékei. Az okirat és a tárgyi bizonyítási eszköz
5. 2015. október 16. (péntek), 8-12.20, (6 óra), (Óriás) ea: Dr. Hautzinger Zoltán c. egyetemi docens-Dr. Mészáros Bence egyetemi adjunktus
A tanú jogállása. A tanúvallomás, mint bizonyíték
A tanúvédelem
A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés
A bizonyítási eljárások
Kényszerintézkedések fogalma és osztályozása
Az előzetes letartóztatás fogalma, feltételei, elrendelése és foganatosítása
Az előzetes letartóztatás tartama és meghosszabbítása. Az előzetes letartóztatással kapcsolatos jogorvoslat, a szabadlábra helyezési indítvány. Az előzetes letartóztatás megszűnése, megszüntetése
A kártalanítás
6. 2015. november 20. (péntek) 8.00-12.30, (6 óra), (Faluhelyi) ea: Dr. Hautzinger Zoltán c. egyetemi docens-Dr. Mészáros Bence egyetemi adjunktus
Az őrizetbe vétel és az elfogás
Az ideiglenes kényszergyógykezelés. Az elmeállapot megfigyelésére való beutalás
Az előzetes letartóztatást helyettesítő erkölcsi jellegű kényszerintézkedések (lakhelyelhagyási tilalom, házi őrizet, távoltartás)
Az óvadék és a biztosíték
A házkutatás. A motozás és a ruházatátvizsgálás
A lefoglalás és a zár alá vétel
Az információs rendszerben tárolt adatok megőrzésére kötelezés és az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adatok ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele
Az eljárás rendjének biztosítására szolgáló kényszerintézkedések. Az elővezetés
A zárthelyi alapjául szolgáló monográfiák (bizonyítás, szembesítés) hangsúlyos kérdései

Félévközi ellenőrzés: -
a vizsgaidőszakban – előre az évfolyammal egyeztetett időpontban – 10 kérdéses, max. 50 (elérhető) pontos írásbeli (zárthelyi) dolgozat írása a félévi anyaghoz kötődő két monográfia tartalma alapján
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Írásbeli vizsga két monográfia tartalma alapján. Szóbeli vizsgával pótolható.
A monográfiák:
Tremmel Flórián: Bizonyítékok a büntetőeljárásban. Dialóg Campus Kiadó, Bp-Pécs, 2006.; Fenyvesi Csaba: Szembesítés. Szemtől szembe a bűnügyekben. Dialóg Campus Kiadó, 2008.
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: 1-től 5-ig érdemjegy az elért pontok alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A büntetőjog által szankcionált magatartások miatti felelősségre vonás (nyomozás, közbenső/ügyészi eljárás, bírósági szakasz) módjának, jogállami szabályainak (dogmatikai alapokon nyugvó) megismerése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Herke Csongor-Fenyvesi Csaba-Tremmel Flórián: A büntető eljárásjog elmélete. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2012.
Fenyvesi Csaba: A védőügyvéd. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.
Herke Csongor: A letartóztatás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.
Tremmel Flórián: Bizonyítékok a büntetőeljárásban. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2006.
Herke Csongor: Büntető Eljárásjog. Jogi szakvizsga Segédkönyv. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2010.
Herke Csongor: Megállapodások a büntetőperben. Pécs, 2008.
Herke Csongor: Súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban. PTE ÁJK Pécs, 2010.
Fenyvesi Csaba: Szembesítés. Dialóg Campus Kiadó, Bp-Pécs, 2009.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO5301
Büntető eljárásjog 2.
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi docens
Dr. Hengl Melinda tanársegéd
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

2016.02.04. (csütörtök) -- 17.00 – 19.50
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (4 óra)

2016.02.05. (péntek) -- 17.00 – 19.50
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (4 óra)

2016.03.17. (csütörtök) -- 17.00 – 19.50
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (4 óra)

2016.03.18. (péntek)-- 17.00 – 19.50
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (4 óra)

2016.04.14. (csütörtök) -- 17.00 – 19.50
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (4 óra)

2016.04.15. (péntek) -- 17.00 – 19.50 
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (4 óra)

2016.05.06. (péntek) -- 14.00 – 18.20
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (6 óra)

LevelezőAJKOLO5301
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO5201
Büntető eljárásjog 1.
Kredit6
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A büntetőeljárás megindításának feltételei. A gyanú fogalma, fajai és jelentősége
A feljelentési jogosultság és kötelezettség. A feljelentés módja
A nyomozás megkezdése. A feljelentés elutasítása és kiegészítése. A nyomozás elrendelése.
A nyomozás teljesítése. A nyomozás határideje. Jelenlét a nyomozási cselekményeknél
A megalapozott gyanú közlése és a gyanúsított kihallgatása
A nyomozási bíró
A nyomozás lezárása (a nyomozás megszüntetése és befejezése). A nyomozás részbeni mellőzése
Jogorvoslat a nyomozás során
Az ügyészi revízió és a vádemelés
A közvetítői (mediációs) eljárás
A tárgyalás előkészítése
A tárgyalás menete. A tárgyalási rendszerek
A tárgyalás nyilvánossága. Tárgyalás zártcélú távközlő hálózat útján
A közvetlenség elve. A szóbeliség elve
A tárgyalás vezetése és rendjének fenntartása. Tárgyalásvezetési modellek. Jelenlét a tárgyaláson és az ennek biztosítására szolgáló intézkedések
A vád módosítása és elejtése. Elállás a vádtól és az ügyészi felmentési indítvány
A bizonyítás felvétele a tárgyaláson. A bizonyítás kiegészítése és mellőzése
A perbeszédek
Az elsőfokú határozatok fajai. Az ítélet
Az eljárást megszüntető végzés
A nyomozás és az eljárás felfüggesztése
Nem ügydöntő kérdések a tárgyaláson és a tárgyaláson kívül. A végzés elleni fellebbezés. Kifogás a bírósági eljárás elhúzódása miatt
A vád és az ügydöntő határozat viszonya. A „tettazonosság” problémája
A perorvoslat fogalma és felosztása. A perorvoslati rendszer fő kérdései
Az ítélet elleni fellebbezésre jogosultak. A fellebbezés alapja, hatálya, bejelentése, visszavonása
A jogerő
A felülbírálat terjedelme. (A részjogerő)
A súlyosítási tilalom
A tényálláshoz kötöttség elve. A megalapozatlanság esetei, fokai, kiküszöbölésének eszközei és módjai
Az eljárási szabálysértések csoportosítása és következményeik
A fellebbezési tanácsülés, nyilvános ülés és tárgyalás
A másodfokú határozatok csoportosítása. A hatályon kívül helyező végzés tartalma és a megismételt eljárás szabályai
A harmadfokú eljárás főbb szabályai
A perújítás
A felülvizsgálat
A törvényességi jogorvoslat, az alkotmányjogi panasz és a jogegységi eljárás
A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás
A katonai büntetőeljárás
A magánvádas eljárás
A pótmagánvád érvényesítése a büntetőeljárásban
A bíróság elé állítás
A tárgyalás mellőzéses eljárás
A távollevő terhelt elleni büntetőeljárás. A mentességi eljárás
A vádalku fajai és kérdései. Lemondás a tárgyalásról
A kiemelt jelentőségű ügyek eljárási szabályai és a vagyon-visszaszerzési eljárás
Különleges eljárások a büntetésekkel és a büntetőjogi intézkedésekkel kapcsolatban
A kegyelmi eljárás
A nemzetközi bűnügyi együttműködés intézményei. Az európai elfogatóparancs és a bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműködésben
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának tevékenysége
A bíróság és az ügyész feladatai a végrehajtás során 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: írásbeli és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Írásbeli beugró után szóbeli szigorlat az egész éves tananyagból.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A büntetőjog által szankcionált magatartások miatti felelősségre vonás (nyomozás, közbenső/ügyészi eljárás, bírósági szakasz) módjának, jogállami szabályainak (dogmatikai alapokon nyugvó) megismerése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Herke Csongor-Fenyvesi Csaba-Tremmel Flórián: A büntető eljárásjog elmélete. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2012.
Fenyvesi Csaba: A védőügyvéd. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.
Herke Csongor: A letartóztatás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.
Tremmel Flórián: Bizonyítékok a büntetőeljárásban. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2006.
Herke Csongor: Büntető Eljárásjog. Jogi szakvizsga Segédkönyv. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2012.
Herke Csongor: Megállapodások a büntetőperben. Pécs, 2008.
Herke Csongor: Súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban. PTE ÁJK Pécs, 2010.
Fenyvesi Csaba: Szembesítés. Dialóg Campus Kiadó, Bp-Pécs, 2009.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO5401
Polgári eljárásjog 1.

Dr. Király Lilla adjunktus
Dr. Mészáros Gábor tanársegéd
Dr. Wallacher Lajos c. egyetemi docens
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

LevelezőAJKOLO5401
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO3701
Polgári jog 1.
Kredit5
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.  Polgári eljárásjogi alapfogalmak
2.  A magyar bírósági szervezet
3.  A polgári eljárásjog fejlődéstörténete és alapelvei
4.  A bíróságok hatásköre és illetékessége
5.  A peres felek
6.  A perbeli képviselet
7.  A perköltség és a költségkedvezmények
8.  Az eljárási cselekmények
9.  A kereset és a perindítás
10. A tárgyalás
11. A bizonyítás I.
12. A bizonyítás II.
13. A határozatok és a jogerő

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: írásbeli beszámoló alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A polgári eljárásjog a szakmai törzsanyag részét képező tantárgy, amelynek a célja a polgári peres és nemperes eljárással kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. 12 kiadás, Budapest, Osiris Kiadó, 2014
Későbbi meghirdetésnél a tankönyvek újabb kiadása.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO5501
Polgári eljárásjog 2.
Dr. Király Lilla adjunktus
Dr. Mészáros Gábor tanársegéd
Dr. Wallacher Lajos c. egyetemi docens
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

2016.02.06. (szombat) -- 8.00 – 12.20 / Holub József előadóterem (6 óra)
2016.02.06. (szombat) -- 13.00 – 17.20 / Holub József előadóterem (6 óra)
2016.05.06. (péntek) -- 8.00 – 12.20 / Holub József előadóterem (6 óra)
2016.05.07. (szombat) -- 8.00 – 12.20 / Holub József előadóterem (6 óra)
2016.05.07. (szombat) -- 13.00 – 17.20 / Holub József előadóterem (6 óra)

LevelezőAJKOLO5501
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO5401
Polgári eljárásjog 1.
Kredit6
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. perorvoslatok általában
2. fellebbezés, perújítás, felülvizsgálat
3. személyi állapottal kapcsolatos perek
4. közigazgatási perek
5. a sajtó- helyreigazítási eljárás
6. munkaügyi perek
7. végrehajtási perek
8. a fizetési meghagyásos eljárás
9. a közjegyzői nemperes eljárások
10. a cégeljárás
11. a bírósági végrehajtás
12. a választottbírósági eljárás
13. Európai polgári eljárásjog

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: írásbeli beugrót követő szóbeli szigorlat
Az osztályzat kialakításának módja: szóbeli vizsga alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A polgári jogérvényesítésre vonatkozó ismeretek, jogszabályok alapos és részletes elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. 12 kiadás, Budapest, Osiris Kiadó, 2014
Király Lilla: Polgári eljárásjog II., Dialóg Campus, Pécs, 2006
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO5701
Nemzetközi jog
Dr. Bruhács János egyetemi tanár
Dr. Komanovics Adrienne egyetemi docens
Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet egyetemi docens
Dr. Mohay Ágoston Csanád adjunktus
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

2016.02.04. (csütörtök) -- 11.00 – 12.20
                              / Holub József előadóterem (2 óra)

2016.02.04. (csütörtök) -- 14.00 – 16.50
                              / Holub József előadóterem (4 óra)

2016.02.05. (péntek) -- 11.00 – 12.20 / Holub József előadóterem (2 óra)
2016.02.05. (péntek) -- 14.00 – 16.50 / Holub József előadóterem (4 óra)
2016.03.17. (csütörtök) -- 11.00 – 12.20
                              / Holub József előadóterem (2 óra)

2016.03.17. (csütörtök) -- 14.00 – 16.50
                              / Holub József előadóterem (4 óra)

2016.03.18. (péntek) -- 11.00 – 12.50 / Holub József előadóterem (2 óra)
2016.03.18. (péntek) -- 14.00 – 16.50 / Holub József előadóterem (4 óra)
2016.04.14. (csütörtök) -- 11.00 – 12.20
                              / Holub József előadóterem (2 óra)

2016.04.14. (csütörtök) -- 14.00 – 16.50
                              / Holub József előadóterem (4 óra)

2016.04.15. (péntek) -- 11.00 – 12.20 / Holub József előadóterem (2 óra)
2016.04.15. (péntek) -- 14.00 – 16.50 / Holub József előadóterem (4 óra)
2016.05.05. (csütörtök) -- 14.00 – 18.20
                              / Holub József előadóterem (6 óra)

2016.05.06. (péntek) -- 18.30 – 20.40 / Holub József előadóterem (3 óra)

LevelezőAJKOLO5701
Tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit10
Félévi óraszám45
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A NEMZETKÖZI JOG ALAPFOGALMAI (A nemzetközi jog fogalma, A nemzetközi kapcsolatok mint a nemzetközi jog tárgya, A nemzetközi jog jogi jellege, A nemzetközi jogrend, A nemzetközi jog alanyai, A nemzetközi jog forrásai, A nemzetközi jog és a belső jog viszonya)
A NEMZETKÖZI JOGALKOTÁS (A nemzetközi szerződések joga, A nemzetközi jog általános szabályai: a nemzetközi szokásjog, a nemzetközi ius cogens, az általános jogelvek)
A NEMZETKÖZI FELELŐSSÉG
A NEMZETKÖZI VITÁK RENDEZÉSE (A nemzetközi viták békés rendezése. Az erőszak tilalma)
2. AZ ÁLLAM (Az állam nemzetközi jogi státusa, A szuverenitás, A beavatkozás tilalma, A népek önrendelkezési joga, Az elismerés, Az államutódlás)
A TERÜLET ÉS A TÉR (Az államhatár, A különleges jogállású területek, A sarkvidékek, A nemzetközi folyók, A tengerjog, A légitér, A világűrjog, A nemzetközi környezetvédelmi jog)
3. A LAKOSSÁG (Az állampolgárság és a honosság, A nemzetközi kisebbségi jog, Az emberi jogok nemzetközi rendszere, Delicta iuris gentium, Humanitárius nemzetközi jog, A külföldiek jogi helyzete)
A DIPLOMÁCIAI ÉS KONZULI KAPCSOLATOK JOGA
4. A NEMZETKÖZI SZERVEZETEK (A nemzetközi szervezetekről általában, Az Egyesült Nemzetek Szervezete, A szakosított intézmények, A nem univerzális szervezetek, A Nemzetközi Bíróság)
A FEGYVERES ÖSSZEÜTKÖZÉSEK NEMZETKÖZI JOGA
A LESZERELÉS

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A nemzetközi jogalkotás  és jogalkalmazás rendszere és működése mint a társadalmi viszonyokat érintő nemzetközi jogi szabályozás alkalmazásának előfeltétele. A nemzetközi jog legfontosabb területei.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bruhács János: Nemzetközi jog I-II-III. /második átdolgozott kiadás/
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO5901
Európai közjog 1.

Dr. Horváth Zsuzsanna egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Mohay Ágoston Csanád adjunktus
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi docens
Dr. Pánovics Attila adjunktus
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

2016.02.04. (csütörtök) -- 8.00 – 10.50 / Holub József előadóterem (4 óra)
2016.02.05. (péntek) -- 8.00 – 10.50 / Holub József előadóterem (4 óra)
2016.03.17. (csütörtök) -- 8.00 – 10.50 / Holub József előadóterem (4 óra)
2016.03.18. (péntek) -- 8.00 – 10.50 / Holub József előadóterem (4 óra)
2016.04.14. (csütörtök) -- 8.00 – 10.50 / Holub József előadóterem (4 óra)
2016.04.15. (péntek) -- 8.00 – 10.50 / Holub József előadóterem (4 óra)
2016.05.05. (csütörtök) -- 8.00 – 12.20 / Holub József előadóterem (6 óra)

LevelezőAJKOLO5901
Tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit4
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Gazdasági és politikai integráció, integrációs szervezetek, fogalmak. Az Európai Közösségek/Unió létrejötte, integrációs céljai.
2. Az Alapító Szerződések és módosításaik. Az EU Alkotmányáról szóló szerződés. Az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződések, a Lisszaboni Szerződés módosító rendelkezései
3. Az EU hatalmi berendezkedésének sajátosságai, a hatalmi ágak megosztása, a hatalmi egyensúly elve. A hatáskör átruházás, a korlátozott hatalom, elvei.
4. Az EU és a tagállamok közötti hatáskörmegosztás, az EU hatáskörének típusai. A lojális együttműködés és a szubszidiaritás alapelve.
5. Az EU intézményrendszere, az egyes intézmények felépítése, funkciója, hatásköre. Az Európai Parlament.
6. Az Európai Tanács, az Európai Unió Tanácsa. A COREPER.
7. Az Európai Bizottság.
8. Az Európai Bíróság. Az EU Bírósága előtti eljárások.
9. Az EU egyéb szervei.
10. Az Európai Unió jogforrásainak rendszere, az elsődleges és másodlagos jogforrások jellemzői. I.
11. Az Európai Unió jogforrásainak rendszere, az elsődleges és másodlagos jogforrások jellemzői. II.
12. Jogalkotási és döntéshozatali mechanizmusok. A jogalap szerepe a jogalkotásban.
13. Az Európa jog általános jogi alapelvei.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja az európai gazdasági és politikai integráció során létrejött szervezetek, elsősorban az Európai (Gazdasági) Közösség és az Európai Unió integrációs céljainak, sajátos hatalmi berendezkedésének, intézményrendszerének, a Közösség/Unió és a tagállamok viszonyának az EK/EU kormányzati szervei, a döntéshozatali mechanizmus sajátosságainak bemutatása. A kurzus célja továbbá az EK/EU jogrendszerének elemzése, az egyes jogforrások sajátosságainak bemutatása. Mindezen ismeretek Magyarország uniós taggá válásából fakadóan a jogász szakma gyakorlásában elengedhetetlenek.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (Az EU Hivatalos Lapja 2010/C 83/1, forrás: Eur-Lex)
- Várnay Ernő-Papp Mónika: Az Európai Unió joga, Complex Kiadó, Budapest 2010 (Átdolgozott kiadás)
Ajánlott:
- Blutman László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban, HVG-ORAC Kiadó, Budapest 2010
- Schenk Borbála (szerk.): Az Európai Unióról szóló szerződés / Az Európai Unió működéséről szóló szerződés, Dialóg Campus Kiadó, 2010
- Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): Az Európai Unió alapdokumentumai, PTE ÁJK Európa Központ, 2010
- Osztovits András (szerk.): Az Európai Unió alapító szerződéseinek magyarázata 1-2., CompLex Kiadó, Budapest 2008 (Kommentár)
- Kende Tamás-Szűcs Tamás-Jeney Petra (szerk.): Európai közjog és politika, CompLex Kiadó, Budapest 2007
- Horváth Zoltán – Ódor Bálint, Az Európai Unió szerződéses reformja – Az Unió Lisszabon után, HVG-Orac, Budapest, 2008
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO6001
Európai közjog 2.

Dr. Horváth Zsuzsanna egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Mohay Ágoston Csanád adjunktus
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi docens
Dr. Pánovics Attila adjunktus
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

LevelezőAJKOLO6001
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO5901
Európai közjog 1.
Kredit4
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az EU jogrendszerének speciális alapelvei
2. Az EU jogi normáinak végrehajtása a tagállamok által
3. A Bizottság feladatai az uniós jog végrehajtásának előmozdításában
4. Az EU alapjogi rendszere
5. Egyenlő bánásmód és általános diszkrimináció tilalom az EU-ban
6. A belső piac szabályozása, az alapszabadságok rendszere
7. Az áruforgalom szabadsága
8. A személyek szabad mozgása
9. A szolgáltatások valamint a tőke és fizetési műveletek szabadsága
10. Környezeti politika az EU-ban
11. Mezőgazdasági politika az EU-ban
12. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
13. Az EU külső tevékenysége – különös tekintettel a közös kül-és biztonságpolitikára

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja az Európai Unió kiválasztott jogterületeinek áttekintése és elemzése. Az uniós jog a magyar jogrendszer legtöbb területét közvetlenül vagy közvetetten meghatározza, ezért alkalmazásának igénye gyakran felmerül a hazai joggyakorlatban. Az uniós szinten megszülető jogi normák sajátos működési elvei, végrehajtásuk szabályai és gyakorlata, az egységes gazdasági térség alapszabadságai, egyes kiválasztott politikák, valamint a közös kül- és biztonságpolitika és a szabadság, jog és igazság térségének újszerű megfogalmazása 2009. december 1. után szükségszerű eleme a jogászképzésnek Magyarországon.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (Az EU Hivatalos Lapja 2010/C 83/1, forrás: Eur-Lex)
- Várnay Ernő-Papp Mónika: Az Európai Unió joga, Complex Kiadó, Budapest 2010 (Átdolgozott kiadás)
Ajánlott:
- Blutman László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban, HVG-ORAC Kiadó, Budapest 2010
- Schenk Borbála (szerk.): Az Európai Unióról szóló szerződés / Az Európai Unió működéséről szóló szerződés, Dialóg Campus Kiadó, 2010
- Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): Az Európai Unió alapdokumentumai, PTE ÁJK Európa Központ, 2010
- Osztovits András (szerk.): Az Európai Unió alapító szerződéseinek magyarázata 1-2., CompLex Kiadó, Budapest 2008 (Kommentár)
- Kende Tamás-Szűcs Tamás-Jeney Petra (szerk.): Európai közjog és politika, CompLex Kiadó, Budapest 2007
- Horváth Zoltán – Ódor Bálint, Az Európai Unió szerződéses reformja – Az Unió Lisszabon után, HVG-Orac, Budapest, 2008
- Bándi Gyula (szerk.): Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása, KJK-Kerszöv, 2004
- Kende Tamás - Szűcs Tamás (szerk.), Bevezetés az Európai Unió politikáiba (átdolgozott kiadás), Complex, Budapest, 2009
- Kengyel Ákos (szerk.), Az Európai Unió Közös Politikái, Akadémia Kiadó, Budapest, 2010
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO6101
Nemzetközi magánjog és európajog 1.

Dr. Kecskés László egyetemi tanár, dékán
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Garamvölgyi Róbert tanársegéd
Dr. Kovács Kolos tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék

2016.02.04. (csütörtök) -- 17.00 – 19.50
                              / Holub József előadóterem (4 óra)

2016.02.05. (péntek) -- 17.00 – 19.50 / Holub József előadóterem (4 óra)
2016.03.17. (csütörtök) -- 17.00 – 19.50
                              / Holub József előadóterem (4 óra)

2016.03.18. (péntek) -- 17.00 – 19.50 / Holub József előadóterem (4 óra)
2016.04.14. (csütörtök) -- 17.00 – 19.50
                              / Holub József előadóterem (4 óra)

2016.04.15. (péntek) -- 17.00 – 19.50 / Holub József előadóterem (4 óra)
2016.05.06. (péntek) -- 14.00 – 18.20 / Holub József előadóterem (6 óra)

LevelezőAJKOLO6101
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO3801
Polgári jog 2.
Kredit4
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

AJKOLO6101 Nemzetközi magánjog és európajog 1.

Tantárgyi tematika: 
1. A nemzetközi kollíziós magánjog fogalma és funkciója. A nemzetközi kollíziós magánjog tárgya: a nemzetközi magánjogi tényállás. A nemzetközi kollíziós magánjog szabályozási módszere: a közvetett ( utaló ) módszer.
2. A nemzetközi kollíziós magánjog rendszere és forrásai, a kódex hatálya. A nemzetközi magánjog kapcsolata a jogrendszer egyes egyéb területeihez. Eljárási jogi kérdések: a joghatóság fajtái, az eljárás, külföldi határozatok elismerése és végrehajtása. A polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés jogforrási alapjai az Európai Unióban
3. A nemzetközi kollíziós magánjog kialakulásának feltételei. Az antik jogok és a kora középkori jogfejlődés. A statútum elmélet kialakulása, fejlődése és meghaladása. Savigny nemzetközi magánjogi munkássága
4. A nemzetközi magánjog fejlődése az amerikai jogrendszerben a XIX. század végétől napjainkig. A nemzetközi magánjog fejlődése Európában a XX. században. A magyar nemzetközi magánjog tudományának fejlődése.
5. A kollíziós szabály fogalma, fajai a kollízió jellege szerint. A nemzetközi kollíziós szabály fogalma, fajai az utalás parancsának terjedelme szerint. A kollíziós szabály szerkezete.
6. A kapcsoló szabály, főbb kapcsolóelvek. A minősítés és az előkérdés. Vissza-és továbbutalás ( renvoi ). Csalárd kapcsolás.
7. A joghatóság és az alkalmazandó jog. A viszonosság jelentősége a külföldi jog alkalmazásánál. A külföldi jog tartalmának megállapítása. A külföldi jog alkalmazásának mellőzése - a közrend, imperatív szabályok és a közrendi záradék. A külföldi jog alkalmazásának mellőzése - a kisegítő jog.
8. A személyek jogállása a nemzetközi kollíziós magánjogban.
9. A dologi jog szabályai a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban. A szellemi alkotásokra vonatkozó szabályok a nemzetközi kollíziós magánjogban.
10. A szerződésekre alkalmazandó jog – jogválasztás. A jogválasztás hiányában alkalmazandó jog
11. A szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jog a nemzetközi kollíziós magánjogban.
12. Az öröklési jog szabályai a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban. A családi jogviszonyok szabályai a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban. A munkajogviszonyok szabályai a nemzetközi kollíziós magánjogban.
13. A Bécsi Vételi Egyezmény. Az UNIDROIT kodifikációs tevékenysége

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Vizsgaeredmény alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A nemzetközi magánjog ismeretanyagának elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
Tananyag:
Mádl Ferenc - Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga. 7. kiadás, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012
Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. HVG-ORAC, Budapest, 2009. XII. fejezet. (vagy Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Történeti Vázlat. Dialóg – Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2004. XII. fejezet)
Kecskés László: EU-jog és jogharmonizáció. bővített, negyedik kiadás, HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2011. 990-1008. old. (A civilisztikai jogalkotást érintő újabb EU-jogalkotással kapcsolatos néhány elméleti kérdés című fejezet)
Nemessányi Zoltán: A letelepedési szabadság. A 48. cikkhez fűzött kommentár. In: Az Európai Unió Alapító Szerződéseinek magyarázata I. (Szerkesztő: Osztovits András) Complex Kiadó, Budapest, 2008. 246-272. old.

Jogszabályok:
A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet
A Tanács 44/2001/EK rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint az ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 864/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról („Róma II.” )
Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról („Róma I.”)

Ajánlott irodalom:
Burián László - Czigler Dezső Tamás - Vörös Imre - Kecskés László: Európai és magyar nemzetközi kollíziós magánjog. Krim Bt, Budapest, 2010.


A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

CIVA1201, CIVR1301 Nemzetközi magánjog és európajog

Nemzetközi magánjog

Tantárgyi tematika:
1. A nemzetközi kollíziós magánjog fogalma és funkciója.
A nemzetközi kollíziós magánjog tárgya: a nemzetközi magánjogi tényállás.
A nemzetközi kollíziós magánjog szabályozási módszere: a közvetett ( utaló ) módszer.
2. A nemzetközi kollíziós magánjog rendszere és forrásai, a kódex hatálya.
A nemzetközi magánjog kapcsolata a jogrendszer egyes egyéb területeihez.
3. Eljárási jogi kérdések: a joghatóság fajtái, az eljárás, külföldi határozatok elismerése és végrehajtása. A polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés jogforrási alapjai az Európai Unióban
4. A nemzetközi kollíziós magánjog kialakulásának feltételei.
Az antik jogok és a kora középkori jogfejlődés.
A statútum elmélet kialakulása, fejlődése és meghaladása .
Savigny nemzetközi magánjogi munkássága
5. A nemzetközi magánjog fejlődése az amerikai jogrendszerben a XIX. század végétől napjainkig.
A nemzetközi magánjog fejlődése Európában a XX. században
A magyar nemzetközi magánjog tudományának fejlődése.
6. A kollíziós szabály fogalma, fajai a kollízió jellege szerint.
A nemzetközi kollíziós szabály fogalma, fajai az utalás parancsának terjedelme szerint.
A kollíziós szabály szerkezete.
7. A kapcsoló szabály, főbb kapcsolóelvek.
A minősítés és az előkérdés.
Vissza-és továbbutalás ( renvoi ).
Csalárd kapcsolás.
8. A joghatóság és az alkalmazandó jog.
A viszonosság jelentősége a külföldi jog alkalmazásánál.
A külföldi jog tartalmának megállapítása.
A külföldi jog alkalmazásának mellőzése - a közrend, imperatív szabályok és a közrendi záradék.
A külföldi jog alkalmazásának mellőzése - a kisegítő jog.
9. A személyek jogállása a nemzetközi kollíziós magánjogban,
10. A dologi jog szabályai a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban.
A szellemi alkotásokra vonatkozó szabályok a nemzetközi kollíziós magánjogban.
11. A szerződésekre alkalmazandó jog – jogválasztás
12. A jogválasztás hiányában alkalmazandó jog
13. A szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jog a nemzetközi kollíziós magánjogban.
14. Az öröklési jog szabályai a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban.
A családi jogviszonyok szabályai a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban.
A munkajogviszonyok szabályai a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban.
15. A Bécsi Vételi Egyezmény
Az UNIDROIT kodifikációs tevékenysége

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező tananyag:
 Burián László - Kecskés László - Vörös Imre: Európai és magyar nemzetközi kollíziós magánjog. Krim Bt, Budapest, 2010.
Mádl Ferenc - Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga. A Bécsi Vételi Egyezmény (XXII. fejezet) Budapest, 2004. 303-329. old.
Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. HVG-ORAC, Budapest, 2009. XII. fejezet. (vagy Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Történeti Vázlat. Dialóg – Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2004. XII. fejezet)
Kecskés László: A civilisztikai jogalkotást érintő újabb EU jogalkotással kapcsolatos néhány elméleti kérdés. In: Európai Jog 2006. évi 5. szám 3-11. old. (vagy: Kecskés László: EU-jog és jogharmonizáció. bővített, harmadik kiadás, HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2009. 935-953. old.)
Garamvölgyi Róbert - Nemessányi Zoltán: Lezárult a verseny a nemzetközi magánjogi jogalkotásban? Az EK nemzetközi magánjogi jogalkotási hatáskörének változása az alapító szerződésektől az Alkotmányig. In: Európai jog 2004. évi 6. szám. 20-29. old
Nemessányi Zoltán: A letelepedési szabadság. A 48. cikkhez fűzött kommentár. In: Az Európai Unió Alapító Szerződéseinek magyarázata I. (Szerkesztő: Osztovits András) Complex Kiadó, Budapest, 2008. 246-272. old.

Jogszabályok:
A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet (figyelembe véve a 2009. évi IX. törvényt a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet módosításáról, a 2009. december 17-től hatályos módosulásokat is)
A Tanács 44/2001/EK rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint az ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról („Róma I.”)
Az Európai Parlament és a Tanács 864/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról („Róma II.”)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Európajog

Tantárgyi tematika:
1. Az Európai Közösség intézményi alapjainak kialakulása és fejlődése. Az EGK szerveződése.  A Római Szerződés. Válságok és reformok, az Egységes Európai Okmány.
2. A Maastrichti Európai Uniós Szerződés.
 Az Amszterdami Szerződés. A Nizzai Szerződés. A Lisszaboni Szerződés
3. Az Európai Közösség jogáról. A nemzetközi jog és EK-jog kapcsolata. Az EK-jogforrási rendszere. Az Alkotmánytervezet jogforrási rendje.
4.  Az Európai Bíróság szervezete és működése.  Az Európai Bíróság jogfejlesztő és jogértelmező tevékenysége.
5. A „Szerződések” közvetlen hatálya.
6. A rendeletek, határozatok, irányelvek közvetlen hatálya.
7. Az EK-jog elsődlegessége. Az értelmezési kötelezettség doktrinája és a „záróhatás”.
8. A jogalkotási hatáskörök megoszlása az EK és a tagállamok között.  A párhuzamos jogalkotási hatáskörök kizárólagossá tétele a Közösség által.
9. Az „elsődlegességi” és „elsőbbségi” problémák differenciálódása Európai Bíróság gyakorlatában. A pre-emption elméletek.
10. A jogharmonizáció fogalma, eszközei. A jogharmonizációs kötelezettség alapja és tartalma. A „Cassis de Dijon”, a kölcsönös elismerés. Az Egységes Európai Okmány hatása a jogharmonizációra.
11. A tagállamok jogharmonizációs kötelezettségszegései. A 169-es levéltől a Francovich jelenségig.
12. A Post-Francovich jelenség.
13. Az EK új jogharmonizációs filozófiája: a szubszidiaritás.  A szubszidiaritás a jogharmonizáció elméletében.
14. Az EK-magyar kapcsolatok alakulása.
A csatlakozási tárgyalások által meghatározott magyar jogharmonizáció.  A magyar jogharmonizáció a csatlakozási tárgyalások után. EU orientációjú magyar alkotmányjog fejlődés. A civilisztikai jogalkalmazást érintő újabb EU jogalkotással kapcsolatos néhány elméleti kérdés. A közrend védelmének közösségi jogi dimenziói.
15. Az Európai Bíróság sportjogi ítélkezése. Az európai szerződés jog fejlődése

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tananyag:
Kecskés László: EU-jog és jogharmonizáció. (bővített, harmadik kiadás) HVG-ORAC Kiadó Budapest, 2009.
Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. HVG-ORAC, Budapest, 2009. XII. fejezet. (vagy Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Történeti Vázlat. Dialóg – Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2004. XII. fejezet)
Ajánlott irodalom:
Az Európai Unió Alapító Szerződéseinek Magyarázata 1-2. szerk. Osztovits András. Complex Kiadó, Budapest 2008.

Jogszabályok:
Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés


A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO6201
Nemzetközi magánjog és európajog 2.
Dr. Kecskés László egyetemi tanár, dékán
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Garamvölgyi Róbert tanársegéd
Dr. Kovács Kolos tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék

LevelezőAJKOLO6201
Tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKOLO6101
Nemzetközi magánjog és európajog 1.
Kredit4
Félévi óraszám30
Létszám-

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika: 
1. Az Európai Közösség intézményi alapjainak kialakulása és fejlődése. Az EGK szerveződése.  A Római Szerződés. Válságok és reformok, az Egységes Európai Okmány.
2. A Maastrichti Európai Uniós Szerződés. Az Amszterdami Szerződés. A Nizzai Szerződés. A Lisszaboni Szerződés.
3. Az Európai Közösség jogáról. A nemzetközi jog és EK-jog kapcsolata. Az EK-jogforrási rendszere.
4.  Az Európai Bíróság szervezete és működése.  Az Európai Bíróság jogfejlesztő és jogértelmező tevékenysége.
5. A „Szerződések” közvetlen hatálya.  A rendeletek, határozatok, irányelvek közvetlen hatálya.
6. Az EK-jog elsődlegessége. Az értelmezési kötelezettség doktrínája és a „záróhatás”.
7. A jogalkotási hatáskörök megoszlása az EK és a tagállamok között.  A párhuzamos jogalkotási hatáskörök kizárólagossá tétele a Közösség által.
8. Az „elsődlegességi” és „elsőbbségi” problémák differenciálódása Európai Bíróság gyakorlatában. A pre-emption elméletek.
9. A jogharmonizáció fogalma, eszközei. A jogharmonizációs kötelezettség alapja és tartalma. A „Cassis de Dijon”, a kölcsönös elismerés. Az Egységes Európai Okmány hatása a jogharmonizációra.
10. A tagállamok jogharmonizációs kötelezettségszegései. A 169-es levéltől a Francovich jelenségig. A Post-Francovich jelenség.
11. Az EK új jogharmonizációs filozófiája: a szubszidiaritás.  A szubszidiaritás a jogharmonizáció elméletében.
12. Az EK-magyar kapcsolatok alakulása. A csatlakozási tárgyalások által meghatározott magyar jogharmonizáció.  A magyar jogharmonizáció a csatlakozási tárgyalások után. EU orientációjú magyar alkotmányjog fejlődés.
13. Az Európai Bíróság sportjogi ítélkezése. Az európai szerződési jog fejlődése

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Vizsgaeredmény alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az európajogi és jogharmonizációs ismeretek elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
Tananyag:
Kecskés László: EU-jog és jogharmonizáció. (bővített, harmadik kiadás) HVG-ORAC Kiadó Budapest, 2011.
Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. HVG-ORAC, Budapest, 2009. XII. fejezet. (vagy Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Történeti Vázlat. Dialóg – Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2004. XII. fejezet)

Jogszabályok:
Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Ajánlott irodalom:
 Az Európai Unió Alapító Szerződéseinek Magyarázata 1-2. szerk. Osztovits András. Complex Kiadó, Budapest 2008.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO6301
Latin jogi szaknyelv

Ress Éva nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

2016.03.19. (szombat) -- 13.00 – 16.40
                              / Molnár Kálmán előadóterem (5 óra)

2016.04.16. (szombat) -- 13.00 – 16.40
                              / Molnár Kálmán előadóterem (5 óra)

2016.05.07. (szombat) -- 13.00 – 16.40
                              / Molnár Kálmán előadóterem (5 óra)

Levelező AJKOLO6301
Tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit3
Félévi óraszám15
Létszám120


Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: latin

Tantárgyi tematika:
A hallgatók latin nyelvi ismereteinek fejlesztése elsősorban a római jog, valamint az egyetemes és magyar állam-és jogtörténet témaköreihez kapcsolódóan:
1.-2. konzultáció:
- A latin nyelv rövid története, a mai latin helyesírás és kiejtés, a latin alaptan és  mondattan alapfogalmai.
- Otthoni írásbeli feladatok kiadása  (a római jog vagy a magyar jogtörténet témaköreihez  kapcsolódóan, mint pl. perjog, családjog, dologi jog, tulajdonjog, kötelmi jog.)
3.-4. konzultáció:
- Névszóragozás: a névszók szótári alakja, főnév-és melléknévragozás.
- Az elöljárószók.
- Igeragozás: az igék szótári alakja,  4 ragozási csoport áttekintése.
5.-6. konzultáció:
- Igeragozás: ind. praesens imp., praesens perf.  (activ, passiv).
- Gyakorló feladatok.
7.-8. konzultáció:   
- Melléknévfokozás.
- Participiumok rendszere. Gyakorló feladatok.
8.-10. konzultáció:
- Gerundium és a gerundivumos szerkezet.
- Gyakorló feladatok
11.-12. konzultáció:
- Ablativus absolutus
- Gyakorló feladatok
13.-14. konzultáció:
- Coniunctivus használata
15. konzultáció:
- Otthoni feladatok leadása.

Félévközi ellenőrzés:Írásbeli feladatok beadási határideje: a 2.,3.,4., kontakt órák után, de legkésőbb az adott szemeszterre meghatározott beadási határidőre.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: A leadott írásbeli munkák alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók legalább elemi szinten sajátítsák el az ún. jogi latin nyelv nyelvtanát, szókészletét és használatát, valamint a római jog és az egyetemes és magyar állam-és jogtörténet alapvető  fogalmi apparátusát.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bánóczi R. – Rihmer Z.: Latin nyelvkönyv joghallgatók számára; Nemzeti Tankönyvkiadó   2005.
Latin nyelvtani segédanyagok levelezős hallgatók számára
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A fordítási feladatok nem teljesítése esetén a félév érvénytelen.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO7101
Angol jogi szaknyelv

Pókay Marietta nyelvtanár, lektorátus- és nyelvvizsgahely vezető
Czirkóné Ormai Judit nyelvtanár
Zelnik Zsófia nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

AJKOLO7101-1 2016.03.19. (szombat) -- 13.00 – 16.40 / 207. (5 óra)
AJKOLO7101-2 2016.03.19. (szombat) -- 13.00 – 16.40 / 307. (5 óra)

AJKOLO7101-1 2016.04.16. (szombat) -- 13.00 – 16.40 / 207. (5 óra)
AJKOLO7101-2 2016.04.16. (szombat) -- 13.00 – 16.40 / 307. (5 óra)

AJKOLO7101-1 2016.05.07. (szombat) -- 13.00 – 16.40 / 207. (5 óra)
AJKOLO7101-2 2016.05.07. (szombat) -- 13.00 – 16.40 / 307. (5 óra)

Levelező AJKOLO7101
Tantárgyfelvétel előzetes követelményealapszintű angol nyelvtudás
Kredit8
Félévi óraszám15
Létszám / csoport20


Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1) Legal systems: common law and continental law
2) Sources of law
3) Classifications of law: substantive and procedural law
4) Classifications of law: civil law and public law
5) Legal education
6) Branches of law
7) Solicitors and barristers
8) The legal profession
9) Crime
10) Punishment
11) Court systems
12) The Hungarian judicial system
13) Civil and criminal procedure
14) Revision
15) Preparing for the examination

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: A vizsga eredménye alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgató legyen képes szóbeli és írásbeli kommunikációra angol nyelven, egyszerűbb szakmai helyzetekben. Ismerje az alapvető szakterületek tipikus terminológiáját, és legyen képes angol nyelvű szakirodalom olvasására
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
M. Pókay - J. Ormai, - É. Döme - Zs. Zelnik: English for Law Students 1. Pécs, 2008
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO8101
Német jogi szaknyelv

Hajnáné Kelle Katalin nyelvtanár
Herr Judit nyelvtanár
Hőnig Klára nyelvtanár
Zelnik Istvánné nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

AJKOLO8101-1 2016.03.19. (szombat) -- 13.00 – 16.40
                              / Óriás Nándor előadóterem (5 óra)
AJKOLO8101-2 2016.03.19. (szombat) -- 13.00 – 16.40 / 103. (5 óra)

AJKOLO8101-1 2016.04.16. (szombat) -- 13.00 – 16.40
                              / Óriás Nándor előadóterem (5 óra)
AJKOLO8101-2 2016.04.16. (szombat) -- 13.00 – 16.40 / 103. (5 óra)

AJKOLO8101-1 2016.05.07. (szombat) -- 13.00 – 16.40
                              / Óriás Nándor előadóterem (5 óra)
AJKOLO8101-2 2016.05.07. (szombat) -- 13.00 – 16.40 / 103. (5 óra)

Levelező AJKOLO8101
Tantárgyfelvétel előzetes követelményealapszintű német nyelvtudás
Kredit8
Félévi óraszám15
Létszám / csoport20


Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: német

Tantárgyi tematika:
1. Jogi képzés
2. Jogi pályák
3. Jogágak
4. Alkotmányjog
5. Feladatmegoldás
6. Szerződésjogi alapfogalmak
7. Szerződésjogi alapfogalmak
8. Feladatmegoldás
9. A szerződés létrejötte
10. Jogesetmegoldás
11. Feladatmegoldás
12. Általános szerződési feltételek
13. Jogesetmegoldás
14. A kötelezett késedelme
15. Jogesetmegoldás

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: írásbeli és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:A vizsga eredménye alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Legyen képes szóbeli és írásbeli kommunikációra német nyelven egyszerűbb szakmai helyzetekben, ismerje az alapvető szakterületek tipikus terminológiáját.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dieszler László: Német szakmai társalgás joghallgatók részére
Herr Judit – Hajnáné Kelle Katalin – Hőnig Klára: Aufgabensammlung. Deutsche juristische Fachsprache für Fernstudenten. Teil I. Mittelstufe
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO9101
Francia jogi szaknyelv

Bojcsevné Kovács Terézia nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Az AJKOLO9101 Francia szaknyelv, más kötelező kurzusok óraütközese miatt,
az oktatóval egyeztett időpontban kerül megtartásra.

Levelező AJKOLO9101
Tantárgyfelvétel előzetes követelményealapszintű francia nyelvtudás
Kredit8
Félévi óraszám15
Létszám20


Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: francia

Tantárgyi tematika:
1-2 konzultáció: Bevezetés. Jogágak. Közjog. Polgárjog.
3-4 konzultáció: Jogforrások. Nemzetközi és nemzeti jogforrások Alkotmány, törvények, rendeletek.
5-6 konzultáció: Jogászképzés Franciaországban. Jogi szakmák. Bírák, ügyészek, ügyvédek
7-8 konzultáció: Jogalanyiság. Természetes és jogi személyek Vagyoni és nem vagyoni jogok
9-10 konzultáció: Személyiségi jogok, szabadságjogok.
11-12 konzultáció: Az állam fogalma. Az állam szerepe. Törvényhozói hatalom. Végrehajtói hatalom.
13-14 konzultáció: A francia elnök hatásköre. A miniszterelnök és a kormány szerepe.
15.konzultáció: Írásbeli feladatok leadása.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa:szigorlat
Jellege: írásbeli és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:A vizsga eredménye alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Legyen képes a hallgató szóbeli és írásbeli kommunikációra francia nyelven egyszerűbb szakmai helyzetekben, ismerje az alapvető szakterületek tipikus termiológiáját.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bojcsevné Kovács Terézia: Le français aux étudiants en droit, Dialog Campus, 2002.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Az első kontakt órán való részvétel kötelező, a többi órán való részvétel ajánlott. Amennyiben az írásbeli feladatok leadása nem történik meg az adott határidőig, a félév érvénytelen. A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKOLO10101
Orosz jogi szaknyelv

Ress Éva nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

AJKOLO10101-1 2016.02.06. (szombat) -- 13.00 – 16.40                                                             / Faluhelyi Ferenc előadóterem (5 óra)
AJKOLO10101-1 2016.02.26. (péntek) -- 18.30 – 20.40
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (3 óra)

AJKOLO10101-1 2016.02.27. (szombat) -- 13.00 – 16.40
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (5 óra)

AJKOLO10101-1 2016.05.05. (csütörtök) -- 18.30 – 19.50
                              / Faluhelyi Ferenc előadóterem (2 óra)

Levelező AJKOLO10101
Tantárgyfelvétel előzetes követelményealapszintű orosz nyelvtudás
Kredit8
Félévi óraszám15
Létszám 10


Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: orosz

Tantárgyi tematika:
1-2 konzultáció: Bevezetés. Jogágak. Közjog. Polgárjog.
3-4 konzultáció: Jogforrások. Nemzetközi és nemzeti jogforrások Alkotmány, törvények, rendeletek.
5-6 konzultáció: Jogászképzés Oroszországban. Jogi szakmák. Bírák, ügyészek, ügyvédek
7-8 konzultáció: Jogalanyiság. Természetes és jogi személyek Vagyoni és nem vagyoni jogok
9-10 konzultáció: Személyiségi jogok, szabadságjogok.
11-12 konzultáció: Az állam fogalma. Az állam szerepe. Törvényhozói hatalom. Végrehajtói hatalom.
13-14 konzultáció: Az orosz elnök hatásköre. A miniszterelnök és a kormány szerepe.
15.konzultáció: Írásbeli feladatok leadása.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: írásbeli és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: A vizsga eredmények alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Legyen képes a hallgató szóbeli és írásbeli kommunikációra orosz nyelven egyszerűbb szakmai helyzetekben, ismerje az alapvető szakterületek tipikus termiológiáját.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Sokszorosított anyagok az adott témában.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Az első kontakt órán való részvétel kötelező, a többi órán való részvétel ajánlott. Amennyiben az írásbeli feladatok leadása nem történik meg az adott határidőig, a félév érvénytelen.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

 AJKRLO1101
Záróvizsga-felkészítő szakszeminárium

 

Alkotmányjog:

Közigazgatási jog:

Büntetőjog:

Polgári jog: