2017 / 2018-as tanév I. félév (őszi szemeszter)

Általános Tanulmányi Információk

Általános Tanulmányi Információk

A 2017/2018-as tanév 1. (őszi) félév időbeosztása

Bejelentkezés / Beiratkozás új felvetteknek (a hallgatói jogviszony aktiválása a Neptun-ban):
2017.08.18.  10.00 órától - 2017.09.08.  10.00 óráig

Évnyitó ünnepség:
2017.09.05. 11.00 óra
Helyszín: Halasy-Nagy József Aula

A tanévnyitó ünnepség programját a kari weblapon tesszük közzé (ajk.pte.hu).
A tanévnyitó ünnepség miatt az új belépő, jogász szakos, nappali munkarendes hallgatóknak az évnyitó napjára, a dékán oktatási szünetet engedélyez.

Tantárgyfelvétel

Minden szak esetén:
- Első kör (OMHV-t kitöltött hallgatók részére, korlátozott számú tantárgy vehető fel):
2017.08.18. 10.00 órától
- Második kör (tantárgyfelvételi korlátozás feloldva):
2017.08.19. 10.00 órától
A tantárgyfelvételi időszak vége:

nappali munkarendes, jogász képzésben: 2017.09.08. 10.00  óra
levelező munkarendes, jogász képzésben: 2017.09.15. 10.00  óra
igazságügyi igazgatási képzésben: 2017.09.15. 10.00  óra
jogi felsőoktatási szakképzés: 2017.09.15. 10.00  óra

Vizsgakurzus vizsgára jelentkezés a Neptunban: 2017.08.28. 10.00 órától.
A tanszékeknek a vizsgakurzus vizsgákat 2017.09.04. – 2017.09.08. közötti időszakra kell meghirdetniük!

Képzési időszak (oktatás) kezdete:

nappali munkarendes, jogász képzésben: 2017.09.04.
levelező munkarendes, jogász képzésekben: 2017.09.14.
igazságügyi igazgatási alapképzésben: 2017.08.28.
nappali munkarendes, jogi felsőoktatási szakképzés: 2017.09.04.
levelező munkarendes, jogi felsőoktatási szakképzés: 2017.09.08.
Őszi szünet: 2017.10.30. – 2017.11.03.
A képzési időszak vége: 2017.12.08.
Vizsgaidőszak: 2017.12.11. – 2018.01.19.
Vizsgaidőpontok tanszéki meghirdetése: 2017.11.06. – 2017.11.10.*
Vizsgára jelentkezés kezdete: 2017.11.13. 10.00 órától.*
Dolgozatok leadási határideje:
évfolyamdolgozat / szakdolgozat: 2017.11.27.
szemináriumi dolgozatok: 2017.12.09.
szakdolgozat védésének határideje: 2017.12.18.
Méltányossági vizsgák időpontjai: 2018.01.24. – 2018.01.26-ig
(a vizsgabeosztás a kar weblapján és a Tanulmányi Osztályon megtekinthető)

A doktori képzésről (felvételi, képzés, fokozatszerzési eljárás) a http://doktori-iskola.ajk.pte.hu/weblapon tájékozódhatnak.

A hallgató írásbeli kérelmeinek leadási feltételei
Minden hallgatói kérelmet a Tanulmányi Osztályon kell benyújtani, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ) 1. számú melléklet 1/A. § (2) bekezdése alapján.A hallgató írásbeli kérelmét a Kari Tanulmányi Bizottsághoz (továbbiakban: TB) és a Kari Kreditátviteli Bizottsághoz (továbbiakban: KÁB) a tantárgyfelvételi időszak utolsó napjáig nyújthatja be. A hallgató a határidő elmulasztása esetén, az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 15 napon belül, igazolási kérelmet terjeszthet elő. Rendkívüli körülmény bekövetkezése esetén a kérelem az ok felmerülésétől számított 15 napon belül terjeszthető elő.I.
Bejelentkezés a 2017-2018-as tanév 1. (őszi) félévére

1. A hallgatóknak az adott félévben meghatározott időszakban kell a Neptunon keresztül bejelentkezniük a félévekre. A bejelentkezéssel kapcsolatos további tudnivalókat az Oktatási Igazgatóság weblapján érhetik el (http://oig.pte.hu/).
Fontos figyelmeztetés! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 8. munkanapon bejelenteni! A hallgatóról nyilvántartott, általa módosítható adatok helyességéért és teljességéért minden esetben a hallgató felel!

2. Kivételes esetben a hallgató a TB-től kérelmezheti utólagos beiratkozás és bejelentkezés engedélyezését, legkésőbb a félév harmadik hetének végéig (TVSZ 38. § (3) bekezdés).
A hallgató kivételes esetben az aktív bejelentkezési nyilatkozatának visszavonását kérelmezheti a Tanulmányi Osztály vezetőjétől a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül (TVSZ 38. § (4) bekezdés).

3. Automatikusan szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgató
a) bejelentkezéskor úgy nyilatkozik, hogy adott félévben hallgatói jogviszonyát szüneteltetni kívánja – passzívra állítja félévét a Neptunban –, illetve
b) az adott félévre a tanulmányai folytatásához szükséges bejelentkezést nem végzi el.
Amennyiben a hallgató a félévre bejelentkezett és a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül nem kéri tanulmányainak szünetelését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz fel kurzusokat, vagy nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelményének sem.
A hallgató több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével, de a hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév.
Amennyiben a hallgató tanulmányait szünetelteti, az adott féléve passzív félévnek minősül. A hallgató a félév során nem jogosult kurzusfelvételre, vizsgán való részvételre, diákigazolványra, továbbá a térítési és juttatási szabályzatban foglaltak szerinti juttatásokra sem.

4. Fontos figyelmeztetés! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy megszűnik a hallgatói jogviszony abban az esetben, ha a hallgató […] egymást követő két alkalommal nem jelentkezik be a következő tanulmányi félévre, vagy a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait […] (TVSZ 23. § (2) bekezdés)!

5. Az alábbiakban tájékoztatjuk költségtérítéses/önköltséges hallgatóinkat a költségtérítések összegéről.

Nappali munkarend, jogász szak:
Tanulmányaikat 2007-2008. tanév előtt megkezdett hallgatók részére:
145.000 Ft/félév,
Tanulmányaikat 2007-2008. tanévben megkezdett hallgatók részére:
160.000 Ft/félév,
Tanulmányaikat 2008-2009. tanévtől megkezdett hallgatók részére:
165.000 Ft/félév,
Tanulmányaikat 2012-2013. tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók részére:
185.000 Ft/félév.
Tanulmányaikat 2014-2015 tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók részére:
185.000 Ft/félév
Tanulmányaikat 2015-2016. tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók részére:
240.000 Ft/félév
Tanulmányaikat 2016-2017. tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók részére:
240.000 Ft/félév

Levelező munkarend, jogász szak:
Tanulmányaikat 2007-2008. tanév előtt megkezdett hallgatók részére:
145.000 Ft/félév,
Tanulmányaikat 2007-2008. tanévben megkezdett hallgatók részére:
160.000 Ft/félév,
Tanulmányaikat 2008-2009. tanévtől megkezdett hallgatók részére:
165.000 Ft/félév.
Tanulmányaikat 2014-2015. tanévben megkezdett hallgatók részére:
170.000 Ft/félév.
Tanulmányaikat 2015-2016. tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók részére:
210.000 Ft/félév
Tanulmányaikat 2016-2017. tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók részére:
225.000 Ft/félév

Levelező munkarend, igazságügyi ügyintéző/igazgatási alapszak:
Tanulmányaikat 2015-2016. előtti tanévbenekben megkezdett hallgatók részére:
130.000 Ft/félév.
Tanulmányaikat 2015-2016. tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók részére:
155.000 Ft/félév

Nappali munkarend, jogi felsőoktatási szakképzés:
Tanulmányaikat 2015-2016. előtti tanévbenekben megkezdett hallgatók részére:
120.000 Ft/félév.
Tanulmányaikat 2015-2016. tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók részére:
150.000 Ft/félév

Levelező munkarend, jogi felsőoktatási szakképzés:
Tanulmányaikat 2015-2016. előtti tanévbenekben megkezdett hallgatók részére:
95.000 Ft/félév.
Tanulmányaikat 2015-2016. tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók részére:
120.000 Ft/félév

A hallgatói pénzügyeket az Oktatási Igazgatóság Központi Tanulmányi Iroda kezeli. A költségtérítés befizetésével kapcsolatos tudnivalókat és határidőket tartalmazó tájékoztató anyagot a Központi Tanulmányi Iroda postai úton küldi ki az érintett hallgatóknak. Kérdéseikkel, problémáikkal a pénzügyi iroda munkatársaihoz forduljanak az alábbi elérhetőségeken: KTI
Befizetési módok
Gyűjtőszámla

Fontos figyelmeztetés! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy aki a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló időarányos fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az Egyetem korlátozza a Neptun-használati jogosultságát!2/2016. (05.25.) számú dékáni utasítás
a költségtérítési kedvezményekről és a költségtérítés megfizetésének rendjéről

1. § (1) A PTE térítési és juttatási szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 48. § (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján a Kar vezetője – a hallgató erre irányuló kérelmére – a hallgató részére a tanulmányi eredménye, szociális helyzete, illetve egyéb különös méltánylást érdemlő körülmény alapján kedvezményt állapíthat meg (a továbbiakban: költségtérítési kedvezmény).
(2) A költségtérítés összege legfeljebb 80% -kal mérsékelhető, de a mérsékelt költségtérítés összege az adott szak bekerülési költségénél alacsonyabb összegben nem állapítható meg. A szakok bekerülési költségét az egyetem Önköltség-számítási Szabályzata alapján kell meghatározni.
2. § (1) A dékán a költségtérítésből az adott tanulmányi félévben származó bevételek legfeljebb 0,5%-ának erejéig, rendkívüli és különös méltánylást érdemlő körülmények alapján a hallgató kérelmére költségtérítési kedvezményt biztosíthat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségtérítési kedvezményben az a hallgató részesülhet, aki megfelelő módon igazolja, hogy a beiratkozását követően életkörülményeiben olyan hátrányos változások következtek be, amelyek tanulmányainak megkezdését, vagy folytatását aránytalanul terhessé, vagy kifejezetten lehetetlenné teszik.
(3) A dékán a költségtérítési kedvezmény megadásáról és mértékéről mérlegelési jogkörében dönt. A kedvezmény nem haladhatja meg a költségtérítés összegének 50%-át.  A kedvezmény összegénél figyelemmel kell lenni az 1.§ (2) bekezdésében írtakra.
(4) A kedvezmény időtartama egy tanulmányi félév.
(5) A hallgató a költségtérítési kedvezmény iránti kérelmet több félévben is benyújthatja.
(6) A hallgató az általa fizetendő költségtérítési/önköltségi díjból kedvezményt legkésőbb a bejelentkezési időszak utolsó munkanapjáig kérhet. E határidőt követően azok a hallgatók nyújthatnak be kedvezményre vonatkozó kérelmet, akiknek a fizetési előírása (kivetése) valamilyen okból az őszi félév esetében szeptemberben (vagy ezt követően), a tavaszi félév esetében februárban (vagy ezt követően) készül el. Ebben az esetben a kérelem benyújtásának határideje a fizetési előírásról (kivetésről) való tudomásszerzéstől számított 8 nap, de legkésőbb a fizetési határidő napja.
3. § A Kar vezetője döntése alapján, az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló hallgató által további szakon folytatott tanulmányai során, a második általa felvett szakon megállapított költségtérítés, kérelemre legfeljebb 50%-kal mérsékelhető.
4. § (1) A félévre megállapított költségtérítést három részletben kell befizetni. Az első részlet a teljes költségtérítés/önköltség 40%-a, melynek az Egyetem számlájára legkésőbb a bejelentkezési időszak megkezdését megelőző utolsó munkanapon be kell érkeznie. A második részlet a teljes költségtérítés/önköltség 30% -a, beérkezési határideje az őszi szemeszterben október 15., a tavaszi szemeszterben március 15. A harmadik részlet a teljes költségtérítés/önköltség 30% -a, beérkezési határideje az őszi szemeszterben november 15., a tavaszi szemeszterben április 15.
(2) A dékán a hallgató kérelmére, az (1) bekezdésben meghatározott 40% -os költségtérítés/önköltség részlet tekintetében, igazolással alátámasztott objektív körülmény fennállása esetén az (1) bekezdésben rögzített határidőtől eltérő fizetési határidőt engedélyezhet, a fizetési határidő utolsó napja az őszi szemeszterben október 15., a tavaszi szemeszterben március 15. napja lehet.
(3) A hallgató a költségtérítés/önköltség késedelmes megfizetése esetén minden megkezdett hét után 3.000 forintot köteles fizetni azzal, hogy a felszámított késedelmi díj mértéke nem haladhatja meg a kivetett összeg 50%-át, de maximum a 30.000 Ft-ot.
5.§ (1) A Kar dékánja – a hallgató kérelmére – szociális alapon részletfizetési kedvezményt, vagy fizetési halasztást adhat.
(2) A hallgató az általa fizetendő költségtérítési/önköltségi díjból részletfizetési kedvezményt, vagy fizetési halasztást legkésőbb a bejelentkezési időszak utolsó munkanapjáig kérhet.
(3) A kérelmeket a Tanulmányi Osztályon kell leadni legkésőbb a félév negyedik hetének végéig. A határidő után érkezett kérelmek nem kerülnek befogadásra. A beérkezett kérelmeket a dékán részére a Tanulmányi Osztály előkészíti. A kérelmek elbírálásáról a hallgatót a Tanulmányi Osztály tájékoztatja.
6. § (1) Ez az utasítás 2016. év június hó 1. napján lép hatályba.
(2) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg a költségtérítési kedvezményekről és a költségtérítés megfizetésének rendjéről szóló 1/2013. (02.15.) számú, és a 6/2015. (07.15.) számú, valamint a késedelmi díj megfizetése alóli mentesség szabályairól szóló 4/2015. (05.20.) számú utasítások hatályukat vesztik.
Pécsett, 2016. május 25.
Dr. Kecskés László
dékánII.
A Tantárgyfelvétel rendje

A tantárgyfelvétel zökkenő mentesebb lebonyolítása érdekében az egyes karok tantárgyfelvételét az egyetem ütemezi. A tantárgyfelvétel a Neptunban történik.

A tantárgyfelvétel két körben zajlik.
A tantárgyfelvétel első körében a Neptunban, a kurzusfelvételt megelőző szemeszterben, az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése (továbbiakban: OMHV) kérdőívet kitöltő hallgató, 4 db választható és korlátlan számú kötelező tantárgyat vehet fel.
A második körben a tantárgyfelvétel korlátozások nélkül folytatódik. Az a hallgató, aki nem töltötte ki az OMHV kérdőívet, csak a második körben kezdheti meg a tárgyfelvételt.
A Tanulmányi Osztály a leckekönyvet a felvett tantárgyak leckekönyvi bevezetésére a hallgatónak nem adja ki, hanem a tantárgyfelvételi részt a Neptunból nyomtatja és azt a hallgató leckekönyvébe beragasztja.
A TVSZ 43.§ (6) bekezdés alapján a kurzusfelvételi időszak lezárását követően a hallgató köteles a Neptunban nyilvántartott kurzusainak listáját leellenőrizni és a rögzített állapotot tudomásul venni. Amennyiben a hallgató igazolni tudja, hogy a nyilvántartott adatok nem felelnek meg a valóságnak (valamely kurzus nem szerepel, illetve olyan kurzus is szerepel a listán, amelyet a hallgató nem vett fel), a hallgató a kurzusfelvétel lezárását követő 8 napon belül panasszal élhet a Tanulmányi Osztályon. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Fontos figyelmeztetés! Felhívjuk a tanulmányaikat a 2012/2013. tanév előtt megkezdő hallgatóink figyelmét arra, hogy tanulmányi okból történő elbocsátással szűnik meg a hallgatói jogviszony akkor, ha a hallgató valamely tantárgyat háromszor vett fel és azt nem teljesítette (TVSZ 23. § (3) bekezdés c) pont).III.
A vizsgára jelentkezés részletes szabályai

A hallgató az Neptunon keresztül jelentkezik be a szóbeli és írásbeli vizsgákra is. A tanszékek a vizsgaidőszak kezdete előtt legalább 1 hónappal meghirdetik az Neptunban a vizsgaidőpontjaikat. A hallgató maga állítja össze vizsgarendjét. Vizsgára legkésőbb a kitűzött vizsganapot megelőzően 24 órával kell bejelentkezni. A vizsgáról lejelentkezni legkésőbb a vizsganapot megelőző 36 órával lehet.

Amennyiben a hallgató vizsgaidőszak előtti vizsgázásra kap engedélyt, vizsgázni csak abban az esetben van lehetősége, ha legkésőbb a kitűzött vizsga időpontját megelőzően huszonnégy órával bejelentkezik a számára meghirdetett vizsgaidőpontra, illetve vizsgaidőpontok valamelyikére. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a hallgató arra kap engedélyt, hogy a vizsgaidőszakban az oktatóval egyeztetett időpontban vizsgázhasson.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ugyanabból a tantárgyból újabb vizsgaidőpontra csak abban az esetben lehet ismét bejelentkezni, ha a tanszék az előző vizsga eredményét rögzítette (a szóbeli vizsgák esetében a vizsgát követő munkanapon 12,00 óráig, írásbeli vizsgák esetében a vizsga napját követő 3. munkanapon 15,00 óráig. TVSZ 51.§.).
TJSZ 52.§(14) A 2016/2017. tanévtől kezdődően az ugyanabból a tantervi egységből tett harmadik és további vizsga nem kezdhető meg a vizsga díjának befizetése nélkül. A díjat abban az esetben is be kell  fizetni,  ha  a  hallgató  a  vizsgákat nem  ugyanabban  a  félévben  teszi  le.  A  hallgató  a  második vizsgát követően, a harmadik vizsgaalkalomra való jelentkezés előtt a TR-ben rögzíti (kiírja) magának a fizetendő vizsga díját, majd befizeti azt a TR-en keresztül, bankkártyával (VPOS), a pénztárban vagy átutalással.

A hallgató a Neptunból Kurzusfelvételi értesítő és eredménylapot nyomtathat. A kurzusfelvételi értesítő és eredménylap egyszerre kurzusfelvételi értesítés és teljesítmény-értesítési lap is, amelyet a hallgató jogosult a szóbeli vizsgára magával vinni és azt a teljesítés igazolására használni, oly módon, hogy a vizsgáztatóval aláíratja a megszerzett érdemjegyet.

Fontos figyelmeztetés! A tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben, illetve ezután megkezdő hallgatók esetében a tanulmányi osztály vezetője megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, akinek az azonos tantervi egységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt. Jelen jogviszony - megszüntetési ok vonatkozásában az azonos tantervi egységből tett második vizsga javítóvizsgának, a harmadik és minden további vizsga (beleértve a dékáni javítóvizsgát is) ismétlő javítóvizsgának minősül – akkor is, ha adott félévben a kérdéses vizsga a hallgató első vizsgája volt adott tantervi egységből. A hallgatói jogviszony adott szak vonatkozásában történő megszűnésének napja ebben az esetben is a megszüntetés tárgyában hozott elsőfokú döntés meghozatalának napja.IV.
Záróvizsgák

IV/A
Záróvizsga beosztás és záróvizsgára jelentkezés
Jogász szak

Felhívjuk a figyelmet az alábbi rendelkezésre:
2011. évi CCIV. törvény 112. § (1)451 A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: 1993. évi felsőoktatási törvény) alapján megkezdett képzéseket - folyamatos képzésben - 2016. szeptember 1-jéig lehet változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával befejezni. Azok hallgatói jogviszonyát, akik e határidőig nem szerezték meg végbizonyítványukat, e dátummal meg kell szüntetni. Azok a volt hallgatók, akik 2016. szeptember 1-jéig végbizonyítványt szereztek, 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát( részletes tájékoztató itt található.)

I. félévi (őszi) záróvizsga időszak:

Tantárgy Záróvizsga időszak Jelentkezési időszak Tanulmányi ügyintéző
EURÓPAJOG 2017.08.28-
2017.09.01.
2017.07.24-
2017.08.08. 16 óra*
Szakál Bettina
POLGÁRI JOG 2017.10.02-
2017.10.06.
2017.08.28-
2017.09.12. 16 óra*
Szakál Bettina
ALKOTMÁNYJOG-
KÖZIGAZGATÁSI JOG
2017.11.06-
2017.11.10.
2017.10.02-
2017.10.17. 16 óra*
Szakál Bettina
BÜNTETŐJOG 2017.12.11-
2017.12.15.
2017.11.08-
2017.11.21. 16 óra*
Szakál Bettina
PÓTNAP 2018.01.08.* Jelentkezés a Tanulmányi Osztályon Szakál Bettina

II. félévi (tavaszi) záróvizsga időszak:

Tantárgy Záróvizsga időszak Jelentkezési időszak Tanulmányi ügyintéző
EURÓPAJOG 2018.02.12.-
2018.02.16.
2018.01.15 -
2018.02.01. 16 óra*
Szakál Bettina
POLGÁRI JOG 2018.03.19-
2018.03.23.
2018.02.12-
2018.02.27. 16 óra*
Szakál Bettina
ALKOTMÁNYJOG-
KÖZIGAZGATÁSI JOG
2018.04.23-
2018.04.27.
2018.03.19-
2018.04.03. 16 óra*
Szakál Bettina
BÜNTETŐJOG 2018.05.28-
2018.06.01.
2018.04.23-
2018.05.06. 16 óra*
Szakál Bettina
PÓTNAP 2018.06.11* Jelentkezés a Tanulmányi Osztályon Szakál Bettina

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy a jelentkezési létszám függvényében tárgyanként módosulhat a vizsganapok száma!
Vizsgabizottságok száma:                2 bizottság/nap*
Vizsgázók száma:                           25 fő/bizottság/nap
Vizsgatárgyak közötti idő:               5-5 hét

Záróvizsgára jelentkezés feltételei!!!

A záróvizsgára csak abszolutóriummal rendelkező hallgató jelentkezhet! Az abszolutórium kiállítása folyamatos, így az abszolutóriummal rendelkező hallgató "bekapcsolódhat" a soron következő záróvizsgákba. Az abszolutórium kiállítását a hallgatónak kérnie kell a Tanulmányi Osztálytól az erre szolgáló és a kari weblapról - aktuális Tanulmányi Tájékoztató Nyomtatványok menüpont – letölthető nyomtatványon.

A PTE TVSZ 1. számú melléklete 10. § (12) a pótnapra vonatkozóan az alábbi módon változott:
A hallgató írásban előterjesztett és megfelelően indokolt kérelmére, tanulmányai során legfeljebb egyszer, és legfeljebb egy tantárgyból engedélyezhető a hallgató számára a sikertelen záróvizsga kijavítása, vagy az elmulasztott záróvizsga letétele. A javító záróvizsgát határozat alapján, a dékán által kijelölt pótnapon és bizottság előtt kell teljesíteni. E feltételek alól méltányosságból felmentés nem adható, erre irányuló méltányossági kérelem nem nyújtható be.

Diplomaátadó ünnepség tervezett ideje: 2018. január 20.

Az oklevéllel kapcsolatos adminisztrációs feladatok miatt kérjük, hogy az utolsó záróvizsga napján feltétlenül jelentkezzenek a Tanulmányi Osztályon!
A diploma átadó ünnepségen való részvétel nem kötelező, ezért arra külön kell jelentkezni a Tanulmányi Osztályon és ebben az esetben annak költségeit is viselni kell. Az avatási ünnepség egyéb költségeire 3.500.- Ft költségtérítést állapít meg a kar.
A fenti összegeket a kar pénztárában, vagy az erre szolgáló készpénz átutalási megbízáson lehet befizetni.

 Az oklevél (diploma) minősítését a karon, az adott szakon teljesített alapvizsga eredmény és a záróvizsga eredmény egyszerű számtani átlaga adja. Az alapvizsga eredmény: a karon, az adott szakon teljesített alapvizsgán elért érdemjegyek egyszerű számtani átlaga. A záróvizsga eredmény: a záróvizsgán elért eredmények valamint a szakdolgozat érdemjegyének egyszerű számtani átlaga.IV/B.
Záróvizsga beosztás és záróvizsgára jelentkezés
Igazságügyi igazgatási alapszak

II. félévi (tavaszi) záróvizsga időszak:

Tantárgy Záróvizsga időszak Jelentkezési időszak TO ügyintéző
ALKOTMÁNYJOG
BÜNTETŐJOG
POLGÁRI JOG
2018.06.11-
2018.06.14.
2018.05.01. -
2018.06.02. 11óra*
Schaffné Nepel Andrea
PÓTNAP 2018.06.18. Jelentkezés a Tanulmányi Osztályon Schaffné Nepel Andrea

Felhívjuk a hallgatók figyelmét ara, hogy a jelentkezési létszám függvényében módosulhat a vizsganapok száma!
Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy komplex záróvizsgát kell tenniük. A komplex záróvizsga három részből áll:

 • - alkotmányjog
 • - büntetőjog
 • - polgári jog

A záróvizsgázó mindhárom részből egyidejűleg vizsgát tesz a bizottság előtt.

Vizsgabizottságok száma: 2 bizottság/nap*

Záróvizsgára jelentkezés feltételei!!!

A záróvizsgára csak abszolutóriummal rendelkező hallgató jelentkezhet! Az abszolutórium kiállítása folyamatos, így az abszolutóriummal rendelkező hallgató "bekapcsolódhat" a soron következő záróvizsgákba. Az abszolutórium kiállítását a hallgatónak kérnie kell a Tanulmányi Osztálytól az erre szolgáló és a kari weblapról - aktuális Tanulmányi Tájékoztató Nyomtatványok menüpont – letölthető nyomtatványon.

A PTE TVSZ 1. számú melléklete 10. § (12) a pótnapra vonatkozóan az alábbi módon változott:
A hallgató írásban előterjesztett és megfelelően indokolt kérelmére, tanulmányai során legfeljebb egyszer, és legfeljebb egy tantárgyból engedélyezhető a hallgató számára a sikertelen záróvizsga kijavítása, vagy az elmulasztott záróvizsga letétele. A javító záróvizsgát határozat alapján, a dékán által kijelölt pótnapon és bizottság előtt kell teljesíteni. E feltételek alól méltányosságból felmentés nem adható, erre irányuló méltányossági kérelem nem nyújtható be.
Az értékemelő záróvizsgát ugyanabban a záróvizsga időszakban a pótnapon lehet teljesíteni. Az értékemelő vizsgán a már megszerzett érdemjegyen rontani is lehet.

Diplomaátadó ünnepség tervezett ideje: 2018. június 22.

Az oklevéllel kapcsolatos adminisztrációs feladatok miatt kérjük, hogy az utolsó záróvizsga napján feltétlenül jelentkezzenek a Tanulmányi Osztályon!
A diploma átadó ünnepségen való részvétel nem kötelező, ezért arra külön kell jelentkezni a Tanulmányi Osztályon és ebben az esetben annak költségeit is viselni kell. Az avatási ünnepség egyéb költségeire 3.500.- Ft költségtérítést állapít meg a kar.
A fenti összegeket a kar pénztárában, vagy az erre szolgáló készpénz átutalási megbízáson lehet befizetni.

 Az oklevél (diploma) minősítését a karon, az adott szakon teljesített alapvizsga eredmény és a záróvizsga eredmény egyszerű számtani átlaga adja. Az alapvizsga eredmény: a karon, az adott szakon teljesített alapvizsgán elért érdemjegyek egyszerű számtani átlaga. A záróvizsga eredmény: a záróvizsgán elért eredmények valamint a szakdolgozat érdemjegyének egyszerű számtani átlaga.V.
A hallgatói írásbeli feladatok tartalmi és formai követelményei

V/A.
Évfolyamdolgozat

Az osztatlan jogász képzésben résztvevő hallgatók – nappali és levelező munkarend – a tanulmányaik során a kutatási módszerek megismerése és íráskészségük fejlesztése, ellenőrzése céljából – mintatanterv által meghatározott félévben – évfolyamdolgozatot kötelesek készíteni.
A hallgatók az évfolyamdolgozat témáját egyénileg vagy a tanszék által írásban meghirdetett témák közül választhatják ki.
Az évfolyamdolgozat terjedelme 40.000 betűhely, kb. 20 oldal, amelynek tartalmaznia kell a forrásmunkák jegyzékét is. Az évfolyamdolgozat a tanszékvezető engedélyével idegen nyelven is benyújtató.
Az évfolyamdolgozatot 2017.november 27-ig kell leadni az oktatási szervezeti egységeknél (tanszékek).
Az évfolyamdolgozatokat a konzulensek a vizsgaidőszak kezdetéig – 5 fokozatú minősítési rendszer szerint – bírálják el, annak eredménye a Neptunban bejegyzésre kerül, és az adott félév tanulmányi átlagába beszámít. Elégtelen osztályzat esetén a pótdolgozat benyújtásának határideje az adott vizsgaidőszak utolsó napja.V/B.
Szakdolgozat

1. A szakdolgozat terjedelme minimálisan 2 ív (80.000 betűhely, kb. 40 oldal) amelynek tartalmaznia kell a forrásmunkák jegyzékét is.

2. A szakdolgozatot egy példányban, összefűzött, vagy más maradandó és áttekinthető formában kell a Tanulmányi Osztályon leadni, valamint elektronikus úton – pdf formátumban – fel kell tölteni a kar weblapjára (ajk.pte.hu / oktatás / szakdolgozat feltöltés menüpont alatt). Kérjük, hogy a szakdolgozat elektronikus feltöltése, minden esetben előzze meg a Tanulmányi Osztályon történő szakdolgozatleadást. Tájékoztatjuk szakdolgozó hallgatóinkat arról, hogy a szakdolgozat feltöltés menüpontba EHA kódjukkal és Neptunos jelszavukkal tudnak bejelentkezni. A Tanulmányi Osztályon a dolgozatot nyilvántartásba veszik, és eljuttatják a megfelelő tanszékre.

3. A szakdolgozathoz mellékelni kell a konzultációs lapot (16. sz. nyomtatvány), amelyen fel kell tüntetni a konzulens nevét és a tanszék megnevezését. A szakdolgozatot a végén alá kell írni.

4. Az eredményes védést követően a hallgató – az értékeléssel együtt – az illetékes Tanszéken 15 napon belül szakdolgozatát visszakapja. A tanszékek a konzultációs lap nyomtatványon feltüntetik a szakdolgozat érdemjegyét és ezt a nyomtatványt 3 napon belül visszaküldik a Tanulmányi Osztályra. Ezt követően a Tanulmányi Osztály a Neptunban és a leckekönyvben rögzíti az eredményeket.

5. Az elektronikus formában tárolt dolgozatokhoz a Tanulmányi Osztály kizárólag az ÁJK oktatói számára biztosít hozzáférést pdf formátumban.

6. A hallgatók a szakdolgozatokat 2017.november 27-ig adhatják le egy példányban a Tanulmányi Osztályon és ugyanebben az időszakban tölthetik fel a kari weblapra a szakdolgozatok feltöltésére kijelölt helyen pdf formátumban – ajk.pte.hu / Oktatás / Szakdolgozat feltöltés menüpont –.

7. A szakdolgozatok védésének határideje: 2017. december 18.
A szakdolgozat megvédése az abszolutórium megszerzésének feltétele.V/C.
Tartalmi és formai követelmények

A követelményrendszer célja, hogy a PTE Állam- és Jogtudományi Karán önálló munkával elkészített hallgatói dolgozatok, valamint az évfolyam- és a szakdolgozat megírásának formai és stílusbeli követelményeit rögzítse.

1. Tagolás, a dolgozat szerkezete és részei

A kész dolgozat a következő részekből áll, az itt leírt sorrendben:
A) Címoldal

 • a) dolgozat címe, alcíme,
 • b) szerző neve, szak, munkarend, szemeszterszám,
 • c) konzulens megnevezése

B) Tartalomjegyzék (10 oldalnál rövidebb dolgozat esetén elhagyható)
C) Rövidítések / Táblázatok / Ábrák jegyzéke (opcionális)
D) Bevezetés

 • a) a téma ismertetése, problémafelvetés;
 • b) témaválasztás indokolása;
 • c) metodológia (felhasznált források, alkalmazott módszerek)

E) A téma kibontása a dolgozat terjedelmétől függően fejezetekre, alfejezetekre, pontokra osztva
F) Összefoglalás: a feltett kérdés megválaszolása, következtetések
G) Felhasznált irodalom jegyzéke
H) Felhasznált jogszabályok jegyzéke
I) Mellékletek (opcionális)

A dolgozat részeit (fejezeteit) – cím adásán kívül – számozással is meg kell jelölni, a következő rendszerben:

 • római számok, azaz I. II. III. stb. jelzi a legnagyobb egységeket,
 • ezeken belül arab számok, (1., 2., 3.), az alfejezeteket,
 • egy szinttel lejjebb az 1.1., 1.2. stb., ezeken belül az 1.1.1., 1.1.2. stb. számozást kell alkalmazni, ill. ezt a rendszert logikusan kiterjeszteni.
 • A számozást a „Bevezetés” fejezetnél kell elkezdeni és az „Összefoglalásig” folytatni. A tartalomjegyzéket, a rövidítések / táblázatok / ábrák jegyzékét, a felhasznált irodalom jegyzékét nem kell számozni. A mellékleteket – ha több van belőlük – az ABC nagybetűivel kell jelölni.

  2. Idézés – Hivatkozás – Felhasznált irodalom jegyzéke

  2.1. Idézés

  A dolgozat írása során számtalanszor előfordul, hogy mások gondolatait közöljük, és ehhez kapcsoljuk a saját következtetéseinket, illetve ezeket elemezzük, igazoljuk, cáfoljuk. A nem saját kútfőből származó gondolatok közlését idézésnek nevezzük. Idézés nélkül nem lehet korrekt tudományos dolgozatot alkotni.
  Idézni kétféleképpen lehet (mindkét módszer alkalmazható, a céljuk, a velük elérhető hatás más):

 • szó szerint (ha a megfogalmazás is fontos, értéket hordoz),
 • vagy saját szavainkkal átadva, átfogalmazva (és így a saját gondolatmenetünkbe, stílusunkba könnyebben beillesztve) közölhetjük az „idegen” gondolatot.
 • A második esetben figyeljünk arra, hogy valóban átfogalmazzuk az idézetet, az illeszkedjék a megelőző és következő gondolatokhoz, mondatokhoz, saját stílusunkhoz.

  Idézőjellel – az idézet kezdetén lent („) végén fent (”) csak a szó szerinti idézetet kell jelölni. 4 vagy több soros szöveg szó szerinti idézése esetén az idézett szöveget külön bekezdésben kell közölni, 1-es sortávval. A szó szerinti és az átfogalmazott idézeteket is hivatkozással kell ellátni.

  2.2. Hivatkozás

  Az idézőjel önmagában (főleg mivel nem mindig kötelező) nem elegendő a mások gondolatainak a sajátunkétól való megkülönböztetésére. Ha valaki mások gondolatait jelzés nélkül használja fel, plágiumot követ el; a plagizáló dolgozatot elégtelen osztályzattal kell értékelni. Ezt hivatkozással kerülhetjük el: a hivatkozás az idézet forrásának megjelölése.

  A hivatkozások jelölésére a számozásos módszert kell alkalmazni: mind szó szerinti, mind átfogalmazott idézés esetén az idézet végén felső indexben, így: 1 egy arab szám jelzi a hivatkozást.  Több hivatkozás esetén a számok növekvő számsorrendben követik egymást.

  A kód „feloldása”, azaz a forrás adatainak közlése lábjegyzetként az adott oldal alján szerepel. Az egyes forrástípusoknál a kötelezően megadandó azonosító adatok a következők:

  Könyv / monográfia
  szerző(k) / szerkesztő: cím. megjelenés helye, kiadó, kiadás éve. oldalszám (összesen hány oldalas a könyv)
  Mezei Géza: Helyreállított Európa. Budapest, Osiris Kiadó, 2001. 343 o.

  Folyóiratcikk
  szerző: cím = folyóirat címe évszám/szám (vagy hónap, nap megjelölése napilap, hetilap esetén), oldalszám (tól-ig)
  Bende-Szabó Gábor: Az Európai Közösség joga. = Európai Tükör 2000/6, 27-40. o.

  Könyvfejezet, tanulmánykötetben, CD-n, DVD-n megjelent írás
  szerző: cím. In: kötet címe. megjelenés helye, kiadó, kiadás éve. oldalszám (tól-ig)
  Kiss Károly: A környezetvédelmi adóreformok jóléti hatásai az EU-ban. In: Dr. Inotai András (szerk.) EU-tanulmányok. Budapest, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, 2004. 1067-1088. o.

  Internetes forrás
  szerző: cím. honlap URL címe letöltés dátuma
  Hollósi Gábor: Levelező jogászhallgatók rétegződése és pályaképe
  http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/hollosi_gabor-levpalya.doc  2004. 03. 16

  Kéziratok, előadások
  szerző: cím. forrás típusa. közlés (dolgozat születésének, előadás megtartásának) helye, közlés dátuma, intézmény neve, konferencia címe
  Köröspataky Terézia: A felnőttnevelés lélektana. Egyetemi doktori disszertáció. Debrecen, 1983, Kossuth Lajos Tudományegyetem

  Jogforrások
  évszám szám cím, paragrafusszám, bekezdés száma

  A szerkesztőt a szerzőtől a név utáni (szerk.) jelöléssel kell megkülönböztetni.

  Valamennyi idézetnél meg kell adni a fenti adatokon kívül az idézett szövegrészlet helyét, azaz a pontos oldalszámot is (folyóiratcikknél, könyvfejezetnél, tanulmánykötetben megjelent írásnál ilyenkor csak ezt kell megadni).

  Előfordulhat, hogy ugyanarra a műre többször is hivatkozunk. Az ismétlések elkerülése végett a következő rendszert kell alkalmazni:
  1. Amikor a dolgozatban először hivatkozunk az adott műre, a teljes adatsort meg kell adni
  2. A következő alkalommal elegendő:

 • a szerző vezetékneve,
 • a kiadás évszáma,
 • és az (idézett) oldalszám megadása.
 • Ha egy szerzőnek több, ugyanabban az évben megjelent művét is hivatkozzuk a dolgozatban, a címet is fel kell tüntetni az újbóli hivatkozásban.

  Ha az általunk felhasznált mű egy további műből idéz, és mi ezt az idézetet használjuk fel saját dolgozatunkban (hivatkozás hivatkozása), a hivatkozást a következőképpen kell megadni:

 • idézett mű adatai
 • Idézi:
 • idéző mű adatai
 • Pl.: Marton Géza: A római magánjog elemeinek tankönyve. Institúciók. Méliusz, Debrecen, 1943. Idézi: Földi András: A római jog története és institúciói. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004

  2.3. Felhasznált irodalom jegyzéke

  A felhasznált irodalom jegyzéke a dolgozat végén kap helyet. Ebben a dolgozatban felhasznált összes forrást típusok (monográfia, folyóiratcikk stb.) szerint csoportosítva kell felsorolni, a csoportokon belül a szerzők neve szerint abc-sorrendben. A felhasznált irodalom jegyzékében szerepelnie kell minden forrásnak, amelyre a dolgozat közben hivatkoztunk, és nem szerepelhet benne olyan forrás, amelyre nem hivatkoztunk.

  A felhasznált források mennyiségének arányban kell állnia a dolgozat (előírt és valós) terjedelmével.

  3. Rövidítések

  A dolgozatokban alkalmazhatók a bevett rövidítések (Ptk., NATO, stb.). Az első alkalommal, amikor a rövidíteni kívánt fogalom szerepel a dolgozatban, meg kell adni a teljes kifejezést, és utána zárójelben a rövidítést. Ha a dolgozatban 15, vagy annál több rövidítést használunk, a szöveg elé el kell készíteni a rövidítések jegyzékét is, melyben abc-sorrendben felsorolva az összes alkalmazott rövidítés szerepel.

  4. Táblázatok, ábrák

  A dolgozat szövegébe illesztett táblázatokat, ábrákat számozással és címmel kell ellátni az objektum fölött, középre igazítva. Külön kell számozni a táblázatokat és az ábrákat.

  5. Formai előírások

  Betűméret és –típus: Times New Roman 12-es (lábjegyzetekben 10-es)
  Sortáv:                     1,5 (4 sornál hosszabb, szó szerinti idézetnél 1)
  Margók:                    2,5 cm (bekötésre szánt dolgozatnál a bal oldali margó 3,5 cm)
  Oldalszámozás:           lap alján, középen
  Igazítás:                    sorkizárt

  A fejezetcímek formázása:
  1. szint (I.)                                       Félkövér
  2. szint (1.)                                      Félkövér dőlt
  3. szint (1.1.)                                    Dőlt
  4. és további szintek (1.1.1.1.)            Normál  VI.
  Szabályzatok és kredit tanácsadók

  Felhívjuk hallgatóink figyelmét arra, hogy tanulmányi ügyekben a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú mellékleteként elfogadott Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) tartalmaz rendelkezéseket.
  Felhívjuk hallgatóink figyelmét arra, hogy a hallgatói juttatásokat, térítéseket, díjakat valamint a költségtérítéseket a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú mellékleteként elfogadott Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) rendezi.

  A PTE szabályzatainak megismerését feltétlenül ajánljuk a hallgatóknak!
  A szabályzatok megtekinthetők a PTE weblapján (www.pte.hu) a „Hallgatók/ Oktatás /Nyomtatványok” menüpont alatt.

  Tájékoztatjuk hallgatóinkat arról, hogy a tantervvel, tanulmányi előrehaladással kapcsolatos ügyekben fogadóóráikban a kredit tanácsadókat kereshetik:
  Dr. Jusztinger János adjunktus: jusztinger.janos@ajk.pte.hu, 72/501-599/23219.
  Dr. Pánovics Attila adjunktus: panovics.attila@ajk.pte.hu, 72/501-599/23239.

  A PTE fogyatékosügyi koordinátor:
  Magdali Csaba: magdali.csaba@pte.hu, + 72 501 500/24018  VII.
  Szakmai gyakorlat

  VII/A
  Szakmai gyakorlat jogi asszisztens felsőfokú szakképzésen valamint jogi felsőoktatási szakképzésen

  A hallgatók által kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlatok:
  - Közigazgatási szakmai gyakorlat – 30 óra
  - Bírósági szakmai gyakorlat – 30 óra
  - Ügyészségi szakmai gyakorlat – 30 óra
  - Ügyvédi szakmai gyakorlat – 10 óra
  Minden szakmai gyakorlaton történő részvétel kötelező, még abban az esetben is, ha a hallgató nem teljesítette maradéktalanul vizsgakötelezettségeit. A gyakorlatokon való részvétel csoportbontásban történik, melynek beosztása minden félév elején megtekinthető a kari weblapon. Záróvizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki a szakmai gyakorlati kötelezettségének is eleget tett. A szakmai gyakorlatok pótlására nincs lehetőség. A szakmai gyakorlatról szakmai gyakorlati naplót köteles vezetni a hallgató. Kérjük, hogy a gyakorlaton pontosan, a hivatali munkához illő öltözetben jelenjenek meg. A gyakorlatokon minden nap – többször is – név szerint ellenőrzik a jelenlétet.  VII/B
  Szakmai gyakorlat jogász szak nappali munkarenden

  1. A hallgató a tanulmányai során köteles szakmai gyakorlatot teljesíteni és arról beszámolót készíteni. A szakmai gyakorlati naplót a záróvizsgák megkezdését megelőző félévben, legkésőbb június 15. illetve október 15. napjáig a hallgatónak elektronikus úton – pdf formátumban – fel kell tölteni a kar weblapjára (ajk.pte.hu / oktatás / szakmai gyakorlati napló menüpont alatt). Tájékoztatjuk hallgatóinkat arról, hogy a szakmai gyakorlati napló feltöltés menüpontba EHA kódjukkal és Neptunos jelszavukkal tudnak bejelentkezni. A hallgató szakmai tevékenységéről készített szakmai gyakorlati naplónak a gyakorlatvezető szakmai értékelését tartalmazó záró lapját a hallgató elektronikusan nyújtja be, a fent megjelölt módon.

  2. A hallgató a szakmai gyakorlat teljesítésének félévében köteles a Neptunban a tárgyfelvételi időszakban felvenni a Szakmai gyakorlat kurzust/kritérium követelményt.

  3. A szakmai gyakorlat időtartama jogász szak nappali munkarend hallgatói számára 30 munkanap (6 hét).

  4. A szakmai gyakorlati napló egy e célra rendszeresített, a Kar weblapjáról (ajk.pte.hu) letölthető nyomtatvány, amely a következő adatokat tartalmazza:
  a) hetenkénti bontásban:

  • - az intézmény és a szakterület megnevezése,
  • - a gyakorlatvezető neve és beosztása,
  • - a munkaterületen megismert és elvégzett feladatok hallgató által történő leírása.
  b) a gyakorlat lezárásakor
  • - a hallgató szakmai gyakorlatának a gyakorlatvezető által történt rövid, szöveges értékelése.

  5. A szakmai gyakorlati napló nem nyújtható be a 8. félév teljesítése előtt. A szakmai gyakorlati koordinátor a naplóval szemben meghatározott feltételek teljesítését ellenőrzi, a nem megfelelő naplót készítő hallgatót felszólítja a hiányosságok pótlására.

  Tájékoztatjuk hallgatóinkat arról, hogy a szakmai gyakorlattal kapcsolatos ügyekben a szakmai gyakorlati koordinátort kereshetik, fogadóóráiban:
  Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens: rozsas.eszter@ajk.pte.hu, 72/501-599/23177.  VIII.
  A jogász szak képzési szerkezete

  A Karon a kor igényeihez igazodó, folyamatosan megújuló tanterv és tantárgyi szerkezet szerint zajlik a rugalmasabb tanulmányi előmenetelt kínáló ún. kreditrendszerű oktatás, mely mintatanterv alapján működik.
  A mintatanterv kötelező, differenciált szakmai ismeretek körébe tartozó és szabadon választható tantárgyakból épül fel.

  Kötelező tantárgy az a tantárgy, melynek teljesítése mindenki számára elő van írva. A jogászképzés gerincét a kötelező tantárgyak alkotják, és ezeket minden joghallgatónak fel kell venni és különböző szintű vizsgákon (záróvizsga, alapvizsga vagy kollokvium) kell számot adni tudásáról.
  A differenciált szakmai ismeretek körébe tartozik minden olyan speciális ismeret, amely egy-egy jogterület eredményes műveléséhez és fejlesztéséhez szükséges. A hallgatónak a differenciált szakmai ismeretek körébe tartozó anyagból tanulmányai során összesen 42 kreditet kell teljesíteni.
  E tárgyakat a Kar a 2007. szeptember 1-el bevezetett új tantervében négy modulba rendezte: bűnügyi, közjogi, magánjogi és elméleti-történeti. Minden egyes modul 14-14-14-14 tantárgyat tartalmaz, e tárgyak kreditértéke tantárgyanként 3 kredit.

  A Kar, ERASMUS kapcsolatainak ápolása, és saját hallgatóink idegen szaknyelvi ismereteinek elmélyítése érdekében a differenciált szakmai ismeretek keretébe ágyazva, a jogász szak nappali munkarendben – egy új, ötödik – ún.: idegen nyelvű tantárgyi blokkot alakított ki a nappali munkarendes hallgatók számára angol, német és francia nyelven.
  A differenciált szakmai ismeretek idegen nyelvi modulja 26 tantárgyat foglal magában. A nappali munkarendes hallgatók által 2009. szeptember 1-től felvehető tantárgyakat a Tanulmányi Tájékoztató „Mintatantervek” fejezete tartalmazza. Az e körbe tartozó tárgyat felvevő hallgatók számára a kurzust kétszeres kreditértékkel kell figyelembe venni.

  A szabadon választható tárgyak köréből a hallgatók egyéni érdeklődésüknek megfelelően választhatnak. E tantárgyak alkalmasak ismereteik elmélyítésére, a jogászi gondolkodás kialakítására. A szabadon választható tantárgyak moduljából a hallgatóknak 16 kreditet kell teljesíteni a tanulmányaik során. E tárgyak kreditértéke tantárgyakként magyar nyelven 2 kredit, idegen nyelven 4 kredit.  IX.
  A közgazdaságtan modul teljesítése a jogász szak nappali munkarenden

  2010-2011-es tanév őszi szemeszterétől az Állam- és Jogtudományi Kar és a Közgazdaságtudományi Kar által kötött megállapodás értelmében a jogász szak nappali munkarenden tanuló hallgatóknak lehetőségük van a Közgazdaságtudományi kar által kínált közgazdaságtani alapozó tárgyak teljesítésére.

  1. Minden hallgatónak az abszolutórium megszerzéséhez az alábbi kurzusok közül legalább 5 kreditpont értéket kell teljesítenie:

  Kurzuskód Kurzus cím Kredit
  AJKONO0401 / TTIN0501 Közgazdaságtan 1. 2/3
  AJKONO0501 / TTIN0601 Közgazdaságtan 2. 3/3
  AJKONO10501 / TTIN0801 Bevezetés a közgazdaságtanba * 2/3
  AJKONO10601 / TTIN0901 Statisztika * 3/3
  AJKONO10701 / TTIN1001 Mikroökonómia * 3/3
  AJKONO10801 / TTIN1101 Makroökonómia * 3/3
  AJKONO10901 / TTIN1201 Marketing * 2/3
  AJKONO11001 / TTIN1301 Vezetés-szervezés * 2/3
  AJKONO11101 / TTIN1401 Számvitel * 3/3
  AJKONO11201 / TTIN1501 Vállalati pénzügyi ismeretek * 3/3
  AJKONO11301 / TTIN1601 Pénzügytan I. (Pénz- és bankügyek) * 2/3
  AJKONO11401 A gazdaságtudományok alapjai * 5

  * A 2014-2015-ös tanévtől nem kerül meghirdetésre  X.
  Jogi szaknyelvi képzés, nyelvi követelmények

  Nyelvi követelmények a képzés megkezdésének ciklusa szerint

  Nyelvi követelmények Szak megkezdésének ciklusa
  2005-2006-1 (ősz) és előtte 2006-2007-1 (ősz) 2007-2008-1 (ősz) -től 2010-2011-1 (ősz) -től
  Szak Jogász, levelező - KC KC+SzV KC élő nyelv + SzV
  Jogász, nappali KC KC KC+SzV KC élő nyelv + SzV
  Igazságügyi Ügyintéző
  / Igazságügyi Igazgatási alapszak
  KA v. KB KA v. KB KC KC
  Közigazgatási mesterszak KC élő nyelv

  18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről (...) szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításai szerint:

  8. § Az e rendeletben meghatározott képzési és kimeneti követelményeket a 2017/2018. tanévben felsőoktatási szakképzésben, alap-, mesterképzésben első évfolyamon tanulmányaikat kezdő hallgatókra, majd azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.

  9. § (1) A legkésőbb 2016/2017. tanévben megkezdett tanulmányokat – folyamatos képzésben – végzőkre az alap- és mesterképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet vagy a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet szerinti képzési és kimeneti követelményeket, valamint a felsőoktatási intézménynek a tanulmányai megkezdésekor hatályos tanulmányi és vizsgaszabályzatában és tantervében meghatározottak szerinti követelményeket kell alkalmazni.

  (2) A 2016/2017. tanévben, illetve e rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett és oklevél kiadásával le nem zárt, felsőoktatási szakképzésben, alap-, illetve mesterképzésben folytatott tanulmányokra tekintettel meghatározott idegennyelvi követelmény – feltéve, hogy az a (volt) hallgató számára kedvezőbb – e rendelet alapján is teljesíthető.

  KC élő nyelv - egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges
  KA- középfokú „A” típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga
  KB- középfokú „B” típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga
  SzV- jogi szaknyelvi vizsga

  Jogász szak, nappali munkarend

  A 2007-2008-as tanév őszi szemeszterétől a jogászképzés szaknyelvi kimeneti követelményei a következők:
  A szaknyelvi képzés kimeneti követelményeit a 2007-2008-as tanév őszi szemeszterétől hatályba lépő új mintatanterv úgy határozza meg, hogy a hallgató köteles a képzési idő alatt jogi szaknyelvi vizsgát tenni angol, német, francia vagy orosz nyelvből. Ez a szaknyelvi képzés végén letett alapvizsgával teljesíthető, illetve kiváltható Magyarországon akkreditált vagy nemzetközileg elismert jogi szaknyelvi vizsgával (kizárólag magyarországi vizsgahellyel rendelkező vizsgarendszer esetén).

  Amennyiben a hallgató a szaknyelvi alapvizsga jogi szaknyelvi nyelvvizsgával történő kiváltását kezdeményezi, a következők szerint kell eljárnia: az elfogadtatás félévében fel kell vennie a Neptunban a kiválasztott szaknyelvi kurzust (alapvizsga), majd a 18. számú nyomtatványt kitöltve (ajk.pte.hu / Oktatás / Tanulmányi tájékoztató / aktuális ciklus / Nyomtatványok menüpont alatt) le kell adnia a Tanulmányi Osztályon.
  Ezt követően a Tanulmányi Osztály ellenőrzi a nyelvvizsga hitelességét és továbbítja a kérelmet a Kreditátviteli Bizottsághoz, mely dönt a kérelem befogadhatóságáról, valamint az Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely vezetőjéhez, aki dönt a nyelvvizsga elfogadhatóságáról. Pozitív elbírálás esetén a Tanulmányi Osztály felrögzíti a tárgy teljesítésének tényét a Neptunban.

  Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a meghirdetésre kerülő alapvizsgával záruló szaknyelvi kurzusok közül csak egy nyelv vehető fel!

  A jogi szaknyelvi képzés a 2007-2008-as tanévben felvett hallgatók részére 4 félévre terjed ki. A jogi szaknyelvi kurzusok felvétele első alkalommal a 3. szemeszterben történik. Amennyiben a hallgató a szaknyelvi alapvizsgát kiváltó Profex jogi és közigazgatási szaknyelvi vizsgát, vagy az ILEC nemzetközi jogi szaknyelvi vizsgát a szaknyelvi tanulmányok lezárása előtt sikeresen teljesíti, az adott félévben, illetve az azt követő félév(ek)ben mentesül a szaknyelvi órák látogatása alól.

  Jogász szak levelező munkarend

  2007-2008-as tanév őszi szemeszterétől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő új mintatanterv a levelező munkarendben a jogi szaknyelvi képzést a következőképpen határozza meg:
  A hallgató a képzési idő alatt kötelező szaknyelvi kurzusokon vesz részt, melyeknek felvétele a következő módon történik:
  Az 1. és 2. szemeszterben kerül meghirdetésre a kötelezően oktatott latin jogi szaknyelv. A kurzus időtartama egy szemeszter, melyet a hallgató a jelzett szemeszterek valamelyikében abszolválhat.
  A 3. szemesztertől vehetők fel az angol, német, francia és orosz nyelvből kötelezően meghirdetésre kerülő jogi szaknyelvi kurzusok valamelyikét, melyeknek időtartama szintén egy szemeszter.
  A latin jogi szaknyelvi kurzust a hallgató kontakt órák keretében, valamint öntevékenyen, házi dolgozat megírásával abszolválhatja.
  A házi dolgozatok leadásának végső határideje az aktuális szemeszter kezdetén kerül meghatározásra. Amennyiben a hallgató nem teljesíti az előírt kötelezettségeit, pótlásra, beszámolásra más, újabb időpontot nem kaphat.

  A 2007-2008-as tanévtől az új tanterv alapján a jogászképzés szaknyelvi kimeneti követelményei a Karon akként módosultak, hogy a hallgatók kötelesek a képzési idő alatt vizsgát tenni angol, német, francia, vagy orosz jogi szaknyelvből. Ez a szaknyelvi képzés végén letett alapvizsgával teljesíthető, illetve kiváltható Magyarországon akkreditált vagy nemzetközileg elismert jogi szaknyelvi vizsgával (kizárólag magyarországi vizsgahellyel rendelkező vizsgarendszer esetén).

  A PTE ÁJK-n letehető akkreditált, illetve nemzetközileg elismert jogi szaknyelvi nyelvvizsgák a következők: PROFEX jogi- és közigazgatási akkreditált szaknyelvi vizsga angol és német nyelvből, valamint a Cambridge ILEC nemzetközi angol jogi szaknyelvi vizsga, melyekhez felkészítő kurzusokat is szervez az Idegen Nyelvi Lektorátus (További információk a kar weblapján megtalálhatóak).

  A szaknyelvi órafelvétel a Neptunon keresztül történik a tantárgyfelvételi időszakban. Amennyiben a hallgató a szaknyelvi alapvizsga jogi szaknyelvi nyelvvizsgával történő kiváltását kezdeményezi, a következők szerint kell eljárnia: az elfogadtatás félévében fel kell vennie az ETR-en a kiválasztott szaknyelvi kurzust (alapvizsga), majd a 18. számú nyomtatványt kitöltve (ajk.pte.hu / Oktatás / Tanulmányi tájékoztató / aktuális ciklus / Nyomtatványok menüpont alatt) le kell adnia a Tanulmányi Osztályon. Ezt követően a Tanulmányi Osztály ellenőrzi a nyelvvizsga hitelességét és továbbítja a kérelmet a Kreditátviteli Bizottsághoz, mely dönt a kérelem befogadhatóságáról, valamint az Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely vezetőjéhez, aki dönt a nyelvvizsga elfogadhatóságáról. Pozitív elbírálás esetén a Tanulmányi Osztály felrögzíti a tárgy teljesítésének tényét a Neptunban.

  Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a meghirdetésre kerülő alapvizsgával záruló szaknyelvi kurzusok közül csak egy nyelv vehető fel!

  Kötelező irodalom:
  Angol nyelvi jegyzetek, segédanyagok:
  - Pókay-Ormai-Döme-Zelnik: English for Law Students-1. Pécs, 2008.
  Német  nyelvi jegyzetek, segédanyagok:
  - Dieszler László: Német szakmai társalgás. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000.
  Francia nyelv:
  - Bojcsevné Kovács Terézia: Le français aux étudiants en droit. Dialog Campus, 2002.
  Orosz nyelv:
  - Конституция Российской Федерации
  Latin nyelv:
  - Bánóczi-Rihmer: Latin nyelvkönyv joghallgatók számára. Nemzeti Tankönyvkiadó 2000. (2005. átdolgozott kiadás)
  - A kar weblapján megtalálható oktatási segédanyagok

  Ajánlott irodalom:
  Német nyelv:
  - Hajnáné Kelle Katalin - Herr Judit - Hőnig Klára: Aufgabensammlung. Deutsche juristische Fachsprache für Fernstudenten. Mittelstufe. PTE-ÁJK, 2004

  Kötelező irodalom:
  Angol nyelvi jegyzetek, segédanyagok:
  - Pókay-Ormai-Döme-Zelnik: English for Law Students-1. Pécs, 2008.
  - Zelnik Zsófia: Legal English Exercises for Correspondence Students Part 1 Elementary Level. Pécs, PTE ÁJK, 2004.
  - Czirkóné Ormai Judit: Legal English Exercises for Correspondence Students Part 1 Intermediate Level. Pécs, PTE ÁJK, 2004.
  - Pókay Marietta: Legal English Exercises for Correspondence Students Part 1 Advanced Level. Pécs, PTE ÁJK, 2004.
  Német nyelvi jegyzetek, segédanyagok:
  - Zelnik Istvánné: Aufgabensammling. Deutsche juristische Fachsprache für Fernstudenten, Teil 1., Grundstufe, PTE-ÁJK, 2004.
  - Hajnáné Kelle Katalin - Herr Judit - Hőnig Klára: Aufgabensammlung. Deutsche juristische Fachsprache für Fernstudenten, Mittelstufe PTE-ÁJK, 2004.
  - Herr J. – Hőnig K: Aufgabensammlung. Deutsche juristische Fachsprache für Fernstudenten, Oberstufe, PTE-ÁJK, 2004.
  Francia nyelv:
  - Bojcsevné Kovács Terézia: Le français aux étudiants en droit. Dialog Campus, 2002.
  Orosz nyelv:
  - Конституция Российской Федерации

  Ajánlott irodalom:
  Angol nyelv:
  - Judit Ormai – Marietta Pókay: English for Law Students. PTE ÁJK, 2001.
  - Döme Éva: English for European Studies. PTE ÁJK, 2000.
  Német nyelv
  - Dieszler László: Német szakmai társalgás. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000.

  Oktatók és elérhetőségük:
  Angol nyelv
  Czirkóné Ormai Judit: ormai.judit@ajk.pte.hu, 72/501-599/23280.
  Pókay Marietta: pokay.marietta@ajk.pte.hu, 72/501-599/23195.
  Zelnik Zsófia: zelnik.zsofia@ajk.pte.hu, 72/501-599/23280.
  Német nyelv
  Hőnig Klára: honig.klara@ajk.pte.hu, 72/501-599/23111.
  Wittmann Katalin: wittmann.katalin@ajk.pte.hu ,72/ 501-599/23193.
  Latin, orosz nyelv
  Ress Éva: ress.eva@ajk.pte.hu, 72/501-599/23164,
  70/ 279-2393.

  * A változtatás jogát a Tanulmányi Osztály fenntartja