2017 / 2018-as tanév I. félév (őszi szemeszter)

Nappali kötelező tantárgyak

Nappali kötelező tantárgyak

AJKONO0101
Általános szociológia
Dr. Maczonkai Mihály egyetemi docens
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Szerda, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / Molnár Kálmán előadóterem

  AJKONO0101
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 1-2

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A szociológiai gondolkodás, a szociológia rendszere
2. Szociológiai elméletek kialakulása, Comte, Spencer
3. A szimbolikus interakcionizmus, Mead elmélete az emberrről, mint társadalmi lényről
4. A fenomenológia (Schütz, Berger) a társadalmi intézményekről, a deviancia
5. A társadalmi cselekvés típusai Weber, Pareto
6. A társadalmi csoportok (Tönnies, Cooley, Mayo), a vonatkozási csoportok elmélete (Merton)
7. A szervezetek a bürokratikus igazgatás (Weber, Michels, Crozier)
8. Osztályok, rendek, rétegződés és elitelméletek mobilitás (Marx, Weber)
9. A társadalom funkcionális tagolódása (Parsons Luhmann)
10. A rendszervilág és életvilág konfliktusai (Marcuse, Riesman Habermas)
11. A magyar szociológia története
12. A magyar társadalom kettős szerkezete (Erdei)
13. A magyar társadalom szerkezet és társadalmi folyamatok a szocializmus időszakában
14. A magyar társadalom a rendszerváltás után
15. A modern, nyugati társadalmak változási trendjei a XXI. században

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege:
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tananyag: Fleck Zoltán: Szociológia jogászoknak, Napvilág Kiadó, Budapest, 2004 kijelölt részei, hozzáférhető a Neptunban
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: - AJKONO0201
Politikaelmélet
Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Cseresnyés Ferenc egyetemi docens
Dr. Szabó Gábor egyetemi docens
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Szerda, 11.00 – 12.20 (+10 perc szünet) / Molnár Kálmán előadóterem

 AJKONO0201
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit3
Heti óraszám2
Szemeszter1-2

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A politika jelentése, értelmezései, a politikatudomány fejlődése
2. A politika dimenziói
3. Politika elkerülési stratégiák
4. A politikai rendszer és modelljei
5. A politikai érték és a politikai irányzatok, ideológiák
6. A politikai hatalom értelmezései, szerkezeti összetevői
7. A politikai uralom és hatalom-legitimációs elméletek
8. Érdek, érdekcsoportok és érdekartikuláció
9. A politikai pártok és pártrendszerek
10. Demokrácia-értelmezések, demokráciaelméletek
11. A demokratikus politikai rendszerek modelljei
12. A totalitárius diktatúrák jellemzői, történelmi változatai
13. A tekintélyelvű diktatúrák változatai
14.  A politikai elit a társadalomban, a politika mint hivatás
15. A nemzetközi kapcsolatok elméletei
16. A politikai kultúra
17. A tömegmédia és a médiarendszer sajátos logikája

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga vagy írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatóság bevezetése a politika – mint az államélet sajátos területe – világába a politikai rendszer és politikai folyamat megismerését és megértését lehetővé tevő elméleti háttér bemutatásán keresztül. A leendő jogász-értelmiség felkészítése a közéleti-politikai feladatvállalásra.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező:
- Cseresnyés Ferenc: Politikai színterek. A politika fogalma, funkciói és lehetőségei a mediatizált világban. IDResearch/Publikon Kiadó Pécs, 2013.
- Varga Tamás: Politikaelmélet joghallgatók számára. Oktatási anyag. Kézirat. Pécs, 2006.
Ajánlott:
- Bayer József: A politikatudomány alapjai. Napvilág Kiadó, 1999.
- Gallai Sándor – Török Gábor (Szerk.): Politika és politikatudomány. Aula Kiadó, 2003.
- Haskó Katalin - Hülvely István: Bevezetés a politikatudományba. Osiris, Budapest, 2003.
- Domenico Fisichella: A politikatudomány alapvonalai. Osiris, Budapest, 2000.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO0301
Filozófia és jogi etika
Dr. Andrássy György egyetemi tanár
Dr. Szabó Gábor egyetemi docens
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Hétfő, 11.45 – 13.45 (+15 perc szünet) / Molnár Kálmán előadóterem

 AJKONO0301
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit3
Heti óraszám3
Szemeszter1-2

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika: 
1. A filozófia fogalma, természete és a filozófia ágai
2. Ismeretelmélet: az emberi tudás természete és forrásai: az idea-tan és az univerzália-vita
3. Ismeretelmélet: Az okság problémája és az előzetes ismeretek
4. Ismeretelmélet és tudományfilozófia; a hermeneutikai hagyomány
5. Metafizika: középkori és mai istenérvek; a külvilág-probléma
6. Etika: általános etikai alapvetés
7. Személyiségetika: ókori és modern személyiség-etikák
8. Politikafilozófia: a kényszerítő intézmények és az ideális állam
9. Politikafilozófia: természetjogi felfogások az ókortól napjainkig
10. Politikafilozófia: haszonelvű és történetfilozófiai elméletek
11. Politikafilozófia: konzervativizmus, kommunitarizmus és néhány elhanyagolt kérdés
12. Jogászi etika: erkölcs és jog; a jogászi és a politikusi hivatás erkölcsi tartalmának lényege
13. Jogászi etika: az igazságosság és a hűség mint politikusi-jogalkotói és jogászi (bírói, ügyészi, ügyvédi, közigazgatási) erény
14. Jogászi etika: kihívások (az üzleti élet szelleme; korrupció, ajándékozás, szórakoztatás; a nemzetközi érintkezés visszásságai) és szaketikai intézmények

Félévközi ellenőrzés:
Félévközi ellenőrzés: Egy zárthelyi dolgozat a hatodik oktatási héten a már elhangzott előadások és az ezeknek megfelelő jegyzetrész anyagából. Pótlás egy alkalommal április 30-ig; javítás nincs. Igazolatlan távolmaradás a dolgozat-írásról vagy a pótlásról nulla pontos elégtelen dolgozat-eredménynek számít. A dolgozat eredménye beszámít a félév végi vizsgajegybe akként, hogy kétség esetén fölfelé vagy lefelé kerekíti az érdemjegyet.
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók bevezetése a filozófia problémavilágába és elméleti hagyományába, műveltségük gyarapítása, elmélyítése, logikai és elméleti érvelési készségük fejlesztése, felkészítésük a további filozófiai és jogi stúdiumokra, valamint a jogászi hivatásra.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Jegyzet :

Andrássy György: Filozófia és jogászi etika. (jegyzet) PTE Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2008.

2. Kötelező irodalom (elektronikusan is elérhető a tanszék színterén):
1. Epiktétosz: Kézikönyvecske (részletek – In: Andrássy György: Filozófiatörténeti Szöveggyűjtemény, Materiae Juris, JPTE Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 1998. 54-58. o.)
2. Marcus Aurelius: Elmélkedések (részletek – In: Szöveggyűjtemény, 58-61. o.)
3. Hamvas Béla: Scientia Sacra (részlet – In: Szöveggyűjtemény, 327-335. o.)
4. Andrássy György: Nyelvszabadság: Egy egyetemes elismerésre váró egyetemes emberi jog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2013. 54-79.o.
5. Andrássy György: A politikai hivatás erkölcsi tartalmáról. In: Ádám Antal – Cseresnyés Ferenc – Kajtár István (szerk.): Tanulmányok az 1956. évi forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára. Pécs, 2006. 22-32. o.

3. Ajánlott irodalom:
- Andrássy György: Filozófiatörténeti Szöveggyűjtemény. In: Materiae Juris, Janus Pannonius
Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 1998.
- Andrássy György: Emberi jogok és elismert emberi jogok. JURA 2012/2. 7-16. o.
- Andrássy György: Nyelvek és nyelvi jogok az ezredfordulón. Jogtudományi Közlöny, 2001.
7-8. szám. 265-278.o.
- Arno Anzenbacher: Bevezetés a filozófiába. Herder Kiadó, Budapest 1993.
- A.C. Grayling (Szerk.): Filozófiai kalauz. Akadémiai Kiadó, Budapest 1997.
- D. W. Hamlyn: A nyugati filozófia története. Holnap Kiadó, Budapest, 1998.
- Pauler Ákos: Bevezetés a filozófiába. Áron Kiadó, Budapest, 2001.
- Robert Zimmer: Filozófusbejáró. Helikon kiadó, 2006.
- Steiger Kornél: Filozófiai kislexikon. Fiesta-Saxum, 1999.
- Hársing László: Az európai etikai gondolkodás. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2001.
- Turgonyi Zoltán: Etika. Kairosz kiadó, 2003.
- Fekete László (szerk.): Kortárs etika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.
- Zlinszky János: Keresztény erkölcs és jogászi etika. Szent István Társulat, Budapest, 1998.
- G. Hazard and A. Dondi: Legal Ethics. Stanford University Press, Stanford, 2004.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés:
1. Tananyag:
A tananyag az egyetemi hagyományoknak megfelelően két részből áll: az előadáson elhangzottakból és a fent megjelölt jegyzetből és kötelező irodalomból. (A kötelező irodalom elektronikusan is elérhető a tanszék színterén.)
2. Vizsga
- A vizsga szóbeli, ennek eredményét azonban befolyásolja az évközi dolgozat eredménye is.
- A hallgató két tételt húz, egyet filozófiából, egyet jogászi etikából.
- Aki nem írta meg az évközi dolgozatot, másoknál több tételen kívüli kérdésre számíthat.
- A tételsor április végén lesz hozzáférhető. AJKONO0401
Közgazdaságtan 1. (Mikroökonómia)
Dr. Kecskés András egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Bujtár Zsolt tanársegéd
Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék

Kedd, 12.30 – 13.50 (+10 perc szünet) / Irk Albert előadóterem

 AJKONO0401
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter1

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Bevezetés. A közgazdaságtan tárgya. Mikro- és makroökonómia.
2. Közgazdasági alapelvek és alapfogalmak (választás, egyén, költség-haszon mérlegelés, a gazdasági alrendszer belső logikája, gazdasági racionalitás). A termelési lehetőség határa. Allokációs mechanizmusok
3. A kereslet (a fogyasztás alternatív költségei, a keresleti függvény, egyéni és piaci kereslet, extern hatások a fogyasztásban)
4. A kínálat (a kínálati függvény, a termelési folyamat, a vállalati cél, a hosszú távú profit fogalma, gazdasági költségek, bevétel és gazdasági profit, „elsüllyedt” költségek, a vállalatok cselekvési paraméterei, határköltség, határbevétel, határprofit, fedezeti és üzembezárási pont, optimális kibocsátás)
5. Piacformák (tökéletes verseny, monopólium, oligopólium, a vállalatok versenykorlátozó törekvései, összejátszás a piacon, kartellek és versenyszabályozás)
6. A termelési tényezők piaca I. A munkapiac. A munka kereslete és kínálata. Az egyéni munkakínálati görbe (anyagi javak vagy szabadidő). Tartós bérkülönbségek és diszkrimináció a munkapiacon.
7. A termelési tényezők piaca II. (földpiac, tőkepiac, a vállalkozó, mint termelési tényező)
8. Az árdiszkrimináció fajtái
9. Piaci elégtelenségek (magánjavak, közjavak és vegyes javak, lehetőségek és problémák a közjavak kormányzati előteremtésében, a piac alakalmatlansága és a redisztribúció ellentmondásai)
10. A külső gazdasági hatások elemzése

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tárgy célja, hogy megismertesse a közgazdaságtudomány vizsgálati célját, alapfogalmait, módszertanát, fejlődéstörténetét, fontosabb paradigmáit, a jog és a közgazdaságtudomány keresztezési pontjait. Kurzus kiemelt feladata, hogy felkészítse a hallgatókat azokra az alapfogalmakra és folyamatokra, amelyek a későbbi gazdasági jogi, kereskedelmi és pénzügyjogi elméleti és alkalmazott szakterületek befogadását alapozzák meg, illetve készítik elő.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: - AJKONO0501
Közgazdaságtan 2. (Makroökonómia)
Dr. Kecskés András egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Bujtár Zsolt tanársegéd
Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék

 AJKONO0501
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO0401
Közgazdaságtan 1.
Kredit3
Heti óraszám2
Szemeszter2

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A makroökonómia fogalma, tárgya, szereplői és modelljei. A piacgazdaság, a tervgazdaság és a vegyes modell
2. A makroökonómia kialakulása és az 1929-1933-as nagy gazdasági világválság. J. M. Keynes munkássága. Párhuzamok az 1929-1933-as és a jelenlegi világgazdasági válság között.
3. A nemzetgazdasági teljesítmény mérése és mutatói. Az SNA kategóriák.
4. A pénz és a pénzpiac
     4.1. a pénz lényege és szerepe a gazdaságban
     4.2. a pénzteremtés
     4.3. a pénzkínálat
     4.4. a pénzkereslet
     4.5. a pénzpiac egyensúlya
     4.6. az értékpapírok fogalma és csoportosítása, az értékpapírpiac
5. Az árupiaci kereslet, az egyensúlyi jövedelem, az árupiac egyensúlya
     5.1.a fogyasztási kereslet
     5.2.a beruházási kereslet
     5.3.az árupiac egyensúlyi kombinációi
6. Az áru- és pénzpiac együttes egyensúlya és az aggregált keresleti függvény
7. A tőzsde fogalma és szerepe a modern nemzetgazdaságban
8. A munkapiac
     8.1.a munkakereslet
     8.2.a munkakínálat
     8.3.a munkapiac és a foglalkoztatás
9. Az összkínálati függvény
     9.1.az összkínálati függvény tökéletes munkapiac esetén
     9.2.az összkínálati függvény rögzített nominálbérek esetén
10. A makroegyensúly
     10.1.az összkereslet-összkínálat egyensúlya tökéletes piacok esetén
     10.2. az összkereslet-összkínálat egyensúlya tökéletlen piacok esetén
11. Az állam szerepe a makrofolyamatok szabályozásában
     11.1.az állami beavatkozás célja és eszközei
     11.2.a költségvetési politika hatása a makrofolyamatokra
     11.3.a monetáris politika hatása a makrofolyamatokra
12. A stabilizációs politika
     12.1.a foglalkoztatás növelése és a munkanélküliség csökkentése
     12.2.az infláció
13. A gazdasági növekedés
     13.1.a gazdasági növekedés lényege és forrásai
     13.2.a gazdasági növekedés elméletei
14. Fekete gazdaság, gazdasági bűnözés és a büntetőjog szerepe a gazdasági válság elleni küzdelemben.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Paul A. Samualson / William D. Nordhaus, Közgazdaságtan, Akadémiai Kiadó, 2012.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO0601
Jog- és állambölcselet 1.
Dr. Visegrády Antal egyetemi tanár
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Hétfő, 11.45 – 13.45 (+15 perc szünet) / Faluhelyi Ferenc előadóterem

 AJKONO0601
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO1601
Jogi alaptan
Kredit3
Heti óraszám3
Szemeszter7

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Állambölcselet története
2. Állambölcselet története
3. Állambölcselet története
4. Állambölcselet története
5. A politikai rendszer
6. Az állam fogalma
7. Az állam alkotóelemei
8. Állam és egyén
9. Az állam mint szervezet
10. Legitimáció
11. Bürokrácia, bürokratizmus
12. Államtípusok
13. Államformák

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az állam lényegének gyakorlatorientált bemutatása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Visegrády Antal: Jog és Állambölcselet. Dialóg/Campus, Bp/Pécs, 2003.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO0701
Jog- és állambölcselet 2.
Dr. Visegrády Antal egyetemi tanár
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

 AJKONO0701
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO0601
Jog- és állambölcselet 1.
Kredit6
Heti óraszám3
Szemeszter8

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Jogbölcseleti irányzatok
2. A jogi kultúra
3. Társadalmi normák és a jog
4. Jogforrások
5. Jogcsaládok I.
6. Jogcsaládok II.
7. Jogkövetés és jogalkalmazás
8. A jog hatékonysága I.
9. A jog hatékonysága II.
10. Jogviszonytan
11. Jogi értéktan I.
12. Jogi értéktan II.
13. Konzultáció

Félévközi ellenőrzés:
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az állam és a jog lényegének, összefüggésrendszerének gyakorlatorientált bemutatása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Visegrády Antal: Jog- és állambölcselet. Dialóg/Campus, Bp/Pécs, 2003.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO0801
Magyar alkotmány és jogtörténet 1.
Dr. Béli Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina adjunktus
Jogtörténeti Tanszék

Hétfő, 9.30 – 11.30 (+15 perc szünet) / Molnár Kálmán előadóterem

 AJKONO0801
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit3
Heti óraszám3
Szemeszter1

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A honfoglalás utáni viszonyok, az új hatalmi struktúra kiépítésének előzményei az utolsó fejedelmek alatt. A patrimóniális királyság: A vérségi alapon működő társadalom bomlása. A királyi família királyi udvar (curia regis). A királyi hatalom alapját képező birtokok megszervezése: az udvarok (curiae). A comitatus  mint várszervezet (castrum) és mint  az ispán igazgatása alá rendelt terület: megye (parochia). 
2. A királyi família bomlása, a rendi szerveződés kezdetei: A király egyháza feletti hatalmának visszaszorulása, a kánoni választás és az egyház illetve klerikusok különös kiváltságainak (privilegium fori, privilegium immunitatis, privilegium canonis) érvényre jutása. A király jobbágyai (jobagiones), illetve a bárók (barones). Előkelők és királyi serviensek. Az előkelő és a serviens réteg összeolvadása. A rendi állam kiépülése, a hatalomgyakorlás rendi keretei. A rendi állam sajátosságai.
3. A király a kormányzó és a nádor: A királyi jogkörei, a trónutódlás az Árpád-házi királyoktól a Pragmatica Sanctio-ig, és az abból következő közjogi viszonyok Magyarország és Ausztria között. A koronázás, a koronázási eskü és a hitlevél. A kiskorú király képviselete, a kormányzó és jogkörei. A nádor és jogkörei a XVI. századig (a nádori cikkek). A helytartó-nádor, a nádor kormányzati szerepe 1723 után.
4. A királyi tanács és a rendi országgyűlés: A királyi (bárói) tanács szerepe és befolyásának növekedése és szerepe Mohácsig. A tanács I. Ferdinánd trónra lépése után. A fehérvári törvénynapok. Más országos gyűlések. A rendi országgyűlés megjelenése. A rendi országgyűlés szervezete és működése.        
5. Központi kormányzati szervek, kormányszékek: Az első központi hivatali szerv, a kancellária felállítása és működése az Árpád-házi királyok alatt. A nagy illetve a titkos kancellária működése és egyesítése. A központi kormányzati szervek kiépítése Mohács után. A magyar kancellária, valamint a magyar kamara szervezete és működése. A helytartó és tanácsa. A helytartótanács felállítása 1723-ban, szervezete, személyzete, a hatáskörébe tartozó ügyek, az ügyintézés, a helytartótanács kapcsolatai a más kormányszékekkel, illetve a vármegyékkel és más testületekkel.
6. Az ún. nemesi vármegye és a szabad városok. Mezővárosok és községek: A quatuor judices és működésük a XIII. század végéig. A megye hatósága és tisztjei a XVI. századig. A különféle típusú megyei-nemesi gyűlések. A megyei szervezet és működés a XVI. századtól: közgyűlés, részgyűlés, választott tisztek, egyéb alkalmazottak és közegek. A megyei szervek hatáskörébe tartozó ügyek és az ügyintézés. A szabad. Királyi városok szervezete, tisztségviselői, működése. A városi igazgatás sajátosságai.  A mezővárosok, községek szervezete és működése. Különkormányzatok: Erdélyi és Horvátország.
7. A magyar államfejlődés 1848-tól: A alkotmányos monarchia működési elvei és alapvető intézményei. A államkormányzás sajátos módja, a neoabszolutizmus. A dualista alkotmányos monarchia működési elvei. A közös ügyek vitele és a magyar szervek hatása azokra az 1867. évi magyar és osztrák kiegyezési törvények alapján, valamint a részleges autonómiával rendelkező Horvátország integrálása a dualista államszervezetbe az 1868-as megegyezés szerint.
8. Államfők és jogköreik a rendiség felszámolása után: A király, a király helyettesítése és jogkörei 1848-ban. Az uralkodói hatalom a neoabszolutizmus időszakába. A királyi hatalom és jogkörök alkotmányos keretei a dualista államban. Az Országos Honvédelmi Bizottmány, a kormányzóelnök és a diktátor. A modern kori kormányzó. A törvényhozó szerv a modern államban: A választójog 1848-tól. A választások szabályai és a választási bíráskodás. A kétkamarás modern országgyűlés szervezet és működése, reformjai 1918-ig. A nemzetgyűlés és az országgyűlés szervezet és működése az unitárius államban.
9. Központi kormányzati szervek és a központi igazgatás. A hatalmi ágak szétválasztásának megvalósulása. Az állami ellenőrzés szervezete: A felelős minisztérium és az OHB. A kormány a dualista államban. A miniszteri felelősség kérdése. A kormány működése. A modern központi kormányzati szervek az unitárius államban. Az állami ellenőrzés szervezet. A központi igazgatás működési elvei.
10. A törvényhatóságok és községek.
11. A korona eszme megjelenése, tartalma. Az organikus államfelfogás. A szentkorona tan, a nemesi nemzet. A politikai nemzet. A kisebbségek jogi helyzete a vonatkozó törvényi és egyéb szabályok szerint.
12. A személyi szabadság, gondolat- és vélemény nyilvánítási: szólás és sajtószabadság, gyülekezési és egyesülési jog. 
13. Az állam és az egyház viszonya: a sajátegyház, a főkegyúri jog gyökerei, gyakorlása és levezetése (Werbőczy, Pázmány Kollár). A felekezeti egyenlőség és a vallás szabad gyakorlása: a vallási türelem fokai. Bevett és elismert felekezetek. A protestánsok vallásgyakorlása és egyházi szabadsága a reformáció után a rendiség felszámolásáig. A felekezeti egyenjogúság sajátos megvalósulása a XIX. század végén. Az állam szerepvállalása az egyházak működésében. Az egyházak és felekezetek működésének felügyelete.

Félévközi ellenőrzés: Egy szorgalmi dolgozat november végén, amivel, ha eredményes, a hallgató kiválthatja a félévi vizsgát az elért érdemjegy megajánlásával.
A dolgozat pótlására nincs lehetőség.
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A magyar alkotmánytörténet alapintézményeinek megismertetése a közjogi stúdiumok megalapozásához.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO0901
Magyar alkotmány és jogtörténet 2.
Dr. Béli Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina adjunktus
Jogtörténeti Tanszék

 AJKONO0901
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO0801
Magyar alkotmány és jogtörténet 1.
Kredit6
Heti óraszám3
Szemeszter2

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Jogforrások: A jogforrás fogalma. Decretum, privilegium, satatutum) Kodifikációs kísérletek a későrendi korszakban. Rendeletek: királyi rendelet, pátens, helytartótanácsi rendeletek. Az ország szokásjoga, partikuláris szokások, usus és  abusus. A Hármaskönyv keletkezése, a Hármaskönyv mint szokásjogi gyűjtemény és megújításának kísérletei. Egyéb szokásjogként számon tartott gyűjtemények, szokásjogi recepció - a Praxis Criminalis. A bírói ítélet mint jogforrás a kora rendi korszakban, döntvények és döntvényalkotás. A polgári korszak jogforrásai. Kodifikáció ás kodifikásiós kísérletek a polgári korszakban.
2. A tradicionális magyar magánjog rendszere, elvei. Személyi és családjog: az ember mint jogalany, a jogképesség (különféle státuszú természetes személyek és a jogi személyek), a cselekvőképesség, önjogúság, a házasság ősi formái és a keresztény elveken alapuló házasság. Az atyai hatalom, az atyai hatalmat megszüntető osztozás, a gyámság és a gondnokság.
3. Dologi jog: a dolog és vagyon a régi magyar jogban, a jószágok felosztása (eredet stb. szerint), a birtok fogalma, a birtok hatásai, az elévülés, elbirtoklás, a tulajdon és a tulajdon korlátozása, a családi osztatlanság és az osztály, a nemesi közbirtokosság, az adomány és fajai, a királyi adományrendszer, a zálogjog.
4. A szerződési jog: a kötelemfakasztó tények, a szerződés létrejötte (reál  -és konszenzuálszerződések) a szerződés alakiságai, a szerződés érvénytelensége, tárgya megerősítése, teljesítése, az egyes szerződések. Különös lekötelezési viszonyok: familiárisi lekötelezés, az egyház örökös szolgálatára szóló lekötelezés, úrbéri lekötelezés.
5. Öröklési jog: az öröklés fogalma, az öröklés (a vérközösségi hagyományokon nyugvó) elvei, a nemesek, a székelyek, a jászok-kunok, a városi polgárok, az erdélyi szászok, a jobbágyok törvényes öröklése, öröklés urafogyott vagyonban, a végrendeleti öröklés (köz,- magán és kiváltságos végrendeletek), öröklési szerződés, hitbizomány. A nők különös jogai: leánynegyed, hajadoni jog, hozomány, jegyajándék, özvegyi jog, az özvegy nő öröklése férje vagyonában és a közszerzemény.
 6. A régi büntetőjog rendszere, elvei és alapvető intézményei: köz - és magándeliktumok, a büntetőjogi felelősség, a büntethetőséget kizáró okok, a menedékjog, a bűnösség, a kísérlet és az előkészület, a bűnszerzők, a büntetés és célja, a büntetések felosztása, egyes büntetések, a büntetés kiszabása, a büntetés kiszabásánál rendszerint figyelembe vett enyhítő és súlyosító körülmények. 
7. A hűtlenség és esetei, egyéb közbűncselekmények (büntettek és vétségek) és ezek szokásos büntetései az egyes korszakokban. Magánbűncselekmények: a nagyobb hatalmaskodás és esetei, a kisebb hatalmaskodás és esetei, egyéb magándeliktumok.
8. A bírósági szervet a rendiség felszámolásáig: A királyi kúria és bíróságai: a jelenléti bíróságok (praesentia regia, specialis praesentia regia, personalis praesentia regia). A királyi ítélőtábla létrejötte és szervezete, a hétszemélyes tábla és szervezete az 1723-as reform előtt és után. A király vidéki bíróságai. A nádor önálló bíráskodása, a bírói közgyűlések, a nemesi bíróságok: a vármegyei  törvényszék, az alispáni és a szolgabírói szék. A kerületi táblák. A polgárok és a városok bíróságai. A a jászok-kunok és hajdúk bíróságai. Az úriszék. Erdély és Horvátország bírósági szervezete. A szentszékek.
9. A bíró és segédei, a perbeli személyek, a vádló és terhelt. A peres eljárás kezdeti sajátosságai, a rendes per és szakaszai. A bizonyítás: a formális vagy alaki bizonyítás illetve, az anyagi bizonyítás fogalma, a bizonyítási eljárások. A rendes magánjogi per és szakaszai, a rendes büntetőper és szakaszai. A bizonyítás sajátosságai a késő rendi korszakban, a bizonyítási eljárás a processus civilis ordinarius-ban és a  processus criminalis-ban.
10. A modern magyar magánjog rendszere: A tradicionális jog alapintézményeinek lebontása. A modernizáció megindulása ITSZ rendelkezései alapján. A személyi és családjog modern elveken meginduló átalakulása. A dologi jog sajátos rendszere. A kötelmi jog fejlődést meghatározó hatások. Az öröklési jog sajátosságai.
11. A modern magyar büntetőjog: A klasszikus büntetőjogi elvek érvényre jutása. A büntetőjogi kodifikáció. A büntetőtörvény rendszere. A büntetőtörvény módosításai. A kihágási büntetőtörvény. A katonai büntető törvény.
12. A modern igazságszolgáltatási szervezet kiépülése. A bírósági szervezet: Magyar Királyi Kúria, az ítélőtáblák, a királyi törvényszékek és esküdtbíróságok, a királyi járásbíróságok. A királyi ügyészségek. A diktatórikus hatalomgyakorlási időszakainak igazságszolgáltatási szervezete.
13. A modern polgári és büntetőeljárás: A perjogi modernizáció szakaszai, a kodifikáció, a modern eljárási elvek érvényesülése, a polgári eljárás (perrendtartás), illetve a bűnvádi perrendtartás sajátosságai, a polgári és a büntetőeljárás szakaszai és lényegi elemei.    

Félévközi ellenőrzés:
Egy szorgalmi dolgozat áprilisban. Eredményes teljesítése a hallgató tetszése szerint beszámítható a szigorlati jegybe.
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tradicionális magyar jog meghatározó intézményei kialakulásának és változásainak  bemutatása. Az alapvető magán büntető és perjogi fogalmak és intézmények történeti megalapozású tisztázása. A modern magyar magán, -büntető és eljárásjogok polgári korszakbeli kifejlődésének áttekintése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező tankönyvek:
Béli Gábor: Magyar jogtörténet. A tradicionális jog. Budapest-Pécs, 1999, 2000 és további kiadásai 
Magyar alkotmánytörténet (szerk.: Mezey Barna) Budapest, 2003 és további kiadásai
Ajánlott tankönyvek:
Csizmadia Andor - Kovács Kálmán - Asztalos László: Magyar állam - és jogtörténet. Budapest, 1985 (és további, illetve legújabb kiadásai)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO1001
Egyetemes állam- és jogtörténet 1.
Dr. Herger Csabáné egyetemi docens
Jogtörténeti Tanszék

Kedd, 8.00 – 10.00 (+15 perc szünet) / Molnár Kálmán előadóterem

 AJKONO1001
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit3
Heti óraszám3
Szemeszter1

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az egyetemes (általános) állam- és jogtörténet, összehasonlító állam- és jogtörténet
2. Az ókori Kelet állam- és jogéletének hagyatéka
3. Hellász állam- és jogéletének hagyatéka
4. A Római Birodalom állam- és jogéletének hagyatéka
5. A középkor alapvető struktúrái
6. A patrimoniális, a rendi és az abszolutista állammodell
7. Jogforrások és jogterületek a középkorban
8. A városok és joguk
9. Az egyházak szervezete és joga
10. A modern államépítési elvek
11. A modern jogrend alapelvei
12. Az angol állam- és jogtörténet alapvonalai
13. Az angol térszerkezet és a gyarmatbirodalom
14. Az Amerikai Egyesült Államok állam- és jogtörténetének alapvonalai

Félévközi ellenőrzés:
4 írásbeli dolgozat a 4., 7., 10. és 13. előadáson (Minden alkalommal 10 pont, azaz összesen 40 pont szerezhető). A szorgalmi dolgozat lehetőségével az a hallgató élhet, aki a 14 oktatási héten legalább 11 előadáson részt vett.
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga (Aki a 4 félévközi számonkérés során a lehetséges 40 pontból 25 pontot elért, annak kollokviumi érdemjegyét megajánljuk a következők szerint: 25-28: elégséges, 29-32: közepes, 33-36: jó, 37-40: jeles)
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az egyetemes állam-és jogfejlődés alapelveinek és intézményeinek, a jogi kultúra jelenségeinek bemutatása. A modern jogágak történeti gyökereinek bemutatása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tankönyv: Kajtár István-Herger Csabáné: Egyetemes állam- és jogtörténet Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2015. 5. kiadás
Ajánlott irodalom:
- Herger Csabáné: A nővételtől az állami anyakönyvvezetőig. A magyar házassági köteléki jog és az európai modellek. Bp.-Pécs, 2006. III. fejezet
- Herger Csabáné: Polgári állam és egyházi autonómia a 19. században. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2010
- Wenczel Gusztáv: Egyetemes Európai jogtörténet. Bp. 1873.
- Általános jogtörténet. Szerk.: Horváth Pál, Bp., 1991. - Ruszoly József: Európa jogtörténete. Bp. 1996.
- Gönczi-Horváth-Stipta-Zlinszky: Egyetemes jogtörténet. Bp. 1997.
- Kisteleki - Lővétei - Nagyné Szegvári K. - Rácz - Schweitzer - Tóth: Egyetemes állam- és jogtörténet. Ókor - feudális kor. Bp. 1998.
- Kisteleki - Lövétei - Nagyné Szegvári K. - Pomogyi - Rácz: Egyetemes állam- és jogtörténet. Polgári kor. Bp. 2002.
- Mezey B. – Szente Z.: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet. Bp. 2003.
- Földi A. (szerk.): Összehasonlító jogtörténet. Bp. 2012.
- Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba. (A feudális jog forrásai) (1.-2.) Bp. 1966.
- Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba. Bp. 1989.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO1101
Egyetemes állam- és jogtörténet 2.
Dr. Herger Csabáné egyetemi docens
Jogtörténeti Tanszék

 AJKONO1101
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO1001
Egyetemes állam- és jogtörténet 1.
Kredit6
Heti óraszám3
Szemeszter2

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A francia állam- és jogtörténet alapvonalai
2. Németalföld állam- és jogtörténetének alapvonalai
3. Svájc állam- és jogtörténetének alapvonalai
4. Az Ibériai-félsziget állam- és jogtörténetének alapvonalai
5. Itália állam- és jogtörténetének alapvonalai
6. A német állam- és jogfejlődés alapvonalai
7. A Habsburg Birodalom állam- és jogtörténetének alapvonalai
8. A skandináv-balti térség állam- és jogtörténetének alapvonalai
9. A cseh és a lengyel térség állam- és jogtörténetének alapvonalai
10. Az orosz állam- és jogtörténet alapvonalai
11. A Balkán állam- és jogtörténetének alapvonalai
12. Az iszlám államok és az iszlám jogi kultúra
13. A modernizáció és modelljei. A jog hatékonyságának történeti vizsgálata
14. A nemzetközi együttélés fejlődésének alapvonalai. A hatalom és jog kultúrtörténete

Félévközi ellenőrzés:
Szorgalmi dolgozat a 4., a 7., a 10. és a 13. órákon. A szorgalmi dolgozat lehetőségével az a hallgató élhet, aki a 14 oktatási héten legalább 11 előadáson részt vett.
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az egyetemes állam-és jogfejlődés alapelveinek és intézményeinek, a jogi kultúra jelenségeinek bemutatása. A modern jogágak történeti gyökereinek bemutatása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tankönyv: Kajtár István-Herger Csabáné: Egyetemes állam- és jogtörténet. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2015. 5. kiadás
Kötelező irodalom:
- Kajtár István: A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai. Európa - haladás - Magyarország. Bp.-Pécs, 2003. I-VII. fejezet.
- Kajtár István: Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe. Bp.-Pécs, 2004
– Herger Csabáné –Kajtár István: Jogtörténészportrék I. Werner Ogris. Bp.-Pécs, 2007.
Ajánlott irodalom:
- Wenczel Gusztáv: Egyetemes Európai jogtörténet. Bp. 1873. - Általános jogtörténet. Szerk.: Horváth Pál, Bp., 1991. - Ruszoly József: Európa jogtörténete. Bp. 1996.- Gönczi-Horváth-Stipta-Zlinszky: Egyetemes jogtörténet. Bp. 1997. - Kisteleki - Lővétei - Nagyné Szegvári K. - Rácz - Schweitzer - Tóth: Egyetemes állam- és jogtörténet. Ókor - feudális kor. Bp. 1998. - Kisteleki - Lövétei - Nagyné Szegvári K. - Pomogyi - Rácz: Egyetemes állam- és jogtörténet. Polgári kor. Bp. 2002.- Mezey B. – Szente Z.: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet. Bp. 2003. - Földi A. (szerk.): Összehasonlító jogtörténet. Bp. 2012. - Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba. (A feudális jog forrásai) (1.-2.) Bp. 1966. - Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba. Bp. 1989. - Hattenhauer, Hans: Europäische Rechtsgeschichte. Heidelberg, 1992. - Coing, Helmut: Europäisches Privatrecht 1500 bis 1800. Bd. I.-II. München 1985-1989.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO1201
Római jog 1.
Dr. Pókecz Kovács Attila egyetemi docens
Római Jogi Tanszék

Hétfő, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / Molnár Kálmán előadóterem
Kedd, 10.15 – 11.35 (+10 perc szünet) / Molnár Kálmán előadóterem

 AJKONO1201
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit4
Heti óraszám4
Szemeszter1

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Bevezetés. A római királyság és köztársaság államszervezete
2. A principátus és a dominátus. A római jog forrásai.
3. Jogtudomány. Jusztiniánuszi kodifikáció. A római jog továbbélése.
4. A római perjog vázlata.
5. Természetes személyek. Jogi személyek.
6. A római család.
7. A római házasság. Házassági vagyonjog.
8. Cselekvőképesség. Gyámság. Gondnokság.
9. Vagyon. Dolgok osztályozása.
10. Birtoktan.
11. Tulajdonjog. Eredeti szerzésmódok.
12. Származékos szerzésmódok. Elbirtoklás.
13. Tulajdonvédelem.

Félévközi ellenőrzés:
December első vagy második hetében szorgalmi zárthelyi dolgozat a Történeti rész, Perjog, Személy-és Családjog, és Dologi Jog (Vagyon, Birtoktan, Tulajdonjog) anyagából.
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A magánjogi dogmatika alapfogalmainak történeti szemléletű elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező tananyag:
Benedek Ferenc - Pókecz Kovács Attila: Római magánjog, Budapest-Pécs 2017, 5. kiadás
Jusztinger János: Római jogi példatár 1. PTE ÁJK, Pécs 2017. c. elektronikus jegyzet
Kötelező olvasmány: Földi András és Hamza Gábor: A római jog története és institúciói, Budapest 2010, Nemzeti Tankönyvkiadó.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO1301
Római jog 2.
Dr. Jusztinger János adjunktus, tanszékvezető
Dr. Pókecz Kovács Attila egyetemi docens
Római Jogi Tanszék

 AJKONO1301
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO1201
Római jog 1.
Kredit7
Heti óraszám4
Szemeszter2

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Idegen dologbeli jogok.
2. A kötelem fogalma. A szolgáltatás. Kártérítés.
3. Felróhatóság, vétkesség.
4. A római szerződések rendszere. A szerződés megkötése, tartalma.
5. Stricti iuris kötelmet eredményező szerződések.
6. Reálszerződések.
7. Konszenzuálszerződések.
8. Ajándékozás. Jogalap nélküli gazdagodás.
9. Deliktuális kötelmek.
10. Egyetemlegesség, kezesség.
11. A kötelmek megszűnése teljesítés nélkül.
12. Az öröklési jog alapfogalmai. A hagyaték megnyílása és megszerzése.
13. A hagyaték megszerzésének hatásai. Hagyomány és hitbizomány.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A magánjogi dogmatika alapfogalmainak történeti szemléletű elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező tananyag:
Benedek Ferenc-Pókecz Kovács Attila: Római magánjog, Budapest-Pécs 2016, 4. átdolgozott kiadás
Csoknya Tünde Éva - Jusztinger János (szerk.): A római jog alapfogalmai, Budapest-Pécs 2016.
Kötelező olvasmány: Földi András és Hamza Gábor: A római jog története és institúciói, Budapest 2016.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO1401
Római jogi gyakorlat
Dr. Jusztinger János adjunktus, tanszékvezető
Dr. Pókecz Kovács Attila egyetemi docens
Dr. Csoknya Tünde Éva tanársegéd
Római Jogi Tanszék

 AJKONO1401
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO1201
Római jog 1.
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter2


Létszám/csoport: 30
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Birtokvédelem
2. Eredeti szerzésmódok (occupatio, kincstalálás, dologegyesülés, specificatio, separatio, perceptio)
3. Származékos szerzésmódok, elbirtoklás
4. Tulajdonvédelem (rei vindicatio, actio Publiciana, actio negatoria),
5. Telki szolgalmak. Személyes szolgalmak, örökhaszonbérlet, örökbérlet. Kézizálog, jelzálog, actio Serviana, zálogjogok találkozása
6. Dologi jogi zárthelyi dolgozat
7. Civilis obligatio-naturalis obligatio. Kártérítés és vétkességi felelősségi rendszer, lehetetlenülés, adóskésedelem, hitelezőkésedelem.
8. Tévedés, megtévesztés, fenyegetés. Semmiség, megtámadhatóság. Képviselet a jogügyleteknél, prétori járulékos keresetek.
9. Stipulatio és mutuum
10. Reálszerződések (commodatum, depositum, contractus pigneraticius, contractus innominati)
11. Adásvétel. Locatio-conductio. Societas. Mandatum.
12. Zárthelyi dolgozat a kötelmi jog köréből
13. Jogesetek az öröklési jog köréből

Félévközi ellenőrzés:
Két írásbeli dolgozat. Az első a dologi jog témaköréből március 1. 2 vagy 3. hetében. A második Kötelmi jogból április utolsó hetében, vagy május első hetében.
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A római magánjog (elsősorban a vagyoni jog) intézményeinek jogeseteken keresztül történő megismertetése, illetve a jogesetmegoldás módszertanának bemutatása, illetve alkalmazása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Brósz Róbert: Római jogi gyakorlatok, Bp. 1988.
Jakab Éva: Forum Romanum, Szeged 2002.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
A csoportvezető tanárral történő egyeztetés szerint.
Megjegyzés: -

  AJKONO1501
Bevezetés a bűnügyi tudományokba
Dr. Kőhalmi László egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Korinek László egyetemi tanár
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

 AJKONO1501
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit3
Heti óraszám2
Szemeszter2

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A bűnügyi tudományok rendszere
2. A társadalmi - gazdasági fejlődés (modernizáció) és a devianciák kapcsolata
3. A társadalmi beilleszkedési zavarokat magyarázó makro-és mikro szintű elméletek
4. A látens bűnözés forrásai és vizsgálati módszere. A látens bűnözést vizsgáló kutatások áldozati megkérdezések eredményei. A látens bűnözést vizsgáló kutatások tettesi megkérdezések eredményei. 
5. A látens bűnözési vizsgálatok legfontosabb eredményei. A látens bűnözés kriminálpolitikai tanulságai. A bűnügyi statisztikák valóságtükröző képessége. A rendőrségi statisztikával kapcsolatos legfontosabb kifogások és a statisztikai manipuláció lehetősége
6. A fiatalkori devianciák megítélése .A fiatalkori bűnözés
7. A prostitúció és a szocializáció
8. Az időskori bűnözés
9. A női bűnözés
10. A tömegtájékoztatásban megjelenő bűnözéskép és a bűnözés tényleges valósága. A tömegtájékoztatás intergrációs következményei és erőszakábrázolásának elméleti modelljei
11. Az alkoholizmus és a bűnözés összefüggései.A kábítószer – probléma és a bűnözés összefüggései. A „kábítószer – probléma” kialakulása és jellemzői Magyarországon. Kriminálpolitikai megoldások a kábítószer - bűnözés megelőzésére, leküzdésére
12. A kriminológia előfutárai, kialakulása. A klasszikus iskola, a pozitivizmus és a közvetítő iskola Biológiai – testi – lelki adottságokat vizsgáló elméletek. Társadalmi struktúrával összefüggő elméletek. Címkézéselmélet (Labeling – elmélet). A morálispánik-elmélet. Interakcionista elméletek. Fenomenológiai, etnometodológiai irányzatok.  A többfaktor-megközelítés
13. A büntető igazságszolgáltatás mint rendszer. A rendőrség, az ügyészség a bíróságok

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja előkészíteni a bűnügyi tantárgycsoport tanulását, megkönnyíteni a jogásszá válást. A Bevezetés a bűnügyi tudományokba tantárgy az első évfolyamos hallgatóknak a tételes bűnügyi tárgyak tanulmányozása előtt szintézist ad, továbbá olyan egységes ismeretek birtokába juttatja a hallgatókat, amely meghaladja az átlagpolgár bűnözésről alkotott ismereteit, attitűdjeit.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
kötelező irodalom:
KORINEK László: Bűnözési elméletek, Duna Palota és Kiadó, Budapest, 2006 (
következő fejezetei: I., II., III., IV.3.)
ajánlott irodalom:
Gönczöl Katalin– Kerezsi Klára – Korinek László – Lévay Miklós: Kriminológia-Szakkriminológia, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2006 (következő fejezeti:1.6, 1.7, 2.7., 2.9., 2.10., 2.12.)
Korinek László: Irányzatok a kriminológiai gondolkodás fejlődésében, BM Kiadó, Budapest, 2005, harmadik, átdolgozott kiadás következő fejezetei: I., V., VI.,VII.
Gönczöl–Korinek–Lévai-Kerezsi: Kriminológia-Szakkkriminológia (megjelenés alatt)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO1601
Jogi alaptan
Dr. Monori Gábor adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Szerda, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / Molnár Kálmán előadóterem

 AJKONO1601
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit4
Heti óraszám2
Szemeszter1-2

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A tudomány fogalma, rendszere, valamint az állam- és jogtudomány tárgya és rendszere
A jogi kultúra
A norma fogalma, jellemzõ vonásai, illetve fajtái
2. A jog és más társadalmi normák kapcsolata(jog és erkölcs, jog és vallás, jog és
méltányosság)
A jog funkciói
A jogforrás fogalma, fajai és a jogforrási hierarchia
3. A jogrendszer fogalma és tagozódása
A jogág
A római-germán jogcsalád
A common law jogcsalád
A szocialista jogcsalád
4. A vallási- és tradícionális jogcsalád
A jogszabály fogalma és szerkezeti elemei
A jogszabályok fajai
5. A jogszabályok érvényessége és hatályossága
A jogkövetés fogalma és típusai
A jogviszony fogalma és a jogviszony alanyai közül a természetes személy
A jogviszony alanyai (a természetes személy kivételével)
6. A jogviszony tárgya és tartalma
A jogi tények
A jogalkalmazás fogalma és szakaszai
7. A jogalkalmazás jogfejlesztõ szerepe
A jog hatékonysága (fogalma, a jog hatékonyságának oldalai,a jog hatékonyságának jogi
feltételei/
8. A politikai rendszer fogalma és elemei
A pártrendszerek típusai
9. A befolyásoló csoportok
Az állam kialakulásának stádiumai
Az állam fogalma és az államterület
10. Az állam népessége
Az állam szuverenitása
Az állam funkciói
11. Az abszolút állam
A liberális állam
A jóléti állam
A totális állam
12. A jogállam
Az államforma fogalma és felosztása
A kormányforma
Az állam szerkezete
13.Konzultáció

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja a további jogi tanulmányokat elõkészítése a hallgatók számára.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Visegrády Antal:Jogi alaptan (PTE ÁJK 1996)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO1701
Jogszociológia
Dr. Maczonkai Mihály egyetemi docens
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Szerda, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem

 AJKONO1701
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO0101
Általános szociológia
Kredit4
Heti óraszám2
Szemeszter3-4

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A jogszociológia klasszikus problémái I – a jog pluralitása, a tételes jog korlátai
2. A jogszociológia klasszikus problémái II – a jog kiszámíthatósága és a társadalmi mérnökösködés
3. A jogszociológia klasszikus problémái III – a jog és a társadalmi szolidaritás, az anómia és a jogi szabályozás kapcsolata
4. A jogszociológia klasszikus problémái IV – a jog alapvető intézményeinek és a társadalom közösségi szempontjainak kapcsolata, a jog racionalitásfok szerinti típusai
5. A jogszociológia klasszikus problémái V – A racionális jog kialakulásának társadalmi háttere, a kodifikáció jogszociológiai problémái 
6. A jogszociológia klasszikus problémái VI- a jog és a társadalmi változás kapcsolata
7. A jog társadalomban elfoglalt helye I – a jog helye a társadalom alrendszereiben
8. A jog társadalomban elfoglalt helye II – a modern jogfejlődés tendenciái, a materializálódása és annak következményei
9. A jog társadalomban elfoglalt helye III – a jog rövid és hosszútávú kiszámíthatósága, a modern jog tartalmi átalakulása
10. A jogszociológia, mint tudomány, létrejöttének feltételei
11. A jogszociológia létrejöttét elősegítő tényezők, a jogszociológia előfutárai
12. A francia és a német nyelvű jogrendszerek szociológiai jellegzetességei
13. Az angol és az amerikai jog szociológiai jellegzetességei

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tárgy letétele után a hallgató rendelkezzen ismeretekkel a jogszociológia alapjaival kapcsolatban és képes legyen egy-egy jogterület anyagának jogszociológiát érintő aspektusainak értelmezésére.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO1801
Jogi informatika
Dr. Szőke Gergely László adjunktus
Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport

Szerda, 11.45 – 13.45 (+15 perc szünet) / Irk Albert előadóterem

 AJKONO1801
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit4
Heti óraszám3
Szemeszter 7-8

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
- Az informatikai jog fogalma és tárgya. Az információs társadalom teóriái
- Alapfogalmak az infokommunikációs jog köréből
- Az infrastruktúra-szabályozás alapjai
- A domain nevek szabályozása
- Információs alapjogok I. – a személyes adatok védelme (adatvédelem)
- Információs alapjogok II – a közérdekű adatok nyilvánossága (információszabadság)
- A digitális tartalmak szerzői jogi védelme
- A szoftverek és adatbázisok jogi védelme
- Az elektronikus kereskedelem joga
- Hitelesség elektronikus környezetben – az elektronikus aláírás
- Elektronikus eljárások a magyar jogban
- Számítógépes bűnözés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Már napjaink gyakorló jogászai sem kerülhetik meg munkájuk során az informatika által támasztott kihívásokkal való szembenézést. Még inkább igaz ez a jövő jogászgenerációinak esetében. A tantárgy megismertet az informatikai és kommunikációs technológiák társadalmi hatásaival, az ebből eredő jogi kihívásokkal és a rájuk vonatkozó magyar és EU szabályozás alapvető vonásaival. A kurzus keretében számos olyan jogintézménnyel ismerkednek meg a hallgatók, amelyek – szinte bármely jogterülettel is foglalkoznak – a jogászi munkájuk mindennapjainak része lesz.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- Balogh Zsolt György (2004): Az infokommunikációs jogról. Infokommunikáció és Jog. 2004/2. pp. 45-50.
- Balogh Zsolt György – Polyák Gábor – Szőke Gergely László (2014): Az elektronikus kereskedelem és az elektronikus aláírás szabályozása, Kézirat
- Nagy Zoltán András (2009): Bűncselekmények számítógépes környezetben, Ad Librum, pp. 19-80.
- Polyák Gábor (2013): A domain-használat szabályozási kérdései, Kézirat
- Polyák Gábor – Szőke Gergely László (2013): A személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága, Kézirat
- Polyák Gábor – Szőke Gergely László – Lehóczki Zsófia (2014): Szerzői jogi alapismeretek, Kézirat
- Polyák Gábor – Szőke Gergely László – Lehóczki Zsófia (2014): A szoftverek és adatbázisok jogi védelme, Kézirat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO1901
Alkotmányjog 1.
Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Ádám Antal dr. et prof. honoris causa
Dr. Cseporán Zsolt tanársegéd
Dr. Drinóczi Tímea egyetemi tanár
Dr. Kocsis Miklós egyetemi docens
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Dr. Zeller Judit adjunktus
Alkotmányjogi Tanszék

Kedd, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / Irk Albert előadóterem

  AJKONO1901
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter3

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
AJKONO1901
1. A politikai, az erkölcsi és a közjogi elméletalakulás az ógörög gondolkodásban. A ius divinum és az erkölcs viszonya a patrisztikában és a skolasztikában. A politikai hatalom gyakorlásának reneszánsz felfogása Niccoló Machiavelli műveiben. Természetjogi felfogások és szerződéselméletek. Immanuel Kant kategórikus imperativusza.
2. A francia és a német közjogtudomány fejlődése. Magyar közjogi iskolák.
3. Posztmodernitás és értéktan. Alkotmányi értékek.
4. Alkotmány, alkotmányozás, alkotmányosság.
5. Az alkotmányjog. A magyar alkotmánytörténet, az Alaptörvény jellege.
6. Jogállam, hatalommegosztás, alkotmányos demokrácia (fogalma, jellemzői), szuverenitáselméletek.
7. A magyar Alaptörvény alapelvei.
8. Jogforrástan.
9. Magyarország jogforrási rendszere és a jogalkotás.
10. Állampolgárság.
11. A közvetlen demokrácia fórumai.
12. Országos népszavazás.
13. Az alkotmányos demokrácia érdekközvetítési rendszere. A politikai pártok.
14. A pártok, az érdekszervezetek és a társadalmi mozgalmak Magyarországon

KOJN0101
A) Alkotmányjogi alapfogalmak: 1. Az alkotmányjog mint jogág, tudományág és tantárgy; 2. Az alkotmány fogalma, típusai; az alkotmányfejlődés, az alkotmány szerkezete, szabályozási jellege, az alkotmányosság garanciái; 3. Alkotmányos alapelvek; 4. Jogforrások.
B) Demokratikus intézményrendszer, participációs mechanizmusok:
5. Állampolgárság 6. Az országgyűlési képviselők választása; 7. Az országos népszavazás; 8. A helyi önkormányzati választások; 9. A politikai pártok; 10. Az érdekszervezetek.
C) Magyarország államszervezete: 11. Az államszervezet fogalma, szabályozása, kialakításának elvei; 12. Az Országgyűlés, a köztársasági elnök; 13. a Kormány, az Alkotmánybíróság.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Alapvető közjogtani, alkotmánytani és magyar alkotmányjogi ismeretek közvetítése, megvitatása, megértése, elsajátítása, az összefüggések feltárása. A hallgatók elméleti (alkotmánytani) ismeretekkel egybekötve megismerik és elsajátítják a magyar alkotmányjog főbb intézményeit, szabályait, a kurzus végére átfogó és alapvető ismeretekkel rendelkeznek Magyarország alkotmányos berendezkedéséről, a legfontosabb állami szervek létrejöttéről és működéséről, az Alaptörvényben biztosított alapvető jogokról és érvényesítésük garanciarendszeréről.  A tantárgysorozat fő részei: I. Alkotmány- és közjogelmélet, a jogállam alapintézményei, demokratikus intézményrendszer; II. Államszervezeti jog; III. Alapvető jogok és alapkötelességek.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Ádám Antal: Bevezetés a közjogtanba. PTE ÁJK, Pécs 1999
Kocsis Miklós - Petrétei József - Tilk Péter: Alkotmánytani alapok. Kodifikátor Alapítvány, 2015
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga I. Alapvetés, alkotmányos intézmények. 2., javított és aktualizált kiadás. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2016
Alaptörvény, a Meet Street-n megtalálható és az órákon meghatározott irodalmak, jogszabályok.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO2001
Alkotmányjog 2.
Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Ádám Antal dr. et prof. honoris causa
Dr. Cseporán Zsolt tanársegéd
Dr. Drinóczi Tímea egyetemi tanár
Dr. Kocsis Miklós egyetemi docens
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Dr. Zeller Judit adjunktus
Alkotmányjogi Tanszék

 AJKONO2001
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO1901
Alkotmányjog 1.
Kredit4
Heti óraszám4
Szemeszter4

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Választás, választási rendszerek.
2. Országgyűlési képviselőválasztás I.
3. Országgyűlési képviselőválasztások II.
4. Államszervezet. Magyarország államszervezete.
5. Kormányzás, kormányzati rendszerek. A parlament.
6. Az Országgyűlés jellege, feladata, szervezete.
7. Alkotmányjogi képviselet. Az országgyűlési képviselők.
8. Az Országgyűlés tárgyalási rendje, az önálló indítványok tárgyalása. Az Országgyűlés és a Kormány együttműködése integrációs ügyekben.
9. A köztársasági elnök.
10. Az alkotmánybíráskodás.
11. A magyar Alkotmánybíróság.
12. A Kormány jellege, létrejötte és megbízatása, felelőssége.
13. A Kormány feladatai, működése.
14. Az alapvető jogok biztosa.
15. Közpénzügyek, Állami Számvevőszék, Magyar Nemzeti Bank, Költségvetési Tanács.
16. Az igazságszolgáltatás fogalma, alapelvei. Bírósági szervezet, a bíróságok igazgatása.
17. A bírák jogállása.
18. Az ügyészség alkotmányos helyzete, szervezete. Az ügyészek jogállása.
19. Az ügyészség feladatai, tevékenysége.
20. A Magyar Honvédség.
21. A rendvédelmi szervek.
22. Az önkormányzás fogalma, az önkormányzatok típusai. A helyi önkormányzatok alkotmányjogi szabályozása, a helyi önkormányzás meghatározása.
23. Helyi választás, helyi népszavazás.
24. A helyi önkormányzatok Alaptörvényben rögzített feladatai-és hatásköre
25. Az önkormányzati rendszer, az önkormányzat működése. Az önkormányzatok és a központi szervek.
26. Konzultáció.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Alapvető közjogtani, alkotmánytani és magyar alkotmányjogi ismeretek közvetítése, megvitatása, megértése, elsajátítása, az összefüggések feltárása. A hallgatók elméleti (alkotmánytani) ismeretekkel egybekötve megismerik és elsajátítják a magyar alkotmányjog főbb intézményeit, szabályait, a kurzus végére átfogó és alapvető ismeretekkel rendelkeznek Magyarország alkotmányos berendezkedéséről, a legfontosabb állami szervek létrejöttéről és működéséről, az Alaptörvényben biztosított alapvető jogokról és érvényesítésük garanciarendszeréről.  A tantárgysorozat fő részei: I. Alkotmány- és közjogelmélet, a jogállam alapintézményei, demokratikus intézményrendszer; II. Államszervezeti jog; III. Alapvető jogok és alapkötelességek.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kocsis Miklós - Petrétei József - Tilk Péter: Alkotmánytani alapok. Kodifikátor Alapítvány, 2015
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga I. Alapvetés, alkotmányos intézmények. 2., javított és aktualizált kiadás. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2016
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. Államszervezet. 2., javított és aktualizált kiadás. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2014
Alaptörvény, a Meet Street-n megtalálható és az órákon meghatározott irodalmak, jogszabályok.
Az órán megadott felkészülési anyagok
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO2101
Alkotmányjog 3.
Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Ádám Antal dr. et prof. honoris causa
Dr. Cseporán Zsolt tanársegéd
Dr. Drinóczi Tímea egyetemi tanár
Dr. Kocsis Miklós egyetemi docens
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Dr. Zeller Judit adjunktus
Alkotmányjogi Tanszék

Kedd, 10.15 – 11.35 (+10 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem
Csütörtök, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / Irk Albert előadóterem

 AJKONO2101
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO2001
Alkotmányjog 2.
Kredit4
Heti óraszám4
Szemeszter5

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Alapjogok elmélete
2. Alapjogok Magyarország Alaptörvényében
3. Az élethez és emberi méltósághoz való jog
4. A halálbüntetés, az abortusz és az eutanázia
5. Házasság, család
6. Gyermekek jogai
7. Információs önrendelkezés
8. Információszabadság
9. Magánszféra. Tisztességes eljáráshoz való jog
10. A diszkrimináció tilalma
11. Nemzetiségek jogai
12. Szabadsághoz és biztonsághoz való jog
13. Mozgásszabadság, menedékjog
14. Véleménynyilvánítás szabadsága
15. Sajtószabadság
16. Vallásszabadság, az egyházak, vallási közösségek jogi helyzete
17. Egyesülési jog
18. Gyülekezési jog
19. A gazdasági rend és gazdasági alapjogok
20. Tulajdonvédelem
21. Oktatáshoz való jog
22. A tudomány és a művészetek szabadsága
23. Szociális jogok
24. Alapkötelességek
25. Alapjogvédelem Magyarországon
26. Konzultáció

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Alapvető közjogtani, alkotmánytani és magyar alkotmányjogi ismeretek közvetítése, megvitatása, megértése, elsajátítása, az összefüggések feltárása. A hallgatók elméleti (alkotmánytani) ismeretekkel egybekötve megismerik és elsajátítják a magyar alkotmányjog főbb intézményeit, szabályait, a kurzus végére átfogó és alapvető ismeretekkel rendelkeznek Magyarország alkotmányos berendezkedéséről, a legfontosabb állami szervek létrejöttéről és működéséről, az Alaptörvényben biztosított alapvető jogokról és érvényesítésük garanciarendszeréről.  A tantárgysorozat fő részei: I. Alkotmány- és közjogelmélet, a jogállam alapintézményei, demokratikus intézményrendszer; II. Államszervezeti jog; III. Alapvető jogok és alapkötelességek.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Alaptörvény, a Meet Street-n megtalálható és az órákon meghatározott irodalmak, jogszabályok.
Az órán megadott felkészülési anyagok
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO2201
Alkotmányjogi gyakorlat
Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Cseporán Zsolt tanársegéd
Dr. Drinóczi Tímea egyetemi tanár
Dr. Kocsis Miklós egyetemi docens
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Dr. Zeller Judit adjunktus
Alkotmányjogi Tanszék

Dr. Drinóczi Tímea
AJKONO2201-1 Nem indul
AJKONO2201-2 Szerda, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / 207.

Dr. Kocsis Miklós
AJKONO2201-3 Szerda, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 010., okt. 18-tól Tanszék Z107.
AJKONO2201-4 Szerda, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 010., okt. 18-tól Tanszék Z107.

Dr. Cseporán Zsolt
AJKONO2201-5 Szerda, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 009.
AJKONO2201-6 Szerda, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 009.

Dr. Petrétei József
AJKONO2201-7 Szerda, 12.30 – 13.50 (+10 perc szünet) / 010., okt. 18-tól Tanszék Z107.
AJKONO2201-8 Szerda, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / 010., okt. 18-tól Tanszék Z107.

Dr. Tilk Péter
AJKONO2201-9 Szerda, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 011.
AJKONO2201-10 Szerda, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 011.

Dr. Zeller Judit
AJKONO2201-11 Szerda, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 105.
AJKONO2201-12 Szerda, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 105.

 AJKONO2201
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO2001
Alkotmányjog 2.
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter5

Létszám: 10 fő / csoportonként
Meghirdetési gyakorisága:
félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Alkotmányi alapelvek, jogalkotás
2. Választások, népszavazás, állampolgárság, pártok
3. Országgyűlés, Kormány
4. Köztársasági elnök, Alkotmánybíróság, alapvető jogok biztosa
5. Egyéb alkotmányos szervek
6. Alapjogok: méltóság
7. Alapjogok: magánszféra, szabadság
8. Alapjogok: egyenlőség
9. Alapjogok: vélemény-, sajtó-, információszabadság
10. Alapjogok: egyesülés és gyülekezés szabadsága
11. Alapjogok: gazdasági jogok
12. Alapjogok: szociális és kulturális jogok
13. Alapkötelezettségek

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja: Az Alkotmányjog I-III tantárgyakhoz kapcsolódó gyakorlati ismeretek közvetítése, jogesetmegoldás, beadványszerkesztés.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga I. Alapvetés, alkotmányos intézmények. 2., javított és aktualizált kiadás. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2016
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. Államszervezet. 2., javított és aktualizált kiadás. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2014
Alaptörvény, a Meet Street-n megtalálható és az órákon meghatározott irodalmak, jogszabályok.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -
  AJKONO2301
Közigazgatási jog 1.
Dr. Fábián Adrián egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Kiss László professor emeritus
Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens
Dr. Csefkó Ferenc címzetes egyetemi docens
Dr. Bencsik András adjunktus
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem
Csütörtök, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem

 AJKONO2301
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit4
Heti óraszám4
Szemeszter3

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A közigazgatás meghatározás.
2. A közigazgatási jogi norma. A közigazgatási jogviszon. A közigazgatási jog forrásai .
3. Közigazgatástudomány.
4. A közigazgatás szervezeti és intézményrendszere.
5. Nemzetközi közigazgatás, nemzeti közigazgatás és az EU kapcsolata.
6. Az önkormányzás fogalma. A települési egységek. A terület szervezési eljárás
7. Az önkormányzati feladat- és hatáskör telepítés rendszere. Államigazgatási feladatok és hatáskörök ellátása az önkormányzati rendszerben.
8. Helyi önkormányzat szervezete és működése.
9. A helyi önkormányzatok működésének aktuális problémái
10. A helyi jogalkotás. A helyi önkormányzatok és a központi szervek közötti kapcsolat.
11. Az önkormányzatok társulásai.
12. A megyei önkormányzat. A megyei (fővárosi) kormányhivatal
13. Az önkormányzatok gazdasági alapjai

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az elemi közigazgatási és közigazgatási jogi ismeretek megszerzése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
Fábián Adrián: Közigazgatás - elmélet. Dialóg Campus Kiadó, Pécs 2011
Fábián Adrián (szerk): Válogatott európai önkormányzati modellek. Dialóg Campus Kiadó. Pécs, 2012
Fábián Adrián: Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2009
Ivancsics Imre - Fábián Adrián: A közigazgatás szervezeti és intézmény rendszere. Pécs 2008

Fábián Adrián: Kommentár az önkormányzati törvényhez. Complex kiadó, Budapest 2013
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: - AJKONO2401
Közigazgatási jog 2.
Dr. Fábián Adrián egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Kiss László professor emeritus
Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens
Dr. Csefkó Ferenc címzetes egyetemi docens
Dr. Bencsik András adjunktus
Közigazgatási Jogi Tanszék

 AJKONO2401
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO2301
Közigazgatási jog 1.
Kredit4
Heti óraszám4
Szemeszter4

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Aktustan
2. Hatósági jogalkalmazás
3. A hatósági eljárás fogalma
4. A hatósági eljárás tételesjogi szabályozása
5. Alapelvek rendszere
6. Az alapeljárás
7. A döntések
8. Tényállás tisztázása
9. A jogorvoslati eljárás
10. A végrehajtási eljárás
11. Szabálysértési eljárás
12. Személyzeti politika a közigazgatásban
13. Közszolgálati jog

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Alapvető ismeretek megszerzése három témakörben: hatósági eljárás, szabálysértés és közszolgálati jog.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
Fábián Adrián: Vezetők és beosztottak a magyar közigazgatásban. Dialog Campus, Budapest - Pécs, 2011.
Fábián Adriánn - Ivancsics Imre: Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban. Dialog Campus kiadó, Budapest-Pécs 2013

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: - AJKONO2501
Közigazgatási jog 3.
Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens
Dr. Csefkó Ferenc címzetes egyetemi docens
Dr. Ivancsics Imre ny. egyetemi docens
Dr. Kóbor Gyula címzetes egyetemi docens
Dr. Bencsik András adjunktus
Közigazgatási Jogi Tanszék

Csütörtök, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / Irk Albert előadóterem

 AJKONO2501
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO2401
Közigazgatási jog 2.
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter5

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A közigazgatási jog különös rész helye a közigazgatási jog rendszerében.
2. Rendészeti igazgatás, Rendvédelmi igazgatás
3. Gazdaságigazgatás - gazdasági versenyjog
4. Területfejlesztési igazgatás
5. Szociális igazgatás
6. Fogyasztóvédelmi igazgatás
7. Gyermekvédelmi igazgatás
8. Egészségügyi igazgatás
9. Az állami alapnyilvántartások
10. Építésügyi igazgatás
11. Kulturális igazgatás
12. Oktatási igazgatás
13. Idegenrendészet

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Ágazati jogalkalmazási ismeretek.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
Bencsik András - Rózsás Eszter (Szerk.): Közigazgatási jog különös rész. Dialóg Campus Kiadó, Pécs 2014
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO2601
Közigazgatási jogi gyakorlat
Dr. Fábián Adrián egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Kiss László professor emeritus
Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens
Dr. Csefkó Ferenc címzetes egyetemi docens
Dr. Bencsik András adjunktus
Közigazgatási Jogi Tanszék

 AJKONO2601
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO2401
Közigazgatási jog 2.
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter6

Létszám/csoport: 20
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Helyi önkormányzatok szervezete
2. Helyi önkormányzatok működése
3. Helyi önkormányzatok döntései
4. Hatósági jogalkalmazás a gyakorlatban
5. Közigazgatási hatósági eljárás megindítása
6. Tényállás tisztázása
7. Eljárás résztvevői
8. Hatóság döntései
9. Jogorvoslati eljárások
10. Közigazgatási bíráskodás, közigazgatási döntések bírói felülvizsgálata
11. Végrehajtási eljárás
12. Szabálysértési eljárás
13. Különös részi eljárások

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A közigazgatási jog általános részéhez kapcsolódó gyakorlati ismeretek elmélyítése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
Fábián Adrián (szerk.): Közigazgatási jogi gyakorlat. Munkafüzet. PTE-ÁJK, Pécs, 2011.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO2701
Pénzügyi jog 1.
Dr. Szilovics Csaba egyetemi docens, tanszékvezető
Pénzügyi Jogi Tanszék

 AJKONO2701
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit2
Heti óraszám3
Szemeszter4

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Elmélet I.
2. Elmélet II.
3. Elmélet III.
4. Áht. I.
5. Áht. II.
6. Áht. III.
7. Áht. IV.
8. Áht. V. és Eva.
9. Art. I.
10. Art. II.
11. Tao. I.
12. Tao. II.
13. Számvitel, a számviteli törvény és az adótörvények összefüggései

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A pénzügyi jog alapvető intézményeinek, az államháztartás rendszerének megismerése. Bankrendszer szabályozása, bemutatása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Földes Gábor: Pénzügyjog I.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO2801
Pénzügyi jog 2.
Dr. Szilovics Csaba egyetemi docens, tanszékvezető
Pénzügyi Jogi Tanszék

Hétfő, 11.45 – 13.45 (+15 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem

 AJKONO2801
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO2701
Pénzügyi jog 1.
Kredit5
Heti óraszám3
Szemeszter5

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Szja I.
2. Szja II.
3. Közbeszerzés
4. Vám
5. Jövedék (2ó) + EU költségvetés (1ó)
6. Áfa I.
7. Áfa II.
8. Illeték
9. Bankrendszer I.
10. Bankrendszer II.
11. EMU
12. Nemzetközi adójog
13. Összefoglaló

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A fő adónemek megismerése, jogi szabályozásának elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO2901
Büntetőjog 1.
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntetőjogi Tanszék

Kedd, 9.30 – 11.30 (+15 perc szünet) / Irk Albert előadóterem

 AJKONO2901
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO1501
Bevezetés a bűnügyi tudományokba
Kredit4
Heti óraszám3
Szemeszter3

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
-A büntetőjogi felelősség.
-A büntetőjog fogalma és helye a jogrendszerben.
-A büntetőjog tárgya.
-A büntetőjog társadalmi rendeltetése.
-A büntetőjog-tudomány és a bűnügyi tudományok rendszere.
-A büntetőjog alapelvei.
-A büntetőjog-tudomány története.
-A magyar büntetőjog története.
-A büntetőjog forrásai.
-A büntető jogszabály szerkezete.
-A büntető jogszabály értelmezése.
-A büntetőtörvény hatálya.
-A bűncselekmény fogalma.
-A törvényi tényállás fogalma és fajai.
-A bűncselekmény tárgya.
-A bűncselekmény tárgyi elemei.
-A bűncselekmény alanya és a beszámítási képesség.
-A bűncselekmény alanyi elemei.
-A büntethetőségi akadályok rendszere általában.
-A büntethetőséget kizáró okok.
-A büntethetőséget megszüntető okok.
-A büntetőeljárás lefolytatását akadályozó okok.
-A büntethetőséget kizáró okok
-A büntethetőséget megszüntető okok

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege:szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A stúdiumok célja a büntetőjog hagyományos fogalomrendszerének megismertetése, az elméleti készség megteremtése mellett az önálló, probléma megoldó büntetőjogi gondolkodás kialakítása
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Balogh Ágnes - Tóth Mihály (szerk.): Magyar büntetőjog Általános rész (Bp., Osiris Kiadó, 2015),
2012. évi C. tv.
Balogh Ágnes: Jogi Szakvizsga Segédkönyvek: Büntetőjog 1. (7. hatályosított kiadás) 2016.
Kúria büntető jogegységi határozatai (BJE)
Kúria büntető kollégiumának véleményei (BKv)
Előadások anyaga
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO3001
Büntetőjog 2.
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntetőjogi Tanszék

 AJKONO3001
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO2901
Büntetőjog 1.
Kredit3
Heti óraszám2
Szemeszter4

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
-A bűncselekmény megvalósulási stádiumai.
-A bűncselekmény elkövetői.
-A bűncselekményegység és a halmazat.
-A jogkövetkezmények fogalma.
-A büntetés jogalapja és célja.
-A büntetés fogalma, sajátosságai.
-A szankciórendszerek fontosabb elvi kérdései és jellemző vonásai.
-Az egyes jogkövetkezmények.
-A büntetés kiszabása.
-A halmazati büntetés és az összbüntetés.
-Büntetéskiszabás az üzletszerű és az ismételt bűnelkövetés eseteiben.
-A büntetés enyhítése.
-A szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése és részbeni felfüggesztése.
-Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól.
-Fiatalkorúak büntetőjogának szabályozási modelljei és története.
-A fiatalkorúakra vonatkozó hatályos szabályozás.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Balogh Ágnes - Tóth Mihály (szerk.): Magyar büntetőjog Általános rész (Bp., Osiris Kiadó, 2015),
2012. évi C. tv.
Balogh Ágnes: Jogi Szakvizsga Segédkönyvek: Büntetőjog 1. (7. hatályosított kiadás) 2016.
Kúria büntető jogegységi határozatai (BJE)
Kúria büntető kollégiumának véleményei (BKv)
Előadások anyaga
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO3101
Büntetőjog 3.
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntetőjogi Tanszék

Kedd, 11.45 – 13.45 (+15 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem

 AJKONO3101
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO3001
Büntetőjog 2.
Kredit4
Heti óraszám3
Szemeszter5

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
I. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények:
- Emberölés;
- Erős felindulásban elkövetett emberölés. Öngyilkosságban közreműködés. Magzatelhajtás;
- Testi sértés;
- Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés. Tartás elmulasztása. Gondozás elmulasztása; , Segítségnyújtás elmulasztása
II. Az egészségügyi beavatkozás és az orvostudományi kutatás rendje elleni bűncselekmények: Az órai előadások anyaga
III. Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények;
- Kábítószer-kereskedelem,
- Kábítószer birtoklása
- Kóros szenvedélykeltés
- Kábítószer készítésének elősegítése
- Kábítószer-prekurzorral visszaélés
- Új pszichoaktív anyaggal visszaélés
- Teljesítményfokozó szerrel visszaélés
- Kuruzslás - Ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés
IV. Az ember szabadság elleni bűncselekmények
- Emberrablás
- Emberrablás feljelentésének elmulasztása
- Emberkereskedelem
- Kényszermunka
- Személyi szabadság megsértése
- Kényszerítés
V. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények:
- Szexuális kényszerítés
- Szexuális erőszak
- Szexuális visszaélés
- Vérfertőzés
- Kerítés
- Prostitúció elősegítése
- Kitartottság
- Gyermekprostitúció kihasználása
- Gyermekpornográfia- Szeméremsértés
- Kitiltás
- Magánindítvány
VI. A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények:
- Kiskorú veszélyeztetése
- Gyermekmunka
- Kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása
- Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása
- Tartási kötelezettség elmulasztása
- Családi jogállás megsértése
- Kettős házasság
VII. Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények:
- Közösség tagja elleni erőszak
- Személyes adattal visszaélés
- Közérdekű adattal visszaélés
- Magánlaksértés
- Zaklatás
- Magántitok megsértése
- Levéltitok megsértése
- Kiszolgáltatott személy megalázása
- Rágalmazás
- Becsületsértés
- Kegyeletsértés
VIII. A közlekedési bűncselekmények:
-A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény
- Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése
- Közúti veszélyeztetés
- Közúti baleset okozása
- Járművezetés ittas állapotban
- Járművezetés bódult állapotban
- Járművezetés tiltott átengedése
- Cserbenhagyás
IX. A környezet és a természet elleni bűncselekmények:
- Környezetkárosítás
- Természetkárosítás
- Állatkínzás
- Orvhalászat
-A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése
X. Az állam elleni bűncselekmények:
- Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása
- Az alkotmányos rend elleni szervezkedés
- Lázadás
- Rombolás
- Hazaárulás
- Hűtlenség
- Az ellenség támogatása
- Kémkedés
- A szövetséges fegyveres erő ellen elkövetett kémkedés
- Állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztása
- Kitiltás
XI.A minősített adat és a nemzeti adatvagyon elleni bűncselekmények
- Minősített adattal visszaélés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A stúdium célja a büntetőjog hagyományos fogalomrendszerének megismertetése, az elméleti készség kialakítása mellett az önálló, probléma megoldó büntetőjogi gondolkodás kialakítása
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tóth Mihály - Nagy Zoltán (szerk.): Magyar Büntetőjog Különös Rész Osiris Kiadó Budapest, 2014.
Balogh Ágnes: Jogi Szakvizsga Segédkönyvek: Büntetőjog II. Különös rész (4. átdolgozott, hatályosított kiadás) 2016.
2012. évi C. tv.
Kúria büntető jogegységi határozatai (BJE)
Kúria büntető kollégiumának véleményei (BKv)
Előadások anyaga.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO3201
Büntetőjog 4.
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntetőjogi Tanszék

 AJKONO3201
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO3101
Büntetőjog 3.
Kredit3
Heti óraszám2
Szemeszter6

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
I. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények:
- Hamis vád
- Hatóság félrevezetése
- Hamis tanúzás
- Hamis tanúzásra felhívás
- Mentő körülmény elhallgatása
- Bűnpártolás
- Fogolyszökés
- Fogolyzendülés
- Ügyvédi visszaélés
- Zugírászat
- Zártörés
-A bírósági végrehajtás akadályozása
II. A korrupciós bűncselekmények:
- Vesztegetés
- Vesztegetés elfogadása
- Hivatali vesztegetés
- Hivatali vesztegetés elfogadása
- Vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban
- Vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban
- Befolyás vásárlása Befolyással üzérkedés
III. A hivatali bűncselekmények: -Bántalmazás hivatalos eljárásban
- Bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában
- Kényszervallatás
- Jogellenes fogvatartás
- Hivatali visszaélés
- Közfeladati helyzettel visszaélés
- Jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy adatszerzés
- Jogosulatlan megbízhatósági vizsgálat végzése
- Egyéb rendelkezés
IV. A hivatalos személy elleni bűncselekmények
- Hivatalos személy elleni erőszak
- Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak
- Hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak
V. A közbiztonság elleni bűncselekmények:
- Terrorcselekmény
- Terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása
- Terrorizmus finanszírozása
- Értelmező rendelkezés
- Jármű hatalomba kerítése
- Bűnszervezetben részvétel
- Közveszély okozása
- Közérdekű üzem működésének megzavarása
- Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés
VI. A nemzetközi kötelezettségen alapuló közbiztonsági célú gazdasági előírások elleni bűncselekmények: - Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
- Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása
- Haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés
- Kettős felhasználású termékkel visszaélés
VII.: A köznyugalom elleni bűncselekmények
- Közösség elleni uszítás
-A nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása126
- Nemzeti jelkép megsértése
- Önkényuralmi jelkép használata
- Rémhírterjesztés
- Közveszéllyel fenyegetés
- Garázdaság
- Rendbontás
VIII.: A közbizalom elleni bűncselekmények
- Közokirat-hamisítás
- Hamis magánokirat felhasználása
- Okirattal visszaélés
IX. A közigazgatás rendje elleni bűncselekmények
- Egyesülési joggal visszaélés
- Embercsempészés
X. A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
- Rablás
- Kifosztás
- Zsarolás
- Önbíráskodás
XI.: A vagyon elleni bűncselekmények
- Lopás
- Rongálás
- Sikkasztás
- Csalás
- Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás
- Hűtlen kezelés
- Hanyag kezelés
- Jogtalan elsajátítás
- Orgazdaság
- Jármű önkényes elvétele
- Uzsora-bűncselekmény
XII.: A szellemi tulajdonjog elleni
- Bitorlás
- Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése
- Védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszása
- Iparjogvédelmi jogok megsértése
XIII.: A pénz- és a bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények
- Pénzhamisítás
- Pénzhamisítás elősegítése
- Bélyeghamisítás
- Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés
- Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése
XIV. A költségvetést károsító bűncselekmények:
- Társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés
- Költségvetési csalás
XV. Pénzmosás
- Pénzmosás
- A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása
XVI. A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények:
-A számvitel rendjének megsértése
- Csődbűncselekmény
- Bennfentes kereskedelem
- Piramisjáték szervezése
XVII.: A fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények:
- Rossz minőségű termék forgalomba hozatala
- Fogyasztók megtévesztése
- Versenytárs utánzása
- Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban
XVIII. A tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények
- Tiltott adatszerzés
- Információs rendszer vagy adat megsértése
- Információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tóth Mihály - Nagy Zoltán (szerk.): Magyar Büntetőjog Különös Rész Osiris Kiadó Budapest, 2014.
Balogh Ágnes: Jogi Szakvizsga Segédkönyvek: Büntetőjog II. Különös rész (4. átdolgozott, hatályosított kiadás) 2016.
2012. évi C. tv.
Kúria büntető jogegységi határozatai (BJE)
Kúria büntető kollégiumának véleményei (BKv)
Előadások anyaga.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO3301
Büntetőjogi gyakorlat 1.

Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Tóth Mihály egyetemi tanár
Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens
Dr. Dávid Ferenc tudományos munkatárs
Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens
Büntetőjogi Tanszék

Dr. Tóth Mihály
AJKONO3301-1 Kedd, 15.30 – 16.50 (+10 perc szünet) / B326.
Dr. Balogh Ágnes
AJKONO3301-2 Hétfő, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / B326.
AJKONO3301-3 Hétfő, 15.30 – 16.50 (+10 perc szünet) / B326.

Dr. Gál István László
AJKONO3301-4 Kedd, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet)
                                                      / Óriás Nándor előadóterem 2.

Dr. Nagy Zoltán
AJKONO3301-5 Nem indul
AJKONO3301-6 Nem indul

Dr. Dávid Ferenc
AJKONO3301-7 Nem indul

 AJKONO3301
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO3001
Büntetőjog 2.
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter5

Létszám/csoport: 20
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika: -

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

 AJKONO3401
Büntetőjogi gyakorlat 2.
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Tóth Mihály egyetemi tanár
Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens
Dr. Dávid Ferenc tudományos munkatárs
Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens
Büntetőjogi Tanszék

 AJKONO3401
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO3301
Büntetőjogi gyakorlat 1.
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter6

Létszám / csoport: 20
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika: -

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJKONO3501
Kriminológia 1.
Dr. Kőhalmi László egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Korinek László egyetemi tanár
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Hétfő, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem

 AJKONO3501
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO1501
Bevezetés a bűnügyi tudományokba
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter5

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A kriminológia fogalma, feladata, kutatási területei
2.  A kriminológia tudományának létrejötte
3. A XX. századi kriminológiai elméletei
4. A magyar kriminológiai gondolkodás fejlődése
5. A bűnözés társadalmi reprodukciója, deviancia-kontroll, társadalmi bűnmegelőzés
6.  A gyermek-és fiatalkori bűnözés. A karrier-bűnözés, karrier-bűnözők, bűnözői karrier
7.  Nemek és bűnözés
8.  Az erőszakos bűnözés. Az erőszakot (agressziót) magyarázó elméletek
9.  A külföldiek ellen elkövetett bűncselekményeket magyarázó tudományos elméletek. A külföldiek bűnözési aktivitását magyarázó tudományos teóriák
10.  Az erőszak biológia-és pszichológiai okai. Erőszak a tömegtájékoztatásban és a sportban. Az erőszak és a büntető bíráskodás a közvéleményben. A szexuális erőszak. A gyűlölet-bűncselekmények
11. A vagyon elleni bűnözés. Az alkoholizmus, a kábítószer-probléma és a bűnözés összefügései.
12.  A számítógépes bűnözés.
13.  A rendészet elmélete. A rendőrkutatások. A környezeti bűnözés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja megalapozott ismeretet nyújtani a bűnözés mint individuális magatartás és mint társadalmi tömegjelenség tényleges megjelenéséről, formáiról, okairól fejlődéséről, összetételéről.  A kollokvált joghallgató átfogó képet kap a bűnözésre adott társadalmi reakciókról, azok hatékonyságáról és a  kriminológiai gondolkodás nemzetközi tendenciájáról.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
kötelező szakirodalom:
Gönczöl Katalin-Kerezsi Klára-Korinek László-Lévay Miklós: Kriminológia-Szakkriminológia, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2006 (az alábbi fejezetek: 1.1., 1.2., 1.4., 1.9., 2.1, 2.7., 2.9., 2.10., 2.11.)
ajánlott szakirodalom:
Kaiser, Günther: Kriminologie, C.F. Müller Juristischer Verlag,  Heidelberg, Karlsruhe, 1996.
Korinek László: Félelem a bűnözéstől, Közgazdasági és Jogi Könyvkiad , Budapest, 1995.
Korinek László: Rejtett bűnözés, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1988.
Korinek László: Bűnözési elméletek, BUNA Paolta és Kiadó, Budapest, 2006
Kőhalmi László: A környezet és a természet büntetőjogi védelmének néhány jogdogmatikai és jogpolitikai problémája, Belügyi Szemle 2004/7-8, 191-201.o.
Lévai Miklós: From welfare to modified justice model – devolopment of juvenile justice in Hungary
Schwind, Hans – Dieter: Kriminologie, Kriminalistik Verlag, Heidelberg, 11., neuarbeitete und erweiterte Auflage, 2001.
Vigh József: Kriminológiai alapismeretek, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJKONO3601
Kriminológia 2.
Dr. Kőhalmi László egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Korinek László egyetemi tanár
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

 AJKONO3601
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO3501
Kriminológia 1.
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter6

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A viktimológia fogalma, feladata, kutatási területei
2.  H.von Hentig áldozati tipológiája B.Mendelsohn áldozati tipológiája. Sessar és Fattah áldozati tipológiája.  Az áldozattá válást magyarázó elméletek Viktimizációs formák.
3. Egyes társadalmi és személyiségi hatások az áldozattá válásban.  A vitimológia módszerei és főbb eredményei. Áldozat a bűncselekmény szituációban.
Az Európa Tanács és az ENSZ áldozatvédelmi ajánlása.
4. A szexuális viktimizáció összefüggései. A viktimológia esélyei és veszélyei. Erőszakos pornográfia és az erőszakos nemi bűncselekményekről szóló sajtójelentések hatásai.
5. A pedofillá válást magyarázó elméletek. Pedofil elkövetői típusok. A pedofilia káros következményei (viktimizálódás).
6.  A gazdasági bűnözés fogalma és jelentősége.  A gazdasági büntetőjogi szabályozás egyes kriminológiai aspektusai
7.  A szervezett bűnözés megjelenése az USA-ban , Itáliában, Kínában és Japánban. A szervezett bűnözés szerveződési szintjei és jellemzői  A szervezett bűnözés hazánkban.
8.  A terrorizmus fogalma. A terrorizmus fajtái és jelenkori megjelenési formái. A média szerepe a terrorizmusban. A terrorista személyisége. A bal-és jobboldali terroristák. A terrorizmus csapdái. A terrorizmus elleni harc
9.  A közlekedési bűnözés
10. A börtönügyekre vonatkozó hazai kriminológiai kutatások. Az alternatív büntetések és a kriminálpolitika. Az alternatív szankciók típusai, helye a szankciórendszerben
11. A bűnüldözés működési modellje
12.  Bűnügyi együttműködés az Európai Unióban. Nemzetközi bűnügyi együttműködés
13.  Kriminálpolitika és pönológia

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja megalapozott ismeretet nyújtani a bűnözés mint individuális magatartás és mint társadalmi tömegjelenség tényleges megjelenéséről, formáiról, okairól fejlődéséről, összetételéről. A kollokvált joghallgató átfogó képet kap a bűnözésre adott társadalmi reakciókról, azok hatékonyságáról és a kriminológiai gondolkodás nemzetközi tendenciájáról.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
kötelező szakirodalom:
Gönczöl Katalin-Kerezsi Klára-Korinek László-Lévay Miklós: Kriminológia-Szakkriminológia, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2006 (az alábbi fejezetek: 1.3., 1.6., 1.7, 1.8., 2.1., 2.4., 2.5., 2.6, 2.8., 3.1., 3.2, 3.3., 3.4.)
ajánlott irodalom:
Kaiser, Günther: Kriminologie, C.F. Müller Juristischer Verlag,  Heidelberg, Karlsruhe, 1996
Korinek Beáta: A stalkingról In: Emlékköny Ferencz Zoltán egyetemi adjunktus halálának 20.évfordulójára, szerk.: Korinek László, Kőhalmi László, Herke Csongor, Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 133, PTE Állam-és Jogtudományi Kar, Pécs, 2004, 117-130.o.
Korinek László: A terrorizmus– In: Emlékkönyv Vargha László egyetemi tanár születésének 90. évfordulójára, szerk.: Fenyvesi Csaba, Herke Csongor, Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 132, PTE ÁJK, Pécs, 2003, 169181.o.
Korinek László: A szexuális viktimizáció összefüggései In: Emlékköny Ferencz Zoltán egyetemi adjunktus halálának 20.évfordulójára, szerk.: Korinek László, Kőhalmi László, Herke Csongor, Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 133, PTE Állam-és Jogtudományi Kar, Pécs, 2004, 155-173.o.
Korinek László: Félelem a bűnözéstől, Közgazdasági és Jogi Könyvkiad , Budapest, 1995
Korinek László: Rejtett bűnözés, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1988
Lévai Miklós: From welfare to modified justice model – devolopment of juvenile justice in Hungary
Schwind, Hans – Dieter : Kriminologie, Kriminalistik Verlag, Heidelberg, 11., neuarbeitete und erweiterte Auflage, 2001
Vigh József: Kriminológiai alapismeretek, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO3701
Polgári jog 1.
Dr. Kecskés László egyetemi tanár, dékán
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Tamás Lajos ny. egyetemi docens, óraadó
Dr. Benke József adjunktus
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Dr. Harci-Kovács Kolos tanársegéd
Dr. Mohai Máté István tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék

Kedd, 12.30 – 13.50 (+10 perc szünet) / Faluhelyi Ferenc előadóterem
Szerda, 11.00 – 13.00 (+15 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem

 AJKONO3701
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO1301
Római jog 2.
Kredit6
Heti óraszám5
Szemeszter3

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika: 
1. A polgári jog fogalma.
A polgári jog tárgya
A polgári jog tárgykörére vonatkozó nézetek
A polgári jog kapcsolata más jogágakkal, különös tekintettel a közjog-magánjog viszony alakulására
A kereskedelmi jog és a gazdasági jog önállóságát állító nézetek
2. A polgári jog európai fejlődéstörténete.
A római jog továbbélése az európai jogrendszerekben
A kánonjog és az olasz polgári jog
3. A német polgári jog
Az osztrák polgári jog
A svájci polgári jog
4. A francia polgári jog
A BENELUX országok polgári joga
5.Az angol polgári jog
5. A magyar polgári jog tudománytörténete és kodifikáció története.
A polgári jog változásairól napjainkig.
6. A polgári jog alapelvei.
7. A polgári jog rendszere.
A polgári jog jogforrási rendszere.
A polgári jogi jogszabály és felépítése.
Jogalkalmazás a polgári jog területén.
8. A polgári jogi jogviszony fogalma, elemei és fajai.
A jogi tények fogalma és felosztásuk.
9. A jogképesség.
A jogképesség kezdete, a méhmagzat életjoga.
A jogképesség megszűnése, a holtnak nyilvánítás.
A cselekvőképesség fogalma.
A kiskorúság miatti korlátozott cselekvőképesség és a cselekvőképtelenség szabályai.
A korlátozottan cselekvőképes és a cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozatai
A nagykorú cselekvőképességének korlátozása, a cselekvőképességében részletesen korlátozott és a cselekvőképtelen nagykorú jognyilatkozatai
10. A jogi személyek története. A jogi személyekre vonatkozó elméletek.
Az állam jogalanyiságára vonatkozó elméletek. A fiskus.
Az állam polgári jogi jogalanyisága a magyar jogban.
11. A jogi személyek
A jogi személyek általános szabályai.
A jogi személy létesítése, szervezete és képviselete, törvényes működésének biztosítékai
A jogi személyek átalakulása, szétválása, egyesülése és jogutód nélküli megszűnése
A vállalatcsoport
Az egyesület
A gazdasági társaságok (általában)
A szövetkezet
Az egyesülés
Az alapítvány
12. A személyiségi jogok polgári jogi védelme.

Félévközi ellenőrzés:
írásbeli beszámoló október végén, melyen a megfelelő eredmény elérése esetén mentesülhetnek a vizsgaidőszakban az írásbeli beugró megírása alól. A dolgozat javítására vagy pótlására nincs lehetőség.
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: A vizsga eredménye alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A polgári jog alapfogalmainak, elveinek ismertetése, a polgári jog személyek joga című részének elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tananyag:
Lábady Tamás: A magánjog általános tana Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Kiadója, Budapest 2013
Kecskés László: A Polgári Jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben
HVG-ORAC, Budapest, 2009. 1-414. old.
Kecskés László: Polgári jogi fejlődés az angol és a skót jogban, HVG-ORAC, Budapest, 2012.
Kecskés László: Polgári Jog. A személyek joga. Átdolgozott és bővített harmadik kiadás, Dialóg-Campus Budapest, 2007. (kivéve: 300-tól 356-ig)
Kecskés László: A PTK újrakodifikálásnak hatása polgári jogunk alapelveire. In: Polgári jogi tanulmányok. JPTE ÁJK Pécs, 1995. 210-226. old.
Jogszabályok:
A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO3801
Polgári jog 2.
Dr. Kecskés László egyetemi tanár, dékán
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Tamás Lajos ny. egyetemi docens, óraadó
Dr. Benke József adjunktus
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Dr. Harci-Kovács Kolos tanársegéd
Dr. Mohai Máté István tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék

 AJKONO3801
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO3701
Polgári jog 1.
Kredit4
Heti óraszám3
Szemeszter4

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika: 

1. A kötelem fogalma és forrásai. A kötelmi jogviszony jellemzői, tartalma. A kötelem megszűnése.
2. A jognyilatkozat fogalma, hatályosulása, alakisága, értelmezése.
3. A képviselet általános szabályai
4. A képviselet egyes alakzatai
5. Az elévülés
6. A tartozáselismerés és az egyezség
7. Többalanyú kötelmek
8. A kötelem teljesítése
9. A szerződés kialakulásának története.
10. A szerződés fogalma. A szerződés általános szabályai
11. A szerződési jog alapelvei.
12. A szerződés megkötése, tartalma és értelmezése. Az elektronikus úton történő szerződéskötés szabályai.
13. A szerződéskötés kötelezettség, szerződéskötés versenyeztetési eljárás során, illetve általános szerződés feltételek alkalmazásával
14. A szerződés érvénytelensége. A szerződés érvénytelenségének okai és jogkövetkezményei.
15. A szerződés hatálya. A bírósági eljárásban nem érvényesíthető követelések.
16.  A szerződés teljesítése
17. A szerződésszegés általános szabályai.
18. A késedelem, hibás teljesítés és a szerződésszegés egyéb esetei.
19. A szerződés megerősítése és módosítása.
20. Engedményezés, jogátruházás, tartozásátvállalás és szerződés átruházás
21. A szerződés megszüntetése
22 A kártérítési jog rendszere.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: írásbeli beszámolót követően szóbeli beszámoló alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A polgári jog kötelmi általános részének elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
Tananyag:
Eörsi Gyula: Kötelmi jog Általános rész Budapest. 1970. és változatlan kiadásai
Kecskés László: A szerződéstől elálló fél restitutios és kártérítési kötelezettségének megítélése. In: Polgári jogi tanulmányok. JPTE-ÁJK Pécs, 1995. 3-16. oldal.
Kecskés László: Vázlatok a „státus”-ról. In: Polgári jogi tanulmányok. JPTE-ÁJK Pécs, 1995 17-36. old. 
Nochta Tibor: A kártérítési felelősség alaptanai a 2013 évi V. törvény alapján. Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2014 
Jogszabályok:
Az 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Ajánlott irodalom:
 [kommentár]

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO3901
Polgári jog 3.
Dr. Kecskés László egyetemi tanár, dékán
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Tamás Lajos ny. egyetemi docens, óraadó
Dr. Benke József adjunktus
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Dr. Harci-Kovács Kolos tanársegéd
Dr. Mohai Máté István tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék

Csütörtök, 11.00 – 12.20 (+10 perc szünet) / Irk Albert előadóterem

 AJKONO3901
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO3801
Polgári jog 2.
Kredit3
Heti óraszám2
Szemeszter5

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika: 
1. A kártérítési felelősség rendszere. A kártérítés alapja és feltételei.
2. A kártérítés általános szabályai. A kártérítés mértéke és módja
3. Speciális kárfelelősségi alakzatok. Felelősség a fokozott veszéllyel járó tevékenységgel okozott károkért.
4. Felelősség az alkalmazott és a jogi személy tagja, a vezető tisztségviselő a megbízott, más szerződés kötelezettjének károkozásáért. Felelősség a vétőképtelen személy károkozásáért
5. Felelősség közhatalom gyakorlásával okozott kárért. Felelősség az épületkárokért. A termékfelelősség. Felelősség az állatok által okozott károkért
6. A szerződési típusok kialakulásának történeti alapjai, a szerződések rendszere
7. Tulajdonátruházó szerződések
8. Vállalkozási és megbízási típusú szerződések
9. Használati és letéti szerződések
10. Forgalmazási, jogbérleti szerződések; a hitel- és számlaszerződések
11. A biztosítási szerződések
12. A tartási és az életjáradéki szerződés, a polgári jogi társaság és az élettársi kapcsolat

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga
A vizsga eredményes teljesítéséhez az szükséges, hogy a hallgató a kártérítési jogi feladatok 50%-át eredményesen teljesítse, és ezt követően kerül kialakításra az érdemjegy a dolgozat összpontszáma alapján.
Az osztályzat kialakításának módja: Vizsgaeredmény alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A deliktuális felelősség elméleti és tételes jogi kérdéseinek, a kötelmi jog különös részének elsajátítása (egyes szerződés típusok)
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
Tananyag:
Nochta Tibor: A kártérítés felelősség alapelemei a 2013. évi V. törvény alapján. Menedzser Praxis Kft. Bp. 2014.
Jogszabályok:
A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Ajánlott irodalom:
Nochta Tibor – Kovács Bálint – Nemessányi Zoltán: Magyar Polgári Jog, Kötelmi Jog, Különös rész, Dialóg-Campus, Budapest-Pécs, 2008.
Szakértői javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez (szerk: Vékás Lajos). Complex Kiadó, Budapest, 2008.
A Polgári Törvénykönyv – magyarázatokkal. Szerkesztő: Vékás Lajos, Complex Kiadó. Bp. 2013.
Az új Ptk. magyarázata. Főszerkesztő: Petrik Ferenc. HVG-ORAC, Bp. 2013.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. OPTEN. Főszerkesztő: Osztovits András, Bp. 2014. (a tematika leadásakor még megjelenés alatt)

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO4001
Polgári jog 4.
Dr. Kecskés László egyetemi tanár, dékán
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Tamás Lajos ny. egyetemi docens, óraadó
Dr. Benke József adjunktus
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Dr. Harci-Kovács Kolos tanársegéd
Dr. Mohai Máté István tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék

 AJKONO4001
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO3901
Polgári jog 3.
Kredit3
Heti óraszám2
Szemeszter6

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Dologi jog
1. Dologi jog fogalma, jelentősége. A dologi jog alapelvei. A dolog fogalma és osztályozása.
2. A tulajdon fogalma és jelentősége. A tulajdonjogviszony, alanya és tárgya.
A tulajdonjogviszony tartalma. A tulajdonjog korlátozása.
3. A tulajdonjog megszerzése. A tulajdonjog megszűnése.
4. A közös tulajdon általános szabályai és sajátos alakzatai. A társasháztulajdon. A tulajdonjog védelme. A tulajdonjog védelmének polgári jogi eszközei.
5. A korlátolt dologi jogokról általában. A használati jogok. Az értékjogok. A birtok fogalma, fajai. A birtokvédelem. 
6. A zálogjog

Öröklési jog
1. Az öröklési rend. Öröklési jogi alapfogalmak. Az öröklés előfeltételei. Kiesés az öröklésből.
2. A végintézkedésen alapuló öröklés; a végrendelet fajtái, érvényességi feltételei, értelmezése
3. A végrendelet tartalma; a végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága
4 Az öröklési szerződés, a halál esetére szóló ajándékozás. Rendelkezés várt örökségről
5 A törvényes öröklés általános szabályai.
6. Az ági öröklés. Az örökbefogadással kapcsolatos öröklési jogi szabályok. Az állam öröklése
7. A kötelesrész jogi természete. Jogosultság a kötelesrészre. A kötelesrész kielégítése.
8. Az örökség megszerzése. Az örökös jogállása. A hagyatéki tartozások és kielégítésük.

Szellemi alkotások joga
1. A szerzői mű és a szerző. Speciális műfajok (szoftver, adatbázis, film, zene)
2. A szerző jogállása (vagyoni és személyhez fűződő jogok és ezek korlátai), a felhasználás módozatai. A szerzői jogsértések (jogbitorlások) és jogkövetkezményeik.
3. A szomszédos és kapcsolódó jogi oltalom (előadóművészek, hangfelvételt előállítók, rádió- és televíziószervezetek, filmproducerek és adatbázis-előállítók jogállása)
A szabadalom tárgya (a találmány), a szabadalmas jogállása. A találmány szabadalmazásának menete, a Magyar Szabadalmi Hivatal eljárása
4. Találmány- és szabadalombitorlás. A know-how és a mintaoltalmak
5. A védjegy és a földrajzi árujelzők jogi oltalma
Szerzői jogi felhasználási szerződések (kiadói szerződés, megfilmesítési szerződés, szoftver-szerződés stb.). A szabadalmi, know-how- és védjegy-licenciaszerződések

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Vizsgaeredmény alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A dologi jog, az öröklési jog és a szellemi alkotások joga elsajátítása
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

Tananyag:
Lenkovics Barnabás: Magyar Polgári Jog. Dologi jog. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2014
Vékás Lajos: Magyar Polgári Jog. Öröklési Jog. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2013.
Lontai Endre – Faludi Gábor – Gyertyánfy Péter – Vékás Gusztáv: Magyar Polgári Jog. Szellemi Alkotások Joga, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2006. (és változatlan kiadásai)
Jogszabályok:
A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
Az 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról
Az 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról.
Az 1991. évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról
A 2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról
Ajánlott irodalom:
Szakértői javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez (szerk: Vékás Lajos). Complex Kiadó, Budapest, 2008.
A Polgári Törvénykönyv – magyarázatokkal. Szerkesztő: Vékás Lajos, Complex Kiadó. Bp. 2013.
Az új Ptk. magyarázata. Főszerkesztő: Petrik Ferenc. HVG-ORAC, Bp. 2013.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. OPTEN. Főszerkesztő: Osztovits András, Bp. 2014. (a tematika leadásakor még megjelenés alatt)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

   AJKONO4101
Polgári jogi gyakorlat 1.
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Benke József adjunktus
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Dr. Harci-Kovács Kolos tanársegéd
Dr. Mohai Máté István tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék

 AJKONO4101
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO3701
Polgári jog 1.
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter4

Létszám / csoport: 20
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Jogesetek megoldása és gyakorlati ismeretek nyújtása.

Félévközi ellenőrzés: Szóbeli vagy írásbeli beszámoló
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A polgári jog gyakorlatának megismertetése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Írásbeli feladat megoldásával lehetséges
Megjegyzés: -

  AJKONO4201
Polgári jogi gyakorlat 2.
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Benke József adjunktus
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Dr. Harci-Kovács Kolos tanársegéd
Dr. Mohai Máté István tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék

Dr. Harci-Kovács Kolos
AJKONO4201-1 Szerda, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / Tudásközpont 3422.
Dr. Fabó Tibor
AJKONO4201-2 Szerda, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 207.
AJKONO4201-3 Szerda, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 207.

Dr. Bércesi Zoltán
AJKONO4201-4 Szerda, 12.30 – 13.50 (+10 perc szünet) / 307.
Dr. Mohai Máté
AJKONO4201-5 Szerda, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / 307.
Dr. Benke József
AJKONO4201-6 Kedd, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / 104.
Dr. Nochta Tibor
AJKONO4201-7 Hétfő, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 103.

 AJKONO4201
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO3801
Polgári jog 2.
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter5

Létszám/csoport: 20
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Jogesetek megoldása és gyakorlati ismeretek nyújtása.

Félévközi ellenőrzés: Szóbeli vagy írásbeli beszámoló
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A polgári jog gyakorlatának megismertetése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Írásbeli feladat megoldásával lehetséges
Megjegyzés: -

  AJKONO4301
Polgári jogi gyakorlat 3.
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Benke József adjunktus
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Dr. Harci-Kovács Kolos tanársegéd
Dr. Mohai Máté István tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék

 AJKONO4301
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO3901
Polgári jog 3.
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter6

Létszám / csoport: 20
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Jogesetek megoldása és gyakorlati ismeretek nyújtása.

Félévközi ellenőrzés: Szóbeli vagy írásbeli beszámoló
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A polgári jog gyakorlatának megismertetése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Írásbeli feladat megoldásával lehetséges
Megjegyzés: -

 AJKONO4401
Családjog
Dr. Somfai Balázs egyetemi docens
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport

Szerda, 10.15 – 11.35 (+10 perc szünet) / Irk Albert előadóterem

 AJKONO4401
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO3801
Polgári jog 2.
Kredit4
Heti óraszám2
Szemeszter7

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A családjog forrásai
2. A házastársi és az élettársi kapcsolat.
3. A házassági akadályok.
4. A házasság érvénytelenné nyilvánítása.
5. A házastársak személyes jogviszonyai.
6. A házasság megszűnése. A bontás.
7. A családjogi törvényt megelőző házassági jogunk bontási rendszere.
8. A házasság felbontása a Csjt. rendszerében.
9. A békítés és konfliktus feloldás kérdése a házasság felbontásakor.
10. Az egyező akaratnyilvánítással történő bontás.
11. A házastársi közös vagyon.
12. A házastársi különvagyon.
13. A házassági vagyonjogi szerződés.
14. A házastársi közös vagyon megosztása.
15. Kit kell hatályos jogunk értelmében valamely gyermek apjának tekinteni.
16. Mit tekintünk az apasági vélelmet megalapozó főszabálynak.
17. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat.
18. Az utólagos házasságkötés apasági vélelme.
19. Az apaság bírói megállapítása.
20. Az apaság vélelmének megdöntése.
21. A képzelt apaság megállapítása.
22. Élettársi kapcsolat formái, családjogi hatásai
23. Lakáshasználat (házastársi-élettársi)

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A családjog tantárgy jelenlegi tematikája felöleli az olyan alapvetéseket, mint a jogrendszerben való elhelyezés kapcsolódását a magánjogi és közigazgatási területekhez, továbbá a családjogi jogviszony sajátosságait.
A hallgató legyen tisztában a családjogi szabályozás alapelveivel, történeti fejlődésével és elméleti kérdéseivel. Kapjon áttekintést az európai országok családjogi szabályozásáról. A családjognak a bírói és gyámhivatal gyakorlatban kialakult értelmezéséről. A családjog általános témái között oktatásra kerülnek a nemzetközi családjogi, magánjogi szabályok,  a nemzetközi joggyakorlat egyes esetei is. A nemzetközi családjog témakörben a tematika kitér az egyes nemzetközi egyezmények elemzése során az Európa Tanács családjogi tárgyú ajánlásaira és a Strasbourgi joggyakorlat bemutatására.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Boros Zsuzsa, Katonáné Pehr Erika, Kőrös András, Makai Katalin, Szeibert Orsolya/Petrik Ferenc főszerk.: Polgári jog, Családjog, Az új Ptk. magyarázata III/VI. (Budapest, HVG-ORAC Kft., 2014. második, átdolgozott, bővített kiadás)
2. Filó Erika-Katonáné Pehr Erika/Sáriné Simkó Ágnes szerk.: Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem (Budapest, HVG-ORAC Kft., 2015.)
Jogszabályok Családjog és Szociális jog (gyermekvédelem) tantárgyakhoz kapcsolódóan:
1. 1997. évi XXXI. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (1.§-28.§, 38.§-40.§, 52.§-61.§, 67/A.§-93.§) (Gyvt.)
2. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (1.§-64.§, 82.§-91.§, 146.§-155.§) (Gyer.)
3. 1991. évi LXIV. törvény, a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről (GyjE.)
4. 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
- I. könyv Bevezető rendelkezések
- IV. könyv, Családjog (Csjk.)
- VI. könyv, XXV. cím: Az élettársi kapcsolat
5. 2013. évi CLXXVII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről, (1.§ - 8.§, 23.§ - 40.§) (Ptké.)
6. 2010. évi I. törvény, az anyakönyvi eljárásról (Ar.)
7. 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól (Ar.)
8. 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről (Csvt.)
9. 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról (Bét.)
10. 17/2014. (III. 13.) KIM rendelet a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól (VSZNYr)
11. 2008. évi XLV. törvény, az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról, (36/A-36/I) (Kjnp.)
12. 1952. évi III. törvény, a polgári perrendtartásról (Negyedik rész különleges eljárások XV–XVII. fejezet) (Pp.)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

 AJKONO4501
Munkajog 1.
Dr. Kiss György egyetemi tanár
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék

Kedd, 11.45 – 13.45 (+15 perc szünet) / Molnár Kálmán előadóterem

 AJKONO4501
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO3801
Polgári jog 2.
Kredit2
Heti óraszám3
Szemeszter7

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A munkajogviszony tana
2. A munkaszerződés és a munkajogviszony
3. A munkajogviszony alanya és tárgya
4. A munkajogviszony keletkezése
5. A munkajogviszony tartalma
6. A munkajogviszony teljesítése
7. A munkajogviszony módosulása
8. A munkajogviszony megszűnése
9. A munkajogviszony módosulása
10. A munkajogviszony megszűnése
11. A munkajogi kártérítési felelősség
12. Az egyéni munkajogi jogviták
13. Összegzés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgató sajátítsa el a magyar munkajog rendszerére és az egyes jogintézményekre vonatkozó részletes ismereteket, kapjon átfogó képet az európai országok munkajogi szabályairól, valamint az európai munkajogról és szociálpolitikáról.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Kiss György: Munkajog, Osiris, 2005
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO4601
Munkajog 2.
Dr. Kiss György egyetemi tanár
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék

 AJKONO4601
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO4501
Munkajog 1.
Kredit5
Heti óraszám3
Szemeszter8

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.A kollektív munkajog
2. A kollektív munkajog rendszere;
3. A koalíciók joga;
4.A kollektív szerződés tana;
5. Az üzemi alkotmányjog;
6. A munkaharc joga
7 A kollektív érdekkonfliktusok feloldásának módszerei;
8. Az állami munkaügyi politika;
9. Az érdekegyeztetés rendszere;
10. Az állami bérpolitika;
11. A foglalkoztatáspolitika;
12. A munkaügyi ellenőrzés.
13. Összegzés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgató sajátítsa el a magyar munkajog rendszerére és az egyes jogintézményekre vonatkozó részletes ismereteket, kapjon átfogó képet az európai országok munkajogi szabályairól, valamint az európai munkajogról és szociálpolitikáról
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Kiss György: Munkajog, Osiris, 2005
Ajánlott irodalom:
Kiss György (szerk.): Az Európai Unió munkajoga, Osiris, 2003
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO4701
(Társadalombiztosítási jog) és szociális jog 1.

Dr. Somfai Balázs egyetemi docens
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport

 AJKONO4701
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO4401
Családjog
AJKONO4501
Munkajog 1.
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter8

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A szociálpolitika és a szociális jog kapcsolata. A szociálpolitika fogalma.
2. A szociális jog fogalma és jogforrásai. A szociálpolitika alapelvei.
3. A Gyermek Jogairól szóló New York-i Egyezmény. Az Egyezmény eljárásjogi alapelvei, a gyermekek eljárásban való részvétele.
4. A gyermeki jogok védelme és a gyermeki jogok védelmének garanciái.
5. A gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás célja és formái.
6. Szülői felügyelet részjogosultságai.
7. A különélő szülő gyermekkel kapcsolatos jogai.
8. A szülői felügyeleti jog rendezése, a gyermek elhelyezése és elhelyezésének megváltoztatása.
9. A szülő és gyermek közötti kapcsolattartási jog és kötelezettség. Alanyai.
10. Az állam beavatkozása a szülői felügyeleti jog gyakorlásába. A szülői felügyelet szünetelése.
11. A szülői felügyeleti jogot érintő gyermekvédelmi hatósági intézkedések.
12. A beteg gyermek jogai. (a gyermek képviselete az egészségügyi ellátás során).
13. A nyílt és a titkos örökbefogadás.
14. Az örökbefogadási eljárás. Alkalmasság.
15. Az örökbefogadás joghatásai.
16. Az örökbefogadás felbontása.
17. A gyermekbántalmazás megelőzése és kezelése. A jelzőrendszer működése.
18. A bántalmazott gyermekek rehabilitációja, távoltartás.
19. A média és a gyermek.
20. A menekült gyermekek jogai
21. A gyámság intézménye. Formái, a gyámság ellátása, tartalma.
22. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek gyámsága.
23. A gyermektartás megállapítása, mértéke és módja. A gyermektartás megelőlegezése
24. A továbbtanuló nagykorú gyermek tartása.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja, hogy felvázolja a szociális jog, a gyermekvédelmi jog, szülői felügyeleti jogviszonyt, a családjog és gyermeki jogok közötti összefüggéseket, kapcsolódási pontokat, kitérjen a családból kiemelt, veszélyeztetett gyermek jogaira, a gyermekvédelmi alap- és szakellátásokra, a gyermekvédelmi hatósági intézkedésekre, valamint az örökbefogadási és gyámsági szabályokra.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Filó Erika-Katonáné Pehr Erika/Sáriné Simkó Ágnes szerk.: Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem (Budapest, HVG-ORAC Kft., 2015.)
Jogszabályok Szociális jog (gyermekvédelem) és Családjog tantárgyakhoz kapcsolódóan:
1. 1997. évi XXXI. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (1.§-28.§, 38.§-40.§, 52.§-61.§, 67/A.§-93.§) (Gyvt.)
2. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (1.§-64.§, 82.§-91.§, 146.§-155.§) (Gyer.)
3. 1991. évi LXIV. törvény, a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről (GyjE.)
4. 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
- I. könyv Bevezető rendelkezések
- IV. könyv, Családjog (Csjk.)
- VI. könyv, XXV. cím: Az élettársi kapcsolat
5. 2013. évi CLXXVII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről, (1.§ - 8.§, 23.§ - 40.§) (Ptké.)
6. 2010. évi I. törvény, az anyakönyvi eljárásról (Ar.)
7. 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól (Ar.)
8. 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről (Csvt.)
9. 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról (Bét.)
10. 17/2014. (III. 13.) KIM rendelet a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól (VSZNYr)
11. 2008. évi XLV. törvény, az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról, (36/A-36/I) (Kjnp.)
12. 1952. évi III. törvény, a polgári perrendtartásról (Negyedik rész különleges eljárások XV–XVII. fejezet) (Pp.)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO4801
Társadalombiztosítási jog és (szociális jog) 2.

Dr. Berke Gyula egyetemi docens, tanszékvezető
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék

Hétfő, 12.30 – 13.50 (+10 perc szünet) / Irk Albert előadóterem

 AJKONO4801
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO4701
Társadalombiztosítási jog és szociális jog 1.
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter9

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A társadalombiztosítás és a társadalombiztosítási jog fogalma.
2. A társadalombiztosítás történeti fejlődésének vázlata.
3. A társadalombiztosítási jogviszony elméleti alapkérdései
4. A kedvezményezettek köre I.
5. A kedvezményezettek köre II.; a foglalkoztató jogállása
6. A társadalombiztosítás igazgatása, a társadalombiztosítási szerv
7. Az ellátások elméleti alapkérdései
8. Az egészségbiztosítás ellátásai I.
9. Az egészségbiztosítás ellátásai II.
10. A nyugdíjbiztosítás ellátásai.
11. A járulékfizetés rendszere.
12. Igényérvényesítés, felelősségi szabályok.
13. A szociális biztonsági rendszerek koordinációja az Európai Unióban

Félévközi ellenőrzés:
Zárthelyi dolgozat; a jó és jeles eredménnyel teljesítők mentesülnek a kollokviumi kötelezettség alól (a dolgozat által érintett tananyag tekintetében)
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege:szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgató sajátítsa el a társadalombiztosítási jog alapvető intézményeit, szerezzen részletes ismereteket a kedvezményezettek körére, valamint a nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás ellátásaira vonatkozóan.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Czúcz Ottó (szerk.) Szociális jog I-II. Unió Kiadó, Budapest, é.n.
Bankó Z. – Berke Gy. – Kajtár E.: Bevezetés a társadalombiztosítási jogba. Justis Kiadó, Pécs, 2007.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO4901
Gazdasági és Kereskedelmi jog 1.

Dr. Kecskés András egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Bujtár Zsolt tanársegéd
Dr. Ferencz Barnabás tanársegéd
Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék

Hétfő, 9.30 – 11.30 (+15 perc szünet) / Irk Albert előadóterem

 AJKONO4901
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO3801
Polgári jog 2.
Kredit3
Heti óraszám3
Szemeszter7

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A kereskedelmi (magán) jog egyetemes és hazai történeti fejlődése
2. A társaság, mint magánjogi intézmény
3. A társaságokra vonatkozó joganyag differenciáltsága
4. Magánjogi és kereskedelmi társaságok – a társaságok tipológiája
5. A gazdasági társaságok rendszere, alapelvek a társasági jogban.
6. A Gt. rendszere és általános szabályai, a Ptk., az Mt., Cstv. és a Gt. viszonya
7. Hitelezővédelem, kisebbségvédelem, a közérdek védelme, tőkevédelem a társasági jogban.
8. Jogalanyiság (előtársaság, átalakulás), vagyon, képviselet, felelősség kérdései a Gt-ben.
9. A kkt. és a bt.
10. A kft. és az rt.
11. Közhasznú társaságok és az egyesülés
12. A Gt. konszernjogi rendelkezései.
13. A vezető tisztségviselők
14. A gazdasági társaságok irányítása és ellenőrzése, corporate governance
15. A gazdasági társaságok törvényességi felügyelete
16. A gazdasági társaságok megszűnése – csőd, felszámolás, végelszámolás
17. Cégjog
18.  EU társasági jog

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Nochta Tibor: A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban (Dialóg-Campus, 2005.)
Nochta Tibor: Társasági jog; Dialóg – Campus Kiadó, 2011.
Nochta- Juhász-Szécsényi: A gazdaság jogi szabályozása I. Dialóg-Campus Kiadó, 2008.
Dr. Kecskés András - Dr. Halász Vendel: Társaságok a tőzsdén (HVG-ORAC)
Dr. Kecskés András: Corporate Governance - Felelős társaságirányítás
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO5001
Gazdasági és Kereskedelmi jog 2.

Dr. Kecskés András egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Bujtár Zsolt tanársegéd
Dr. Ferencz Barnabás tanársegéd
Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék

 AJKONO5001
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO4901
Gazdasági és kereskedelmi jog 1.
Kredit4
Heti óraszám3
Szemeszter8

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.Bevezetés a kereskedelmi típusú szerződések világába
2. Elektronikus kereskedelem
3. Modern (atipikus) magánjogi szerződések (lízing, franchise, faktoring)
4. Biztosítási jog – biztosítási szerződés
5.  Fuvarozási, szállítmányozási szerződés
6. A time-sharing
7. A koncessziós szerződés
8. A kereskedelmi név, védjegy, know-how védelme
9. Bank- és hitelszerződések
10. Fogyasztóvédelmi magánjog
11. Értékpapírjog I
12. Értékpapírjog II.
13. Versenyjog I.
14. Versenyjog II.
15. EU Kereskedelmi jog

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Nochta Tibor: A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban (Dialóg-Campus Kiadó, 2005.)
Nochta-Kovács-Nemessányi: Kötelmi jog. Különös rész (Dialóg-Campus Kiadó, 2008.)
Nochta-Juhász-Szécsényi: A gazdaság jogi szabályozása II. (Dialóg-Campus Kiadó, 2008.)
Tamás Lajos: Kereskedelmi jog 2006
Dr. Kecskés András - Dr. Halász Vendel: Társaságok a tőzsdén. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2011
Dr. Kecskés András: Felelős társaságirányítás (Corporate Governance) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2011
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO5101
Gazdasági és Kereskedelmi jogi gyakorlat

Dr. Kecskés András egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Bujtár Zsolt tanársegéd
Dr. Ferencz Barnabás tanársegéd
Dr. Balázs Nóra Angéla óraadó
Dr. Nagy József óraadó
Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék

 AJKONO5101
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO4901
Gazdasági és kereskedelmi jog 1.
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter8

 Létszám: Csoportonként / 20 fő
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Társasági jog. Elektronikus kereskedelem.
Modern (atipikus) magánjogi szerződések (lízing, franchise, faktoring).
Biztosítási jog – biztosítási szerződések.
Kereskedelmi segédügyletek
Fogyasztóvédelmi magánjog.
Értékpapírjog I.
Értékpapírjog II.
Versenyjog I.
Versenyjog II.
EU Kereskedelmi jog

Félévközi ellenőrzés: beszámolók
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kereskedelmi magánjogi speciális ismeretek (kereskedelmi szerződések, értékpapírjog, versenyjog, elektronikus kereskedelem, EU Kereskedelmi jog) megszerzése
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Nochta Tibor: A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban (Dialóg-Campus, 2005.)
Nochta-Nemessányi-Kovács: Magyar polgári jog. Kötelmi jog különös része Dialóg Campus Kiadó 2004
Nochta Tibor: Társasági jog Dialóg Campus Kiadó 2006
Tamás Lajos: Kereskedelmi jog 2006
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Egyéni beszámoló tartása
Megjegyzés: -

  AJKONO5201
Büntető eljárásjog 1.
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Tremmel Flórián professor emeritus
Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi docens
Dr. Hengl Melinda egyetemi tanársegéd
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

 AJKONO5201
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO3001
Büntetőjog 2.
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter6

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A büntetőeljárás általános funkciói és alapvető forrásai. A büntetőeljárás szakaszai és formái. A büntetőeljárás egységesítése és differenciálása. A büntető eljárásjog kodifikációjának története. A büntetőeljárás történeti rendszerei. 
2. Az alapelvekről általában. Az eljárási feladatok megosztásának (kontradiktórium) elve. A vád fogalma, fajai, viszonya bírósági eljáráshoz. A vádképviseleti rendszerek. A bírósági eljáráshoz való jog. Az önvádra kötelezés tilalma. A hivatalbóliság elve (officialitás, legalitás, opportunitás). 
3. Az ártatlanság vélelme. A védelem elve és fajtái. A favor defensionis. 
4. A büntető bíróságok feladata és hatásköre. A büntető bíróságok illetékessége. A hatáskör és illetékesség vizsgálata. Az eljáró bíróság kijelölése és összetétele. 
5. Az ügyész jogállása. A pótmagánvád fogalma. A pótmagánvádló jogállása. A pótmagánvád érvényesítése a büntetőeljárásban. A nyomozó hatóságok feladata és hatásköre. Az eljáró hatóságok tagjainak kizárása. 
6. A terhelt jogállása. A védő jogai. A védő feladatai és kötelességei
7. A sértett jogállása. A magánindítvány és a magánvád viszonya. A magánfél. A polgári jogi igény érvényesítése a büntetőeljárásban. Az egyéb érdekeltek, a képviselők és a segítők jogállása. 
8. Az eljárási cselekmények fogalma, csoportosítása. A fogyatékos eljárási cselekmények. Az igazolás. Az idézés és az értesítés. Az eljárási cselekmények rögzítése. Másolatok készítése. A bűnügyi költség összetevői, viselésének szabályai. Felvilágosítás-adás és a nyilvánosság tájékoztatása a büntetőeljárás során. 
9. A bizonyítás fogalma és a bizonyítási rendszerek. A bizonyíték fogalma, osztályozása. A követett bizonyítékokkal történő bizonyítás főbb jellemzői. A jogellenes bizonyítékok kérdései. 
10. A tanú jogállása, a tanúvallomás mint bizonyíték. A tanúvédelem. A titkos adatszerzés és információgyűjtés. Szakértő igénybevétele. A szakértő jogállása. A szakvélemény mint bizonyíték. Egyéb bizonyítási eszközök. A bizonyítási eljárások. 
11. Kényszerintézkedések fogalma és osztályozása. Az előzetes letartóztatás fogalma, feltételei, elrendelése. Az előzetes letartóztatás tartama és meghosszabbítása. Az előzetes letartóztatás foganatosítása, megszűnése, megszüntetése. A biztosíték. A kártalanítás.
12. Az előzetes letartóztatást helyettesítő intézmények. Az óvadék. Lakhelyelhagyási tilalom. A házi őrizet. A távoltartás. Az őrizetbe vétel. Az elővezetés, az előállítás és a visszatartás. Az ideiglenes kényszergyógykezelés. Az elmeállapot megfigyelésére való beutalás. 
13. A házkutatás. Motozás és ruházatátvizsgálás. A lefoglalás. Az információs rendszerben tárolt adatok megőrzésére kötelezés és az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adatok ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele. A zár alá vétel. Az eljárás rendjének biztosítására szolgáló kényszerintézkedések

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1) Herke Csongor-Fenyvesi Csaba-Tremmel Flórián: A büntető eljárásjog elmélete. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2012. 
2) Herke Csongor - Hautzinger Zoltán: Büntető eljárásjogi alapkérdések. 3. átdolgozott kiadás. AndAnn Kiadó, Pécs, 2014. 179 p. 
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
részvétel legalább tíz előadáson (jelenléti ívvel ellenőrizzük).
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Dolgozattal
Megjegyzés: -

  AJKONO5301
Büntető eljárásjog 2.
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Tremmel Flórián professor emeritus
Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi docens
Dr. Hengl Melinda egyetemi tanársegéd
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Szerda, 8.00 – 10.00 (+15 perc szünet) / Irk Albert előadóterem

 AJKONO5301
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO5201
Büntető eljárásjog 1.
Kredit5
Heti óraszám3
Szemeszter7

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A gyanú fogalma, fajai és jelentősége. A feljelentési jogosultság és kötelezettség. A feljelentés módja.
2. A nyomozás megkezdése. A nyomozás teljesítése. A nyomozási bíró eljárása. A nyomozás lezárása. Jogorvoslat a nyomozás során.
3.A vádemelés. A közvetítői eljárás. A tárgyalás előkészítése. A tárgyalás menete. A tárgyalási rendszerek. A tárgyalás nyilvánossága. Tárgyalás zártcélú távközlő hálózat útján. A tárgyalás vezetése és rendjének fenntartása. Jelenlét a tárgyaláson és az ennek biztosítására szolgáló intézkedések.
4. A bizonyítás kiegészítése és mellőzése. A vád módosítása és elejtése. A perbeszédek.
5. Az eljárást megszüntető végzés. Az ítélet. Nem ügydöntő kérdések a tárgyaláson és a tárgyaláson kívül. A vád és az ügydöntő határozat viszonya. A „tettazonosság” problémája.
6. A jogorvoslati jogosultság elvi kérdései. A perorvoslat fogalma és felosztása. A perorvoslati rendszer fő kérdései. A jogerő.
7. A felülbírálat terjedelme. A súlyosítási tilalom. A tényálláshoz kötöttség elve. A megalapozatlanság esetei, fokai, kiküszöbölésének eszközei és módjai.
8. Az eljárási szabálysértések csoportosítása és következményeik. Az ítélet elleni fellebbezésre jogosultak. A fellebbezés bejelentése, visszavonása, észrevételek a fellebbezésre. A fellebbezési tanácsülés, nyilvános ülés és tárgyalás. A végzés elleni fellebbezés. A kifogás az eljárás elhúzódása miatt. A hatályon kívül helyező végzés tartalma és a megismételt eljárás szabályai.
9. A másodfokú határozatok csoportosítása. A harmadfokú eljárás
10. A perújítás. A felülvizsgálat. A törvényességi jogorvoslat és a jogegységi eljárás.
11. A különeljárások fogalma és jogpolitikai indokaik. A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás. A katonai büntetőeljárás. A magánvádas eljárás előkészítő szakasza. Tárgyalás, határozatok, perorvoslatok a magánvádas eljárásban.
12. A bíróság elé állítás. A tárgyalás mellőzéses eljárás. A távollevő terhelt elleni büntetőeljárás és a mentességi eljárás. Lemondás a tárgyalásról. A vádalku fajai és kérdései.
13. A különleges eljárások fogalma, csoportosítása és általános szabályai. Különleges eljárások a büntetésekkel és a büntetőjogi intézkedésekkel kapcsolatban. A nemzetközi bűnügyi együttműködés intézményei. A bíróság és az ügyész feladatai a végrehajtás során. A kegyelmi eljárás.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1)Herke Csongor-Fenyvesi Csaba-Tremmel Flórián: A büntető eljárásjog elmélete. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2012.
2) Herke Csongor: Büntető Eljárásjog. Jogi szakvizsga Segédkönyv. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2012.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
dolgozattal
Megjegyzés: -

  AJKONO5401
Polgári eljárásjog 1.
Dr. Mészáros Gábor tanársegéd
Dr. Wallacher Lajos c. egyetemi docens
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Csütörtök, 12.30 – 14.30 (+15 perc szünet) / Irk Albert előadóterem

 AJKONO5401
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO3701
Polgári jog 1.
Kredit2
Heti óraszám3
Szemeszter5

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.  Polgári eljárásjogi alapfogalmak
2.  A magyar bírósági szervezet
3.  A polgári eljárásjog fejlődéstörténete és alapelvei
4.  A bíróságok hatásköre és illetékessége
5.  A peres felek
6.  A perbeli képviselet
7.  A perköltség és a költségkedvezmények
8.  Az eljárási cselekmények
9.  A kereset és a perindítás
10. A tárgyalás
11. A bizonyítás I.
12. A bizonyítás II.
13. A határozatok és a jogerő

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A polgári eljárásjog a szakmai törzsanyag részét képező tantárgy, amelynek a célja a polgári peres és nemperes eljárással kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. 12 kiadás, Budapest, Osiris Kiadó, 2014
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés:
A korábbi évek gyakorlatától eltérően ajánlott jegy megszerzésére nincs lehetőség!

  AJKONO5501
Polgári eljárásjog 2.
Dr. Mészáros Gábor tanársegéd
Dr. Wallacher Lajos c. egyetemi docens
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

 AJKONO5501
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO5401
Polgári eljárásjog 1.
Kredit5
Heti óraszám3
Szemeszter6

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A határozatok és a jogerő
2. A perorvoslati rendszer3 A fellebbezés
4. A perújítás és a felülvizsgálat
5. Különleges perek I.
6. Különleges perek II
7. Nemperes eljárások
8. A polgári eljárás alternatívái
9. A nemperes eljárások. A bírósági végrehajtás I
10. A bírósági végrehajtás.II
11. Európai polgári eljárásjog I. (Alapfogalmak, jogforrások, joghatóság)
12. Európai polgári eljárásjog II .(A határozatok elismerése és végrehajtása).
13. Európai polgári eljárásjog III (A bizonyításfelvétel, a kézbesítés stb.)

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: írásbeli beugrót követő szóbeli szigorlat (vizsgakurzusra is vonatkozik)
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A polgári eljárásjog a szakmai törzsanyag részét képező tantárgy, amelynek a célja a polgári peres és nemperes eljárással kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. 12 kiadás, Budapest, Osiris Kiadó, 2014
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés:
Az Európai Polgári Eljárásjogból korábban szerzett felmentés a 2015/2016-os tanévl őszi szemeszterétől megszűnik. (vizsgakurzusra is vonatkozik)

  AJKONO5601
Polgári eljárásjogi gyakorlat
Dr. Mészáros Gábor tanársegéd
Dr. Réthelyi Szabina P.hD hallgató, óraadó
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Dr. Mészáros Gábor
AJKONO5601-1 Hétfő, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / 011.
AJKONO5601-2 Hétfő, 17.00 – 18.20 (+10 perc szünet) / 011.

AJKONO5601-3 Szerda, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / 009.
AJKONO5601-4 Szerda, 15.30 – 16.50 (+10 perc szünet) / 009.

 AJKONO5601
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO3701
Polgári jog 1.
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter5-6

Létszám/csoport: 20
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Bevezetés a polgári eljárásjogba, peres és nemperes eljárások, az alternatív vitarendezés
2. Az alapelvek érvényesülése a gyakorlatban
3. Az igazságszolgáltatás szervezete, a polgári ügyekben eljáró bíróságok, bírósági ügyvitel, bíróságok összetétele és a bírák kizárása
4. A hatásköri és illetékességi szabályok vizsgálata
5. A peres felek, az eljárás egyéb alanyai és a képviselet
6. A perbeli képviselet, a perköltség és az eljárási cselekmények
7. Kereset és perindítás, keresetlevél szerkesztése
8. A tárgyalás
9. A bizonyítás
10. A határozatok és a jogerő
11. Rendes és rendkívüli perorvoslatok
12. A különleges eljárások
13. A végrehajtási eljárás

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tematika igazodik a Polgári eljárásjog I. című előadáshoz. Célja, hogy az előadáson elhangzott ismereteket gyakorlati példákkal szemléltetve elmélyítse - segítve ezzel az alaposabb megismerést és megértést.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. 12 kiadás, Budapest, Osiris Kiadó, 2014
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO5701
Nemzetközi jog 1.
Dr. Mohay Ágoston Csanád adjunktus, tanszékvezető
Dr. Bruhács János professor emeritus
Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár
Dr. Kis Kelemen Bence PhD-hallgató, óraadó
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Csütörtök, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem

 AJKONO5701
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter3

 

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A nemzetközi kapcsolatok mint a nemzetközi jog tárgya
2. A nemzetközi közösség és a nemzetközi jog alanyai
3. A nemzetközi jog története
4. A nemzetközi szerződések jogának forrásai és a szerződéskötés
5. A nemzetközi szerződések érvényessége, értelmezése, alkalmazása, hatályának megszűnése
6. A nemzetközi szokásjog
7. A nemzetközi ius cogens
8. A nemzetközi jog alkalmazása, a nemzetközi jog és a belső jog viszonya
9. A nemzetközi felelősség
10. A nemzetközi viták rendezése
11. Az erőszak tilalma a nemzetközi jogban
12. Az állam mint a nemzetközi jog alanya. Szuverenitás, non-intervenció és önrendelkezési jog
13. Államok- és kormányok elismerése és az államutódlás

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A nemzetközi jogalkotás és jogalkalmazás rendszere és működése mint a társadalmi viszonyokat érintő nemzetközi jogi szabályozás alkalmazásának előfeltétele. A nemzetközi jog legfontosabb területei.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bruhács János: Nemzetközi jog I. Általános Rész (Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2008)
Bruhács János: Nemzetközi jog II. Különös Rész (Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2010)
Bruhács János (szerk.): Nemzetközi jogi dokumentumok
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO5801
Nemzetközi jog 2.
Dr. Mohay Ágoston Csanád adjunktus, tanszékvezető
Dr. Bruhács János professor emeritus
Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár
Dr. Kis Kelemen Bence PhD-hallgató, óraadó
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

 AJKONO5801
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO5701
Nemzetközi jog 1.
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter4

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Nemzetközi folyók joga, tengerjog, légi jog
2. Világűrjog, nemzetközi környezetvédelmi jog
3. Állampolgárság, honosság, külföldiek jogállása
4. Az emberi jogok nemzetközi rendszere
5. Nemzetközi kisebbségvédelmi jog
6. Delicta iuris gentium
7. Diplomáciai és konzuli jog
8. Az ENSZ
9. A nemzetközi béke és biztonság fenntartása
10. A Nemzetközi Bíróság
11. Egyes szakosított és kvázi szakosított intézmények
12. Az euroatlanti szervezetek
13. A humanitárius nemzetközi jog

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A nemzetközi jogalkotás és jogalkalmazás rendszere és működése mint a társadalmi viszonyokat érintő nemzetközi jogi szabályozás alkalmazásának előfeltétele. A nemzetközi jog legfontosabb területei.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bruhács János: Nemzetközi jog II. Különös Rész (Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2010)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: - AJKONO5901
Európai közjog 1.
Dr. Mohay Ágoston Csanád adjunktus, tanszékvezető
Dr. Horváth Zsuzsanna egyetemi docens
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár
Dr. Pánovics Attila adjunktus
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

 AJKONO5901
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit3
Heti óraszám3
Szemeszter4

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Gazdasági és politikai integráció, integrációs szervezetek, fogalmak. Az Európai Közösségek/Unió létrejötte, integrációs céljai.
2. Az alapító szerződések és módosításaik. A Lisszaboni Szerződés. Az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződések jellemzői.
3. Az EU közjogi berendezkedésének sajátosságai, a hatalmi ágak megosztása, az intézményi egyensúly elve. A hatáskör-átruházás, a korlátozott hatalom elvei.
4. Az EU és a tagállamok közötti hatáskörmegosztás, az EU hatáskörének típusai. A lojális együttműködés és a szubszidiaritás alapelve.
5. Az EU intézményrendszere, az egyes intézmények felépítése, funkciója, hatásköre. Az Európai Parlament.
6. Az Európai Tanács, az Európai Unió Tanácsa. A COREPER.
7. Az Európai Bizottság.
8. Az Európai Bíróság. Az EU Bírósága előtti eljárások.
9. Az EU egyéb szervei.
10. Az Európai Unió jogforrásainak rendszere, az elsődleges és másodlagos jogforrások jellemzői. I.
11. Az Európai Unió jogforrásainak rendszere, az elsődleges és másodlagos jogforrások jellemzői. II.
12. Jogalkotási és döntéshozatali mechanizmusok. A jogalap szerepe a jogalkotásban.
13. Az uniós jog általános alapelvei.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja az európai gazdasági és politikai integráció során létrejött szervezetek, elsősorban az Európai Unió integrációs céljainak, sajátos közjogi berendezkedésének, intézményrendszerének, a Közösség/Unió és a tagállamok viszonyának, az EU intézményrendszerének, a döntéshozatali mechanizmus sajátosságainak bemutatása. A kurzus célja továbbá az EU jogrendszerének elemzése, az egyes jogforrások sajátosságainak bemutatása. Mindezen ismeretek Magyarország uniós taggá válásából fakadóan a jogász szakma gyakorlásában elengedhetetlenek.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező:
- Osztovits András (szerk.): EU-jog (2. kiadás) HVG-ORAC kiadó, Budapest 2015
- Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (HL 2010/C 83/1)

Ajánlott:
- Mohay Ágoston – Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): Az Európai Unió joga (harmadik kiadás), Dialóg-Campus, 2015
- Várnay Ernő-Papp Mónika: Az Európai Unió joga (negyedik, átdolgozott kiadás), Wolters Kluwer, Budapest, 2016
- Blutman László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban (2. kiadás), HVG-ORAC Kiadó, Budapest 2010
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO6001
Európai közjog 2.
Dr. Mohay Ágoston Csanád adjunktus, tanszékvezető
Dr. Horváth Zsuzsanna egyetemi docens
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár
Dr. Pánovics Attila adjunktus
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Hétfő, 9.30 – 11.30 (+15 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem

 AJKONO6001
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO5901
Európai közjog 1.
Kredit4
Heti óraszám3
Szemeszter5

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az EU jogrendszerének speciális alapelvei
2. Az EU jogi normáinak végrehajtása a tagállamok által
3. A Bizottság feladatai az uniós jog végrehajtásának előmozdításában
4. Az EU alapjogi rendszere
5. Egyenlő bánásmód és általános diszkrimináció tilalom az EU-ban
6. A belső piac szabályozása, az alapszabadságok rendszere
7. Az áruforgalom szabadsága
8. A személyek szabad mozgása
9. A szolgáltatások valamint a tőke és fizetési műveletek szabadság
10. Környezeti politika az EU-ban
11. Mezőgazdasági politika az EU-ban
12. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
13. Az EU külső tevékenysége – különös tekintettel a közös kül-és biztonságpolitikára

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja az Európai Unió kiválasztott jogterületeinek áttekintése és elemzése. Az uniós jog a magyar jogrendszer legtöbb területét közvetlenül vagy közvetetten meghatározza, ezért alkalmazásának igénye gyakran felmerül a hazai joggyakorlatban. Az uniós szinten megszülető jogi normák sajátos működési elvei, végrehajtásuk szabályai és gyakorlata, az egységes gazdasági térség alapszabadságai, egyes kiválasztott politikák, valamint a közös kül- és biztonságpolitika és a szabadság, jog és igazság térségének újszerű megfogalmazása 2009. december 1. után szükségszerű eleme a jogászképzésnek Magyarországon.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező:
Horváth Zsuzsanna, Mohay Ágoston, Pánovics Attila, Szalayné Sándor Erzsébet: Európai közjog 2. PTE ÁJK, 2016 (elérhető a NEPTUN Meet Street rendszerben)

Ajánlott:
- Várnay Ernő – Papp Mónika: Az Európai Unió joga (negyedik, átdolgozott kiadás), Wolters Kluwer, Budapest, 2016
- Mohay Ágoston – Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): Az Európai Unió joga (harmadik kiadás), Dialóg-Campus, 2015
- Kende Tamás (szerk): Bevezetés az Európai Unió politikáiba (átdolgozott kiadás), Wolters Kluwer, Budapest, 2015
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO6101
Nemzetközi magánjog és európajog 1.
Dr. Kecskés László egyetemi tanár, dékán
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Harci-Kovács Kolos tanársegéd
Dr. Mohai Máté István tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék

 AJKONO6101
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO3801
Polgári jog 2.
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter8

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika: 
1. A nemzetközi kollíziós magánjog fogalma és funkciója. A nemzetközi kollíziós magánjog tárgya: a nemzetközi magánjogi tényállás. A nemzetközi kollíziós magánjog szabályozási módszere: a közvetett ( utaló ) módszer.
2. A nemzetközi kollíziós magánjog rendszere és forrásai, a kódex hatálya. A nemzetközi magánjog kapcsolata a jogrendszer egyes egyéb területeihez. Eljárási jogi kérdések: a joghatóság fajtái, az eljárás, külföldi határozatok elismerése és végrehajtása. A polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés jogforrási alapjai az Európai Unióban
3. A nemzetközi kollíziós magánjog kialakulásának feltételei. Az antik jogok és a kora középkori jogfejlődés. A statútum elmélet kialakulása, fejlődése és meghaladása. Savigny nemzetközi magánjogi munkássága
4. A nemzetközi magánjog fejlődése az amerikai jogrendszerben a XIX. század végétől napjainkig. A nemzetközi magánjog fejlődése Európában a XX. században. A magyar nemzetközi magánjog tudományának fejlődése.
5. A kollíziós szabály fogalma, fajai a kollízió jellege szerint. A nemzetközi kollíziós szabály fogalma, fajai az utalás parancsának terjedelme szerint. A kollíziós szabály szerkezete.
 6. A kapcsoló szabály, főbb kapcsolóelvek. A minősítés és az előkérdés. Vissza-és továbbutalás ( renvoi ). Csalárd kapcsolás.
7. A joghatóság és az alkalmazandó jog. A viszonosság jelentősége a külföldi jog alkalmazásánál. A külföldi jog tartalmának megállapítása. A külföldi jog alkalmazásának mellőzése - a közrend, imperatív szabályok és a közrendi záradék. A külföldi jog alkalmazásának mellőzése - a kisegítő jog.
8. A személyek jogállása a nemzetközi kollíziós magánjogban.
9. A dologi jog szabályai a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban. A szellemi alkotásokra vonatkozó szabályok a nemzetközi kollíziós magánjogban.
10. A szerződésekre alkalmazandó jog – jogválasztás. A jogválasztás hiányában alkalmazandó jog
11. A szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jog a nemzetközi kollíziós magánjogban.
12. Az öröklési jog szabályai a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban. A családi jogviszonyok szabályai a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban. A munkajogviszonyok szabályai a nemzetközi kollíziós magánjogban.
 13. A Bécsi Vételi Egyezmény. Az UNIDROIT kodifikációs tevékenysége

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Nemzetközi magánjog ismeretanyagának elsajátítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
Tananyag:
Mádl Ferenc - Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga. 7. kiadás, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012
Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. HVG-ORAC, Budapest, 2009. XII. fejezet. (vagy Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Történeti Vázlat. Dialóg – Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2004. XII. fejezet)
Kecskés László: EU-jog és jogharmonizáció. bővített, negyedik kiadás, HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2011. 990-1008. old. (A civilisztikai jogalkotást érintő újabb EU-jogalkotással kapcsolatos néhány elméleti kérdés című fejezet)
Nemessányi Zoltán: A letelepedési szabadság. A 48. cikkhez fűzött kommentár. In: Az Európai Unió Alapító Szerződéseinek magyarázata I. (Szerkesztő: Osztovits András) Complex Kiadó, Budapest, 2008. 246-272. old.

Jogszabályok:
A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet
A Tanács 44/2001/EK rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint az ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 864/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról („Róma II.” )
Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról („Róma I.”)

Ajánlott irodalom:
Burián László - Czigler Dezső Tamás - Vörös Imre - Kecskés László: Európai és magyar nemzetközi kollíziós magánjog. Krim Bt, Budapest, 2010.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

   AJKONO6201
Nemzetközi magánjog és európajog 2.
Dr. Kecskés László egyetemi tanár, dékán
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens, fellebbviteli főügyészhelyettes, óraadó
Dr. Harci-Kovács Kolos tanársegéd
Dr. Mohai Máté István tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék

Csütörtök, 12.30 – 13.50 (+10 perc szünet) / Óriás Nándor előadóterem

 AJKONO6201
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO6101
Nemzetközi magánjog és európajog 1.
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter9

Létszám: -
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika: 
1. Az Európai Közösség intézményi alapjainak kialakulása és fejlődése. Az EGK szerveződése.  A Római Szerződés. Válságok és reformok, az Egységes Európai Okmány.
2. A Maastrichti Európai Uniós Szerződés. Az Amszterdami Szerződés. A Nizzai Szerződés. A Lisszaboni Szerződés.
3. Az Európai Közösség jogáról. A nemzetközi jog és EK-jog kapcsolata. Az EK-jogforrási rendszere.
4.  Az Európai Bíróság szervezete és működése.  Az Európai Bíróság jogfejlesztő és jogértelmező tevékenysége.
5. A „Szerződések” közvetlen hatálya.  A rendeletek, határozatok, irányelvek közvetlen hatálya.
6. Az EK-jog elsődlegessége. Az értelmezési kötelezettség doktrínája és a „záróhatás”.
7. A jogalkotási hatáskörök megoszlása az EK és a tagállamok között.  A párhuzamos jogalkotási hatáskörök kizárólagossá tétele a Közösség által.
8. Az „elsődlegességi” és „elsőbbségi” problémák differenciálódása Európai Bíróság gyakorlatában. A pre-emption elméletek.
9. A jogharmonizáció fogalma, eszközei. A jogharmonizációs kötelezettség alapja és tartalma. A „Cassis de Dijon”, a kölcsönös elismerés. Az Egységes Európai Okmány hatása a jogharmonizációra.
10. A tagállamok jogharmonizációs kötelezettségszegései. A 169-es levéltől a Francovich jelenségig. A Post-Francovich jelenség.
11. Az EK új jogharmonizációs filozófiája: a szubszidiaritás.  A szubszidiaritás a jogharmonizáció elméletében.
12. Az EK-magyar kapcsolatok alakulása. A csatlakozási tárgyalások által meghatározott magyar jogharmonizáció.  A magyar jogharmonizáció a csatlakozási tárgyalások után. EU orientációjú magyar alkotmányjog fejlődés.
13. Az Európai Bíróság sportjogi ítélkezése. Az európai szerződési jog fejlődése

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az Európai Közösség jogának megismertetése, továbbá a jogharmonizáció közösségi szintű, illetve a magyar jogban megvalósuló feladatainak ismertetése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tananyag:
Kecskés László: EU-jog és jogharmonizáció. (bővített, harmadik kiadás) HVG-ORAC Kiadó Budapest, 2011.
Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. HVG-ORAC, Budapest, 2009. XII. fejezet. (vagy Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Történeti Vázlat. Dialóg – Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2004. XII. fejezet)

Ajánlott irodalom:
Az Európai Unió Alapító Szerződéseinek Magyarázata 1-2. szerk. Osztovits András. Complex Kiadó, Budapest 2008.

Jogszabályok:
Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO6301
Latin jogi szaknyelv 1.
Ress Éva nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

AJKONO6301-1 Kedd, 12.30 – 13.50 (+10 perc szünet) / 010., okt. 17-től 009.
AJKONO6301-2 Kedd, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / 010., okt. 17-től 009.
AJKONO6301-3 Hétfő, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / 103.
AJKONO6301-4 Hétfő, 15.30 – 16.50 (+10 perc szünet) / 103.
AJKONO6301-5 Szerda, 12.30 – 13.50 (+10 perc szünet) / 011.
AJKONO6301-6 Szerda, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / 011.
AJKONO6301-7 Csütörtök, 11.00 – 12.20 (+10 perc szünet) / 009.
AJKONO6301-8 Csütörtök, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 009.

 AJKONO6301
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit1
Heti óraszám2
Szemeszter1

Létszám/csoport: 20
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: latin

Tantárgyi tematika:
1. A latin nyelv rövid története, a mai magyar helyesírás és kiejtés. Proverbia,   sententiae, regulae;  A declinációk rendszere: 1.,2. declinatio.
 2. Coniugatiók rendszere. Indicativus praesens imperfectum activi.
 3. A római jog alapszavai.  3. declinatio, névmások
 4. Coniugatio: Passzív személyragok, praesens imperfectum passivi
 5. A természetjog, polgárjog és népek joga. 3. decl. melléknévragozás. ind.  praesens perfectum act.  Összefoglalás, gyakorlás
6.  Záródolgozat
7.  A keresetek.  Névmások. A passzív perfecta akció.
8.  A személyek és a család.  4. declinatio. Számnevek. Futurum imperfectum.
9.  A jogállapotváltozás. Melléknevek fokozása.
10.  Praeteritum perfectum act. és passivi,  futurum perf. act. és passivi.
Gyakorlás.
11. Összefoglalás, gyakorlás
12. Záródolgozat
13. Félévzárás

Félévközi ellenőrzés:
Ellenőrző írásbeli dolgozatok száma: 2 záródolgozat+FOLYAMATOS SZÓBELI SZÁMONKÉRÉS. Témakörök: Törvényhozás Rómában, a római jog alapszavai, a magánjogi aktusok, a személyek és a család. Időpontok: 6. és 12. oktatási hét . Pótlásuk és javításuk lehetősége: 13. oktatási hét.
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: SZÓBELI +írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók legalább elemi szinten sajátítsák el az ún. jogi latin nyelv nyelvtanát, szókészletét és használatát, valamint a római jog , valamint az egyetemes és magyar állam-és jogtörténet alapvető fogalmi apparátusát
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Online segédanyag:
Dr.PETRASOVSZKY ANNA: Latin nyelvi segédanyag joghallgatók számára
http://jogikar.uni-miskolc.hu/projectSetup/files/latin-nyelvi-segedanyag-2013.pdf
Ajánlott irodalom:
Bánóczi R- Rihmer Z.: Latin nyelvkönyv joghallgatók számára. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, Negyedik átdolgozott kiadás, 2005.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A megengedett maximális távolmaradás: 2 alkalom.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO6401
Latin jogi szaknyelv 2.
Ress Éva nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

 AJKONO6401
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO6301
Latin jogi szaknyelv 1.
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter2

Létszám/csoport: 15
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: latin

Tantárgyi tematika:
1. A dologi jog
Eddig tanult nyelvtani anyag áttekintése
2. Tulajdonszerzési  módok
A participiumok, coniugatio periphrastica.
3. Az idegen dologbeli jogok
A gerundium és a gerundivumos szerkezet.
4. A kötelem
Az ablativus absolutus
5. Összefoglalás, gyakorlás
6. Záródolgozat
7. Az adásvétel
Acc. cum inf., nom. cum inf.
8. A megbízás
A coniunctivus  activi használata
9.  A társaság
A coniunctivus passivi használata
10. Az öröklés
Az infinitivus rendszere
11. Összefoglalás, gyakorlás
12. Záródolgozat
13. Félévzárás

Félévközi ellenőrzés:
Ellenőrző írásbeli dolgozatok száma: 2 záródolgozat. Témakörök: Dologi jog, tulajdonjog, kötelmi jog.
Időpontok: 6. és 12. oktatási hét .  Pótlásuk és javításuk lehetősége: 13. oktatási hét.
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: szóbeli + írásbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók legalább elemi szinten sajátítsák el az ún. jogi latin nyelv nyelvtanát, szókészletét és használatát, valamint a római jog , valamint az egyetemes és magyar állam-és jogtörténet alapvető fogalmi apparátusát
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Online segédanyag:
Dr.PETRASOVSZKY ANNA: Latin nyelvi segédanyag joghallgatók számára
http://jogikar.uni-miskolc.hu/projectSetup/files/latin-nyelvi-segedanyag-2013.pdf
Ajánlott irodalom:
Bánóczi R- Rihmer Z.: Latin nyelvkönyv joghallgatók számára. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, Negyedik átdolgozott kiadás, 2005.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A megengedett maximális távolmaradás: 2 alkalom.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO7101
Angol jogi szaknyelv 1.
Pókay Marietta nyelvtanár, lektorátus- és nyelvvizsgahely vezető
Czirkóné Ormai Judit nyelvtanár
Zelnik Zsófia nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Czirkóné Ormai Judit
AJKONO7101-1 Hétfő, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 011.
AJKONO7101-2 Hétfő, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 011.

Hőnig Klára
AJKONO7101-3 Hétfő, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 010., okt. 16-tól 009.
Pókay Marietta
AJKONO7101-4 Hétfő, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 010.,okt. 16-tól B326.
AJKONO7101-5 Hétfő, 11.00 – 12.20 (+10 perc szünet) / 010.,okt. 16-tól 103.

Zelnik Zsófia
AJKONO7101-6 Hétfő, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 207.
AJKONO7101-7 Hétfő, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 207.
AJKONO7101-8 Hétfő, 11.00 – 12.20 (+10 perc szünet) / 207.

 AJKONO7101
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAngol nyelvtudás
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter3

Létszám/csoport: 8
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: angol

AJKONO7101 Tantárgyi tematika:
1) Getting started
2) Legal systems
3) Classifications of law
4) Legal education
5) Writing formal letters
6) First test
7) Solicitors and barristers
8) Judges
9) The Hungarian judiciary
10) Finding a job as a lawyer
11) Revision
12) Second test
13) Evaluation

SZAN0701 Tantárgyi tematika:
1. Studying law in Britain: branches of law, academic qualifications, formal letters
2. Sources of law, English common law, equity
3. The police, prisons, magistrates and judges
4. Solicitors and barristers
5. Forms of state, the institutions of government
6. First test
7. Legislation
8. Reading an act: interpretation, principles
9. The Court system
10. Reading legal cases
11. Crime and punishment
12. End-of-term test
13. Evaluation

Félévközi ellenőrzés:
2 ellenőrző írásbeli dolgozat és folyamatos számonkérés. 1. dolgozat: 6. oktatási héten, a Legal Systems. c. jegyzet 1-3. fejezete; 2. dolgozat: 12. oktatási héten, jegyzet  4-6. fejezete
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Legyen képes a hallgató szóbeli és írásbeli kommunikációra angol nyelven egyszerűbb szakmai helyzetekben, ismerje a szakma alapvető műfajainak tartalmi, formai és nyelvi jellemzőit, az adott szakterület tipikus terminológiáját
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Judit Ormai: Interactive English for Law Students – 1. Legal Systems. Pécs, 2013
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Legfeljebb 3 távolmaradás engedélyezett.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO7201
Angol jogi szaknyelv 2.
Pókay Marietta nyelvtanár, lektorátus- és nyelvvizsgahely vezető
Czirkóné Ormai Judit nyelvtanár
Zelnik Zsófia nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Czirkóné Ormai Judit
AJKONO7201-1 Hétfő, 11.00 – 12.20 (+10 perc szünet) / Tanszék

 AJKONO7201
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO7101
Angol jogi szaknyelv 1.
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter4

Létszám/csoport: 8
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: angol

AJKONO7201 Tantárgyi tematika:
1) Getting started
2) Crime and the police
3) Punishment
4) Juvenile crime and domestic violence
5) Mid-term test
6) Civil and criminal procedure
7) The court system
8) Alternative Dispute Resolution
9) Judgements and law reports
10) Case notes
11) Revision
12) End-of-term test
13) Evaluation

SZAN0801 Tantárgyi tematika:
1) Constitution
2) Electoral system
3) Local government
4) European Union: development and institutions
5) European Union: Cases and vocabulary enlargement
6) Mid-term test
7) Family law and probate
8) Contracts: concepts and vocabulary enlargement
9) Reading contracts
10) Company formation
11) Termination
12) End-of-term test
13) Evaluation

Félévközi ellenőrzés:
2 ellenőrző írásbeli dolgozat és folyamatos számonkérés. 1. dolgozat: 6. oktatási héten, a Machinery of Justice. c. jegyzet 1-3. fejezete; 2. dolgozat: 12. oktatási héten, jegyzet  4-6. fejezete
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Legyen képes a hallgató szóbeli és írásbeli kommunikációra angol nyelven egyszerűbb szakmai helyzetekben, ismerje a szakma alapvető műfajainak tartalmi, formai és nyelvi jellemzőit, az adott szakterület tipikus terminológiáját
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Zelnik Zsófia: Interactive English for Law Students – 2. Machinery of Justice. Pécs, 2013
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
TVSZ szerint
Legfeljebb 3 távolmaradás engedélyezett.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO7301
Angol jogi szaknyelv 3.
Pókay Marietta nyelvtanár, lektorátus- és nyelvvizsgahely vezető
Czirkóné Ormai Judit nyelvtanár
Zelnik Zsófia nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Czirkóné Ormai Judit
AJKONO7301-1
     Kedd, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / 011.
     Csütörtök, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 010., október 19-től 011.
AJKONO7301-2
     Kedd, 15.30 – 16.50 (+10 perc szünet) / 011.
     Szerda, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / Holub József előadóterem
AJKONO7301-3
     Hétfő, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / 009.
     Szerda, 11.00 – 12.20 (+10 perc szünet) / 010., október 18-tól 011.

Pókay Marietta
AJKONO7301-4
     Szerda, 11.00 – 12.20 (+10 perc szünet) / 207.
     Kedd, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 010., október 17-től 011.

Zelnik Zsófia
AJKONO7301-5
     Szerda, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 103.
     Kedd, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 103.

 AJKONO7301
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO7201
Angol jogi szaknyelv 2.
Kredit2
Heti óraszám4
Szemeszter5

 Létszám/csoport: 8
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Getting started
2. Governmental and political systems
3. Parliament and legislation
4. Constitution and citizenship
5. Elections and political parties
6. First test
7. Local governments
8. Public administration
9.Revision
10.The history of the European Union
11. The institutions of the European Union
12. Second test
13. Evaluation

Félévközi ellenőrzés:
2 ellenőrző írásbeli dolgozat és folyamatos számonkérés. 1. dolgozat: 6. oktatási héten, a Governance. c. jegyzet 1-4. fejezete; 2. dolgozat: 12. oktatási héten,a Governace c. jegyzet  5-6. fejezete és a The European Union 1-2. fejezete
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Legyen képes a hallgató szóbeli és írásbeli kommunikációra angol nyelven egyszerűbb szakmai helyzetekben , ismerje a szakma alapvető műfajainak tartalmi, formai és nyelvi jellemzőit , az adott szakterület tipikus terminológiáját
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Czirkóné Ormai Judit & Pókay Marietta: Interactive English for Law Students – 3. Governance. Pécs, 2014
Zelnik Zsófia: Interactive English for Law Students – 4. The European Union. Pécs, 2014
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Legfeljebb 3 távolmaradás engedélyezett.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO7401
Angol jogi szaknyelv 4.
Pókay Marietta nyelvtanár, lektorátus- és nyelvvizsgahely vezető
Czirkóné Ormai Judit nyelvtanár
Zelnik Zsófia nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Zelnik Zsófia
AJKONO7401-1
     Szerda, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 103.
     Csütörtök, 12.30 – 13.50 (+10 perc szünet) / 103.

 AJKONO7401
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO7301
Angol jogi szaknyelv 3.
Kredit2
Heti óraszám4
Szemeszter6

Létszám/csoport: 8
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. EU law
2. The single market; A Europe of freedom, security and justice
3. European citizenship
4. Civil law and civil procedure
5. Family law
6. Civil cases
7. The scope of commercial law
8. Contracts
9. Companies
10. Revision
11. Exam preparation
12. Exam preparation
13. Evaluation

Félévközi ellenőrzés:
2 ellenőrző írásbeli dolgozat és folyamatos számonkérés. 1. dolgozat: 6. oktatási héten, az English for Law Students 2. c. jegyzet 8-10. témaköre; 2. dolgozat: 12. oktatási héten, jegyzet 12-14. témaköre melyek pótlása és javítása a 13. oktatási héten lehetséges.
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Legyen képes a hallgató szóbeli és írásbeli kommunikációra angol nyelven egyszerűbb szakmai helyzetekben , ismerje a szakma alapvető műfajainak tartalmi, formai és nyelvi jellemzőit , az adott szakterület tipikus terminológiáját
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Zelnik Zsófia: Interactive English for Law Students – 4. The European Union. Pécs, 2014
Marietta Pókay: Interactive English for Law Students – 5. Civil Law. Pécs, 2014
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
TVSZ szerint
Legfeljebb 5 távolmaradás engedélyezett.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO8101
Német jogi szaknyelv 1.
Hőnig Klára nyelvtanár
Wittmann Katalin nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Wittmann Katalin
AJKONO8101-1 Hétfő, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 307.
AJKONO8101-2 Hétfő, 11.00 – 12.20 (+10 perc szünet) / 307.
AJKONO8101-3 Kedd, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / 307.
AJKONO8101-4 Csütörtök, 11.00 – 12.20 (+10 perc szünet) / 010., október 19-től B326.

 AJKONO8101
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAlapszintű német nyelvtudás
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter3

Létszám/csoport: 8
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: német

AJKONO8101 Tantárgyi tematika:
1. Einführung in das Verfassungsrecht
2. Rechtsystem und Rechtsordnung
3. Natur, Quellen und Bestandteile der Verfassung
4. Das Regierungssystem in Ungarn
5. Übungen zu den Texten
6. I. dolgozat
7. Das Wahlsystem in Ungarn
8. Die Bewertung des ungarischen Wahlsystems
9. Das Parlament in Ungarn
10. Die Gesetzgebung in Ungarn
11. II. dolgozat
12. Das Ungarische Verfassungsgericht
13. Die Verfassungsgerichtsbarkeit

SZAN0501 Tantárgyi tematika:
1. Juristische Ausbildung
2. Einführung in das Zivilrecht: Grundsätze des Vertragsrechts
3. Das Zustandekommen des Vertrages
4. Die allgemeinen Vertragsbedingungen
5. Írásbeli dolgozat I.
6. Der Verzug des Verpflichteten
7. Der Verzug des Berechtigten
8. Die mangelhafte Leistung
9. Die Unmöglichkeit der Leistung
10. Írásbeli dolgozat II.
11. Einführung in das Zivilprozessrecht
12. Einige Grundbegriffe des Zivilprozesses
13. Vor dem Gerichtssaal

Félévközi ellenőrzés:
Félévközi folyamatos szóbeli számonkérés.
1. dolgozat:1-5 témakör; 2. dolgozat: 6-11. témakör
Pótlás és javítás: 12. hét
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Ismerje meg az adott jogág(ak) tipikus terminológiáját és nyelvi jellemzőit. Szakszövegfordítási és szövegértési készségek kialakítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dieszler László: Német szakmai társalgás joghallgatók részére
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO8201
Német jogi szaknyelv 2.
Hőnig Klára nyelvtanár
Wittmann Katalin nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Hőnig Klára
AJKONO8201-1 Hétfő, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 009.

 AJKONO8201
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO8101
Német jogi szaknyelv 1.
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter4

Létszám/csoport: 8
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: német

Tantárgyi tematika:
1. Einführung in das Zivilrecht
2. Einige Grundbegriffe des Vertragsrechts I.
3. Grundbegriffe des Vertragsrechts II.
4. Das Zustandekommen des Vertrages
5. Rechtsfälle
6. I. dolgozat
7. Die allgemeinen Vertragsbedingungen
8. Rechtsfälle
9. Der Verzug des Verpflichteten
10. Rechtsfälle
11. II. dolgozat
12. Der Verzug des Berechtigten
13. Übungen

Félévközi ellenőrzés:
Félévközi folyamatos szóbeli számonkérés.
1. dolgozat:1-5 témakör; 2. dolgozat: 6-11. témakör
Pótlás és javítás: 12. hét
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az adott jogterület terminológiájának elsajátítása, egyszerűbb jogesetek megoldása, kommunikáció egyszerűbb szakmai helyzetekben.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dieszler László: Német szakmai társalgás joghallgatók részére
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO8301
Német jogi szaknyelv 3.
Hőnig Klára nyelvtanár 
Wittmann Katalin nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Wittmann Katalin
AJKONO8301-1
     Hétfő, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / 104.
     Szerda, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 307.
AJKONO8301-2
     Szerda, 11.00 – 12.20 (+10 perc szünet) / 307.
     Csütörtök, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / 009.

Hőnig Klára
AJKONO8301-3
     Szerda, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 104.
     Kedd, 8.00 – 9.20 (+10 perc szünet) / 207.
AJKONO8301-4
     Szerda, 9.30 – 10.50 (+10 perc szünet) / 104.
     Csütörtök, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / 103.
AJKONO8301-5
     Szerda, 11.00 – 12.20 (+10 perc szünet) / 104.
     Csütörtök, 15.30 – 16.50 (+10 perc szünet) / 103.

 AJKONO8301
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO8201
Német jogi szaknyelv 2.
Kredit2
Heti óraszám4
Szemeszter5

Létszám/csoport: 8
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: német

Tantárgyi tematika:
1. Aus dem Zivilrecht: Die mangelhafte Leistung
2. Aus dem Zivilrecht: Die Unmöglichkeit der Leistung
3. Einführung in das Zivilprozessrecht
4. Zivilprozessrecht: Gerichtsverhandlungen
5. Gerichtsverhandlungen
6. 1. dolgozat
7. Das deutsche Gesellschaftsrecht (1)
8. Das deutsche Gesellschaftsrecht (2)
9. Das Strafrecht (1)
10. Das Strafrecht (2)
11. 2. dolgozat
12. Leseverstehen, Übungen
13. Hörtextübungen

Félévközi ellenőrzés:
Félévközi folyamatos szóbeli számonkérés.
1. dolgozat:1-5 témakör; 2. dolgozat: 6-11. témakör
Pótlás és javítás: 12. hét
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az adott jogterület terminológiájának bővítése. A szakma alapvető műfajainak tartalmi, formai ismertetése. Szakirodalom fordítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dieszler László: Német szakmai társalgás joghallgatók részére
Dieszler – Hőnig – Hajnáné – Zelnik: Texte aus Bereichen des deutschen Rechts
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO8401
Német jogi szaknyelv 4.
Hőnig Klára nyelvtanár
Wittmann Katalin nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

Wittmann Katalin
AJKONO8401-1 Nem indul

 AJKONO8401
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO8301
Német jogi szaknyelv 3.
Kredit2
Heti óraszám4
Szemeszter6

Létszám/csoport: 8
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: német

Tantárgyi tematika:
1. Das deutsche Verfassungsrecht
2. Grundrechte
3. Grundzüge des Wahlrechts
4. Die deutsche Verfassungsgerichtsbarkeit
5. Hörtextübungen
6. 1. dolgozat
7. Aus dem Bürgerlichen Recht
8. Schuldrecht: Vertragstypen
9. Das Familienrecht
10. Das Erbrecht
11. 2. dolgozat
12. Hörtextübungen
13. Zusammenfassung

Félévközi ellenőrzés:
Félévközi folyamatos szóbeli számonkérés.
1. dolgozat:1-5 témakör; 2. dolgozat: 6-11. témakör
Pótlás és javítás: 12. hét
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Legyen képes a hallgató szóbeli és írásbeli kommunikációra német nyelven szakmai helyzetekben, ismerje a szakma alapvető műfajainak tartalmi, formai és nyelvi jellemzőit, és néhány jogterület tipikus terminológiáját.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dieszler – Hőnig – Hajnáné – Zelnik: Texte aus Bereichen des deutschen Rechts
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO9101
Francia jogi szaknyelv 1.
Bojcsevné Kovács Terézia nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

 AJKONO9101
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeFrancia nyelvtudás
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter3

Létszám/csoport: 13
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: francia

AJKONO9101 Tantárgyi tematika:
1. Bevezetés.
2. Jogágak.
3. Közjog. Polgárjog.
4. Jogforrások.
5. Nemzetközi és nemzeti jogforrások
6. Alkotmány, törvények, rendeletek.
7. Jogászképzés Franciaországban
8. Jogi szakmák. Bírák, ügyészek, ügyvédek
9. Jogalanyiság
10. Természetes és jogi személyek
11. Vagyoni és nem vagyoni jogok
12. Személyiségi jogok, szabadságjog
13. Ellenőrzés, javítási lehetőségek.

Félévközi ellenőrzés:
Folyamatos szóbeli és írásbeli számonkérés. Ellenőrző írásbeli dolgozatok az 5. és 10. oktatási héten. Javítási lehetőség a 13. oktatási héten.
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Legyen képes a hallgató szóbeli és írásbeli kommunikációra francia nyelven egyszerűbb szakmai helyzetekben, ismerje a szakma alapvető műfajainak tartalmi, formai és nyelvi jellemzőit, az adott szakterület tipikus terminológiáját
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bojcsevné Kovács Terézia, Le français aux étudiants en droit, Dialog Campus 2002, Pécs
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Legfeljebb 3 távolmaradás engedélyezett.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO9201
Francia jogi szaknyelv 2.
Bojcsevné Kovács Terézia nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

 AJKONO9201
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO9101
Francia jogi szaknyelv 1.
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter4

Létszám/csoport: 13
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: francia

Tantárgyi tematika:
1. Bevezetés.
2. Az állam fogalma. Az állam szerepe.
3. A francia állam.
4. Törvényhozói hatalom.
5. A francia parlament.
6. A politikai pártok szerepe Franciaországban.
7. Végrehajtó hatalom.
8. A francia elnök hatásköre. Elnökválasztás Franciaországban.
9. A francia miniszterelnök hatásköre.
10. A kormány szerepe.
11. Legfelső Bíróság, Számvevőszék, Alkotmánybíróság.
12. Franciaország közigazgatása, az önkormányzatok hatásköre.
13. Ellenőrzés, javítási lehetőségek.

Félévközi ellenőrzés:
Folyamatos szóbeli és írásbeli számonkérés. Ellenőrző írásbeli dolgozatok az 5. és 10. oktatási héten. Javítási lehetőség a 13. oktatási héten.
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Legyen képes a hallgató szóbeli és írásbeli kommunikációra francia nyelven egyszerűbb szakmai helyzetekben, ismerje a szakma alapvető műfajainak tartalmi, formai és nyelvi jellemzőit, az adott szakterület tipikus terminológiáját
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bojcsevné Kovács Terézia, Le français aux étudiants en droit, Dialog Campus 2002, Pécs
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Legfeljebb 3 távolmaradás engedélyezett.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO9301
Francia jogi szaknyelv 3.
Bojcsevné Kovács Terézia nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

 AJKONO9301
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO9201
Francia jogi szaknyelv 2.
Kredit2
Heti óraszám4
Szemeszter5

Létszám/csoport: 13
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: francia

Tantárgyi tematika:
1. Polgárjog.
2. Tulajdonjog.
3. Korlátozások a tulajdonjogban.
4. Kötelmek.
5. A szerződések fajtái.
6. Biztosítási szerződések.
7. Öröklés.
8. Az öröklés rendje.
9. A hagyaték megnyílása.
10. Társasági jog.
11. A társasági szerződés. A társaságok fajtái.
12. Családjog. A házasságkötés.
13. Ellenőrzés, javítási lehetőség.

Félévközi ellenőrzés:
Folyamatos szóbeli és írásbeli számonkérés. Ellenőrző írásbeli dolgozatok az 5. és 10. oktatási héten. Javítási lehetőség a 13. oktatási héten.
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Legyen képes a hallgató szóbeli és írásbeli kommunikációra francia nyelven egyszerűbb szakmai helyzetekben, ismerje a szakma alapvető műfajainak tartalmi, formai és nyelvi jellemzőit, az adott szakterület tipikus terminológiáját
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bojcsevné Kovács Terézia, Le français aux étudiants en droit, Dialog Campus 2002, Pécs
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Legfeljebb 3 távolmaradás engedélyezett.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO9401
Francia jogi szaknyelv 4.
Bojcsevné Kovács Terézia nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

 AJKONO9401
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO9301
Francia jogi szaknyelv 3.
Kredit2
Heti óraszám4
Szemeszter6

Létszám/csoport: 13
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: francia

Tantárgyi tematika:
1. Igazságszolgáltatás.
2. Alkotmányos garanciák az igazságszolgáltatásban.
3. Alanyi jogok.
4. A francia bíróságok fajtái.
5. Polgári bíróságok. Büntető bíróságok.
6. Közigazgatási bíróságok.
7. Az Európai Unió megalakulása.
8. Legfontosabb dátumok.
9. Az EU intézményei.
10. A Parlament.
11. Közösségi politika.
12. Külpolitika és biztonságpolitika.
13. Ellenőrzés, javítási lehetőségek.

Félévközi ellenőrzés:
Folyamatos szóbeli és írásbeli számonkérés. Ellenőrző írásbeli dolgozatok az 5. és 10. oktatási héten. Javítási lehetőség a 13. oktatási héten.
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Legyen képes a hallgató szóbeli és írásbeli kommunikációra francia nyelven egyszerűbb szakmai helyzetekben, ismerje a szakma alapvető műfajainak tartalmi, formai és nyelvi jellemzőit, az adott szakterület tipikus terminológiáját
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bojcsevné Kovács Terézia, Le français aux étudiants en droit, Dialog Campus 2002, Pécs
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Legfeljebb 3 távolmaradás engedélyezett.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO10101
Orosz jogi szaknyelv 1.
Bojcsevné Kovács Terézia nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

 AJKONO10101
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeOrosz nyelvtudás
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter3

Létszám/csoport: 13
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: orosz

Tantárgyi tematika:
1. Bevezetés.
2. Az állam fogalma. Az állam szerepe.
3. Az orosz állam.
4. Törvényhozói hatalom.
5. Az orosz parlament.
6. A politikai pártok szerepe Oroszországban.
7. Végrehajtó hatalom.
8. Az orosz elnök hatásköre. Elnökválasztás Oroszországban.
9. Az orosz miniszterelnök hatásköre.
10. A kormány szerepe.
11. Legfelső Bíróság, Alkotmánybíróság.
12. Oroszország közigazgatása, az önkormányzatok hatásköre.
13. Ellenőrzés, javítási lehetőségek.

Félévközi ellenőrzés:
Folyamatos szóbeli és írásbeli számonkérés. Ellenőrző írásbeli dolgozatok az 5. és 10. oktatási héten. Javítási lehetőség a 13. oktatási héten.
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az Orosz Alkotmány, www.constitution.ru, sokszorosított anyagok az adott témákban
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Legfeljebb 3 távolmaradás engedélyezett.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO10201
Orosz jogi szaknyelv 2.
Bojcsevné Kovács Terézia nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

 AJKONO10201
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO10101
Orosz jogi szaknyelv 1.
Kredit2
Heti óraszám2
Szemeszter4

Létszám/csoport: 13
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: orosz

Tantárgyi tematika:
1. Bevezetés.
2. Jogágak.
3. Közjog. Polgárjog.
4. Jogforrások.
5. Nemzetközi és nemzeti jogforrások
6. Alkotmány, törvények, rendeletek.
7. Jogászképzés Oroszországban
8. Jogi szakmák. Bírák, ügyészek, ügyvédek
9. Jogalanyiság
10. Természetes és jogi személyek
11. Vagyoni és nem vagyoni jogok
12. Személyiségi jogok, szabadságjog
13. Ellenőrzés, javítási lehetőségek.

Félévközi ellenőrzés:
Folyamatos szóbeli és írásbeli számonkérés. Ellenőrző írásbeli dolgozatok az 5. és 10. oktatási héten. Javítási lehetőség a 13. oktatási héten.
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az Orosz Alkotmány, www.constitution.ru, sokszorosított anyagok az adott témákban
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Legfeljebb 3 távolmaradás engedélyezett.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO10301
Orosz jogi szaknyelv 3.
Bojcsevné Kovács Terézia nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

 AJKONO10301
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO10201
Orosz jogi szaknyelv 2.
Kredit2
Heti óraszám4
Szemeszter5

Létszám/csoport: 13
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: orosz

Tantárgyi tematika:
1. Polgárjog.
2. Tulajdonjog.
3. Korlátozások a tulajdonjogban.
4. Kötelmek.
5. A szerződések fajtái.
6. Biztosítási szerződések.
7. Öröklés.
8. Az öröklés rendje.
9. A hagyaték megnyílása.
10. Társasági jog.
11. A társasági szerződés. A társaságok fajtái.
12. Családjog. A házasságkötés.
13. Ellenőrzés, javítási lehetőség.

Félévközi ellenőrzés:
Folyamatos szóbeli és írásbeli számonkérés. Ellenőrző írásbeli dolgozatok az 5. és 10. oktatási héten. Javítási lehetőség a 13. oktatási héten.
Félév végi számonkérés típusa: beszámoló
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az Orosz Alkotmány, www.constitution.ru, sokszorosított anyagok az adott témákban
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Legfeljebb 3 távolmaradás engedélyezett.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKONO10401
Orosz jogi szaknyelv 4.
Bojcsevné Kovács Terézia nyelvtanár
Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely

 AJKONO10401
A tantárgyfelvétel előzetes követelményeAJKONO10301
Orosz jogi szaknyelv 3.
Kredit2
Heti óraszám4
Szemeszter6

Létszám/csoport: 13
Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: orosz

Tantárgyi tematika:
1. Igazságszolgáltatás.
2. Alkotmányos garanciák az igazságszolgáltatásban.
3. Alanyi jogok.
4. Az orosz bíróságok fajtái.
5. Polgári bíróságok. Büntető bíróságok.
6. Közigazgatási bíróságok.
7. Az Európai Unió megalakulása.
8. Legfontosabb dátumok.
9. Az EU intézményei.
10. A Parlament.
11. Közösségi politika.
12. Külpolitika és biztonságpolitika.
13. Ellenőrzés, javítási lehetőségek.

Félévközi ellenőrzés:
Folyamatos szóbeli és írásbeli számonkérés. Ellenőrző írásbeli dolgozatok az 5. és 10. oktatási héten. Javítási lehetőség a 13. oktatási héten.
Félév végi számonkérés típusa: szigorlat
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az Orosz Alkotmány, www.constitution.ru, sokszorosított anyagok az adott témákban
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Legfeljebb 3 távolmaradás engedélyezett.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

  AJKRNO5001
A jogi informatikai rendszerek használata
Dr. Szőke Gergely László adjunktus
Dr. Zámbó Alexandra Erzsébet tanársegéd
Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport

Dr. Szőke Gergely László
AJKRNO5001-1
2017.10.12. csütörtök, 9.30 – 12.20/ 104.
2017.10.19. csütörtök, 9.30 – 12.20/ 104.
2017.10.26. csütörtök, 9.30 – 12.20/ 104.

AJKRNO5001-2
2017.10.12. csütörtök, 14.00 – 16.50/ 104.
2017.10.19. csütörtök, 14.00 – 16.50/ 104.
2017.10.26. csütörtök, 14.00 – 16.50/ 104.

Dr. Zámbó Alexandra Erzsébet
AJKRNO5001-3
2017.11.09. csütörtök, 9.30 – 12.20/ 104.
2017.11.16. csütörtök, 9.30 – 12.20/ 104.
2017.11.23. csütörtök, 9.30 – 12.20/ 104.

AJKRNO5001-4
2017.11.09. csütörtök, 14.00 – 16.50/ 104.
2017.11.16. csütörtök, 14.00 – 16.50/ 104.
2017.11.23. csütörtök, 14.00 – 16.50/ 104.

 AJKRNO5001
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye-
Kredit0
Heti óraszám1
Szemeszter1-10

Létszám/csoport: 15
Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
- Hazai jogi adatbázisok: Wolters Kluwer "Új Jogtár" és egyéb ingyenes online adatbázisok
- Iratminta-szerkesztés az Új Jogtár iratminta-tára segítségével
- Európai közösségi jogi adatbázisok
- Bírósági döntéseket tartalmazó adatbázisok
- Kutatási célú, szakirodalmi és könyvtári adatbázisok
- Jogesetmegoldás jogi adatbázisok alkalmazásával

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: aláírás
Jellege: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a későbbi tanulmányiakhoz, illetve a jogászi munkához szükséges jogszabályokat, bírósági döntéseket és szakirodalmi forrásokat tartalmazó jogi adatbázisok alkalmazását. A jogi információk megszerzésének képessége már a jogi tanulmányok során elengedhetetlen. A kiscsoportos gyakorlati képzés a Karon hozzáférhető, valamint az ingyenes online hazai és európai közösségi jogi adatbázisoknak a jogi problémák megoldásában való felhasználására is felkészíti a hallgatókat.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint.
A foglalkozáson kötelező a részvétel. A kurzus teljesítéséhez legfeljebb három tanóráról történő hiányzás megengedett (egy oktatási alkalom (blokk) négy tanórából áll).
A távolmaradás pótlásának lehetősége: -
Megjegyzés: -  Közgazdaságtan modul

 A Közgazdaságtan modul teljesítése a jogász szak nappali munkarenden

2010-2011-es tanév őszi szemeszterétől az Állam- és Jogtudományi Kar és a Közgazdaságtudományi Kar által kötött megállapodás értelmében a jogász szak nappali munkarenden tanuló hallgatóknak lehetőségük van a Közgazdaságtudományi kar által kínált közgazdaságtani alapozó tárgyak teljesítésére.
1. Minden hallgatónak az abszolutórium megszerzéséhez az alábbi kurzusok közül legalább 5 kreditpont értéket kell teljesítenie:
2. Minden félévben legalább három kurzus kerül meghirdetésre. A kurzusok meghirdetési gyakoriságát a Közgazdaságtudományi Kar határozza meg oly módon, hogy minden félévben legalább 300 fő hallgató részére biztosít lehetőséget a kurzusok felvételére.
3. Amennyiben a kurzust meghirdető kar és a kurzust befogadó kar TVSZ kari melléklete eltérően rendelkezik az átoktatott kurzusokra vonatkozóan, abban az esetben a TVSZ általános szabályai az irányadóak. 

AJKONO0401
Közgazdaságtan 1. (Mikroökonómia)
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntetőjogi Tanszék

  AJKONO0401
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 1
Létszám -

 

AJKONO0501
Közgazdaságtan 2.
Dr. Kecskés András egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Bujtár Zsolt tanársegéd
Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék

  AJKONO0501
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO0401
Közgazdaságtan 1.
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 2
Létszám -

 

AJKONO10501
Bevezetés a közgazdaságtanba
Dr. Hausmann Péter adjunktus
KTK – Közgazdaságtan Tanszék

  AJKONO10501
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 1-10
Létszám -

 

AJKONO10601
Statisztika
Dr. Herman Sándor egyetemi docens, tanszékvezető
KTK – Statisztika és Ökonometria Tanszék

  AJKONO10601
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 1-10
Létszám 100

 

AJKONO10701
Mikroökonómia
Dr. Bessenyei István egyetemi docens
KTK – Közgazdaságtan Tanszék

  AJKONO10701
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 1-10
Létszám 30

 

AJKONO10801
Makroökonómia
Dr. Sebestyén Tamás adjunktus
KTK – Közgazdaságtan Tanszék

  AJKONO10801
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 1-10
Létszám 80

 

AJKONO10901
Marketing
Dr. Töröcsik Mária egyetemi tanár
KTK – Marketing Tanszék

  AJKONO10901
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 1-10
Létszám 60

 

AJKONO11001
Vezetés-szervezés
Dr. Farkas Ferenc egyetemi tanár, tanszékvezető
KTK – Szervezési és Vezetési Tanszék

  AJKONO11001
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 1-10
Létszám 80

 

AJKONO11101
Számvitel
Dr. Budai Eleonóra adjunktus
Dr. Szücs Tamás adjunktus
KTK – Pénzügyi és Számvitel Tanszék

  AJKONO11101
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 1-10
Létszám 80

 

AJKONO11201
Vállalati pénzügyi ismeretek
Dr. Ulbert József egyetemi docens
KTK – Vállalati Gazdaságtan, Pénzügyi és Számvitel Tanszék

  AJKONO11201
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 1-10
Létszám 80

 

AJKONO11301
Pénzügytan I. (Pénz- és bankügyek)
Dr. Zeller Gyula ifj. egyetemi docens
KTK – Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézet

  AJKONO11301
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Heti óraszám 2
Szemeszter 1-10
Létszám 100

 

AJKONO111401
A gazdaságtudományok alapjai
Dr. Hausmann Péter adjunktus
Dr. László Gyula professor emeritus
KTK – Közgazdaságtan Tanszék

  AJKONO111401
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 5
Heti óraszám 2
Szemeszter 1-10
Létszám 120

 AJKRNO1101
Záróvizsga szakszeminárium (25 óra/tantárgy)

Európai közjog

2017. szeptember 21. (csütörtök) 14.00 – 17.40 / Óriás Nándor előadóterem (5 óra)
2017. szeptember 22. (péntek) 8.00 – 13.50 / Holub József előadóterem (8 óra)
2017. szeptember 28. (csütörtök) 14.00 – 16.50 / Óriás Nándor előadóterem (4 óra)
2017. szeptember 29. (péntek) 8.00 – 13.50 / Holub József előadóterem (8 óra)

Polgári jog

2017. október 05. (csütörtök) 14.00 – 17.40 / Óriás Nándor előadóterem (5 óra)
2017. október 06. (péntek) 8.00 – 13.50 / Holub József előadóterem (8 óra)
2017. október 12. (csütörtök) 14.00 – 16.50 / Óriás Nándor előadóterem (4 óra)
2017. október 13. (péntek) 8.00 – 13.50 / Holub József előadóterem (8 óra)

Közigazgatási jog

2017. október 19. (csütörtök) 14.00 – 17.40 / Óriás Nándor előadóterem (5 óra)
2017. október 20. (péntek) 8.00 – 13.50 / Holub József előadóterem (8 óra)
2017. október 26. (csütörtök) 14.00 – 16.50 / Óriás Nándor előadóterem (4 óra)
2017. október 27. (péntek) 8.00 – 13.50 / Holub József előadóterem (8 óra)

Büntetőjog

2017. november 09. (csütörtök) 14.00 – 17.40 / Óriás Nándor előadóterem (5 óra)
2017. november 10. (péntek) 8.00 – 13.50 / Holub József előadóterem (8 óra)
2017. november 16. (csütörtök) 14.00 – 16.50 / Óriás Nándor előadóterem (4 óra)
2017. november 17. (péntek) 8.00 – 13.50 / Holub József előadóterem (8 óra)

Alkotmányjog

2017. november 23. (csütörtök) 14.00 – 17.40 / Óriás Nándor előadóterem (5 óra)
2017. november 24. (péntek) 8.00 – 13.50 / Holub József előadóterem (8 óra)
2017. november 30. (csütörtök) 14.00 – 16.50 / Óriás Nándor előadóterem (4 óra)
2017. december 01. (péntek) 8.00 – 13.50 / Holub József előadóterem (8 óra)