2017 / 2018-as tanév I. félév (őszi szemeszter)

Szabadon választható tantárgyak listája (Jogász)

Szabadon választható tantárgyak listája

Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai- és Kommunikációs Jogi Csoport

Zenei szerzői jog
Dr. Szőke Gergely László adjunktus
Dr. Zámbó Alexandra Erzsébet tanársegéd
Dr. Polyák Gábor egyetemi docens (óraadó)
Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai- és Kommunikációs Jogi Csoport

AJSZNO66901 a TVSZ 1. számú melléklet 6. § (1) alapján törlésre került

Kurzus kód AJSZNO66901
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
- Alapfogalmak (a szerző és a mű, különös tekintettel a zeneművekre)
- Szerzői jog és üzleti modellek – a zeneipar változásai
- Személyhez fűződő jogok és vagyoni jogok
- A felhasználási szerződés
- Közös jogkezelés és a jogdíjak rendszere
- A szerzői jog korlátjai (elsősorban: szabad felhasználások)
- A kapcsolódó jogi jogosultak jogai
- A jogsértések jogkövetkezményei
- Szerzői jog "alulnézetből" – beszélgetés és workshop egy kortárs zenésszel

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai aktivitás, írásbeli beszámoló
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A szeminárium célja, hogy az elsősorban a zeneiparban érdekelt jogász és nem jogász hallgatók számára betekintést nyújtson a vonatkozó szerzői jogi szabályozás alapjaiba és – hangsúlyosan – annak gyakorlati, mindennapi alkalmazásába. A kurzus elvégzésével a hallgatók a szerzői jogot (kultúra-)történeti kontextusba tudják helyezni, értik a jogi szabályozás lényegét, a zeneipar üzleti modelljeire gyakorolt hatását, az egyes zeneipari szereplők szerepét és a köztük lévő szerződéses és egyéb kapcsolatokat. A szeminárium szorosan kapcsolódik a PTE "Zenélő Egyetem" (ZEN) programjához.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Gyenge Anikó: Szerzői jogi korlátozások és a szerzői jog emberi jogi háttere, HVG-Orac, 2010.
Szinger András - Tóth Péter Benjámin (2004): Gyakorlati útmutató a szerzői joghoz, Novissima, 2004.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
aktív órai részvétel
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
a részvétel kötelező
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Informatikai jog irodalmi- és filmalkotások tükrében
Dr. Zámbó Alexandra Erzsébet, tanársegéd
Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai- és Kommunikációs Jogi Csoport

AJSZNO100901 a TVSZ 1. számú melléklet 6. § (1) alapján törlésre került

Kurzus kód AJSZNO100901 AJSZLO100901
Munkarend Nappali Levelező
Tanóra Kontakt Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye - -
Kredit 2 2
Óraszám 2/hét 30/félév
Létszám 20 -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A hallgatók minden héten, előre megadott szempontrendszer szerint dolgozzák fel az általuk választott irodalmi (pl. Orwell: 1984, Huxley: Szép új világ) vagy filmalkotás (pl. Gattaca, Mátrix trilógia, A.I.- Mesterséges értelem, Különvélemény, Én, a robot; Ex Machina) informatikai jogi aspektusait. Az elemzések során a kurzus hallgatói szemléletesen foglalkozhatnak az adatvédelem, szerzői jogok, információs alapjogok, informatikai bűnözés, személyazonosítás, mesterséges intelligencia felelősségi formái, biotechnológia jogi kérdéseivel.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai munka értékelésével
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus arra ösztönzi a hallgatókat, hogy az információs társadalom, és a technikai fejlődés által támasztott kihívásokat jogi megközelítésből érzékelje, elemezze és értékelje. A képzési portfólió színesítése érdekében mindezt a (sci-fi) filmalkotásokban, valamint irodalmi alkotásokban megjelenített sajátos (fiktív) életviszonyok, és társadalmi struktúrák vonatkozásában elemezve, a mű és valós világunk jogintézményei közötti párhuzamok és ellentmondások feltárásával. Illeszkedve a szakképzés céljához, miszerint a joghallgató felismeri az etikai dilemmákat és az új morális kihívásokat, továbbá képes a jog alkotásával, értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatos jelenségek észlelésére, értelmezésére.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
dr. Szőke Gergely László: Az európai adatvédelmi jog megújítása: tendenciák és lehetőségek az önszabályozás területén (Budapest : HVG-ORAC, 2015)
Daniel J Solove: The Digital Person: Technology and Privacy in the Information Age (New York: 2004.)
Navratyil Zoltán: Az ember reproduktív klónozásának jogi perspektívái (KJSZ, 2011/3., 45-51. o.)
Eszteri Dániel: A mesterséges intelligencia fejlesztésének és üzemeltetésének egyes felelősségi kérdései (IJ, 2015/2-3., 47-57. o.)
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
minimum egy prezentáció tartása
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: zambo.alexandra@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: zambo.alexandra@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2017. december 09.
Megjegyzés: -