2019 / 2020-as tanév I. félév (őszi szemeszter)

Általános Tanulmányi Információk

Általános Tanulmányi Információk

A 2019/2020-as tanév 1. (őszi) félév időbeosztása

Bejelentkezés / Beiratkozás új felvetteknek (a hallgatói jogviszony aktiválása a Neptun-ban):
2019.08.14. 1000 órától - 2019.09.06.  1000 óráig

Évnyitó ünnepség:
2019.09.02. 1100 óra
Helyszín: Molnár Kálmán előadó (földszint Aula)

A tanévnyitó ünnepség programját a kari weblapon tesszük közzé (ajk.pte.hu).
A tanévnyitó ünnepség miatt az új belépő, jogász szakos, nappali munkarendes hallgatóknak az évnyitó napjára, a dékán oktatási szünetet engedélyez.

Tantárgyfelvétel

Minden szak esetén:
- Első kör (OMHV-t kitöltött hallgatók részére, korlátozott számú tantárgy vehető fel):
2019.08.14. 1000 órától
- Második kör (tantárgyfelvételi korlátozás feloldva):
2019.08.15. 1000 órától
A tantárgyfelvételi időszak vége:

nappali munkarendes, jogász képzésben: 2019.09.09. 1000  óra
levelező munkarendes, jogász képzésben: 2019.09.13. 1000  óra
igazságügyi igazgatási képzésben: 2019.09.13. 1000  óra
jogi felsőoktatási szakképzés: 2019.09.13. 1000  óra

Vizsgakurzus vizsgára jelentkezés a Neptunban: 2019.08.26. 1000 órától.
A tanszékeknek a vizsgakurzus vizsgákat 2019.09.02. – 2019.09.06. közötti időszakra kell meghirdetniük!

Képzési időszak (oktatás) kezdete:

nappali munkarendes, jogász képzésben: 2019.09.02.
levelező munkarendes, jogász képzésekben: 2019.09.12.
igazságügyi igazgatási alapképzésben: 2019.08.26.
nappali munkarendes, jogi felsőoktatási szakképzés: 2019.09.02.
levelező munkarendes, jogi felsőoktatási szakképzés: 2019.09.06.
Őszi szünet: 2019.11.04. – 2019.11.08.
A képzési időszak vége: 2019.12.07.
Vizsgaidőszak: 2019.12.09. – 2020.01.22.
Vizsgaidőpontok tanszéki meghirdetése: 2019.11.04. – 2019.11.08.*
Vizsgára jelentkezés kezdete: 2019.11.11. 1000 órától.*
Dolgozatok leadási határideje:
évfolyamdolgozatok leadási határideje: 2019.11.25.
szemináriumi dolgozatok leadási határideje: 2019.12.07.
A 2019/2020-2 (tavaszi) félévében záróvizsgák megkezdéséhez jogász szak, nappali és levelező munkarend esetén:
szakdolgozatok leadási határideje: 2020.01.24.
Szakdolgozat védésének határideje: 2020.02.07.
A 2020.01.07.-i záróvizsgán való részvételhez igazságügyi igazgatási alapképzésben:
szakdolgozatok leadási határideje: 2019.11.25
Szakdolgozat védésének határideje: 2019.12.16.
Méltányossági vizsgák időpontjai: 2020.01.24.
(a vizsgabeosztás a kar weblapján és a Tanulmányi Osztályon megtekinthető)

A doktori képzésről (felvételi, képzés, fokozatszerzési eljárás) a http://ajk.pte.hu/doktori-iskola weblapon tájékozódhatnak.

A hallgató írásbeli kérelmeinek leadási feltételei
Minden hallgatói kérelmet a Tanulmányi Osztályon kell benyújtani, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ) 1. számú melléklet 1/A. § (2) bekezdése alapján.A hallgató írásbeli kérelmét a Kari Tanulmányi Bizottsághoz (továbbiakban: TB) és a Kari Kreditátviteli Bizottsághoz (továbbiakban: KÁB) a tantárgyfelvételi időszak utolsó napjáig nyújthatja be. A hallgató a határidő elmulasztása esetén, az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 15 napon belül, igazolási kérelmet terjeszthet elő. Rendkívüli körülmény bekövetkezése esetén a kérelem az ok felmerülésétől számított 15 napon belül terjeszthető elő.I.
Bejelentkezés a 2019-2020-as tanév 1. (őszi) félévére

1. A hallgatóknak az adott félévben meghatározott időszakban kell a Neptunon keresztül bejelentkezniük a félévekre. A bejelentkezéssel kapcsolatos további tudnivalókat a PTE Neptun weblapján érhetik el (http://neptun.pte.hu).
Fontos figyelmeztetés! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 8. munkanapon bejelenteni! A hallgatóról nyilvántartott, általa módosítható adatok helyességéért és teljességéért minden esetben a hallgató felel!

2. Kivételes esetben a hallgató a TB-től kérelmezheti utólagos beiratkozás és bejelentkezés engedélyezését, legkésőbb a félév harmadik hetének végéig (TVSZ 38. § (3) bekezdés).
A hallgató kivételes esetben az aktív bejelentkezési nyilatkozatának visszavonását kérelmezheti a Tanulmányi Osztály vezetőjétől a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül (TVSZ 38. § (4) bekezdés).

A kérelmeket a Neptun rendszeren keresztül kell beadni. A határidőn túli félév aktiválási kérelem külön eljárási díja 5.000.-Ft.

3. Automatikusan szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgató
a) bejelentkezéskor úgy nyilatkozik, hogy adott félévben hallgatói jogviszonyát szüneteltetni kívánja – passzívra állítja félévét a Neptunban –, illetve
b) az adott félévre a tanulmányai folytatásához szükséges bejelentkezést nem végzi el.
Amennyiben a hallgató a félévre bejelentkezett és a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül nem kéri tanulmányainak szünetelését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz fel kurzusokat, vagy nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelményének sem.
A hallgató több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével, de a hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév.
Amennyiben a hallgató tanulmányait szünetelteti, az adott féléve passzív félévnek minősül. A hallgató a félév során nem jogosult kurzusfelvételre, vizsgán való részvételre, diákigazolványra, továbbá a térítési és juttatási szabályzatban foglaltak szerinti juttatásokra sem.

4. Fontos figyelmeztetés! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy megszűnik a hallgatói jogviszony abban az esetben, ha a hallgató […] egymást követő két alkalommal nem jelentkezik be a következő tanulmányi félévre, vagy a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait […] (TVSZ 23. § (2) bekezdés)!

5. Az alábbiakban tájékoztatjuk költségtérítéses/önköltséges hallgatóinkat a költségtérítések összegéről.

Nappali munkarend, jogász szak:
Tanulmányaikat 2012-2013. tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók részére:
185.000 Ft/félév.
Tanulmányaikat 2014-2015 tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók részére:
185.000 Ft/félév
Tanulmányaikat 2015-2016. tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók részére:
240.000 Ft/félév
Tanulmányaikat 2016-2017. tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók részére:
240.000 Ft/félév

Levelező munkarend, jogász szak:
Tanulmányaikat 2014-2015. tanévben megkezdett hallgatók részére:
170.000 Ft/félév.
Tanulmányaikat 2015-2016. tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók részére:
210.000 Ft/félév
Tanulmányaikat 2016-2017. tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók részére:
225.000 Ft/félév
Tanulmányaikat 2019-2020. tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók részére:
230.000 Ft/félév

Levelező munkarend, igazságügyi ügyintéző/igazgatási alapszak:
Tanulmányaikat 2015-2016. előtti tanévbenekben megkezdett hallgatók részére:
130.000 Ft/félév.
Tanulmányaikat 2015-2016. tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók részére:
155.000 Ft/félév

Nappali munkarend, jogi felsőoktatási szakképzés:
Tanulmányaikat 2015-2016. előtti tanévbenekben megkezdett hallgatók részére:
120.000 Ft/félév.
Tanulmányaikat 2015-2016. tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók részére:
150.000 Ft/félév
Tanulmányaikat 2019-2020. tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók részére:
190.000 Ft/félév

Levelező munkarend, jogi felsőoktatási szakképzés:
Tanulmányaikat 2015-2016. előtti tanévbenekben megkezdett hallgatók részére:
95.000 Ft/félév.
Tanulmányaikat 2015-2016. tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók részére:
120.000 Ft/félév
Tanulmányaikat 2019-2020. tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók részére:
165.000 Ft/félév

A hallgatói pénzügyeket az Oktatási Igazgatóság Központi Tanulmányi Iroda kezeli. A költségtérítés befizetésével kapcsolatos tudnivalókat és határidőket tartalmazó tájékoztató anyagot a Központi Tanulmányi Iroda postai úton küldi ki az érintett hallgatóknak. Kérdéseikkel, problémáikkal a pénzügyi iroda munkatársaihoz forduljanak az alábbi elérhetőségeken: KTI
Befizetési módok
Gyűjtőszámla

Fontos figyelmeztetés! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy aki a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló időarányos fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az Egyetem korlátozza a Neptun-használati jogosultságát!1/2017. (08.23.) számú dékáni utasítás
a költségtérítési kedvezményekről és a költségtérítés megfizetésének rendjérőlII.
A Tantárgyfelvétel rendje

A tantárgyfelvétel zökkenő mentesebb lebonyolítása érdekében az egyes karok tantárgyfelvételét az egyetem ütemezi. A tantárgyfelvétel a Neptunban történik.

A tantárgyfelvétel két körben zajlik.
A tantárgyfelvétel első körében a Neptunban, a kurzusfelvételt megelőző szemeszterben, az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése (továbbiakban: OMHV) kérdőívet kitöltő hallgató, 4 db választható és korlátlan számú kötelező tantárgyat vehet fel.
A második körben a tantárgyfelvétel korlátozások nélkül folytatódik. Az a hallgató, aki nem töltötte ki az OMHV kérdőívet, csak a második körben kezdheti meg a tárgyfelvételt.
A TVSZ 43.§ (6) bekezdés alapján a kurzusfelvételi időszak lezárását követően a hallgató köteles a Neptunban nyilvántartott kurzusainak listáját leellenőrizni és a rögzített állapotot tudomásul venni. Amennyiben a hallgató igazolni tudja, hogy a nyilvántartott adatok nem felelnek meg a valóságnak (valamely kurzus nem szerepel, illetve olyan kurzus is szerepel a listán, amelyet a hallgató nem vett fel), a hallgató a kurzusfelvétel lezárását követő 8 napon belül panasszal élhet a Tanulmányi Osztályon. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelmeket a Neptun rendszeren keresztül kell beadni. A határidőn túli tárgyfelvételi- és leadási kérelem külön eljárási díja tantárgyanként 4.900.-Ft.

Fontos figyelmeztetés! Felhívjuk a tanulmányaikat a 2012/2013. tanév előtt megkezdő hallgatóink figyelmét arra, hogy tanulmányi okból történő elbocsátással szűnik meg a hallgatói jogviszony akkor, ha a hallgató valamely tantárgyat háromszor vett fel és azt nem teljesítette (TVSZ 23. § (3) bekezdés c) pont).III.
A vizsgára jelentkezés részletes szabályai

A hallgató az Neptunon keresztül jelentkezik be a szóbeli és írásbeli vizsgákra is. A tanszékek a vizsgaidőszak kezdete előtt legalább 1 hónappal meghirdetik az Neptunban a vizsgaidőpontjaikat. A hallgató maga állítja össze vizsgarendjét. Vizsgára legkésőbb a kitűzött vizsganapot megelőzően 24 órával kell bejelentkezni. A vizsgáról lejelentkezni legkésőbb a vizsganapot megelőző 36 órával lehet.

Amennyiben a hallgató vizsgaidőszak előtti vizsgázásra kap engedélyt, vizsgázni csak abban az esetben van lehetősége, ha legkésőbb a kitűzött vizsga időpontját megelőzően huszonnégy órával bejelentkezik a számára meghirdetett vizsgaidőpontra, illetve vizsgaidőpontok valamelyikére. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a hallgató arra kap engedélyt, hogy a vizsgaidőszakban az oktatóval egyeztetett időpontban vizsgázhasson.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ugyanabból a tantárgyból újabb vizsgaidőpontra csak abban az esetben lehet ismét bejelentkezni, ha a tanszék az előző vizsga eredményét rögzítette (a szóbeli vizsgák esetében a vizsgát követő munkanapon 12,00 óráig, írásbeli vizsgák esetében a vizsga napját követő 3. munkanapon 15,00 óráig. TVSZ 51.§.).
TJSZ 52.§(14) A 2016/2017. tanévtől kezdődően az ugyanabból a tantervi egységből tett harmadik és további vizsga nem kezdhető meg a vizsga díjának befizetése nélkül. A díjat abban az esetben is be kell  fizetni,  ha  a  hallgató  a  vizsgákat nem  ugyanabban  a  félévben  teszi  le.  A  hallgató  a  második vizsgát követően, a harmadik vizsgaalkalomra való jelentkezés előtt a TR-ben rögzíti (kiírja) magának a fizetendő vizsga díját, majd befizeti azt a TR-en keresztül, bankkártyával (VPOS), a pénztárban vagy átutalással.

A hallgató a Neptunból Kurzusfelvételi értesítő és eredménylapot nyomtathat. A kurzusfelvételi értesítő és eredménylap egyszerre kurzusfelvételi értesítés és teljesítmény-értesítési lap is, amelyet a hallgató jogosult a szóbeli vizsgára magával vinni és azt a teljesítés igazolására használni, oly módon, hogy a vizsgáztatóval aláíratja a megszerzett érdemjegyet.

Fontos figyelmeztetés! A tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben, illetve ezután megkezdő hallgatók esetében a tanulmányi osztály vezetője megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, akinek az azonos tantervi egységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt. Jelen jogviszony - megszüntetési ok vonatkozásában az azonos tantervi egységből tett második vizsga javítóvizsgának, a harmadik és minden további vizsga (beleértve a dékáni javítóvizsgát is) ismétlő javítóvizsgának minősül – akkor is, ha adott félévben a kérdéses vizsga a hallgató első vizsgája volt adott tantervi egységből. A hallgatói jogviszony adott szak vonatkozásában történő megszűnésének napja ebben az esetben is a megszüntetés tárgyában hozott elsőfokú döntés meghozatalának napja.IV.
Záróvizsgák

IV/A
Záróvizsga beosztás és záróvizsgára jelentkezés
Jogász szak

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a záróvizsga jelentkezés a Neptun rendszeren keresztül történik.

I. félévi (őszi) záróvizsga időszak:

Tantárgy Záróvizsga időszak Jelentkezési időszak
EURÓPAJOG 2019.08.26-
2019.08.30.
2019.08.05. 1000  óra -
2019.08.19. 1600  óra*
POLGÁRI JOG 2019.09.30-
2019.10.04.
2019.09.09. 1000  óra -
2019.09.23. 1600  óra*
ALKOTMÁNYJOG-
KÖZIGAZGATÁSI JOG
2019.11.04-
2019.11.08.
2019.10.14. 1000  óra -
2019.10.28. 1600  óra*
BÜNTETŐJOG 2019.12.09-
2019.12.13.
2019.11.18. 1000  óra-
2019.12.02. 1600  óra*
PÓTNAP 2020.01.06.* Kérelem benyújtása a Neptunon (2019.12.13-ig)

Avatás :
2020.01.18.

II. félévi (tavaszi) záróvizsga időszak:

Tantárgy Záróvizsga időszak Jelentkezési időszak
EURÓPAJOG 2020.02.17.-
2020.02.21.
2020.01.27. 1000  óra -
2020.02.10. 1600  óra*
POLGÁRI JOG 2020.03.23-
2020.03.27.
2020.03.02. 1000  óra -
2020.03.16. 1600  óra*
ALKOTMÁNYJOG-
KÖZIGAZGATÁSI JOG
2020.04.27-
2020.04.30.
2020.04.06. 1000  óra -
2020.04.20. 1600  óra*
BÜNTETŐJOG 2020.06.02.-
2020.06.05.
2020.05.11. 1000  óra -
2020.05.25. 1600  óra*
PÓTNAP 2020.06.08.* Kérelem benyújtása a Neptunon (2020.06.05-ig)

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy a jelentkezési létszám függvényében tárgyanként módosulhat a vizsganapok száma!
Vizsgabizottságok száma:                2 bizottság/nap*
Vizsgázók száma:                           25 fő/bizottság/nap
Vizsgatárgyak közötti idő:               5-5 hét

Záróvizsgára jelentkezés feltételei!!!

A záróvizsgára csak abszolutóriummal rendelkező hallgató jelentkezhet! Az abszolutórium kiállítása folyamatos, így az abszolutóriummal rendelkező hallgató "bekapcsolódhat" a soron következő záróvizsgákba. Az abszolutórium kiállítását a hallgatónak kérnie kell a Tanulmányi Osztálytól az erre szolgáló és a kari weblapról - aktuális Tanulmányi Tájékoztató Nyomtatványok menüpont – letölthető nyomtatványon.

A PTE TVSZ 1. számú melléklete 10. § (12) a pótnapra vonatkozóan az alábbi módon változott:
A hallgató írásban előterjesztett és megfelelően indokolt kérelmére, tanulmányai során legfeljebb egyszer, és legfeljebb egy tantárgyból engedélyezhető a hallgató számára a sikertelen záróvizsga kijavítása, vagy az elmulasztott záróvizsga letétele. A javító záróvizsgát határozat alapján, a dékán által kijelölt pótnapon és bizottság előtt kell teljesíteni. E feltételek alól méltányosságból felmentés nem adható, erre irányuló méltányossági kérelem nem nyújtható be.
Pótnapra kérelmet kizárólag a Neptunon keresztül elektronikus úton lehet benyújtani.

Diplomaátadó ünnepség tervezett ideje: nappali: 2020.01.18.
                                                               levelező: 2020.01.18.

Az oklevéllel kapcsolatos adminisztrációs feladatok miatt kérjük, hogy az utolsó záróvizsga napján feltétlenül jelentkezzenek a Tanulmányi Osztályon!
A diploma átadó ünnepségen való részvétel nem kötelező, ezért arra külön kell jelentkezni a Tanulmányi Osztályon és ebben az esetben annak költségeit is viselni kell. Az avatási ünnepség egyéb költségeire 3.500.- Ft költségtérítést állapít meg a kar.
A fenti összegeket a kar pénztárában, vagy az erre szolgáló készpénz átutalási megbízáson lehet befizetni.

 Az oklevél (diploma) minősítését a karon, az adott szakon teljesített alapvizsga eredmény és a záróvizsga eredmény egyszerű számtani átlaga adja. Az alapvizsga eredmény: a karon, az adott szakon teljesített alapvizsgán elért érdemjegyek egyszerű számtani átlaga. A záróvizsga eredmény: a záróvizsgán elért eredmények valamint a szakdolgozat érdemjegyének egyszerű számtani átlaga.IV/B.
Záróvizsga beosztás és záróvizsgára jelentkezés
Igazságügyi igazgatási alapszak

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a záróvizsga jelentkezés a Neptun rendszeren keresztül történik.

II. félévi (tavaszi) záróvizsga időszak:

Tantárgy Záróvizsga időszak Jelentkezési időszak
ALKOTMÁNYJOG
BÜNTETŐJOG
POLGÁRI JOG
2020.01.07. 2019.12.16. 1000  óra -
2019.12.31. 1600  óra*
ALKOTMÁNYJOG
BÜNTETŐJOG
POLGÁRI JOG
2020.06.09-
2020.06.10.
2020.05.11. 1000  óra -
2020.06.01. 1600  óra*
PÓTNAP 2020.06.15. Kérvény benyújtása a Neptunon 2020.06.11. 1600  óra

Felhívjuk a hallgatók figyelmét ara, hogy a jelentkezési létszám függvényében módosulhat a vizsganapok száma!
Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy komplex záróvizsgát kell tenniük. A komplex záróvizsga három részből áll:

  • - alkotmányjog
  • - büntetőjog
  • - polgári jog

A záróvizsgázó mindhárom részből egyidejűleg vizsgát tesz a bizottság előtt.

Vizsgabizottságok száma: 2 bizottság/nap*

Záróvizsgára jelentkezés feltételei!!!

A záróvizsgára csak abszolutóriummal rendelkező hallgató jelentkezhet! Az abszolutórium kiállítása folyamatos, így az abszolutóriummal rendelkező hallgató "bekapcsolódhat" a soron következő záróvizsgákba. Az abszolutórium kiállítását a hallgatónak kérnie kell a Tanulmányi Osztálytól az erre szolgáló és a kari weblapról - aktuális Tanulmányi Tájékoztató Nyomtatványok menüpont – letölthető nyomtatványon.

A PTE TVSZ 1. számú melléklete 10. § (12) a pótnapra vonatkozóan az alábbi módon változott:
A hallgató írásban előterjesztett és megfelelően indokolt kérelmére, tanulmányai során legfeljebb egyszer, és legfeljebb egy tantárgyból engedélyezhető a hallgató számára a sikertelen záróvizsga kijavítása, vagy az elmulasztott záróvizsga letétele. A javító záróvizsgát határozat alapján, a dékán által kijelölt pótnapon és bizottság előtt kell teljesíteni. E feltételek alól méltányosságból felmentés nem adható, erre irányuló méltányossági kérelem nem nyújtható be.
Az értékemelő záróvizsgát ugyanabban a záróvizsga időszakban a pótnapon lehet teljesíteni. Az értékemelő vizsgán a már megszerzett érdemjegyen rontani is lehet.
Pótnapra kérelmet kizárólag a Neptunon keresztül elektronikus úton lehet benyújtani.

Diplomaátadó ünnepség tervezett ideje: 2020.06.26.

Az oklevéllel kapcsolatos adminisztrációs feladatok miatt kérjük, hogy az utolsó záróvizsga napján feltétlenül jelentkezzenek a Tanulmányi Osztályon!
A diploma átadó ünnepségen való részvétel nem kötelező, ezért arra külön kell jelentkezni a Tanulmányi Osztályon és ebben az esetben annak költségeit is viselni kell. Az avatási ünnepség egyéb költségeire 3.500.- Ft költségtérítést állapít meg a kar.
A fenti összegeket a kar pénztárában, vagy az erre szolgáló készpénz átutalási megbízáson lehet befizetni.

 Az oklevél (diploma) minősítését a karon, az adott szakon teljesített alapvizsga eredmény és a záróvizsga eredmény egyszerű számtani átlaga adja. Az alapvizsga eredmény: a karon, az adott szakon teljesített alapvizsgán elért érdemjegyek egyszerű számtani átlaga. A záróvizsga eredmény: a záróvizsgán elért eredmények valamint a szakdolgozat érdemjegyének egyszerű számtani átlaga.V.
A hallgatói írásbeli feladatok tartalmi és formai követelményei

V/A.
Évfolyamdolgozat

Az osztatlan jogász képzésben résztvevő hallgatók – nappali és levelező munkarend – a tanulmányaik során a kutatási módszerek megismerése és íráskészségük fejlesztése, ellenőrzése céljából – mintatanterv által meghatározott félévben – évfolyamdolgozatot kötelesek készíteni.
A hallgatók az évfolyamdolgozat témáját egyénileg vagy a tanszék által írásban meghirdetett témák közül választhatják ki.
Az évfolyamdolgozat terjedelme 40.000 betűhely, kb. 20 oldal, amelynek tartalmaznia kell a forrásmunkák jegyzékét is. Az évfolyamdolgozat a tanszékvezető engedélyével idegen nyelven is benyújtató.
Az évfolyamdolgozatot 2019. november 25-ig kell leadni az oktatási szervezeti egységeknél (tanszékek).
Az évfolyamdolgozatokat a konzulensek a vizsgaidőszak kezdetéig – 5 fokozatú minősítési rendszer szerint – bírálják el, annak eredménye a Neptunban bejegyzésre kerül, és az adott félév tanulmányi átlagába beszámít. Elégtelen osztályzat esetén a pótdolgozat benyújtásának határideje az adott vizsgaidőszak utolsó napja.V/B.
Szakdolgozat leadási határidő és eljárásrendV/C.
Tartalmi és formai követelményekVI.
Szabályzatok és kredit tanácsadók

Felhívjuk hallgatóink figyelmét arra, hogy tanulmányi ügyekben a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú mellékleteként elfogadott Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) tartalmaz rendelkezéseket.
TJSZ) rendezi.

A PTE szabályzatainak megismerését feltétlenül ajánljuk a hallgatóknak!

Tájékoztatjuk hallgatóinkat arról, hogy a tantervvel, tanulmányi előrehaladással kapcsolatos ügyekben fogadóóráikban a kredit tanácsadókat kereshetik:
Dr. Jusztinger János adjunktus: jusztinger.janos@ajk.pte.hu, 72/501-599/23221.
Dr. Pánovics Attila adjunktus: panovics.attila@ajk.pte.hu, 72/501-599/23239.

A PTE fogyatékosügyi koordinátor:
Magdali Csaba: magdali.csaba@pte.hu, + 72 501 500/24018VII.
Szakmai gyakorlatVIII.
A jogász szak képzési szerkezete

A Karon a kor igényeihez igazodó, folyamatosan megújuló tanterv és tantárgyi szerkezet szerint zajlik a rugalmasabb tanulmányi előmenetelt kínáló ún. kreditrendszerű oktatás, mely mintatanterv alapján működik.
A mintatanterv kötelező, differenciált szakmai ismeretek körébe tartozó és szabadon választható tantárgyakból épül fel.

Kötelező tantárgy az a tantárgy, melynek teljesítése mindenki számára elő van írva. A jogászképzés gerincét a kötelező tantárgyak alkotják, és ezeket minden joghallgatónak fel kell venni és különböző szintű vizsgákon (záróvizsga, alapvizsga vagy kollokvium) kell számot adni tudásáról.
A differenciált szakmai ismeretek körébe tartozik minden olyan speciális ismeret, amely egy-egy jogterület eredményes műveléséhez és fejlesztéséhez szükséges. A hallgatónak a differenciált szakmai ismeretek körébe tartozó anyagból tanulmányai során összesen 42 kreditet kell teljesíteni.
E tárgyakat a Kar a 2007. szeptember 1-el bevezetett új tantervében négy modulba rendezte: bűnügyi, közjogi, magánjogi és elméleti-történeti. Minden egyes modul 14-14-14-14 tantárgyat tartalmaz, e tárgyak kreditértéke tantárgyanként 3 kredit.

A Kar, ERASMUS kapcsolatainak ápolása, és saját hallgatóink idegen szaknyelvi ismereteinek elmélyítése érdekében a differenciált szakmai ismeretek keretébe ágyazva, a jogász szak nappali munkarendben – egy új, ötödik – ún.: idegen nyelvű tantárgyi blokkot alakított ki a nappali munkarendes hallgatók számára angol, német és francia nyelven.
A differenciált szakmai ismeretek idegen nyelvi modulja 26 tantárgyat foglal magában. A nappali munkarendes hallgatók által 2009. szeptember 1-től felvehető tantárgyakat a Tanulmányi Tájékoztató „Mintatantervek” fejezete tartalmazza. Az e körbe tartozó tárgyat felvevő hallgatók számára a kurzust kétszeres kreditértékkel kell figyelembe venni.

A szabadon választható tárgyak köréből a hallgatók egyéni érdeklődésüknek megfelelően választhatnak. E tantárgyak alkalmasak ismereteik elmélyítésére, a jogászi gondolkodás kialakítására. A szabadon választható tantárgyak moduljából a hallgatóknak 16 kreditet kell teljesíteni a tanulmányaik során. E tárgyak kreditértéke tantárgyakként magyar nyelven 2 kredit, idegen nyelven 4 kredit.IX.
Jogi szaknyelvi képzés, nyelvi követelmények

Nyelvi követelmények a képzés megkezdésének ciklusa szerint

Nyelvi követelmények Szak megkezdésének ciklusa
2005-2006-1 (ősz) és előtte 2006-2007-1 (ősz) 2007-2008-1 (ősz) -től 2010-2011-1 (ősz) -től
Szak Jogász, levelező - KC KC+SzV KC élő nyelv + SzV
Jogász, nappali KC KC KC+SzV KC élő nyelv + SzV
Igazságügyi Ügyintéző
/ Igazságügyi Igazgatási alapszak
KA v. KB KA v. KB KC KC
Közigazgatási mesterszak KC élő nyelv

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről (...) szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításai szerint:

8. § Az e rendeletben meghatározott képzési és kimeneti követelményeket a 2017/2018. tanévben felsőoktatási szakképzésben, alap-, mesterképzésben első évfolyamon tanulmányaikat kezdő hallgatókra, majd azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.

9. § (1) A legkésőbb 2016/2017. tanévben megkezdett tanulmányokat – folyamatos képzésben – végzőkre az alap- és mesterképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet vagy a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet szerinti képzési és kimeneti követelményeket, valamint a felsőoktatási intézménynek a tanulmányai megkezdésekor hatályos tanulmányi és vizsgaszabályzatában és tantervében meghatározottak szerinti követelményeket kell alkalmazni.

(2) A 2016/2017. tanévben, illetve e rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett és oklevél kiadásával le nem zárt, felsőoktatási szakképzésben, alap-, illetve mesterképzésben folytatott tanulmányokra tekintettel meghatározott idegennyelvi követelmény – feltéve, hogy az a (volt) hallgató számára kedvezőbb – e rendelet alapján is teljesíthető.

KC élő nyelv - egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges
KA- középfokú „A” típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga
KB- középfokú „B” típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga
SzV- jogi szaknyelvi vizsga

Jogász szak, nappali munkarend

A 2007-2008-as tanév őszi szemeszterétől a jogászképzés szaknyelvi kimeneti követelményei a következők:
A szaknyelvi képzés kimeneti követelményeit a 2007-2008-as tanév őszi szemeszterétől hatályba lépő új mintatanterv úgy határozza meg, hogy a hallgató köteles a képzési idő alatt jogi szaknyelvi vizsgát tenni angol, német, francia vagy orosz nyelvből. Ez a szaknyelvi képzés végén letett alapvizsgával teljesíthető, illetve kiváltható Magyarországon akkreditált vagy nemzetközileg elismert jogi szaknyelvi vizsgával (kizárólag magyarországi vizsgahellyel rendelkező vizsgarendszer esetén).

Amennyiben a hallgató a szaknyelvi alapvizsga jogi szaknyelvi nyelvvizsgával történő kiváltását kezdeményezi, a következők szerint kell eljárnia: az elfogadtatás félévében fel kell vennie a Neptunban a kiválasztott szaknyelvi kurzust (alapvizsga), majd a 18. számú nyomtatványt kitöltve (ajk.pte.hu / Oktatás / Tanulmányi tájékoztató / aktuális ciklus / Nyomtatványok menüpont alatt) le kell adnia a Tanulmányi Osztályon.
Ezt követően a Tanulmányi Osztály ellenőrzi a nyelvvizsga hitelességét és továbbítja a kérelmet a Kreditátviteli Bizottsághoz, mely dönt a kérelem befogadhatóságáról, valamint az Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely vezetőjéhez, aki dönt a nyelvvizsga elfogadhatóságáról. Pozitív elbírálás esetén a Tanulmányi Osztály felrögzíti a tárgy teljesítésének tényét a Neptunban.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a meghirdetésre kerülő alapvizsgával záruló szaknyelvi kurzusok közül csak egy nyelv vehető fel!

A jogi szaknyelvi képzés a 2007-2008-as tanévben felvett hallgatók részére 4 félévre terjed ki. A jogi szaknyelvi kurzusok felvétele első alkalommal a 3. szemeszterben történik. Amennyiben a hallgató a szaknyelvi alapvizsgát kiváltó Profex jogi és közigazgatási szaknyelvi vizsgát, vagy az ILEC nemzetközi jogi szaknyelvi vizsgát a szaknyelvi tanulmányok lezárása előtt sikeresen teljesíti, az adott félévben, illetve az azt követő félév(ek)ben mentesül a szaknyelvi órák látogatása alól.

Jogász szak levelező munkarend

2007-2008-as tanév őszi szemeszterétől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő új mintatanterv a levelező munkarendben a jogi szaknyelvi képzést a következőképpen határozza meg:
A hallgató a képzési idő alatt kötelező szaknyelvi kurzusokon vesz részt, melyeknek felvétele a következő módon történik:
Az 1. és 2. szemeszterben kerül meghirdetésre a kötelezően oktatott latin jogi szaknyelv. A kurzus időtartama egy szemeszter, melyet a hallgató a jelzett szemeszterek valamelyikében abszolválhat.
A 3. szemesztertől vehetők fel az angol, német, francia és orosz nyelvből kötelezően meghirdetésre kerülő jogi szaknyelvi kurzusok valamelyikét, melyeknek időtartama szintén egy szemeszter.
A latin jogi szaknyelvi kurzust a hallgató kontakt órák keretében, valamint öntevékenyen, házi dolgozat megírásával abszolválhatja.
A házi dolgozatok leadásának végső határideje az aktuális szemeszter kezdetén kerül meghatározásra. Amennyiben a hallgató nem teljesíti az előírt kötelezettségeit, pótlásra, beszámolásra más, újabb időpontot nem kaphat.

A 2007-2008-as tanévtől az új tanterv alapján a jogászképzés szaknyelvi kimeneti követelményei a Karon akként módosultak, hogy a hallgatók kötelesek a képzési idő alatt vizsgát tenni angol, német, francia, vagy orosz jogi szaknyelvből. Ez a szaknyelvi képzés végén letett alapvizsgával teljesíthető, illetve kiváltható Magyarországon akkreditált vagy nemzetközileg elismert jogi szaknyelvi vizsgával (kizárólag magyarországi vizsgahellyel rendelkező vizsgarendszer esetén).

A PTE ÁJK-n letehető akkreditált, illetve nemzetközileg elismert jogi szaknyelvi nyelvvizsgák a következők: PROFEX jogi- és közigazgatási akkreditált szaknyelvi vizsga angol és német nyelvből, valamint a Cambridge ILEC nemzetközi angol jogi szaknyelvi vizsga, melyekhez felkészítő kurzusokat is szervez az Idegen Nyelvi Lektorátus (További információk a kar weblapján megtalálhatóak).

A szaknyelvi órafelvétel a Neptunon keresztül történik a tantárgyfelvételi időszakban. Amennyiben a hallgató a szaknyelvi alapvizsga jogi szaknyelvi nyelvvizsgával történő kiváltását kezdeményezi, a következők szerint kell eljárnia: az elfogadtatás félévében fel kell vennie az ETR-en a kiválasztott szaknyelvi kurzust (alapvizsga), majd a 18. számú nyomtatványt kitöltve (ajk.pte.hu / Oktatás / Tanulmányi tájékoztató / aktuális ciklus / Nyomtatványok menüpont alatt) le kell adnia a Tanulmányi Osztályon. Ezt követően a Tanulmányi Osztály ellenőrzi a nyelvvizsga hitelességét és továbbítja a kérelmet a Kreditátviteli Bizottsághoz, mely dönt a kérelem befogadhatóságáról, valamint az Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely vezetőjéhez, aki dönt a nyelvvizsga elfogadhatóságáról. Pozitív elbírálás esetén a Tanulmányi Osztály felrögzíti a tárgy teljesítésének tényét a Neptunban.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a meghirdetésre kerülő alapvizsgával záruló szaknyelvi kurzusok közül csak egy nyelv vehető fel!

Kötelező irodalom:
Angol nyelvi jegyzetek, segédanyagok:
- Pókay-Ormai-Döme-Zelnik: English for Law Students-1. Pécs, 2008.
Német  nyelvi jegyzetek, segédanyagok:
- Dieszler László: Német szakmai társalgás. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000.
Francia nyelv:
- Bojcsevné Kovács Terézia: Le français aux étudiants en droit. Dialog Campus, 2002.
Orosz nyelv:
- Конституция Российской Федерации
Latin nyelv:
- Bánóczi-Rihmer: Latin nyelvkönyv joghallgatók számára. Nemzeti Tankönyvkiadó 2000. (2005. átdolgozott kiadás)
- A kar weblapján megtalálható oktatási segédanyagok

Ajánlott irodalom:
Német nyelv:
- Hajnáné Kelle Katalin - Herr Judit - Hőnig Klára: Aufgabensammlung. Deutsche juristische Fachsprache für Fernstudenten. Mittelstufe. PTE-ÁJK, 2004

Kötelező irodalom:
Angol nyelvi jegyzetek, segédanyagok:
- Pókay-Ormai-Döme-Zelnik: English for Law Students-1. Pécs, 2008.
- Zelnik Zsófia: Legal English Exercises for Correspondence Students Part 1 Elementary Level. Pécs, PTE ÁJK, 2004.
- Czirkóné Ormai Judit: Legal English Exercises for Correspondence Students Part 1 Intermediate Level. Pécs, PTE ÁJK, 2004.
- Pókay Marietta: Legal English Exercises for Correspondence Students Part 1 Advanced Level. Pécs, PTE ÁJK, 2004.
Német nyelvi jegyzetek, segédanyagok:
- Zelnik Istvánné: Aufgabensammling. Deutsche juristische Fachsprache für Fernstudenten, Teil 1., Grundstufe, PTE-ÁJK, 2004.
- Hajnáné Kelle Katalin - Herr Judit - Hőnig Klára: Aufgabensammlung. Deutsche juristische Fachsprache für Fernstudenten, Mittelstufe PTE-ÁJK, 2004.
- Herr J. – Hőnig K: Aufgabensammlung. Deutsche juristische Fachsprache für Fernstudenten, Oberstufe, PTE-ÁJK, 2004.
Francia nyelv:
- Bojcsevné Kovács Terézia: Le français aux étudiants en droit. Dialog Campus, 2002.
Orosz nyelv:
- Конституция Российской Федерации

Ajánlott irodalom:
Angol nyelv:
- Judit Ormai – Marietta Pókay: English for Law Students. PTE ÁJK, 2001.
- Döme Éva: English for European Studies. PTE ÁJK, 2000.
Német nyelv
- Dieszler László: Német szakmai társalgás. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000.

Oktatók és elérhetőségük:
Angol nyelv
Czirkóné Ormai Judit: ormai.judit@ajk.pte.hu, 72/501-599/23280.
Garas-Czirkó Dorka: czirko.dorka@ajk.pte.hu, 72/501-599/23194.
Zelnik Zsófia: zelnik.zsofia@ajk.pte.hu, 72/501-599/23280.
Német nyelv
Hőnig Klára: honig.klara@ajk.pte.hu, 72/501-599/23111.
Wittmann Katalin: wittmann.katalin@ajk.pte.hu ,72/ 501-599/23193.
Latin, orosz nyelv
Ress Éva: ress.eva@ajk.pte.hu, 72/501-599/23195,
70/ 279-2393.

* A változtatás jogát a Tanulmányi Osztály fenntartja